Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.167.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1156
z dnia 27 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 187 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej 2  ("porozumienie") zostało podpisane w dniu 25 listopada 2016 r. Na jego podpisanie w imieniu Unii Europejskiej zezwolono decyzją Rady (UE) 2016/1995 3 , a na jego zawarcie - decyzją Rady (UE) 2017/730 4 .

(2) Zgodnie z warunkami porozumienia Unia Europejska przyznaje dodatkowe 4 766 ton do obecnego przydziału dla Brazylii w ramach kontyngentu taryfowego UE na "kawałki ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zamrożone", pozycje taryfowe 0207.14.10, 0207.14.50 i 0207.14.70, utrzymując obecną stawkę celną w ramach kontyngentu na poziomie 0 %, a także przyznaje dodatkowe 610 ton do obecnego przydziału dla Brazylii w ramach kontyngentu taryfowego UE na "kawałki indyka, zamrożone", pozycje taryfowe 0207.27.10, 0207.27.20 i 0207.27.80, utrzymując obecną stawkę celną w ramach kontyngentu na poziomie 0 %.

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 5  przewiduje otwarcie niektórych unijnych kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, w tym pochodzących z Brazylii, i zarządzanie nimi. Należy dokonać odpowiedniej zmiany tego rozporządzenia w celu uwzględnienia dodatkowych ilości przyznanych na podstawie porozumienia.

(4) W odniesieniu do 2017 r. dodatkowe ilości mięsa drobiowego oblicza się proporcjonalnie w oparciu o dodatkową ilość przewidzianą w porozumieniu i biorąc pod uwagę datę wejścia w życie porozumienia.

(5) Porozumienie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2017 r. Biorąc pod uwagę fakt, że kontyngentami na mięso drobiowe objętymi porozumieniem zarządza się w rozliczeniu kwartalnym, i że okres składania wniosków na kwartał rozpoczynający się z dniem 1 lipca 2017 r. będzie zakończony w momencie wejścia w życie porozumienia, należy przewidzieć możliwość składania wniosków o dodatkowe ilości przewidziane w porozumieniu na 2017 r. w podokresie rozpoczynającym się dnia 1 października 2017 r.

(6) Począwszy od okresu obowiązywania kontyngentów rozpoczynającego się dnia 1 stycznia 2018 r. należy udostępnić pełne roczne dodatkowe ilości mięsa drobiowego przewidziane w porozumieniu.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1385/2007 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 27 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK I

Dla okresu obowiązywania kontyngentu od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.:

OBNIŻKA STAWKI CELNEJ USTALONA NA 100 %

Kurczak

(w tonach)
PaństwoNumer grupyNr porządkowyKod CNRoczne ilości na rok 2017Dodatkowe ilości udostępnione w odniesieniu do czwartego podokresu obowiązywania kontyngentu w 2017 r. (*)
Brazylia109.44100207 14 10 0207 14 50 0207 14 7011 9322 396
(*) Z dniem 30 czerwca 2017 r. udostępnia się dodatkowe ilości zgodnie z porozumieniem między Unią Europejską a Brazylią. Te dodatkowe ilości oblicza się proporcjonalnie dla okresu od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i udostępnia się je do celów składania wniosków o wydanie pozwolenia na podokres obowiązywania kontyngentu rozpoczynający się dnia 1 października 2017 r.
PaństwoNumer grupyNr porządkowyKod CNRoczne ilości na rok 2017
Tajlandia209.44110207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100
Inne309.44120207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300

Indyk

(w tonach)
PaństwoNumer grupyNr porządkowyKod CNRoczne ilości na rok 2017Dodatkowe ilości udostępnione w odniesieniu do czwartego podokresu obowiązywania kontyngentu w 2017 r. (*)
Brazylia409.44200207 27 10 0207 27 20 0207 27 804 300307
(*) Z dniem 30 czerwca 2017 r. udostępnia się dodatkowe ilości zgodnie z porozumieniem między Unią Europejską a Brazylią. Te dodatkowe ilości oblicza się proporcjonalnie dla okresu od dnia 30 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. i udostępnia się je do celów składania wniosków o wydanie pozwolenia na podokres obowiązywania kontyngentu rozpoczynający się dnia 1 października 2017 r.
PaństwoNumer grupyNr porządkowyKod CNRoczne ilości na rok 2017
Inne509.44210207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700
Erga omnes609.44220207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485

W odniesieniu do okresu obowiązywania kontyngentu taryfowego rozpoczynającego się dnia

1 stycznia 2018 r.:

OBNIŻKA STAWKI CELNEJ USTALONA NA 100 %

Kurczak

(w tonach)
PaństwoNumer grupyNr porządkowyKod CNIlości roczne
Brazylia109.44100207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

16 698
Tajlandia209.44110207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100
Inne309.44120207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300

Indyk

(w tonach)
PaństwoNumer grupyNr porządkowyKod CNIlości roczne
Brazylia409.44200207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

4 910
Inne509.44210207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700
Erga omnes609.44220207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485"
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Porozumienie w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (Dz.U. L 108 z 26.4.2017, s. 3).
3 Decyzja Rady (UE) 2016/1995 z dnia 11 listopada 2016 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (Dz.U. L 308 z 16.11.2016, s. 1).
4 Decyzja Rady (UE) 2017/730 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Federacyjną Republiką Brazylii na podstawie art. XXIV ust. 6 oraz art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT) z 1994 r. w sprawie zmiany list koncesyjnych Republiki Chorwacji w związku z jej przystąpieniem do Unii Europejskiej (Dz.U. L 108 z 26.4.2017, s. 1).
5 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1385/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 774/94 w odniesieniu do otwarcia i zarządzania niektórymi wspólnotowymi kontyngentami taryfowymi z sektora mięsa drobiowego (Dz.U. L 309 z 27.11.2007, s. 47).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.