Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.200.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 lipca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2145/91
z dnia 15 lipca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 790/89 w zakresie maksymalnej kwoty pomocy stosowanej w celu poprawy jakości i obrotu w sektorze orzechów i chleba świętojańskiego

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1035/72 z dnia 18 maja 1972 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1623/91(2), w szczególności jego art. 14d ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji(3),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(4),

a także, mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 790/89(5) ustaliło maksymalną kwotę wkładu finansowego Państwa Członkowskiego i Wspólnoty na hektar do planów poprawy jakości i obrotu, określonych w art. 14d rozporządzenia (EWG) nr 1035/72; pomoc ta jest przeznaczona głównie jako środki wspierania operacji karczowania po których następuje ponowne sadzenie i/lub przestawienie się na inne odmiany; aby zapewnić rzeczywiste osiągnięcie tego celu należy podzielić na części składowe maksymalną kwotę na hektar, aby uwzględnić specyficzny charakter każdej z tych operacji przeprowadzonych w celu realizacji planu; pierwszy pułap stanowiący większą część finansowania Wspólnoty musi obejmować operacje które technicznie w największym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości oraz te, które w świetle dotychczasowych doświadczeń mogą być przeprowadzane co roku jedynie w odniesieniu do stosunkowo niewielkiej części sadu objętej planem; finansowanie to powinno odbywać się etapami, aby uwzględnić tempo przeprowadzania działań bez naruszania kapitału obrotowego organizacji producentów, drugi, niższy pułap musi sfinansować inne rodzaje operacji odnoszące się do pozostałych części sadu, w którym nie podejmuje się zasadniczych operacji związanych z poprawą jakości;

należy ustanowić przepisy dotyczące okresu przejściowego, aby uwzględnić wszelkie dostosowania i przeglądy planów zatwierdzonych do daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 2 rozporządzenia (EWG) nr 790/89 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

Maksymalna kwota na hektar, określona w art. 14d ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1035/72 w odniesieniu do planu, który ma zostać zrealizowany w okresie dziesięciu lat, jest rozkładana w następujący sposób:

1. Maksymalna kwota 475 ECU rocznie w ciągu pięciu lat dotyczy operacji karczowania, po których następuje ponowne sadzenie i/lub przejście na inną odmianę.

Ta maksymalna kwota obejmuje finansowanie prac związanych z realizacją wyżej wymienionych operacji, które dotyczą obszaru nieprzekraczającego 40 % całkowitego obszaru sadu objętego planem, z czego maksymalnie 20 % w ciągu pierwszych dwóch lat realizacji planu oraz maksymalnie 20 % w ciągu trzech pozostałych lat.

Dla pozostałych lat realizacji planu, maksymalna wielkość pomocy płaconej od obszarów nasadzeń lub nowych odmian wynosi 200 ECU na rok.

2. Maksymalna kwota 200 ECU rocznie, przez okres dziesięciu lat, na prace związane z realizacją wszelkich innych operacji odnoszących się do pozostałej części sadu."

Artykuł  2

Szczegółowe zasady stosowania niniejszego rozporządzenia przyjmuje się zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 33 rozporządzenia (EWG) nr 1035/72.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się:

a) niezwłocznie w odniesieniu do planów poprawy jakości i obrotu zatwierdzonych od daty jego wejścia w życie;

b) od dnia 1 września 1993 r. w odniesieniu do planów zatwierdzonych przed datą wejścia w życie, przewidzianą w akapicie pierwszym.

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się w odniesieniu do wydatków poniesionych przed datą wejścia w życie, określoną w akapicie pierwszym dla realizacji planów zatwierdzonych wcześniej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lipca 1991 r.

W imieniu Rady
P. BUKMAN
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 118 z 20.5.1972, str. 1.

(2) Dz.U. L 150 z 15.6.1991, str. 8.

(3) Dz.U. C 104 z 19.4.1991, str. 78.

(4) Opinia wydana dnia 12 czerwca 1991 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(5) Dz.U. L 85 z 30.3.1989, str. 6.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.