Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.301.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 listopada 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2064
z dnia 17 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny w odniesieniu do szkła solarnego, które ma być przetwarzane w ramach procedury przetwarzania pod kontrolą celną
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 247,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 2454/93 2 przewidziana jest możliwość przetwarzania niektórych towarów w ramach procedury przetwarzania pod kontrolą celną bez sprawdzania warunków ekonomicznych, o których mowa w art. 133 lit. e) rozporządzenia (EWG) nr 2913/92. W przypadku tych towarów uznaje się warunki ekonomiczne za spełnione zgodnie z art. 552 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93. Towary te są wymienione w części A załącznika 76 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(2) Numer porządkowy 11 w części A załącznika 76 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 obejmuje pewne elementy, części, zespoły lub materiały, które można przetworzyć w produkty technologii informatycznej.

(3) Szkło solarne można przetworzyć w ramach procesu przetwarzania pod kontrolą celną w panele słoneczne. Proces przetwarzania jest objęty numerem porządkowym 11 w części A załącznika 76 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(4) Szkło solarne pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej, które ma być objęte przetwarzaniem pod kontrolą celną, podlegałoby - jeśli zostałoby zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu - ostatecznemu cłu antydumpingowemu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 470/2014 3 lub ostatecznemu cłu wyrównawczemu zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 471/2014 4 .

(5) Przetwarzanie szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej w ramach procesu przetwarzania pod kontrolą celną może negatywnie wpłynąć na istotne interesy unijnych producentów szkła solarnego. Stosowanie przetwarzania pod kontrolą celną powinno być zatem jedynie możliwe po sprawdzeniu przez Komitet Kodeksu Celnego warunków ekonomicznych zgodnie z art. 552 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 i rozstrzygnięciu, że zostały one spełnione.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (EWG) nr 2454/93.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W części A załącznika 76 do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93 tekst w kolumnie 1 dotyczący numeru porządkowego 11 otrzymuje brzmienie:

"Jakikolwiek elektroniczny rodzaj elementów, części, zespołów (włączając podzespoły) lub materiały (niezależnie od tego czy elektroniczne), które mają zasadnicze znaczenie dla wydajności działania elektroniki produktu przetwarzanego, z wyjątkiem szkła solarnego, które podlegałoby tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu lub tymczasowemu lub ostatecznemu cłu wyrównawczemu, jeśli zostałoby zgłoszone do dopuszczenia do swobodnego obrotu.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy kodeks celny (Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 470/2014 z dnia 13 maja 2014 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu tymczasowego cła nałożonego na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 142 z 14.5.2014, s. 1).
4 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 471/2014 z dnia 13 maja 2014 r. nakładające ostateczne cła wyrównawcze na przywóz szkła solarnego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 142 z 14.5.2014, s. 23).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.