Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.171.30

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/1181
z dnia 2 marca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/117 ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Bałtyckim oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/1778

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE 1 , w szczególności jego art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 państwa członkowskie są uprawnione do przyjmowania środków ochronnych rybołówstwa na swoich wodach, które to środki są niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z unijnych przepisów prawa w dziedzinie ochrony środowiska, w tym art. 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG 2  i art. 13 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE 3 .

(2) Artykuł 6 dyrektywy 92/43/EWG zobowiązuje państwa członkowskie do ustanawiania koniecznych środków ochronnych w odniesieniu do specjalnych obszarów ochrony, odpowiadających ekologicznym wymaganiom typów siedlisk przyrodniczych i gatunków żyjących na tych obszarach wymienionych w załączniku do wspomnianej dyrektywy. Ponadto zgodnie z tym artykułem państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu uniknięcia pogorszenia stanu siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków w specjalnych obszarach ochrony, jak również w celu uniknięcia niepokojenia gatunków, dla których zostały wyznaczone takie obszary.

(3) Zgodnie z art. 13 ust. 4 dyrektywy 2008/56/WE państwa członkowskie są zobowiązane do przyjęcia programów środków, w tym środków ochrony przestrzennej przyczyniających się do powstawania spójnych i reprezentatywnych sieci chronionych obszarów morskich, odpowiednio obejmujących różnorodność tworzonych przez nie ekosystemów, takich jak specjalne obszary ochrony zgodnie z dyrektywą siedliskową, obszary specjalnej ochrony zgodnie z dyrektywą ptasią 4  oraz chronione obszary morskie zgodnie z ustaleniami Wspólnoty i zainteresowanych państw członkowskich w ramach umów międzynarodowych lub regionalnych, których są stronami.

(4) W przypadku gdy państwo członkowskie uznaje, że należy przyjąć środki w celu wypełnienia swoich obowiązków wynikających z unijnych przepisów prawa w dziedzinie ochrony środowiska, a inne państwa członkowskie mają bezpośredni interes w zarządzaniu łowiskiem, którego mają dotyczyć te środki, Komisja jest uprawniona do przyjmowania takich środków w drodze aktów delegowanych po otrzymaniu wspólnej rekomendacji przedstawionej przez zainteresowane państwa członkowskie.

(5) W dniu 5 września 2016 r. Komisja przyjęła rozporządzenie delegowane (UE) 2017/117 5  ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Bałtyckim oraz uchylające rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1778 6 .

(6) Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 Dania przedstawiła Komisji i państwom członkowskim mającym bezpośredni interes w zarządzaniu odpowiednie informacje na temat niektórych wymaganych środków dodatkowych, w tym ich uzasadnienie, dowody naukowe i szczegóły ich praktycznego wykonywania oraz egzekwowania.

(7) W dniu 30 listopada 2016 r. Dania, Szwecja, Niemcy i Polska przedstawiły Komisji wspólną rekomendację dotyczącą środków ochronnych rybołówstwa służących ochronie struktur rafowych na trzech dodatkowych duńskich obszarach Natura 2000 na Morzu Bałtyckim. Przedmiotową rekomendację przedstawiono po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Morza Bałtyckiego.

(8) Zalecane środki obejmują zakaz połowów przy użyciu czynnych narzędzi mających kontakt z dnem na obszarach występowania rafy (typ siedliska 1170) oraz w otaczających strefach buforowych.

(9) Połowy denne przy użyciu czynnych narzędzi mających kontakt z dnem wywierają negatywny wpływ na siedliska rafy, ponieważ taka działalność wpływa zarówno na struktury rafowe, jak i na różnorodność biologiczną obecną na rafie. Zatem zakaz połowów przy użyciu takich narzędzi połowowych na odnośnych obszarach występowania rafy, jak określono we wspólnej rekomendacji, należy włączyć do rozporządzenia delegowanego (UE) 2017/117.

(10) Komitet Naukowo-Techniczny i Gospodarczy ds. Rybołówstwa (STECF) 7  stwierdził w swojej opinii naukowej z dnia 6 grudnia 2016 r., że zaproponowanych celów ochrony na specjalnych obszarach określonych we wspólnej rekomendacji nie można w pełni osiągnąć bez odpowiednich środków zapobiegających działalności połowowej na tych obszarach.

(11) STECF stwierdził pewne problemy dotyczące kontroli i egzekwowania środków ochronnych na danych obszarach. Państwa członkowskie mają obowiązek przyjąć odpowiednie środki, przeznaczyć odpowiednie zasoby oraz stworzyć struktury niezbędne do zapewnienia kontroli, inspekcji i egzekwowania przepisów w odniesieniu do działalności prowadzonej w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). W odpowiedzi na obawy STECF może to obejmować środki takie jak wymóg przekazywania z większą częstotliwością pozycji VMS przez wszystkie statki, których to dotyczy, lub wymóg uznawania obszarów za obszary wysokiego ryzyka w krajowym systemie kontroli opartym na zarządzaniu ryzykiem.

(12) Dania przekazała szczegółowe informacje na temat środków zapewniających monitorowanie i kontrolę, biorąc pod uwagę obecny poziom działalności połowowej na tych obszarach. Przedmiotowe środki kontroli obejmują kontrole połowów morskich i stałe monitorowanie przez duńskie Centrum Monitorowania Rybołówstwa zgodnie z systemem zarządzania ryzykiem opartym na analizie ryzyka. System automatycznej identyfikacji statków jest również wykorzystywany w celu uzupełnienia danych VMS.

(13) Ważne jest zapewnienie oceny środków wprowadzonych w niniejszym rozporządzeniu, w szczególności w odniesieniu do kontroli przestrzegania zakazów połowów. W związku z tym Dania powinna przeprowadzić kolejną ocenę w celu zapewnienia zgodności z zakazami połowu najpóźniej 18 miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

(14) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie delegowane (UE) 2017/117.

(15) Środki ochronne rybołówstwa ustanowione w niniejszym rozporządzeniu pozostają bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych bieżących lub przyszłych środków zarządzania mających na celu ochronę odnośnych obszarów, w tym środków ochronnych rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/117

W rozporządzeniu delegowanym (UE) 2017/117 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 skreśla się lit. c);
2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

Przegląd

1. Do dnia 30 czerwca 2017 r. Dania, Niemcy i Szwecja oceniają wdrożenie środków ustanowionych w art. 3 i 4 na obszarach 1-7 określonych w załączniku.

2. Do dnia 31 lipca 2017 r. Dania, Niemcy i Szwecja przedkładają Komisji sprawozdanie podsumowujące z oceny, o której mowa w ust. 1.

3. Do dnia 31 października 2018 r. Dania, Szwecja, Niemcy i Polska oceniają wdrożenie środków ustanowionych w art. 3 i 4 na obszarach 8, 9 i 10 określonych w załączniku.

4. Do dnia 30 listopada 2018 r. Dania, Szwecja, Niemcy i Polska przedkładają Komisji sprawozdanie podsumowujące z oceny, o której mowa w ust. 3.";

3) załącznik zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 2 marca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Cladue JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

"ZAŁĄCZNIK

Obszary objęte ograniczeniami połowów: Współrzędne obszarów ochrony raf

Obszar 1: Siedlisko nr 205, obszar sieci Natura 2000 nr 205 (kod UE: DK00VA304) Munkegrund

PunktSzerokość geogr. NDługość geogr. E
1S55°57.190'10°51.690'
2S55°57.465'10°51.403'
3S55°57.790'10°51.477'
4S55°57.976'10°52.408'
5S55°57.985'10°54.231'
6S55°58.092'10°54.315'
7S55°58.092'10°57.432'
8S55°57.920'10°57.864'
9S55°57.526'10°57.861'
10S55°56.895'10°57.241'
11S55°57.113'10°53.418'
12S55°57.050'10°53.297'
13S55°57.100'10°52.721'
14S55°57.275'10°52.662'
15S55°57.296'10°52.435'
16S55°57.39910°52.244'
17S55°57.417'10°52.116'
18S55°57.251'10°52.121'
19S55°57.170'10°51.919'
20S55°57.190'10°51.690'

Obszar 2: Siedlisko nr 174, obszar sieci Natura 2000 nr 198 (kod UE: DK00VA255) Hatterbarn

PunktSzerokość geogr. NDługość geogr. E
1S55°51.942'10°49.294'
2S55°52.186'10°49.309'
3S55°52.655'10°49.509'
4S55°52.676'10°49.407'
5S55°52.892'10°49.269'
6S55°52.974'10°49.388'
7S55°53.273'10°49.620'
8S55°53.492'10°50.201'
9S55°53.451'10°50.956'
10S55°53.576'10°51.139'
11S55°53.611'10°51.737'
12S55°53.481'10°52.182'
13S55°53.311'10°52.458'
14S55°53.013'10°52.634'
15S55°52.898'10°52.622'
16S55°52.778'10°52.335'
17S55°52.685'10°52.539'
18S55°52.605'10°52.593'
19S55°52.470'10°52.586'
20S55°52.373'10°52.724'
21S55°52.286'10°52.733'
22S55°52.129'10°52.572'
23S55°52.101'10°52.360'
24S55°52.191'10°52.169'
25S55°51.916'10°51.824'
26S55°51.881'10°51.648'
27S55°51.970'10°51.316'
28S55°51.976'10°51.064'
29S55°52.325'10°50.609'
30S55°52.647'10°50.687'
31S55°52.665'10°50.519'
32S55°52.091'10°50.101'
33S55°51.879'10°50.104'
34S55°51.810'10°49.853'
35S55°51.790'10°49.482'
36S55°51.942'10°49.294'

Obszar 3: Siedlisko nr 172, obszar sieci Natura 2000 nr 196 (kod UE: DK00VA253) Ryggen

PunktSzerokość geogr. NDługość geogr. E
1S55°37.974'10°44.258'
2S55°37.942'10°45.181'
3S55°37.737'10°45.462'
4S55°37.147'10°44.956'
5S55°36.985'10°45.019'
6S55°36.828'10°44.681'
7S55°36.521'10°44.658'
8S55°36.527'10°43.575'
9S55°37.163'10°43.663'
10S55°37.334'10°43.889'
11S55°37.974'10°44.258'

Obszar 4: Siedlisko nr 175, obszar sieci Natura 2000 nr 199 (kod UE: DK00VA256) Broen

PunktSzerokość geogr. NDługość geogr. E
1S55°11.953'11°0.089'
2S55°12.194'11°0.717'
3S55°12.316'11°0.782'
4S55°12.570'11°1.739'
5S55°12.743'11°1.917'
6S55°12.911'11°2.291'
7S55°12.748'11°2.851'
8S55°12.487'11°3.188'
9S55°12.291'11°3.088'
10S55°12.274'11°3.108'
11S55°12.336'11°3.441'
12S55°12.023'11°3.705'
13S55°11.751'11°2.984'
14S55°11.513'11°2.659'
15S55°11.390'11°2.269'
16S55°11.375'11°2.072'
17S55°11.172'11°1.714'
18S55°11.069'11°0.935'
19S55°11.099'11°0.764'
20S55°11.256'11°0.588'
21S55°11.337'11°0.483'
22S55°11.582'11°0.251'
23S55°11.603'11°0.254'
24S55°11.841'11°0.033'
25S55°11.953'11°0.089'

Obszar 5: Siedlisko nr 210, obszar sieci Natura 2000 nr 189 (kod UE: DK007X079) Ertholmene

PunktSzerokość geogr. NDługość geogr. E
1S55°19.496'15°9.290'
2S55°20.441'15°9.931'
3S55°20.490'15°10.135'
4S55°20.284'15°10.690'
5S55°20.216'15°10.690'
6S55°20.004'15°11.187'
7S55°19.866'15°11.185'
8S55°19.596'15°11.730'
9S55°19.820'15°12.157'
10S55°19.638'15°12.539'
11S55°19.131'15°12.678'
12S55°18.804'15°11.892'
13S55°18.847'15°10.967'
14S55°19.445'15°9.885'
15S55°19.387'15°9.717'
16S55°19.496'15°9.290'

Obszar 6: Siedlisko nr 209, obszar sieci Natura 2000 nr 209 (kod UE: DK00VA308) Davids Banke

PunktSzerokość geogr. NDługość geogr. E
1S55°20.167'14°41.386'
2S55°20.354'14°40.754'
3S55°21.180'14°39.936'
4S55°22.000'14°39.864'
5S55°22.331'14°39.741'
6S55°22.449'14°39.579'
7S55°23.150'14°39.572'
8S55°23.299'14°39.890'
9S55°23.287'14°40.793'
10S55°23.011'14°41.201'
11S55°22.744'14°41.206'
12S55°22.738'14°41.775'
13S55°22.628'14°42.111'
14S55°22.203'14°42.439'
15S55°22.050'14°42.316'
16S55°21.981'14°41.605'
17S55°21.050'14°41.818'
18S55°20.301'14°41.676'
19S55°20.167'14°41.386'

Obszar 7: Siedlisko nr 212, obszar sieci Natura 2000 nr 212 (kod UE: DK00VA310) Bakkebrædt & Bakkegrund

PunktSzerokość geogr. NDługość geogr. E
1S54°57.955'14°44.869'
2S54°58.651'1441.755'
3S54°59.234'14°41.844'
4S54°59.458'14°43.025'
5S54°59.124'14°44.441'
6S54°59.034'14°44.429'
7S54°58.781'14°45.240'
8S54°58.298'14°45.479'
9S54°58.134'14°45.406'
10S54°57.955'14°44.869'

Obszar 8: Siedlisko nr 261, obszar sieci Natura 2000 nr 252 (kod UE: DK00VA261) Adler Grund og RØNNE Banke

PunktSzerokość geogr. NDługość geogr. E
154°50.2'14°22.77'
154°49.91'14°22.5'
154°49.461'14°21.831'
154°49.673'14°21.203'
154°49.637'14°21.172'
154°49.229'14°21.434'
154°49.075'14°21.385'
154°48.736'14°21.821'
154°48.324'14°21.197'
154°48.321'14°19.268'
154°48.368'14°17.09'
154°48.233'14°16.306'
154°48.262'14°14.382'
154°47.997'14°12.93'
154°48.802'14°9.888'
154°58.281'14°36.49'
154°56.959'14°34.793'
154°56.816'14°35.056'
154°50.283'14°26.605'
154°50.368'14°25.991'
154°50.479'14°25.724'
154°50.586'14°25.711'
154°50.655'14°25.222'
154°50.573'14°25.081'
154°50.599'14°24.788'
154°50.704'14°24.373'
154°50.553'14°24.025'
154°50.576'14°23.71'
154°50.735'14°23.591'
154°50.778'14°23.43'
154°50.898'14°23.263'
154°51.248'14°22.848'
154°51.607'14°23.248'
154°51.733'14°22.857'
154°51.174'14°22.625'
154°50.784'14°22.19'
154°50.561'14°22.625'
154°51.407'14°22.412'
154°54°.127'14°21.359'
154°48.802'14°9.888'
154°50.52'14°12.125'
154°49.028'14°13.925'
154°50.832'14°16.266'
154°50.608'14°16.808'
154°59.354'14°31.369'
154°54.3'14°22.661'
154°53.976'14°23.554'
154°55.143'14°25.105'
154°55.013'14°26.378'
154°55.131'14°26.576'
154°55.316'14°28.098'
154°48.623'14°10.252'
154°56.264'14°28.778'
154°57.603'14°30.03'
154°58.146'14°28.954'
154°59.569'14°30.82'
154°59.918'14°32.115'
155°0.553'14°30.644'
154°59.771'14°29.605'
155°0.053'14°29.042'
155°0.334'14°29.386'
155°0.578'14°28.837'
155°0.968'14°29.355'
155°0.734'14°29.839'
155°1.266'14°30.639'
155°1.34'14°31.374'
155°0.065'14°33.739'
154°59.72'14°33.79'
154°59.485'14°34.193'
154°59.594'14°35.129'
154°58.875'14°36.417'
254°56.989'14°20.483'
254°56.775'14°21.031'
254°55.97'14°20.005'
254°55.208'14°19.918'
254°54.614'14°19.139'
254°54.842'14°18.629'
254°55.423'14°19.358'
254°56.232'14°19.534'
254°56.989'14°20.483'
354°59.065'14°26.817'
354°57.764'14°25.132'
354°57.984'14°24.458'
354°57.971'14°23.479'
354°57.233'14°22.515'
354°57.285'14°22.001'
354°57.922'14°21.922'
354°58.045'14°21.993'
354°58.098'14°22.314'
354°57.983'14°22.684'
354°58.736'14°23.659'
354°58.606'14°24.422'
354°58.706'14°24.611'
354°58.485'14°25.145'
354°59.305'14°26.211'
354°59.065'14°26.817'

Obszar 9: Siedlisko nr 100, obszar sieci Natura 2000 nr 116 (kod UE: DK008X190) Centrale Storebælt og Vresen

PunktSzerokość geogr. NDługość geogr. E
155°25.438'11°1.989'
155°25.601'11°3.28'
155°24.903'11°3.559'
155°24.649'11°2.88'
155°24.439'11°2.217'
155°25.119'11°1.706'
155°25.438'11°1.989'
155°24.619'11°1.854'
255°25.419'11°5.434'
255°25.184'11°5.534'
255°24.902'11°5.54'
255°24.783'11°5.26'
255°24.819'11°5.086'
255°24.67'11°4.593'
255°24.659'11°4.042'
255°24.939'11°3.703'
255°25.256'11°4.045'
255°25.252'11°4.428'
255°25.625'11°4.901'
255°25.625'11°4.901'
355°23.089'11°0.437'
355°23.314'11°0.64'
355°23.276'11°1.024'
355°22.98'11°1.046'
355°22.965'11°0.658'
355°23.257'11°0.451'
355°23.314'11°0.64'
455°22.624'11°0.355'
455°22.359'11°0.259'
455°22.176'10°59.661'
455°22.279'10°59.321'
455°22.479'10°59.184'
455°22.78'10°59.978'
455°22.479'10°59.184'
555°22.187'11°6.828'
555°23.241'11°5.892'
555°23.232'11°6.815'
555°22.211'11°6.834'
555°22.792'11°6.766'
555°22.499'11°7.033'
555°22.154'11°6.932'
555°22.139'11°6.882'
555°22.162'11°6.84'
555°22.232'11°6.814'
555°22.227'11°6.789'
555°22.195'11°6.762'
555°22.107'11°6.651'
555°22.049'11°6.583'
555°21.901'11°6.091'
555°21.759'11°5.742'
555°21.822'11°4.958'
555°21.98'11°4.822'
555°22.383'11°5.326'
555°22.671'11°5.463'
555°22.87'11°5.831'
555°23.241'11°5.892'
655°23.116'11°4.313'
655°23.116'11°5.023'
655°22.97'11°5.376'
655°22.783'11°5.465'
655°22.4'11°5.251'
655°22.211'11°4.987'
655°22.085'11°4.631'
655°21.815'11°3.811'
655°21.865'11°3.393'
655°21.955'11°3.286'
655°22.125'11°3.286'
655°22.426'11°3.522'
655°22.771'11°3.846'
655°23.116'11°4.313'
655°22.56'11°5.372'
755°20.632'11°6.389'
755°20.646'11°6.342'
755°20.638'11°6.342'
755°20.616'11°6.469'
755°20.514'11°6.85'
755°20.61'11°6.83'
755°20.627'11°6.794'
755°20.613'11°6.506'
755°20.682'11°6.403'
755°20.525'11°6.027'
755°20.225'11°5.564'
755°20.103'11°5.659'
755°20.028'11°5.906'
755°20.223'11°6.516'
755°20.682'11°6.403'
755°20.68'11°6.641'
755°20.651'11°6.771'
755°20.633'11°6.767'
755°20.62'11°6.51'
755°20.336'11°5.695'
755°20.635'11°6.49'
755°20.639'11°6.446'
755°20.63'11°6.436'
755°20.647'11°6.362'
855°21.056'10°56.562'
855°21.92'10°59.68'
855°22.028'10°59.909'
855°22.219'11°0.087'
855°20.379'10°58.507'
855°20.421'10°58.837'
855°20.49'10°59.106'
855°20.537'10°59.268'
855°20.506'10°59.374'
855°20.444'10°59.385'
855°20.72'11°0.843'
855°20.951'11°1.385'
855°21.374'11°1.777'
855°22.182'11°2.048'
855°22.637'11°1.948'
855°22.807'11°1.442'
855°22.535'11°0.65'
855°22.219'11°0.087'
855°19.712'10°59.605'
855°20.707'10°55.772'
855°20.044'10°55.351'
855°19.074'10°55.587'
855°19.01'10°55.724'
855°18.926'10°57.284'
855°18.978'10°59.081'
855°20.044'10°59.317'
855°19.963'10°59.031'
855°19.878'10°58.604'
855°19.765'10°58.204'
855°19.669'10°57.572'
855°19.673'10°57.297'
855°19.475'10°56.801'
855°19.53'10°56.681'
855°19.683'10°57.012'
855°19.784'10°57.181'
855°19.882'10°57.508'
855°20.129'10°57.805'
855°20.382'10°58.341'
1055°19.539'11°7.846'
1055°19.464'11°8.143'
1055°19.348'11°8.54'
1055°19.237'11°8.9'
1055°19.249'11°8.982'
1055°19.134'11°9.283'
1055°19.063'11°9.396'
1055°18.886'11°9.591'
1055°18.843'11°9.67'
1055°18.724'11°9.841'
1055°17.958'11°8.211'
1055°17.881'11°8.862'
1055°17.714'11°9.281'
1055°17.648'11°9.861'
1055°17.477'11°10.315'
1055°17.239'11°10.827'
1055°17.114'11°11.133'
1055°16.854'11°11.197'
1055°16.766'11°11.324'
1055°16.53'11°11.452'
1055°16.095'11°12.308'
1055°16.08'11°12.453'
1055°16.169'11°12.654'
1055°16.161'11°12.723'
1055°16.033'11°12.904'
1055°16.007'11°13.144'
1055°16.543'11°13.644'
1055°16.902'11°13.73'
1055°17.096'11°13.51'
1055°17.076'11°13.064'
1055°17.545'11°13.235'
1055°17.587'11°13.017'
1055°17.673'11°12.6'
1055°17.845'11°12.322'
1055°17.929'11°12.155'
1055°18.036'11°11.762'
1055°18.08'11°11.607'
1055°18.129'11°11.477'
1055°18.265'11°11.005'
1055°18.326'11°10.851'
1055°18.315'11°10.591'
1055°18.361'11°10.416'
1055°18.527'11°10.156'
1055°18.616'11°10.002'
1055°17.988'11°11.987'
1055°19.539'11°7.846'
1055°19.847'11°6.941'
1055°19.653'11°5.987'
1055°19.486'11°5.827'
1055°19.338'11°5.889'
1055°19.032'11°6.271'
1055°18.7'11°6.298'
1055°18.633'11°6.171'
1055°18.155'11°6.263'
1055°18.056'11°6.409'
1055°17.965'11°6.661'
1055°17.843'11°6.743'
1055°17.755'11°6.86'
1055°17.682'11°7.066'
1055°17.682'11°7.356'
1055°17.736'11°7.553'
1055°17.835'11°7.591'
1055°17.937'11°7.587'
1255°13.037'10°54.564'
1255°13.099'10°54.201'
1255°12.975'10°53.846'
1255°12.738'10°53.308'
1255°12.528'10°54.474'
1255°12.431'10°52.92'
1255°12.291'10°52.964'
1255°12.204'10°53.563'
1255°13.099'10°54.201'
1255°12.27'10°54.034'
1255°12.934'10°54.608'
1355°12.001'10°52.671'
1355°11.988'10°54.097'
1355°11.946'10°54.239'
1355°11.675'10°54.439'
1355°11.172'10°54.336'
1355°11.088'10°54.182'
1355°11.241'10°53.372'
1355°11.541'10°53.384'
1355°11.584'10°52.825'
1355°11.107'10°52.819'
1355°10.944'10°53.173'
1355°10.431'10°53.477'
1355°10.324'10°53.338'
1355°10.304'10°52.808'
1355°10.069'10°52.688'
1355°9.994'10°52.053'
1355°10.484'10°51.781'
1355°10.689'10°51.872'
1355°11.711'10°51.901'
1355°12.001'10°52.671'
1355°9.919'10°52.511'
1455°8.442'10°53.135'
1455°7.312'10°53.026'
1455°7.339'10°52.24'
1455°6.665'10°52.011'
1455°6.458'10°51.873'
1455°6.425'10°51.644'
1455°6.49'10°51.431'
1455°7.913'10°51.552'
1455°8.542'10°51.629'
1455°8.762'10°51.987'
1455°8.754'10°52.343'
1455°8.442'10°53.135'
1555°23.281'10°45.868'
1555°23.438'10°46.899'
1555°22.436'10°48.264'
1555°21.686'10°48.96'
1555°21.508'10°50.307'
1555°20.441'10°51.066'
1555°20.104'10°51.73'
1555°19.095'10°52.473'
1555°18.718'10°52.328'
1555°18.642'10°51.7'
1555°18.91'10°51.124'
1555°19.513'10°50.867'
1555°19.65'10°49.615'
1555°19.861'10°48.606'
1555°20.471'10°48.321'
1555°21.046'10°47.795'
1555°21.568'10°47.536'
1555°22.25'10°46.695'
1555°22.534'10°46.353'
1555°22.816'10°46.344'
1555°22.948'10°46.253'
1555°23.281'10°45.868'
1655°17.047'10°49.155'
1655°16.79'10°48.307'
1655°15.961'10°50.277'
1655°15.729'10°50.6'
1655°15.396'10°50.281'
1655°15.076'10°49.59'
1655°14.69'10°49.923'
1655°14.26'10°49.912'
1655°13.484'10°49.512'
1655°13.171'10°49.238'
1655°13.008'10°48.759'
1655°13.052'10°48.589'
1655°13.187'10°48.565'
1655°13.412'10°48.691'
1655°13.514'10°48.719'
1655°13.598'10°48.78'
1655°13.696'10°48.876'
1655°13.756'10°48.89'
1655°13.844'10°48.866'
1655°13.876'10°48.941'
1655°14.054'10°48.763'
1655°14.243'10°48.657'
1655°14.308'10°48.555'
1655°14.365'10°48.506'
1655°14.61'10°48.945'
1655°15.371'10°49.001'
1655°15.408'10°48.532'
1655°15.772'10°47.882'
1655°16.2'10°47.656'
1655°16.614'10°47.216'
1655°16.75'10°47.263'
1655°17.035'10°47.428'
1655°17.137'10°47.465'
1655°17.217'10°47.533'
1655°17.277'10°47.53'
1655°17.317'10°47.474'
1655°17.563'10°47.673'
1655°17.654'10°48.554'
1655°17.615'10°49.147'
1655°17.27'10°49.375'
1655°17.047'10°49.155'
1755°15.901'10°53.294'
1755°15.897'10°53.739'
1755°16.516'10°54.748'
1755°17.165'10°55.712'
1755°17.195'10°56.657'
1755°17.043'10°57.42'
1755°16.717'10°57.427'
1755°16.223'10°56.627'
1755°15.216'10°55.738'
1755°14.488'10°55.598'
1755°14.255'10°55.435'
1755°13.955'10°54.872'
1755°14.014'10°54.435'
1755°14.277'10°54.294'
1755°14.315'10°53.183'
1755°14.404'10°52.716'
1755°15.081'10°52.435'
1755°15.504'10°52.472'
1755°15.901'10°53.294'
1855°19.153'11°1.41'
1855°19.153'11°1.405'
1855°18.706'11°1.361'
1855°18.556'11°1.38'
1855°18.54'11°1.382'
1855°18.407'10°59.519'
1855°18.083'10°58.811'
1855°17.231'10°57.913'
1855°17.31'10°56.894'
1855°17.792'10°55.498'
1855°17.345'10°55.539'
1855°17.204'10°55.094'
1855°16.45'10°54.649'
1855°16.272'10°54.307'
1855°16.034'10°53.54'
1855°16.043'10°53.107'
1855°16.312'10°52.573'
1855°16.321'10°51.505'
1855°16.48'10°50.971'
1855°16.719'10°50.963'
1855°17.598'10°51.706'
1855°17.712'10°51.637'
1855°17.756'10°51.339'
1855°18.016'10°51.184'
1855°17.996'10°50.625'
1855°18.057'10°50.283'
1855°18.209'10°49.881'
1855°18.337'10°49.638'
1855°18.446'10°49.432'
1855°18.71'10°49.284'
1855°19.429'10°49.555'
1855°19.456'10°49.88'
1855°18.953'10°50.561'
1855°18.626'10°50.886'
1855°18.339'10°53.146'
1855°18.587'10°53.85'
1855°19.2'10°54.345'
1855°19.368'10°54.926'
1855°19.129'10°55.437'
1855°18.633'10°55.848'
1855°18.749'10°58.729'
1855°18.67'10°59.198'
1855°19.262'11°0.072'
1855°20.109'11°0.134'
1855°20.163'11°0.469'
1855°19.793'11°1.058'
1855°19.185'11°1.404'
1855°19.153'11°1.41'
1955°12.521'10°48.713'
1955°12.66'10°48.627'
1955°12.612'10°49.461'
1955°12.028'10°49.661'
1955°11.588'10°49.552'
1955°11.513'10°49.361'
1955°11.598'10°49.005'
1955°11.744'10°48.931'
1955°12.172'10°48.956'
1955°12.25'10°48.747'
1955°12.322'10°48.752'
1955°12.398'10°48.755'
1955°12.464'10°48.707'
1955°12.509'10°48.678'
1955°12.521'10°48.713'
2155°11.213'10°49.51'
2155°11.138'10°50.719'
2155°10.916'10°51.079'
2155°10.626'10°51.187'
2155°9.675'10°50.936'
2155°9.479'10°50.754'
2155°9.476'10°49.829'
2155°10.234'10°48.014'
2155°10.256'10°48.051'
2155°11.213'10°49.51'
2155°11.177'10°49.151'
2155°10.847'10°48.427'
2155°10.816'10°48.379'
2155°10.719'10°48.362'
2155°10.669'10°48.285'
2155°10.475'10°48.162'
2155°10.339'10°48.111'
2255°14.799'11°10.2'
2255°15.844'11°10.527'
2255°15.044'11°10.252'
2255°16.2'11°8.367'
2255°16.768'11°8.485'
2255°15.204'11°10.346'
2255°14.917'11°10.106'
2255°14.446'11°8.476'
2255°16.484'11°8.142'
2255°15.684'11°8.295'
2255°13.227'11°9.632'
2255°13.149'11°9.334'
2255°13.702'11°8.196'
2255°16.768'11°8.485'
2255°16.551'11°9.587'
2355°14.471'11°6.497'
2355°15.696'11°6.903'
2355°15.987'11°6.678'
2355°15.927'11°6.109'
2355°15.683'11°5.663'
2355°14.974'11°5.842'
2355°14.502'11°6.306'
2355°14.49'11°6.317'
2355°14.49'11°6.317'
2355°15.907'11°5.482'
2355°15.162'11°7.045'
2355°15.36'11°6.988'
2355°15.052'11°6.967'
2355°15.008'11°6.705'
2355°14.73'11°6.849'
2455°16.004'11°7.717'
2455°15.922'11°7.401'
2455°15.963'11°7.048'
2455°16.19'11°6.895'
2455°16.578'11°6.822'
2455°16.601'11°7.41'
2455°16.578'11°6.822'
2455°16.422'11°7.753'
2455°16.19'11°7.898'
2555°17.387'11°7.5'
2555°17.225'11°6.722'
2555°16.608'11°6.803'
2555°17.108'11°7.79'
2555°17.225'11°6.722'
2555°17.232'11°7.807'
2555°16.67'11°7.181'
2555°16.779'11°6.532'
2655°11.208'11°8.312'
2655°11.336'11°8.546'
2655°11.466'11°8.478'
2655°11.584'11°8.192'
2655°11.594'11°8.074'
2655°11.545'11°7.839'
2655°11.336'11°7.839'
2655°11.545'11°7.839'
2755°12.832'11°8.739'
2755°12.918'11°8.519'
2755°12.522'11°9.001'
2755°12.818'11°8.16'
2755°12.907'11°8.258'
2755°12.918'11°8.519'
2755°12.45'11°8.991'
2755°12.371'11°8.858'
2755°12.351'11°8.707'
2755°12.388'11°8.532'
2755°12.523'11°8.438'
2755°12.707'11°8.117'
2755°12.74'11°8.871'
2855°13.515'11°6.869'
2855°13.519'11°6.868'
2855°14.309'11°6.652'
2855°14.311'11°6.651'
2855°14.276'11°6.793'
2855°14.06'11°7.176'
2855°13.781'11°7.32'
2855°13.623'11°7.281'
2855°13.52'11°7.074'
2855°13.515'11°6.869'
2955°11.712'11°2.469'
2955°11.707'11°2.916'
2955°12.211'11°2.56'
2955°12.756'11°2.064'
2955°13.506'11°2.685'
2955°14.132'11°4.408'
2955°14.132'11°4.408'
2955°14.174'11°5.053'
2955°14.119'11°5.172'
2955°13.845'11°5.486'
2955°13.238'11°5.52'
2955°12.863'11°5.161'
2955°12.681'11°5.349'
2955°12.439'11°5.275'
2955°12.283'11°4.904'
2955°12.123'11°4.836'
2955°12.079'11°4.703'
2955°11.665'11°2.827'
2955°11.634'11°2.708'
3055°10.661'11°3.627'
3055°11.822'11°6.151'
3055°11.741'11°5.371'
3055°11.501'11°4.037'
3055°11.374'11°3.746'
3055°10.86'11°3.558'
3055°12.075'11°6.32'
3055°10.628'11°3.878'
3055°11.079'11°5.423'
3055°10.893'11°5.851'
3055°10.889'11°6.753'
3055°11.513'11°7.505'
3055°11.574'11°7.507'
3055°11.574'11°7.507'
3055°11.81'11°7.802'
3055°12.075'11°6.32'
3055°13.387'11°6.859'
3055°13.397'11°6.863'
3055°13.366'11°7.055'
3055°13.219'11°7.528'
3055°12.743'11°8.047'
3055°11.882'11°7.928'
3355°10.52'11°0.624'
3355°9.891'10°56.303'
3355°9.835'10°56.615'
3355°9.651'10°56.891'
3355°9.493'10°57.265'
3355°9.355'10°57.346'
3355°9.383'10°59.387'
3355°9.419'10°59.402'
3355°9.509'10°59.432'
3355°9.761'10°59.518'
3355°10.084'10°59.832'
3355°10.301'11°0.194'
3355°10.35'11°0.271'
3355°10.566'11°0.25'
3355°10.675'11°0.948'
3355°10.885'10°55.558'
3355°11.174'10°55.765'
3355°9.807'10°56.235'
3355°12.186'10°58.317'
3355°12.329'10°59.308'
3355°11.837'11°0.701'
3355°11.229'11°1.175'
3355°10.675'11°0.948'
3355°11.904'10°57.704'
3455°9.411'11°3.202'
3455°9.411'11°2.46'
3455°9.676'11°2.082'
3455°9.383'11°1.07'
3455°9.39'10°59.871'
3455°9.991'11°3.159'
3455°9.866'11°0.298'
3455°10.451'11°1.635'
3455°10.501'11°2.061'
3455°10.276'11°2.795'
3455°9.39'10°59.871'
3455°9.587'11°3.423'
3455°9.515'10°59.983'
3555°20.698'11°5.781'
3555°20.501'11°5.489'
3555°19.429'11°4.654'
3555°18.993'11°4.615'
3555°18.847'11°4.228'
3555°18.904'11°3.106'
3555°18.823'11°3.041'
3555°20.109'11°3.973'
3555°18.823'11°3.041'
3555°18.872'11°2.921'
3555°19.173'11°2.188'
3555°19.162'11°1.756'
3555°19.195'11°1.75'
3555°19.674'11°1.496'
3555°19.793'11°1.681'
3555°20.048'11°1.664'
3555°20.365'11°1.713'
3555°20.817'11°1.873'
3555°21.281'11°2.069'
3555°21.423'11°3.756'
3555°21.639'11°5.288'
3555°21.429'11°6.001'
3555°21.349'11°5.918'
3555°21.119'11°5.624'
3555°21.084'11°5.633'
3555°21.04'11°5.628'
3555°20.991'11°5.667'
3555°20.964'11°5.667'
3555°20.903'11°5.631'
3555°20.814'11°5.537'
3555°20.796'11°5.613'
3555°20.758'11°5.667'
3555°20.736'11°5.715'
3555°20.705'11°5.766'

Obszar 10: Siedlisko nr 173, obszar sieci Natura 2000 nr 197 (kod UE: DK00VA254) Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als

PunktSzerokość geogr. NDługość geogr. E
254°53.509'9°46.189'
254°53.686'9°45.822'
254°54.227'9°46.743'
254°54.056'9°47.246'
254°53.788'9°47.19'
254°53.647'9°47.665'
254°53.175'9°47.547'
254°53.239'9°47.288'
254°53.509'9°46.189'
354°53.037'9°44.738'
354°53.034'9°45.098'
354°52.581'9°45.493'
354°52.313'9°45.144'
354°52.304'9°44.662'
354°52.405'9°44.49'
354°52.551'9°44.514'
354°52.701'9°44.481'
354°52.814'9°44.46'
354°53.037'9°44.738'
454°52.09'9°44.886'
454°52.164'9°45.97'
454°51.927'9°46.449'
454°51.774'9°46.719'
454°51.576'9°47.24'
454°51.49'9°47.397'
454°51.374'9°47.565'
454°51.319'9°47.574'
454°51.201'9°47.734'
454°51.167'9°47.772'
454°51.161'9°47.917'
454°51.148'9°47.979'
454°51.117'9°48.044'
454°51.086'9°48.079'
454°50.948'9°48.13'
454°50.939'9°48.149'
454°50.918'9°48.175'
454°50.899'9°48.193'
454°50.665'9°48.391'
454°50.612'9°48.374'
454°50.572'9°48.345'
454°50.541'9°48.294'
454°50.525'9°48.24'
454°50.5'9°48.096'
454°50.498'9°48.028'
454°50.436'9°47.909'
454°50.351'9°47.861'
454°50.318'9°47.83'
454°50.254'9°47.679'
454°50.242'9°47.609'
454°50.24'9°47.551'
454°50.22'9°47.443'
454°50.217'9°47.377'
454°50.24'9°47.234'
454°50.252'9°46.969'
454°50.147'9°46.907'
454°50.04'9°45.967'
454°50.07'9°46.089'
454°50.099'9°46.164'
454°50.13'9°46.21'
454°50.107'9°46.381'
454°50.073'9°46.522'
454°50.067'9°46.599'
454°50.091'9°46.783'
454°50.106'9°46.841'
454°50.809'9°45.451'
454°52.09'9°44.886'
454°51.914'9°44.953'
454°51.734'9°45.508'
454°51.178'9°45.611'
454°51.02'9°45.725'
454°50.937'9°45.662'
454°50.384'9°45.183'
454°50.22'9°44.71'
454°50.184'9°44.392'
454°50.116'9°44.377'
454°50.005'9°44.45'
454°49.964'9°44.515'
454°49.94'9°44.607'
454°49.878'9°44.654'
454°49.846'9°44.705'
454°49.83'9°44.805'
454°49.822'9°44.904'
454°49.825'9°45.043'
454°49.852'9°45.167'
454°49.865'9°45.205'
454°49.871'9°45.252'
454°49.892'9°45.332'
454°49.934'9°45.38'
454°49.961'9°45.44'
454°49.964'9°45.496'
454°50.005'9°45.698'
454°50.044'9°45.778'
454°50.033'9°45.902'
554°50.845'9°52.297'
554°50.789'9°52.249'
554°50.763'9°52.206'
554°50.688'9°51.99'
554°50.617'9°51.601'
554°50.586'9°51.244'
554°50.584'9°51.162'
554°50.605'9°51.077'
554°50.393'9°49.586'
554°50.428'9°49.548'
554°50.46'9°49.534'
554°50.526'9°49.535'
554°51.514'9°52.659'
554°50.579'9°49.494'
554°50.641'9°49.416'
554°50.691'9°49.392'
554°50.747'9°49.373'
554°50.79'9°49.384'
554°50.872'9°49.45'
554°51.007'9°49.483'
554°51.087'9°49.459'
554°51.131'9°49.47'
554°51.444'9°49.704'
554°50.934'9°52.32'
554°51.04'9°53.093'
554°51.025'9°52.244'
554°51.032'9°52.311'
554°51.062'9°52.402'
554°51.005'9°52.497'
554°50.894'9°52.324'
554°50.989'9°52.601'
554°51.013'9°52.736'
554°51.014'9°52.844'
554°51.046'9°52.971'
554°50.657'9°50.869'
554°51.035'9°53.181'
554°51.029'9°53.316'
554°50.967'9°53.368'
554°50.922'9°53.438'
554°50.905'9°53.538'
554°50.908'9°53.676'
554°50.941'9°53.838'
554°51.073'9°54.04'
554°51.25'9°54.301'
554°51.306'9°54.332'
554°51.437'9°54.369'
554°51.514'9°54.368'
554°51.587'9°54.283'
554°51.836'9°53.012'
554°51.504'9°52.282'
554°51.685'9°51.909'
554°51.717'9°51.767'
554°51.723'9°51.672'
554°51.706'9°51.266'
554°51.706'9°51.022'
554°51.78'9°50.774'
554°51.785'9°50.697'
554°51.701'9°50.123'
554°51.444'9°49.704'
554°50.635'9°50.794'
554°50.595'9°50.791'
554°50.529'9°50.837'
554°50.476'9°50.852'
554°50.419'9°50.825'
554°50.389'9°50.781'
554°50.655'9°50.993'
554°50.36'9°50.71'
554°50.287'9°50.123'
554°50.257'9°49.953'
554°50.256'9°49.87'
554°50.284'9°49.791'
554°50.344'9°49.677'
654°52.192'9°52.057'
654°52.385'9°51.526'
654°52.418'9°51.25'
654°52.605'9°51.175'
654°52.831'9°51.596'
654°52.771'9°51.344'
654°52.831'9°52.061'
654°52.781'9°52.12'
654°52.633'9°52.041'
654°52.574'9°52.131'
654°52.531'9°52.233'
654°52.473'9°52.344'
654°52.458'9°52.374'
654°52.4'9°52.49'
654°52.351'9°52.422'
654°52.831'9°51.596'
754°49.116'9°59.562'
754°49.249'10°0.171'
754°48.776'10°1.256'
754°48.341'10°0.994'
754°48.233'10°0.716'
754°48.374'10°0.189'
754°48.326'9°59.517'
754°48.492'9°59.239'
754°49.116'9°59.562'
854°49.795'10°2.926'
854°50.228'10°1.616'
854°50.578'10°1.454'
854°50.739'10°2.384'
854°50.739'10°2.384'
854°50.732'10°2.688'
854°50.698'10°2.829'
854°50.726'10°2.92'
854°50.737'10°3.069'
854°50.735'10°3.119'
854°50.728'10°3.159'
854°50.718'10°3.191'
854°50.621'10°3.418'
854°50.509'10°3.489'
854°50.374'10°4.141'
854°50.263'10°4.464'
854°49.533'10°4.343'
854°49.779'10°5.347'
854°49.611'10°5.838'
854°48.625'10°5.639'
854°47.05'10°5.375'
854°46.423'10°4.986'
854°46.235'10°4.119'
854°47.75'10°3.306'
854°48.324'10°3.243'
854°49.298'10°3.069'
954°52.544'10°5.93'
954°52.37'10°6.044'
954°52.276'10°5.981'
954°52.209'10°5.668'
954°52.018'10°5.799'
954°51.298'10°6.441'
954°50.892'10°6.316'
954°53.11'10°4.169'
954°53.11'10°4.169'
954°53.021'10°4.203'
954°52.869'10°4.209'
954°52.754'10°4.272'
954°52.639'10°4.306'
954°52.478'10°4.046'
954°50.684'10°5.541'
954°52.404'10°3.875'
954°52.457'10°2.816'
954°52.5'10°2.223'
954°52.473'10°1.892'
954°53.22'10°4.134'
954°52.302'10°1.138'
954°52.091'10°1.159'
954°51.775'10°2.023'
954°51.808'10°2.257'
954°51.686'10°2.487'
954°51.606'10°2.445'
954°51.531'10°2.457'
954°51.461'10°2.309'
954°51.233'10°1.892'
954°51.146'10°1.847'
954°51.08'10°1.889'
954°51.024'10°2.022'
954°50.978'10°2.192'
954°50.935'10°2.372'
954°50.899'10°2.613'
954°50.861'10°2.786'
954°50.862'10°2.989'
954°50.941'10°3.225'
954°50.87'10°3.465'
954°50.869'10°3.699'
954°50.834'10°3.776'
954°50.77'10°3.821'
954°50.712'10°3.916'
954°50.692'10°3.999'
954°53.233'10°4.607'
954°53.196'10°4.721'
954°52.901'10°4.936'
954°52.939'10°5.179'
954°52.923'10°5.305'
954°52.821'10°5.659'
954°52.635'10°5.808'
954°52.6'10°5.883'
1054°55.306'10°14.667'
1054°55.217'10°14.732'
1054°55.14'10°14.777'
1054°55.089'10°14.88'
1054°54.692'10°14.915'
1054°54.739'10°14.421'
1054°55.758'10°13.576'
1054°55.263'10°14.729'
1054°55.818'10°14.632'
1054°55.758'10°13.576'
1054°55.643'10°14.649'
1054°55.577'10°14.629'
1054°55.48'10°14.561'
1054°55.428'10°14.629'
1054°55.342'10°14.641'
1154°59.867'10°10.894'
1154°58.931'10°10.949'
1154°59.498'10°11.882'
1155°0.436'10°10.201'
1155°0.592'10°10.779'
1155°0.436'10°10.201'
1255°1.129'10°10.216'
1255°0.773'10°10.374'
1255°0.577'10°9.259'
1255°0.846'10°8.761'
1255°0.95'10°8.784'
1255°1.389'10°8.149'
1255°1.738'10°8.665'
1255°1.835'10°8.986'
1255°1.602'10°9.315'
1255°1.852'10°10.252'
1255°1.586'10°10.865'
1255°1.586'10°10.865'
1354°57.138'10°1.498'
1354°56.926'10°1.595'
1354°56.67'10°1.883'
1354°56.536'10°2.003'
1354°56.8'10°2.747'
1354°57.047'10°2.535'
1354°57.311'10°2.159'
1354°56.751'10°1.792'
1354°56.583'10°2.572'
1354°57.024'10°1.573'
1354°57.311'10°2.159'
1354°57.344'10°1.985'
1454°59.342'9°59.98'
1454°59.306'9°59.73'
1454°59.188'9°59.647'
1454°59.342'9°59.98'
1454°57.67'10°1.436'
1454°59.018'9°59.858'
1454°58.912'9°59.993'
1454°58.748'10°0.122'
1454°58.697'10°0.19'
1454°57.731'10°0.913'
1454°58.77'10°1.091'
1454°57.934'10°0.78'
1454°58.163'10°0.584'
1454°58.329'10°0.464'
1454°57.837'10°1.797'
1454°59.159'9°59.713'
1555°7.061'9°58.268'
1555°7.371'9°58.186'
1555°7.425'9°57.391'
1555°7.425'9°57.391'
1555°7.04'9°57.371'
1655°6.926'9°56.402'
1655°6.581'9°56.535'
1655°6.724'9°55.371'
1655°6.917'9°55.374'
1655°6.917'9°55.374'
1655°7.086'9°55.828'
1755°5.687'9°52.437'
1755°6.623'9°54.685'
1755°5.243'9°54.787'
1755°5.651'9°56.322'
1755°5.266'9°55.606'
1755°5.334'9°54.238'
1755°5.687'9°52.437'
1755°5.357'9°53.259'
1755°6.141'9°56.307'
1755°6.478'9°55.548'
1855°4.505'9°52.71'
1855°5.288'9°54.25'
1855°5.021'9°54.969'
1855°4.153'9°53.836'
1855°4.365'9°52.05'
1855°4.829'9°51.488'
1855°4.595'9°51.553'
1855°5.288'9°54.25'
1855°5.3'9°52.485'
1855°5.076'9°51.644'
1955°1.54'9°55.631'
1955°1.138'9°54.303'
1955°1.54'9°55.631'
1955°1.616'9°54.495'
1955°1.657'9°53.627'
1955°1.365'9°53.469'
1955°1.215'9°53.886'
1955°1.174'9°54.05'
1955°1.136'9°54.77'
1955°1.174'9°55.102'
1955°1.546'9°53.513'
1955°1.154'9°55.437'
1955°1.272'9°55.766'
1955°1.127'9°54.513'
2054°55.327'10°2.909'
2054°55.865'10°2.968'
2054°55.043'10°4.181'
2054°56.032'10°3.14'
2054°55.263'10°4.343'
2054°54.879'10°3.415'
2054°56.029'10°3.434'
2054°56.032'10°3.14'
2155°4.083'9°48.621'
2155°3.677'9°49.439'
2155°3.472'9°50.486'
2155°3.62'9°50.547'
2155°4.46'9°49.517'
2155°3.434'9°49.936'
2155°4.46'9°49.517'
2254°52.703'9°37.962'
2254°52.556'9°38.113'
2254°52.703'9°37.962'
2254°52.674'9°37.675'
2254°52.563'9°37.608'
2254°52.437'9°37.66'
2254°52.419'9°37.969'
2355°1.982'9°53.721'
2355°3.253'9°51.284'
2355°2.963'9°51.067'
2355°2.734'9°51.219'
2355°2.675'9°51.294'
2355°2.419'9°51.517'
2355°2.337'9°51.79'
2355°2.056'9°52.057'
2355°1.651'9°52.695'
2355°1.699'9°53.646'
2355°2.366'9°53.366'
2355°3.278'9°52.154'
2355°3.253'9°51.284'
2455°7.248'10°1.614'
2455°7.217'10°1.481'
2455°7.247'10°1.341'
2455°7.18'10°1.006'
2455°6.396'10°1.726'
2455°6.133'10°2.688'
2455°6.346'10°3.264'
2455°6.46'10°3.326'
2455°7.281'10°1.685'
2455°7.248'10°1.614'
2455°6.842'10°2.743'
2554°58.043'10°11.492'
2554°58.068'10°11.479'
2554°58.489'10°11.412'
2554°58.689'10°11.455'
2554°58.763'10°11.491'
2554°59.001'10°11.714'
2554°59.027'10°12.099'
2554°58.305'10°12.475'
2554°58.32'10°12.336'
2554°58.24'10°12.261'
2554°58.131'10°12.25'
2554°58.094'10°12.264'
2554°58.01'10°12.268'
2554°57.94'10°12.311'
2554°57.901'10°12.35'
2554°57.79'10°12.371'
2554°57.698'10°12.471'
2554°57.618'10°12.585'
2554°57.479'10°12.689'
2554°57.368'10°12.942'
2554°57.216'10°13.195'
2554°57.142'10°13.323'
2554°57.017'10°13.555'
2554°56.931'10°13.616'
2554°56.836'10°13.829'
2554°56.65'10°14.154'
2554°56.504'10°14.357'
2554°56.016'10°14.196'
2554°56.017'10°13.938'
2554°56.047'10°13.818'
2554°56.047'10°13.728'
2554°56.074'10°13.63'
2554°56.105'10°13.588'
2554°56.157'10°13.548'
2554°56.193'10°13.538'
2554°56.211'10°13.491'
2554°56.239'10°13.439'
2554°56.316'10°13.38'
2554°56.351'10°13.235'
2554°56.406'10°13.156'
2554°56.661'10°13.088'
2554°56.735'10°13.174'
2554°56.76'10°13.272'
2554°56.873'10°13.244'
2554°57.033'10°13.114'
2554°57.061'10°13.077'
2554°57.111'10°12.976'
2554°57.174'10°12.908'
2554°57.206'10°12.819'
2554°57.291'10°12.683'
2554°57.287'10°12.589'
2554°57.295'10°12.529'
2554°57.312'10°12.476'
2554°57.359'10°12.384'
2554°57.406'10°12.321'
2554°57.488'10°12.204'
2554°57.594'10°12.116'
2554°57.625'10°12.083'
2554°57.645'10°12.069'
2554°57.678'10°12.02'
2554°57.702'10°11.997'
2554°57.729'10°11.947'
2554°57.76'10°11.905'
2554°57.772'10°11.893'
2554°57.781'10°11.867'
2554°57.799'10°11.834'
2554°57.844'10°11.769'
2554°57.861'10°11.748'
2554°57.871'10°11.738'
2554°57.897'10°11.718'
2554°57.923'10°11.655'
2554°58.021'10°11.512'
2554°58.043'10°11.492'
2554°56.947'10°13.256'
2655°2.406'9°55.459'
2655°3.147'9°53.862'
2655°3.758'9°54.315'
2655°3.835'9°55.545'
2655°3.734'9°55.911'
2655°4.09'9°56.653'
2655°3.017'9°58.579'
2655°2.908'9°59.105'
2655°2.694'9°59.185'
2655°2.125'10°0.197'
2655°1.798'10°0.078'
2655°1.731'9°59.062'
2655°2.174'9°58.022'
2655°2.093'9°57.502'
2655°2.11'9°56.562'
2655°2.406'9°55.459'
2755°6.18'10°3.938'
2755°5.344'10°4.361'
2755°5.256'10°4.302'
2755°5.201'10°4.182'
2755°5.138'10°4.192'
2755°5.093'10°4.24'
2755°4.832'10°4.315'
2755°4.606'10°4.339'
2755°4.549'10°4.435'
2755°4.525'10°4.62'
2755°4.284'10°4.335'
2755°4.329'10°3.358'
2755°4.686'10°3.222'
2755°5.106'10°3.562'
2755°5.274'10°2.929'
2755°5.45'10°2.804'
2755°5.751'10°2.814'
2755°6.18'10°3.938'
2855°3.933'10°5.745'
2855°3.835'10°7.238'
2855°3.602'10°7.282'
2855°3.373'10°6.635'
2855°2.859'10°7.445'
2855°2.581'10°7.321'
2855°2.027'10°6.512'
2855°2.053'10°5.121'
2855°2.826'10°3.918'
2855°3.022'10°4.233'
2855°3.283'10°5.237'
2855°3.481'10°5.27'
2855°3.933'10°5.745'"
1 Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22.
2 Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7).
3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (Dz.U. L 164 z 25.6.2008, s. 19).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (Dz.U. L 20 z 26.1.2010, s. 7).
5 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/117 z dnia 5 września 2016 r. ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony środowiska morskiego w Morzu Bałtyckim oraz uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2015/1778 (Dz.U. L 19 z 25.1.2017, s. 1).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1778 z dnia 25 czerwca 2015 r. ustanawiające środki ochronne rybołówstwa w celu ochrony obszarów występowania raf na wodach podlegających zwierzchnictwu Danii w Morzu Bałtyckim i cieśninie Kattegat (Dz.U. L 259 z 6.10.2015, s. 5).
7 2016-12_STECF 16-24 - JR for Natura 2000 sites under CFP art. 11_JRCxxx.pdf
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.