Dz.U.UE.L.2019.35.28

| Akt oczekujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/221
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenia (WE) nr 785/2007, (WE) nr 379/2009, (WE) nr 1087/2009, (UE) nr 9/2010, (UE) nr 337/2011 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 389/2011, (UE) nr 528/2011, (UE) nr 840/2012, (UE) nr 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 i (UE) 2017/896 w odniesieniu do nazwy posiadacza zezwolenia oraz do przedstawiciela posiadacza zezwolenia na niektóre dodatki paszowe
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 6-fitaza, endo-1,4-beta-ksylanaza, subtylizyna, alfa-amylaza, endo-1,3(4)-beta-glukanaza, preparat Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) i Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) zostały dopuszczone rozporządzeniami Komisji (WE) nr 785/2007 2 , (WE) nr 379/2009 3 , (WE) nr 1087/2009 4 , (UE) nr 9/2010 5  i (UE) nr 337/2011 6  oraz rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE) nr 389/2011 7 , (UE) nr 528/2011 8 , (UE) nr 840/2012 9 , (UE) nr 1021/2012 10 , (UE) 2016/899 11 , (UE) 2016/997 12 , (UE) 2017/440 13  i (UE) 2017/896 14 .

(2) Posiadacz zezwolenia Danisco Animal Nutrition (podmiot prawny Danisco (UK) Ltd) złożył wniosek zgodnie z art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003, w którym zaproponował, aby dodać do przedmiotowych zezwoleń nazwę swojego przedstawiciela oraz - w odniesieniu do zezwoleń udzielonych na mocy rozporządzeń (WE) nr 1087/2009 i (UE) nr 9/2010 - zmienić nazwę posiadacza zezwolenia.

(3) Posiadacz zezwolenia przedstawił odpowiednie dane na poparcie faktu, że od dnia 30 marca 2019 r. w odniesieniu do wspomnianych dodatków paszowych jako jego przedstawiciel działać będzie Genencor International B.V. Posiadacz zezwolenia przedstawił również odpowiednie informacje w celu wykazania, że firma Finnfeeds International Limited zmieniła nazwę na Danisco (UK) Ltd.

(4) Proponowana zmiana warunków wspomnianych zezwoleń ma charakter wyłącznie administracyjny i nie wymaga przeprowadzenia ponownej oceny dodatków. O wniosku powiadomiony został Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności.

(5) Aby umożliwić Genencor International B.V. działanie jako przedstawiciel posiadacza zezwoleń, konieczna jest zmiana warunków przedmiotowych zezwoleń.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE) nr 785/2007, (WE) nr 379/2009, (WE) nr 1087/2009, (UE) nr 9/2010, (UE) nr 337/2011 oraz rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 389/2011, (UE) nr 528/2011, (UE) nr 840/2012, (UE) nr 1021/2012, (UE) 2016/899, (UE) 2016/997, (UE) 2017/440 i (UE) 2017/896.

(7) Ponieważ dane przedstawione przez posiadacza zezwolenia wskazują, że spółka Genencor International B.V. będzie działać jako jego przedstawiciel ze skutkiem od dnia 30 marca 2019 r., niniejsze rozporządzenie powinno być stosowane od tej samej daty.

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 785/2007

W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia (WE) nr 785/2007 słowa "Danisco Animal Nutrition" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".

Artykuł  2

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 379/2009

1.  W tytule słowa "Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Danisco (UK) Limited" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia (WE) nr 379/2009 słowa "Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Danisco (UK) Limited" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  3

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1087/2009

1.  W tytule słowa "Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia (WE) nr 1087/2009 słowa "Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  4

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 9/2010

1.  W tytule słowa "Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia (UE) nr 9/2010 słowa "Danisco Animal Nutrition (podmiot prawny: Danisco (UK) Limited)" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  5

Zmiany w rozporządzeniu (UE) nr 337/2011

1.  W tytule słowa "posiadaczem pozwolenia jest Danisco Animal Nutrition" zastępuje się słowami "posiadacz zezwolenia: Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia (UE) nr 337/2011 słowa "Danisco Animal Nutrition" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  6

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 389/2011

1.  W tytule słowa "Danisco Animal Nutrition" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 389/2011 słowa "Danisco Animal Nutrition" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  7

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 528/2011

1.  W tytule słowa "Danisco Animal Nutrition" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 528/2011 słowa "Danisco Animal Nutrition" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  8

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 840/2012

1.  W tytule słowa "Danisco Animal Nutrition" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 840/2012 słowa "Danisco Animal Nutrition (podmiot prawny: Danisco (UK) Limited)" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  9

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 1021/2012

1.  W tytule słowa "Danisco Animal Nutrition" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1021/2012 słowa "Danisco Animal Nutrition (podmiot prawny Danisco (UK) Limited)" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  10

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/899

1.  W tytule słowa "Danisco (UK) Ltd" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/899 słowa "Danisco (UK) Ltd" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  11

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2016/997

1.  W tytule słowa "Danisco (UK) Ltd" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/997 słowa "Danisco (UK) Ltd" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  12

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/440

1.  W tytule słowa "Danisco (UK) Ltd" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/440 słowa "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  13

Zmiana w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2017/896

1.  W tytule słowa "Danisco (UK) Ltd" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
2.  W drugiej kolumnie załącznika do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/896 słowa "Danisco (UK) Ltd" zastępuje się słowami "Danisco (UK) Ltd, prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition i reprezentowany przez Genencor International B.V.".
Artykuł  14

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 30 marca 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 785/2007 z dnia 4 lipca 2007 r. dotyczące zezwolenia na 6-fitazę EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) jako dodatku paszowego (Dz.U. L 175 z 5.7.2007, s. 5).
3 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy WE 3.1.3.26 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny Danisco (UK) Limited) (Dz.U. L 116 z 9.5.2009, s. 6).
4 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1087/2009 z dnia 12 listopada 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588), subtylizyny wytwarzanej przez Bacillus subtilis (ATCC 2107) i alfa-amylazy wytwarzanej przez Bacillus amyloliquefaciens (ATCC 3978) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Finnfeeds International Limited) (Dz.U. L 297 z 13.11.2009, s. 4).
5 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 9/2010 z dnia 23 grudnia 2009 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kur niosek, kaczek i indyków rzeźnych (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, Finnfeeds International Limited) (Dz.U. L 3 z 7.1.2010, s. 10).
6 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 337/2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy i endo-1,3(4)-beta-glukanazy jako dodatku paszowego dla drobiu, prosiąt odsadzonych od maciory i tuczników (posiadaczem pozwolenia jest Danisco Animal Nutrition) (Dz.U. L 94 z 8.4.2011, s. 19).
7 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 389/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu enzymatycznego endo-1,4-beta-ksylanazy, subtylizyny i alfa-amylazy jako dodatku paszowego dla kur niosek (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition) (Dz.U. L 104 z 20.4.2011, s. 7).
8 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 528/2011 z dnia 30 maja 2011 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy produkowanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla prosiąt odstawionych od maciory i tuczników (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition) (Dz.U. L 143 z 31.5.2011, s. 10).
9 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 840/2012 z dnia 18 września 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy (EC 3.1.3.26) wytwarzanej przez Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków ptaków rzeźnych innych niż kurczęta rzeźne, indyki rzeźne i kaczki rzeźne oraz dla wszystkich gatunków ptaków nieśnych innych niż kury nioski (posiadacz zezwolenia Danisco Animal Nutrition) (Dz.U. L 252 z 19.9.2012, s. 14).
10 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1021/2012 z dnia 6 listopada 2012 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) jako dodatku paszowego dla podrzędnych gatunków drobiu innych niż kaczki (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition) (Dz.U. L 307 z 7.11.2012, s. 68).
11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/899 z dnia 8 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako dodatku paszowego dla wszystkich gatunków drobiu i wszystkich gatunków świń (poza prosiętami ssącymi) (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd) (Dz.U. L 152 z 9.6.2016, s. 15).
12 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/997 z dnia 21 czerwca 2016 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie endo-1,4-beta-ksylanazy EC 3.2.1.8 wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC PTA 5588) oraz endo-1,3(4)-beta-glukanazy EC 3.2.1.6 wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD 2106) jako dodatku paszowego dla loch karmiących i podrzędnych gatunków świń (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd) (Dz.U. L 164 z 22.6.2016, s. 4).
13 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/440 z dnia 13 marca 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie preparatu Bacillus amyloliquefaciens (PTA-6507), Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50013) i Bacillus amyloliquefaciens (NRRL B-50104) jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, kurcząt odchowywanych na kury nioski, podrzędnych gatunków drobiu rzeźnego i podrzędnych gatunków drobiu odchowywanego na nioski (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd., prowadzący działalność jako Danisco Animal Nutrition) (Dz.U. L 67 z 14.3.2017, s. 74).
14 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/896 z dnia 24 maja 2017 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie 6-fitazy wytwarzanej przez Trichoderma reesei (ATCC SD-6528) jako dodatku paszowego w postaci stałej dla wszystkich gatunków drobiu i wszystkich gatunków świń (poza prosiętami ssącymi) (posiadacz zezwolenia Danisco (UK) Ltd) (Dz.U. L 138 z 25.5.2017, s. 123).