Dz.U.UE.L.2019.36.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 maja 2017 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 103/2017
z dnia 5 maja 2017 r.
zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2019/215]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym ("Porozumienie EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2147 z dnia 7 grudnia 2016 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2016 r. w niektórych regionach uprawy winorośli w Niemczech oraz we wszystkich regionach uprawy winorośli na Węgrzech 1 .

(2) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sektor wina. Przepisy regulujące kwestie związane z winem nie mają zastosowania do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na to państwo obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi, zgodnie z akapitem siódmym części wprowadzającej protokołu 47 do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 47 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Po pkt 14 (rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1271/2014) w dodatku I do protokołu 47 do Porozumienia EOG dodaje się punkt w brzmieniu:

"15. 32016 R 2147: rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/2147 z dnia 7 grudnia 2016 r. zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2016 r. w niektórych regionach uprawy winorośli w Niemczech oraz we wszystkich regionach uprawy winorośli na Węgrzech (Dz.U L 333 z 8.12.2016, s. 30).".

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia wykonawczego (UE) 2016/2147 w języku islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 maja 2017 r. pod warunkiem dokonania wszystkich notyfikacji przewidzianych w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 maja 2017 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 333 z 8.12.2016, s. 30.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.