Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.189.60

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2016 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 40/2016
z dnia 5 lutego 2016 r.
zmieniająca protokół 47 (w sprawie usunięcia barier technicznych w handlu winem) do Porozumienia EOG [2017/1323]

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej "Porozumieniem EOG"), w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Porozumieniu EOG należy uwzględnić rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 .

(2) Rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 uchyla rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 2 , które jest uwzględnione w Porozumieniu EOG, i które w związku z powyższym należy uchylić w ramach Porozumienia EOG.

(3) Niniejsza decyzja dotyczy prawodawstwa regulującego sektor wina. Przepisy regulujące kwestie związane z winem nie mają zastosowania do Liechtensteinu na czas rozszerzenia na to państwo obowiązywania Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi - zgodnie z siódmym akapitem części wprowadzającej protokołu 47 do Porozumienia EOG. Niniejszej decyzji nie stosuje się zatem do Liechtensteinu.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić protokół 47 do Porozumienia EOG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Pkt 8 (rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007) w dodatku 1 do protokołu 47 do Porozumienia otrzymuje brzmienie:

"32013 R 1308: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671).

Do celów Porozumienia przepisy tego rozporządzenia odczytuje się z uwzględnieniem następujących dostosowań:

a) zastosowanie mają wyłącznie następujące przepisy rozporządzenia:

art. 1 ust. 2 lit. l) por. załącznik I część XII,

art. 3 ust. 1 por. załącznik II część IV,

art. 75 ust. 3 lit. f), g), h), k) oraz m), art. 75 ust. 4 i art. 75 ust. 5 lit. d),

art. 78 ust. 1 lit. b) i art. 78 ust. 2 por. załącznik VII część II por. dodatek I w załączniku VII,

art. 80 por. załącznik VIII,

art. 81 i 82,

art. 83 ust. 2 i 3

art. 92-108,

art. 112 i 113,

art. 117-121,

art. 146,

art. 147 ust. 1 i 2.

Przepisy te stosuje się z dostosowaniami wynikającymi z postanowień głównego tekstu Porozumienia, dostosowaniami horyzontalnymi we wprowadzeniu do protokołu 47 do Porozumienia oraz dostosowaniami szczegółowymi w dodatku 1 do protokołu 47 do Porozumienia;

b) przedstawiciele państw EFTA w pełni uczestniczą w pracach komitetu, o którym mowa w art. 229 rozporządzenia, zajmującego się kwestiami wchodzącymi w zakres obowiązywania aktów, o których mowa w Porozumieniu, ale nie mają prawa głosu."

Artykuł  2

Teksty rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 6 lutego 2016 r., pod warunkiem że dokonane zostaną wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia EOG * .

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 5 lutego 2016 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Claude MAERTEN
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
2 Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
* Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.