Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.374.40

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 grudnia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 3695/92
z dnia 21 grudnia 1992 r.
zmieniające numery kodów i opisy niektórych produktów wymienionych w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 2358/71 w sprawie wspólnej organizacji rynku nasion

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 234/79 z dnia 5 lutego 1979 r. w sprawie procedury dostosowania nomenklatury Wspólnej Taryfy Celnej używanej dla produktów rolnych(1), zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3209/89(2), w szczególności jego art. 2 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Załącznik do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2358/71(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 1740/91(4), wymienia szczegółowo dużą liczbę gatunków gramineae i leguminosae, których kody CN zostały zmienione rozporządzeniem Komisji (EWG) nr 2505/92 z dnia 14 lipca 1992 r., zmieniającym załączniki I i II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej(5); rozporządzenie (EWG) nr 2358/71 powinno zostać odpowiednio dostosowane;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Nasion,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Rozporządzenie (EWG) nr 2358/71 otrzymuje brzmienie:

1. w art. 1 podpozycje CN 0713 10 11 i 0713 10 19 otrzymują brzmienie:

"0713 10 10 Groch (Pisum sativum) z przeznaczeniem do siewu";

2. Załącznik zastępuje się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1993 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 34 z 9.2.1979, str. 2.

(2) Dz.U. L 312 z 27.10.1989, str. 5.

(3) Dz.U. L 246 z 5.11.1971, str. 1.

(4) Dz.U. L 163 z 26.6.1991, str. 39.

(5) Dz.U. L 267 z 14.9.1992, str. 1.

ZAŁĄCZNIK 

"ZAŁĄCZNIK
Kod CNOpis
1. CERES
1001 90 10Triticum spelta L.
1006 10 10Oryza sativa L.
- odmiany typu japonia
- odmiany typu indica
2. OLEAGINEAE
ex 1204 00 10Linum usitatissimum L. (len tekstylny)
ex 1204 00 10Linum usitatissimum L. (siemię lniane)
ex 1207 99 10Cannabis sativa L. (konopie)
3. GRAMINEAE
ex 1209 29 10Agrostis canina L.
ex 1209 29 10Agrostis gigantea Roth.
ex 1209 29 10Agrostis stolonifera L.
ex 1209 29 10Agrostis capillaris L.
ex 1209 29 80Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J.S. i K.B. Presl.
ex 1209 29 10Dactylis glomerata L.
ex 1209 23 80Festuca arundinacea Schreb.
1209 23 80Festuca ovina L.
1209 23 11Festuca pratensis Huds.
1209 23 15Festuca rubra L.
ex 1209 29 80Festulolium
ex 1209 25 00Lolium multiflorum Lam.
ex 1209 25 00Lolium perenne L.
- o wysokiej wytrzymałości, późny lub średnio późny
- nowe odmiany i inne
- o niskiej wytrzymałości, średnio późny, średnio wczesny

lub wczesny

ex 1209 29 80Lolium × boucheanum Kunth
ex 1209 29 80Phleum bertolinii (DC)
ex 1209 26 00Phleum pratense L.
ex 1209 29 80Poa nemoralis L.
1209 24 00Poa pratensis L.
ex 1209 29 10Poa palustris i Poa trivialis L.
4. LEGUMINOSAE
ex 0713 10 10Pisum sativum L. (partim) (groszek polny)
ex 0713 50 10Vicia faba L. (partim) (fasola polna)
ex 1209 29 80Hedysarum coronarium L.
ex 1209 29 80Medicago lupulina L.
ex 1209 21 00Medicago sativa L. (odmiany ekologiczne)
ex 1209 21 00Medicago sativa L. (odmiany różne)
ex 1209 29 80Onobrichis viciifolia Scop.
ex 1209 22 00Trifolium alexandrinum L.
ex 1209 22 00Trifolium hybridum L.
ex 1209 22 00Trifolium incarnatum L.
ex 1209 22 00Trifolium pratense L.
ex 1209 22 00Trifolium repens L.
ex 1209 22 00Trifolium repens L. var. giganteum
ex 1209 22 00Trifolium resupinatum L.
ex 1209 29 10Vicia sativa L.
ex 1209 29 10Vicia villosa Roth."
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.