Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.62.26

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 560/91
z dnia 7 marca 1991 r.
zmieniające niektóre rozporządzenia dotyczące zbóż i ryżu w wyniku przystąpienia Portugalii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając Akt Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1418/76 z dnia 21 czerwca 1976 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku ryżu(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1866/89(2), w szczególności jego art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 2,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1180/77 z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie przywozu do Wspólnoty niektórych produktów rolnych pochodzących z Turcji(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 4016/88(4), w szczególności jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1250/77 z dnia 17 maja 1977 r. dotyczące przywozu ryżu z Arabskiej Republiki Egiptu(5), w szczególności jego art. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 715/90 z dnia 5 marca 1990 r. w sprawie ustaleń mających zastosowanie do produktów rolnych i niektórych towarów pochodzących z przetworzenia produktów rolnych pochodzących z krajów AKP lub krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)(6), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 297/91(7) w szczególności jego art. 27,

a także mając na uwadze, co następuje:

zgodnie z Aktem Przystąpienia przepisy dotyczące wspólnej organizacji rynków stosuje się w odniesieniu do Portugalii od dnia 1 stycznia 1991 r.; stosowanie tych przepisów oznacza, iż wskazania dotyczące Portugalii należy dodać do następujących rozporządzeń:

- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2622/71 z dnia 9 grudnia 1971 r. w sprawie procedur przywozu żyta z Turcji(8), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3817/85(9),

- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2942/73 z dnia 30 października 1973 r. w sprawie szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2412/73 z dnia 24 lipca 1973 r. dotyczącego przywozu ryżu z Arabskiej Republiki Egiptu(10), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3817/85,

- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2047/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustalające centra skupu interwencyjnego ryżu inne niż Vercelli(11), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3817/85,

- rozporządzenie Komisji (EWG) nr 999/90 z dnia 20 kwietnia 1990 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące przywozu ryżu pochodzącego z państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajów i terytoriów zamorskich (KTZ)(12);

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. W art. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2622/71 dodaje się, co następuje:

"Imposição especial de exportação, nos termos do Regulamento (CEE) no 1234/71, paga num montante de..."

2. Na końcu art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2942/72 dodaje się, co następuje:

"Aplicada a imposição especial de exportação"

3. W Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 2047/84 dodaje się, co następuje:

"5. PORTUGALIA

Region Centrum skupu interwencyjnego

Beira Litoral - Granja do Ulmeiro

- Amieira

- Louriçal

- Caldas da Rainha

Ribatejo - Coruche

- Mora

- Pavia

- Ponte de Sor

- Vale de Figueira

Alentejo - Alcácer do Sal

- Águas de Moura

- Ferreira do Alentejo."

4. W rozporządzeniu (EWG) nr 999/90 wprowadza się następujące zmiany:

W art. 2 ust. 2 dodaje się, co następuje:

"Imposição especial cobrada na exportação do arroz".

W art. 3 ust. 1 lit. a) dodaje się, co następuje:

"Direito nivelador reduzido ACP/PTU".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się z mocą od dnia 1 stycznia 1991 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 marca 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 166 z 25.6.1976, str. 1.

(2) Dz.U. L 177 z 24.6.1989, str. 1.

(3) Dz.U. L 142 z 9.6.1977, str. 10.

(4) Dz.U. L 358 z 27.12.1988, str. 3.

(5) Dz.U. L 146 z 14.6.1977, str. 9.

(6) Dz.U. L 84 z 30.3.1990, str. 85.

(7) Dz.U. L 36 z 8.2.1991, str. 9.

(8) Dz.U. L 271 z 10.12.1971, str. 22.

(9) Dz.U. L 368 z 31.12.1985, str. 16.

(10) Dz.U. L 302 z 31.10.1973, str. 1.

(11) Dz.U. L 190 z 18.7.1984, str. 5.

(12) Dz.U. L 101 z 21.4.1990, str. 20.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.