Dz.U.UE.L.2018.317.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 grudnia 2018 r.

DECYZJA NR 2/2018 KOMISJI MIESZANEJ UE-CTC
z dnia 4 grudnia 2018 r.
zmieniająca konwencję o wspólnej procedurze tranzytowej [2018/1988]

KOMISJA MIESZANA UE-CTC,

(Dz.U.UE L z dnia 14 grudnia 2018 r.)

uwzględniając Konwencję z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej 1 , w szczególności jej art. 15 ust. 3 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 15 ust. 3 lit. a) Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej (zwanej dalej "konwencją") Komisja Mieszana ustanowiona na mocy tej konwencji ma przyjmować w drodze decyzji zmiany w załącznikach do konwencji.

(2) Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (zwane dalej "Zjednoczonym Królestwem") wyraziło wolę przystąpienia do konwencji jako odrębna umawiająca się strona i ma zostać zaproszone przez Radę, pełniącą funkcję depozytariusza konwencji, zgodnie z konwencją.

(3) W związku z tym należy zmienić formularze zabezpieczeń, przedstawione jako wzory w niektórych dodatkach do załącznika III do konwencji aby usunąć odniesienia do Zjednoczonego Królestwo jako państwa członkowskiego Unii i dodać odniesienia do Zjednoczonego Królestwa jako państwa wspólnego tranzytu.

(4) Aby umożliwić skuteczne stosowanie formularzy zabezpieczeń drukowanych zgodnie z kryteriami obowiązującymi przed datą przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do konwencji jako odrębnej umawiającej się strony, należy ustanowić okres przejściowy, w którym formularze te - z pewnymi dostosowaniami - będą mogły być nadal stosowane.

(5) Wejście w życie niniejszej decyzji powinno być uwarunkowane przystąpieniem Zjednoczonego Królestwa do konwencji jako odrębnej umawiającej się strony i powiązane z datą faktycznego przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do konwencji.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić Konwencję,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku III do Konwencji wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Formularze zabezpieczeń zawarte w dodatkach C1-C6 do załącznika III do konwencji, w wersji obowiązującej w dniu poprzedzającym wejście w życie niniejszej decyzji, mogą nadal być stosowane przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji z zastrzeżeniem niezbędnych dostosowań geograficznych.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z zastrzeżeniem przystąpienia Zjednoczonego Królestwa do konwencji jako odrębnej umawiającej się strony oraz w dniu tego przystąpienia.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji Mieszanej
Philip KERMODE
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku III do Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej wprowadza się następujące zmiany:
1) dodatek C1 otrzymuje brzmienie:

"DODATEK C1

ZOBOWIĄZANIE GWARANTA - ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZE

I. Zobowiązanie gwaranta

1. Niżej podpisany 2 .......................................................................................................

zamieszkały (z siedzibą) w 3

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

niniejszym składa solidarnie zabezpieczenie w urzędzie zabezpieczenia w

..............................................................................................................................................do maksymalnej kwoty

..............................................................................................................................................na rzecz Unii Europejskiej (obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Republikę Grecką, Republikę Chorwacji, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji) oraz Republiki Islandii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Królestwa Norwegii, Republiki Serbii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 4 , Księstwa Andory oraz Republiki San Marino 5 , na kwoty, które osoba przedkładająca niniejsze zobowiązanie 6 :

..............................................................................................................................................może być zobowiązana do zapłaty wymienionym wyżej państwom z tytułu długu w postaci należności celnych i innych opłat 7 dotyczących opisanych poniżej towarów objętych następującą operacją celną 8 :

............................................................................................................................................................................................................................................................................................Opis towarów:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Niżej podpisany zobowiązuje się bezzwłocznie uiścić żądane kwoty w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty pierwszego pisemnego wezwania właściwych organów państw, o których mowa w pkt 1, chyba że on lub inna zainteresowana osoba udowodni organom celnym przed upływem tego terminu, że zamknięto procedurę specjalną inną niż procedura końcowego przeznaczenia, prawidłowo zakończono dozór celny towarów końcowego przeznaczenia lub czasowe składowanie bądź, w przypadku operacji innych niż procedury specjalne i czasowe składowanie, że uregulowano sytuację dotyczącą towarów.

Właściwe organy mogą z uzasadnionych powodów, na wniosek niżej podpisanego, przedłużyć termin 30 dni od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany zobowiązany jest uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia takiego dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego państwa.

3. Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego uznania przez urząd zabezpieczenia. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w czasie trwania operacji celnej, której dotyczy niniejsze zobowiązanie i która rozpoczęła się, zanim odwołanie lub cofnięcie zabezpieczenia stało się skuteczne, nawet jeżeli wezwanie do zapłaty nastąpiło po tej dacie.

4. Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń 9 we wszystkich państwach, o których mowa w pkt 1, jak następuje:

PaństwoImię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa i dokładny adres

Niżej podpisany przyjmuje do wiadomości, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za doręczone mu prawidłowo.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada swój adres do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się nie zmieniać adresów do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku adresów do doręczeń może nastąpić tylko po wcześniejszym powiadomieniu urzędu zabezpieczenia.

Sporządzono w ................................................ dnia .............................................

..............................................................................................................................................

(Podpis) 10

II. Uznanie przez urząd zabezpieczenia

Urząd zabezpieczenia .........................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Zobowiązanie gwaranta uznane dnia w celu objęcia zabezpieczeniem operacji celnej przeprowadzonej zgodnie ze zgłoszeniem celnym/deklaracją do czasowego składowania

nr ............................................................... z dnia .................................................

..................................................................................................................................... 11

(Pieczęć i podpis)

2) dodatek C2 otrzymuje brzmienie:

"DODATEK C2

ZOBOWIĄZANIE GWARANTA - ZABEZPIECZENIE POJEDYNCZE W FORMIE KARNETÓW

I. Zobowiązanie gwaranta

1. Niżej podpisany 12

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

zamieszkały (z siedzibą) w 13

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

niniejszym składa solidarnie zabezpieczenie w urzędzie zabezpieczenia w

..............................................................................................................................................

na rzecz Unii Europejskiej (obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Republikę Grecką, Republikę Chorwacji, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Irlandię, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji) oraz Republiki Islandii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Królestwa Norwegii, Republiki Serbii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Księstwa Andory oraz Republiki San Marino 14 , na każdą kwotę, którą osoba uprawniona do korzystania z procedury może być zobowiązana do zapłaty wymienionym wyżej państwom z tytułu długu w postaci należności celnych i innych należnych opłat w związku z przywozem lub wywozem towarów objętych procedurą tranzytu unijnego lub wspólną procedurą tranzytową, w odniesieniu do której niżej podpisany zobowiązał się do wystawienia karnetów zabezpieczenia pojedynczego opiewających na wartość do 10 000 EUR/karnet.

2. Niżej podpisany zobowiązuje się bezzwłocznie uiścić żądane kwoty do wysokości maksymalnej 10 000 EUR na każdy karnet zabezpieczenia pojedynczego w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty pierwszego pisemnego wezwania właściwych organów państw, o których mowa w pkt 1, chyba że on lub inna zainteresowana osoba udowodni właściwym organom przed upływem tego terminu, że operacja została zamknięta.

Właściwe organy mogą z uzasadnionych powodów, na wniosek niżej podpisanego, przedłużyć termin 30 dni od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany zobowiązany jest uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia takiego dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego państwa.

3. Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego uznania przez urząd zabezpieczenia. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w wyniku operacji tranzytu unijnego lub wspólnej operacji tranzytowej, której dotyczy niniejsze zobowiązanie i która rozpoczęła się, zanim odwołanie lub cofnięcie zabezpieczenia stało się skuteczne, nawet jeżeli wezwanie do zapłaty nastąpiło po tej dacie.

4. Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń 15 we wszystkich państwach, o których mowa w pkt 1, jak następuje:

PaństwoImię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa i dokładny adres

Niżej podpisany przyjmuje do wiadomości, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za doręczone mu prawidłowo.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada swój adres do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się nie zmieniać adresów do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku adresów do doręczeń może nastąpić tylko po wcześniejszym powiadomieniu urzędu zabezpieczenia.

Sporządzono w ..................................................................................................................

dnia .....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Podpis) 16

II. Uznanie przez urząd zabezpieczenia

Urząd zabezpieczenia

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Zobowiązanie gwaranta uznano dnia ...............................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Pieczęć i podpis)

3) dodatek C4 otrzymuje brzmienie:

"DODATEK C4

ZOBOWIĄZANIE GWARANTA - ZABEZPIECZENIE GENERALNE

I. Zobowiązanie gwaranta

1. Niżej podpisany 17

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

zamieszkały (z siedzibą) w 18

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

niniejszym składa solidarnie zabezpieczenie w urzędzie zabezpieczenia w

..............................................................................................................................................

do maksymalnej kwoty ................................................................................................

na rzecz Unii Europejskiej (obejmującej Królestwo Belgii, Republikę Bułgarii, Republikę Czeską, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Republikę Grecką, Królestwo Hiszpanii, Republikę Francuską, Republikę Chorwacji, Republikę Włoską, Republikę Cypryjską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Węgry, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Republikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską, Republikę Portugalską, Rumunię, Republikę Słowenii, Republikę Słowacką, Republikę Finlandii, Królestwo Szwecji) oraz Republiki Islandii, byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii, Królestwa Norwegii, Republiki Serbii, Konfederacji Szwajcarskiej, Republiki Turcji, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 19 , Księstwa Andory oraz Republiki San Marino 20 ,

na wszelkie kwoty, które osoba składająca niniejsze zabezpieczenie 21 : ......... może być zobowiązana do zapłaty

wymienionym wyżej państwom z tytułu długu w postaci należności celnych i innych opłat 22 , które mogą powstać lub powstały w odniesieniu do towarów objętych operacjami celnymi wskazanymi w pkt 1a lub 1b.

Maksymalna kwota zabezpieczenia składa się z kwoty w wysokości:

..............................................................................................................................................

a) stanowiącej 100/50/30 % 23 części kwoty referencyjnej odpowiadającej kwocie długu celnego i innych należności, które mogą powstać, równej sumie kwot wymienionych w pkt 1a,

oraz ..............................................................................................................................................

b) stanowiącej 100/30 % 24 części kwoty referencyjnej odpowiadającej kwocie długu celnego i innych należności, które powstały, równej sumie kwot wymienionych w pkt 1b.

1a. Kwoty stanowiące część kwoty referencyjnej odpowiadającej kwocie długu celnego i, w stosownych przypadkach, innych należności, które mogą powstać, są następujące dla każdego z poniżej wyszczególnionych celów 25 :

a) czasowe składowanie - ...,

b) procedura tranzytu unijnego/wspólna procedura tranzytowa - ...,

c) procedura składowania celnego - ...,

d) procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych - ...,

e) procedura uszlachetniania czynnego - ...,

f) procedura końcowego przeznaczenia - ...,

g) w przypadku innej procedury - wskazać rodzaj operacji - ...

1b. Kwoty stanowiące część kwoty referencyjnej odpowiadającej kwocie długu celnego i, w stosownych przypadkach, innych należności, które powstały, są następujące dla każdego z poniżej wyszczególnionych celów 26 :

a) dopuszczenie do obrotu na podstawie zwykłego zgłoszenia celnego bez odroczenia płatności - ...,

b) dopuszczenie do obrotu na podstawie zwykłego zgłoszenia celnego z odroczeniem płatności - ...,

c) dopuszczenie do obrotu na podstawie zgłoszenia celnego złożonego zgodnie z art. 166 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny - ...,

d) dopuszczenie do obrotu na podstawie zgłoszenia celnego złożonego zgodnie z art. 182 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny - ...,

e) procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych - ...,

f) procedura końcowego przeznaczenia - ... 27 ,

g) w przypadku innej procedury - wskazać rodzaj operacji - ...

2. Niżej podpisany zobowiązuje się bezzwłocznie uiścić żądane kwoty do wysokości wyżej wymienionej kwoty maksymalnej w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od daty pierwszego pisemnego wezwania właściwych organów państw, o których mowa w pkt 1, chyba że on lub inna zainteresowana osoba udowodni organom celnym przed upływem tego terminu, że zamknięto procedurę specjalną inną niż procedura końcowego przeznaczenia, prawidłowo zakończono dozór celny towarów końcowego przeznaczenia lub czasowe składowanie bądź, w przypadku operacji innych niż procedury specjalne, że uregulowano sytuację dotyczącą towarów.

Właściwe organy mogą z uzasadnionych powodów, na wniosek niżej podpisanego, przedłużyć termin 30 dni od dnia wezwania do zapłaty, w którym niżej podpisany zobowiązany jest uiścić żądane kwoty. Koszty wynikające z udzielenia takiego dodatkowego terminu, w szczególności odsetki, należy tak wyliczyć, aby odpowiadały one kwocie pobieranej z tego tytułu w podobnych okolicznościach na rynku pieniężnym lub finansowym danego państwa.

Kwota ta nie może zostać pomniejszona o kwoty, które na mocy niniejszego zobowiązania zostały już zapłacone, chyba że wystąpiono wobec niżej podpisanego o zapłatę długu powstałego w wyniku realizacji operacji celnej, która rozpoczęła się przed otrzymaniem danego wezwania do zapłaty lub w ciągu następnych 30 dni.

3. Niniejsze zobowiązanie jest wiążące z dniem jego uznania przez urząd zabezpieczenia. Niżej podpisany pozostaje odpowiedzialny za zapłacenie długu powstałego w czasie trwania operacji celnej, której dotyczy niniejsze zobowiązanie i która rozpoczęła się, zanim odwołanie lub cofnięcie zabezpieczenia stało się skuteczne, nawet jeżeli wniosek o zapłatę został złożony po tej dacie.

4. Do celów niniejszego zobowiązania niżej podpisany podaje adresy do doręczeń 28 we wszystkich państwach, o których mowa w pkt 1, jak następuje:

PaństwoImię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa i dokładny adres

Niżej podpisany przyjmuje do wiadomości, że wszelka korespondencja, powiadomienia oraz wszelkie formalności lub środki proceduralne dotyczące niniejszego zobowiązania, przesłane lub złożone na piśmie pod jednym z jego adresów do doręczeń, są uznawane za doręczone mu prawidłowo.

Niżej podpisany uznaje jurysdykcję sądów w miejscach, gdzie posiada swój adres do doręczeń.

Niżej podpisany zobowiązuje się nie zmieniać adresów do doręczeń; ewentualna zmiana jednego lub kilku adresów do doręczeń może nastąpić tylko po wcześniejszym powiadomieniu urzędu zabezpieczenia.

Sporządzono w ...........................................................................................................

dnia ..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Podpis) 29

II. Uznanie przez urząd zabezpieczenia

Urząd zabezpieczenia

..............................................................................................................................................

Zobowiązanie gwaranta uznano dnia

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

(Pieczęć i podpis)

4) w dodatku C5 wiersz 7 między słowami "Turcja" i "Andora (*)" dodaje się słowa "Zjednoczone Królestwo";
5) w dodatku C6 wiersz 6 między słowami "Turcja" i "Andora (*)" dodaje się słowa "Zjednoczone Królestwo".
1 Dz.U. L 226 z 13.8.1987, s. 2.
2 Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa.
3 Pełny adres.
4 Wykreślić nazwy państw, na których terytorium nie można korzystać z zabezpieczenia.
5 Odniesienia do Księstwa Andory i Republiki San Marino dotyczą tylko operacji tranzytu unijnego.
6 Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa oraz dokładny adres osoby składającej zabezpieczenie.
7 Ma zastosowanie w odniesieniu do opłat należnych w związku z przywozem lub wywozem towarów, w przypadku których stosowane jest zabezpieczenie w celu objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego/wspólną procedurą tranzytową lub można takie zabezpieczenie zastosować w więcej niż jednym państwie członkowskim.
8 Należy wpisać jedną z następujących operacji celnych:

a) czasowe składowanie,

b) procedura tranzytu unijnego/wspólna procedura tranzytowa,

c) procedura składowania celnego,

d) procedura odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych,

e) procedura uszlachetniania czynnego,

f) procedura końcowego przeznaczenia,

g) dopuszczenie do obrotu na podstawie zwykłego zgłoszenia celnego bez odroczenia płatności,

h) dopuszczenie do obrotu na podstawie zwykłego zgłoszenia celnego z odroczeniem płatności,

i) dopuszczenie do obrotu na podstawie zgłoszenia celnego złożonego zgodnie z art. 166 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1),

j) dopuszczenie do obrotu na podstawie zgłoszenia celnego złożonego zgodnie z art. 182 rozporządzenia (UE) nr 952/2013,

k) procedura odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych,

l) w przypadku innej procedury - wskazać rodzaj operacji.

9 Jeżeli przepisy prawne danego państwa nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant wyznacza w tym państwie pełnomocnika upoważnionego do odbioru wszelkich przeznaczonych dla niego informacji, a potwierdzenie w pkt 4 akapit drugi i zobowiązanie w pkt 4 akapit czwarty stosuje się odpowiednio. Sądami właściwymi do orzekania w sporach dotyczących tego zabezpieczenia są sądy w miejscach, w których gwarant lub jego pełnomocnik posiada adres do doręczeń.
10 Przed złożeniem podpisu osoba podpisująca musi wpisać odręcznie: »Zabezpieczenie na kwotę ...« (przy czym kwotę należy wpisać słownie).
11 Wypełnia urząd, w którym towary zostały objęte procedurą lub były czasowo składowane.";
12 Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa.
13 Pełny adres.
14 Odniesienia do Księstwa Andory i Republiki San Marino dotyczą tylko operacji tranzytu unijnego.
15 Jeżeli przepisy prawne danego państwa nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant wyznacza w tym państwie pełnomocnika upoważnionego do odbioru wszelkich przeznaczonych dla niego informacji, a potwierdzenie w pkt 4 akapit drugi i zobowiązanie w pkt 4 akapit czwarty stosuje się odpowiednio. Sądami właściwymi do orzekania w sporach dotyczących tego zabezpieczenia są sądy w miejscach, w których gwarant lub jego pełnomocnik posiada adres do doręczeń.
16 Podpisujący musi przed złożeniem podpisu wpisać odręcznie: »Ważne jako karnet zabezpieczenia«.".
17 Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa.
18 Pełny adres.
19 Wykreślić nazwy państw, na których terytorium nie można korzystać z zabezpieczenia.
20 Odniesienie do Księstwa Andory i Republiki San Marino dotyczy tylko operacji tranzytu unijnego.
21 Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa oraz dokładny adres osoby składającej zabezpieczenie.
22 Ma zastosowanie w odniesieniu do pozostałych opłat należnych w związku z przywozem lub wywozem towarów, w przypadku których stosowane jest zabezpieczenie w celu objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego/wspólną procedurą tranzytową lub można takie zabezpieczenie zastosować w więcej niż jednym państwie członkowskim lub więcej niż jednej umawiającej się stronie.
23 Niepotrzebne skreślić.
24 Niepotrzebne skreślić.
25 Procedury inne niż wspólna procedura tranzytowa mają zastosowanie wyłącznie w Unii.
26 Procedury inne niż wspólna procedura tranzytowa mają zastosowanie wyłącznie w Unii.
27 W przypadku kwot zgłoszonych w zgłoszeniu celnym z tytułu procedury końcowego przeznaczenia.
28 Jeżeli przepisy prawne danego państwa nie przewidują ustanowienia adresu do doręczeń, gwarant wyznacza w tym państwie pełnomocnika upoważnionego do odbioru wszelkich przeznaczonych dla niego informacji, a potwierdzenie w pkt 4 akapit drugi i zobowiązanie w pkt 4 akapit czwarty stosuje się odpowiednio. Sądami właściwymi do orzekania w sporach dotyczących tego zabezpieczenia są sądy w miejscach, w których gwarant lub jego pełnomocnik posiada adres do doręczeń.";
29 Przed złożeniem podpisu osoba podpisująca musi wpisać odręcznie: »Zabezpieczenie na kwotę ...« (przy czym kwotę należy wpisać słownie).".