Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.234.1

| Akt oczekujący
Wersja od: 11 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/1394
z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących nadzoru nad dopuszczaniem do obrotu i wyprowadzenia z obszaru celnego Unii

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny 1 , w szczególności jego art. 8, 58, 100, 132, 157, 161, 184, 193, 217, 232, 268,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 2  zobowiązuje państwa członkowskie do gromadzenia i wymiany pewnych informacji dotyczących przywozu, który jest zwolniony z podatku od wartości dodanej (VAT) zgodnie z art. 143 ust. 1 lit. ca) (procedura szczególna dla sprzedaży na odległość) lub art. 143 ust. 1 lit. d) i art. 143 ust. 2 dyrektywy Rady 2006/112/WE 3 . Ponadto, zgodnie z art. 47 ust. 2 kodeksu, organy celne i inne właściwe organy mogą, gdy jest to konieczne w celu zminimalizowania ryzyka oraz zwalczania nadużyć, przekazywać sobie nawzajem oraz Komisji otrzymane dane dotyczące wprowadzania, wyprowadzania, tranzytu, przemieszczania, składowania i końcowego przeznaczenia towarów.

(2) System teleinformatyczny Surveillance, który Komisja wprowadziła w celu spełnienia obowiązku nadzoru określonego w art. 56 ust. 5 kodeksu, jest najwłaściwszym narzędziem do wymiany informacji związanych z podatkiem VAT. Konieczna jest zmiana art. 55 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w celu wyjaśnienia, kto i w jakim zakresie może mieć dostęp do danych przechowywanych w systemie Surveillance. Po pierwsze, Komisja powinna mieć możliwość ujawnienia danych w Surveillance w formie zagregowanej. Po drugie, co do zasady, uprawnieni użytkownicy w organach celnych państw członkowskich powinni mieć dostęp wyłącznie do niezagregowanych danych, które dane państwo członkowskie dostarczyło, oraz do danych zagregowanych na poziomie Unii. Po trzecie, w drodze odstępstwa od ogólnej zasady, w art. 55 należy przewidzieć możliwość, aby konkretne unijne akty prawne, takie jak rozporządzenie (UE) nr 904/2010, stanowiły, by Komisja w szczególny sposób przyznawała niektórym organom państw członkowskich dostęp do danych niezagregowanych.

(3) Aby móc gromadzić informacje, do których gromadzenia i wymiany zobowiązuje państwa członkowskie rozporządzenie (UE) nr 904/2010, należy również zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447 w celu zwiększenia liczby elementów danych gromadzonych przez system elektroniczny. W szczególności konieczne jest, aby załączniki 21-01 i 21-02 do tego rozporządzenia zawierały elementy danych, które w załączniku B do tego rozporządzenia mają numer porządkowy 3/40 i 4/4, które dotyczą odpowiednio dodatkowych numerów identyfikacji podatkowej i podstawy opodatkowania.

(4) W związku ze zmianą art. 278 kodeksu w celu przedłużenia przejściowego okresu wykorzystywania środków innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych, przewidzianego w kodeksie 4 , należy zmienić przepis rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 ustanawiający tymczasowy zestaw danych do celów nadzoru (załącznik 21-02). Przepis ten powinien wyjaśniać, że przejściowy zestaw danych może być stosowany do celów nadzoru przy dopuszczeniu do obrotu do czasu wdrożenia krajowych systemów przywozu, tzn., zgodnie z art. 278 ust. 2 kodeksu, najpóźniej do końca 2022 r. Przejściowy zestaw danych może być stosowany do celów nadzoru przy wywozie do czasu wdrożenia krajowych systemów wywozu, tzn., zgodnie z art. 278 ust. 3 kodeksu, najpóźniej do końca 2025 r.

(5) Do czasu aktualizacji systemu kontroli przywozu, o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/578 5 , analizę ryzyka w odniesieniu do towarów, w przypadku których odstępuje się od obowiązku złożenia przywozowej deklaracji skróconej, należy przeprowadzić w chwili przedstawienia towarów organom celnym na podstawie zgłoszenia do czasowego składowania lub zgłoszenia celnego lub, jeżeli zgłoszenie celne jest dokonywane w innej formie, informacji dostępnych w momencie przedstawienia towarów. Należy zmienić art. 187 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, tak aby miał on zastosowanie również do przesyłek pocztowych i przesyłek o rzeczywistej wartości poniżej 22 EUR, umieszczając stosowne odniesienia do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 6 .

(6) Podmiotom gospodarczym należy zapewnić elastyczność w poświadczaniu, za pomocą formularzy lub dokumentów innych niż wydruk dziennika połowowego, że produkty i towary rybołówstwa morskiego przeładowywane i transportowane przez dane państwo lub terytorium, niebędące częścią obszaru celnego Unii, nie były poddane manipulacji. Aby jednak umożliwić przypisanie produktów i towarów rybołówstwa morskiego do odpowiedniego dziennika połowowego w przypadkach, w których poświadczenie braku manipulacji przedstawia się za pośrednictwem formularza lub dokumentu innego niż wydruk dziennika połowowego, podmioty gospodarcze powinny zawrzeć w tym innym formularzu lub dokumencie odniesienie do odpowiedniego dziennika połowowego. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 214 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

(7) W kontekście uproszczenia, zgodnie z którym zgłoszenie celne jest składane w formie wpisu do rejestru zgłaszającego, organy celne mogą uchylić wymóg przedstawienia towarów. Aby umożliwić właściwą kontrolę celną w szczególnych sytuacjach, należy ustanowić przepisy proceduralne w odniesieniu do przypadków, w których z powodu nowego poważnego ryzyka finansowego lub innej sytuacji szczególnej, kontrolny urząd celny żąda przedstawienia określonych towarów organom celnym zgodnie z art. 182 ust. 3 akapit trzeci kodeksu. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 234 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

(8) Art. 302 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 przewiduje zwolnienie z obowiązku plombowania środków transportu lub poszczególnych opakowań zawierających towary, w przypadku towarów przewożonych drogą powietrzną lub koleją, pod warunkiem że spełnione są pewne warunki. Transport morski jest tak bezpieczny jak transport lotniczy lub kolejowy, jeśli chodzi o zapewnienie dostawy towarów do miejsca przeznaczenia. Dlatego też zwolnienie to należy rozszerzyć na towary transportowane drogą morską, pod warunkiem że odniesienie do towarzyszącego konosamentu jest zawarte w elektronicznym dokumencie przewozowym stosowanym jako zgłoszenie celne do objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego.

(9) W przypadku otrzymania przez organ celny państwa członkowskiego zaangażowanego w operację tranzytową dowodu, że zdarzenia, które doprowadziły do powstania długu celnego, wystąpiły na jego terytorium, organ ten powinien zwrócić się do państwa członkowskiego wyjścia o przekazanie mu obowiązku rozpoczęcia odzyskania należności celnych. Państwo członkowskie wyjścia powinno w określonym terminie potwierdzić, czy przekazuje kompetencje do rozpoczęcia odzyskania należności celnych do organu celnego składającego wniosek. Należy zatem zmienić art. 311 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447, aby uwzględnić szczególny przypadek operacji tranzytowej.

(10) Art. 324 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 dotyczący szczególnych przypadków zamknięcia procedury uszlachetniania czynnego oraz odpowiednie kody zawarte w załącznikach A i B powinny zostać zmienione w celu uwzględnienia wejścia w życie rozporządzenia Rady (UE) 2018/581 7 .

(11) W przypadku wyprowadzenia towarów z obszaru celnego Unii należy wyjaśnić określenie urzędu celnego wyprowadzenia w odniesieniu do towarów załadowanych na statek lub statek powietrzny. Ponadto niektóre uproszczone procedury ustalania urzędu celnego wyprowadzenia nie powinny mieć zastosowania do wyrobów akcyzowych ani do towarów nieunijnych. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 329 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

(12) Jeżeli po zwolnieniu do wywozu towary są przejmowane w ramach jednej umowy przewozu tych towarów poza obszar celny Unii, należy wyjaśnić zasady dotyczące zapewnienia dozoru celnego aż do momentu fizycznego wyjścia tych towarów. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 332 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

(13) Przepisy proceduralne określone w art. 333 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do nadzoru nad towarami zwolnionymi do wyjazdu powinny zostać wyjaśnione w celu uwzględnienia sytuacji, w których towary opuszczają obszar celny Unii w inny sposób niż pierwotnie przewidywano, a także w celu uwzględnienia wymiany informacji między organami celnymi w okresie do wdrożenia automatycznego systemu eksportu (AES) w ramach UKC, o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578.

(14) Należy doprecyzować przepisy proceduralne określone w art. 340 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w odniesieniu do wyprowadzenia towarów, celem uregulowania sytuacji, w których towary zgłaszane do wywozu ostatecznie nie opuszczają obszaru celnego Unii.

(15) W następstwie zgłoszenia dokonanego przez Macedonię Północną do Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej dotyczącego wejścia w życie porozumienia znad Prespy w dniu 15 lutego 2019 r. państwo to funkcjonujące poprzednio pod nazwą "była jugosłowiańska republika Macedonii" zmienia nazwę na "Republika Macedonii Północnej". Państwo to należy umieścić w załącznikach do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 pod tą nazwą lub, w stosownych przypadkach, pod nazwą skróconą ("Macedonia Północna").

(16) W celu ułatwienia stosowania formatów i kodów niektórych wymogów dotyczących danych w kontekście deklaracji i powiadomień w różnych systemach elektronicznych należy zmienić załącznik B.

(17) Konieczne jest skorygowanie błędu redakcyjnego w załączniku 33-07 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 dotyczącego do odniesienia do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.

(18) W związku z tym należy odpowiednio zmienić i sprostować rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2447.

(19) Zmiany w załącznikach 21-01 i 21-02 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 określone w niniejszym rozporządzeniu powinny mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2020 r., ponieważ jest to data, od której państwa członkowskie mają wdrożyć obowiązki w zakresie wymiany informacji nałożone rozporządzeniem (UE) nr 904/2010.

(20) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany w rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447

W rozporządzeniu wykonawczym (UE) 2015/2447 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 55 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komisja ujawnia wyłącznie dane, o których mowa w ust. 1, przekazane przez organy celne w formie zagregowanej.";

b) dodaje się następujące ustępy:

"3a. Komisja przyznaje użytkownikom, którym udzielono zezwolenia zgodnie z art. 56 ust. 2, dostęp do niezagregowanych danych przekazanych przez organy celne państwa członkowskiego, które wystąpiło o dostęp do nich, oraz do danych zagregowanych na poziomie Unii.

3b. W drodze odstępstwa od ust. 3a Komisja przyznaje właściwym organom państw członkowskich dostęp do danych niezagregowanych, jeżeli akt Unii przewiduje taki dostęp.";

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, do daty wdrożenia aktualizacji krajowych systemów importu, o której mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, zestaw danych, które mogą być wymagane przez Komisję do celów nadzoru przy dopuszczeniu do obrotu, określono w załączniku 21-02.

Na zasadzie odstępstwa od ust. 1, do daty wdrożenia aktualizacji krajowych systemów eksportu, o której mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, zestaw danych, które mogą być wymagane przez Komisję do celów nadzoru przy wywozie, określono w załączniku 21-02.";

2) art. 187 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy na obszar celny Unii wprowadzane są towary, które zwolniono z wymogu złożenia przywozowej deklaracji skróconej zgodnie z art. 104 ust. 1 lit. c)-k), m) i n), ust. 2, 3 i 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446, analizę ryzyka przeprowadza się po przedstawieniu towarów, w miarę możliwości w oparciu o deklarację do czasowego składowania lub zgłoszenie celne obejmujące te towary.";

3) w art. 214 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. Poświadczenie wymagane zgodnie z ust. 1 można przedstawić za pośrednictwem odpowiednich formularzy lub dokumentów innych niż wydruk dziennika połowowego, zawierających odniesienie do tego dziennika połowowego.";

4) w art. 234 dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3. W przypadku gdy kontrolny urząd celny zwrócił się z wnioskiem, zgodnie z art. 182 ust. 3 akapit trzeci kodeksu, o przedstawienie towarów organom celnym, ponieważ organy celne zidentyfikowały nowe, poważne ryzyko finansowe lub inną szczególną sytuację związaną z pozwoleniem na złożenie zgłoszenia celnego w formie wpisu do rejestru zgłaszającego ze zwolnieniem z obowiązku przedstawienia towarów, kontrolny urząd celny wskazuje posiadaczowi takiego pozwolenia:

a) określony termin przedstawienia organom celnym towarów, których dotyczą te sytuacje,

b) obowiązek wpisania daty powiadomienia o przedstawieniu do ewidencji, oraz

c) obowiązek przestrzegania przepisów ust. 1 lit. b)-e) i g).

W takich sytuacjach zwolnienie towarów następuje zgodnie z art. 194 kodeksu.";

5) w art. 302 ust. 2 dodaje się pkt w brzmieniu:

"c) towary są przewożone drogą morską, a odniesienie do towarzyszącego konosamentu jest wymienione w elektronicznym dokumencie przewozowym stosowanym jako zgłoszenie celne do objęcia towarów procedurą tranzytu unijnego, o której mowa w art. 233 ust. 4 lit. e) kodeksu.";

6) w art. 311 dodaje się ustępy w brzmieniu:

"3. W przypadku otrzymania przez organ celny państwa członkowskiego zaangażowanego w operację tranzytową dowodu, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 77 lit. a) rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, że miejsce zdarzenia, w którym powstał dług celny, znajduje się na jego terytorium, organ ten niezwłocznie, a w każdym razie w tym terminie, wysyła należycie uzasadniony wniosek do organu celnego państwa członkowskiego wyjścia o przekazanie obowiązku rozpoczęcia odzyskiwania należności celnych.

4. Organ celny państwa członkowskiego wyjścia potwierdza otrzymanie wniosku złożonego zgodnie z ust. 3 i informuje wzywający organ celny, w terminie 28 dni od daty wysłania wniosku, czy przyjmuje wniosek i przekazuje organowi wnioskującemu obowiązek rozpoczęcia odzyskania należności celnych.";

7) art. 324 ust. 1 lit. e) otrzymuje brzmienie:

"e) dostarczenie głównych produktów przetworzonych, których stawka należności celnych przywozowych erga omnes jest "bez cła" lub dla których wystawiono autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi na formularzu 1 EASA lub równoważne świadectwo, o którym mowa w art. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2018/581( * ;.

8) w art. 329 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustępy 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Jeżeli towary są ładowane w porcie morskim na statek, który nie jest przydzielony do obsługi regularnej linii żeglugowej, o której mowa w art. 120 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, na którym zostaną przewiezione do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza obszarem celnym Unii, urzędem celnym wyprowadzenia jest urząd celny właściwy dla miejsca załadunku towarów na taki statek.

4. Jeżeli ust. 3 nie ma zastosowania, a towary zostają załadowane na statek lub statek powietrzny bez późniejszego przeładunku w celu przewozu do miejsca przeznaczenia znajdującego się poza obszarem celnym Unii drogą morską lub powietrzną, urzędem celnym wyprowadzenia jest urząd celny właściwy dla miejsca załadunku towarów na taki statek lub statek powietrzny.";

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"7a. Najpóźniej począwszy od daty wdrożenia automatycznego systemu eksportu (AES), o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, nie stosuje się ust. 6 i 7 w przypadku wywozu towarów unijnych należących do jednej z kategorii wymienionych w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2008/118/WE.

Najpóźniej począwszy od daty wdrożenia automatycznego systemu eksportu (AES), o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, nie stosuje się ust. 7 w przypadku powrotnego wywozu towarów nieunijnych.";

9) art. 332 ust. 5 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Obowiązek ustanowiony w akapicie pierwszym nie ma zastosowania, o ile informacje te są dostępne dla organów celnych za pośrednictwem istniejących handlowych, portowych lub transportowych systemów informacyjnych lub w sytuacji, o której mowa w art. 329 ust. 7.";

10) w art. 333 wprowadza się następujące zmiany:
a) ustępy 4 i 5 otrzymują brzmienie:

"4. Jeżeli towary objęte jednym zgłoszeniem wywozowym lub zgłoszeniem do powrotnego wywozu przewożone są do urzędu celnego wyprowadzenia, a następnie opuszczają obszar celny Unii jako więcej niż jedna przesyłka z powodu szczególnych okoliczności, urząd celny wyprowadzenia informuje urząd celny wywozu o wyprowadzeniu towarów dopiero wówczas, gdy wszystkie towary opuściły obszar celny Unii.

5. W szczególnych okolicznościach, jeżeli towary objęte jednym zgłoszeniem wywozowym lub zgłoszeniem do powrotnego wywozu przewożone są do urzędu celnego wyprowadzenia, a następnie opuszczają obszar celny Unii przez więcej niż jeden urząd celny wyprowadzenia, każda z osób, o których mowa w art. 267 ust. 2 kodeksu może zwrócić się z wnioskiem do urzędu celnego wyprowadzenia, w którym towary zostały przedstawione po raz pierwszy, o poinformowanie pozostałych urzędów celnych wyprowadzenia przez które część z tych towarów opuści obszar celny Unii. Każdy urząd celny wyprowadzenia sprawuje dozór nad fizycznym wyprowadzeniem towarów opuszczających obszar celny Unii z tego urzędu. Kolejny urząd celny (urzędy celne) wyprowadzenia informuje (-ą) pierwszy urząd celny wyprowadzenia o tych towarach, które opuściły obszar celny Unii z tych urzędów. Pierwszy urząd celny wyprowadzenia oraz kolejny (-e) urząd (-y) celny (-e) wyprowadzenia wymieniają te informacje w porozumieniu ze sobą i poza automatycznym systemem eksportu, o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578. Pierwszy urząd celny wyprowadzenia informuje urząd celny wywozu, gdy wszystkie towary opuściły obszar celny Unii.";

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Na zasadzie odstępstwa od ust. 2 lit. b) i c) akapit drugi niniejszego artykułu, do dnia wdrożenia automatycznego systemu eksportu, o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, w przypadkach, o których mowa w art. 329 ust. 5 i 6 niniejszego rozporządzenia, terminem poinformowania urzędu celnego wywozu przez urząd celny wyprowadzenia o wyprowadzeniu towarów jest pierwszy dzień roboczy następujący po dniu, w którym towary zostają objęte procedurą tranzytu lub opuszczają obszar celny Unii, albo w którym procedura tranzytu zostaje zamknięta.";

c) uchyla się ust. 8 i 9;
11) w art. 340 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli w przypadkach określonych w art. 329 ust. 5, 6 i 7 zmiana umowy przewozu powoduje zakończenie na obszarze celnym Unii czynności transportu, która miała się zakończyć poza tym obszarem, to dane przedsiębiorstwa lub organy informują urząd celny wyprowadzenia o tej zmianie i mogą przystąpić do realizacji zmienionej umowy tylko za uprzednią zgodą tego urzędu celnego wyprowadzenia.";

b) dodaje się ustęp w brzmieniu:

"3a. Najpóźniej począwszy od daty wdrożenia automatycznego systemu eksportu (AES), o którym mowa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2016/578, w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, urząd celny wyprowadzenia informuje urząd celny wywozu, że towary nie zostały wyprowadzone poza obszar celny Unii.";

12) w załączniku A wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego rozporządzenia;
13) w załączniku B wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego rozporządzenia;
14) W załączniku 21-01, po wierszu dotyczącym nr. porządkowego D. 3/39, dodaje się wiersz w brzmieniu:
"3/40Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowychJak dane o numerze porządkowym 3/40"
15) W załączniku 21-02, po wierszu dotyczącym nr. porządkowego D. 1/10, dodaje się wiersz w brzmieniu:
"3/40Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowychJak dane o numerze porządkowym 3/4044 - an ..40
4/4Naliczanie opłat - Podstawa opłatyJak dane o numerze porządkowym

4/4

47 -an.. 6 + п.. 16,6
(*) Jeżeli kod unijny podany dla (Naliczanie opłat - Rodzaj opłaty) to B00.";
16) W załączniku 23-01, w tabeli, w kolumnie pierwszej, w wierszu dotyczącym Strefy Ρ wprowadza się następujące zmiany:
a) skreśla się wyrazy ",była jugosłowiańska republika Macedonii";
b) między słowami "Norwegia" i "Serbia" dodaje się słowa "Macedonia Północna";
17) w załączniku 32-01 pkt 1 słowa "byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii" zastępuje się słowami "Republiki Macedonii Północnej";
18) w załączniku 32-02 pkt 1 słowa "byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii" zastępuje się słowami "Republiki Macedonii Północnej";
19) w załączniku 32-03 pkt 1 słowa "byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii" zastępuje się słowami "Republiki Macedonii Północnej";
20) w załączniku 72-04 w części II wprowadza się następujące zmiany:
a) w rozdziale VI w polu 7 słowo "Macedonia" zastępuje się słowami "Macedonia Północna";
b) w rozdziale VII w polu 6 słowo "Macedonia" zastępuje się słowami "Macedonia Północna"."
Artykuł  2

Sprostowania do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447

W załączniku 33-07 do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 w polu 2 słowa "[rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/...]" zastępuje się słowami "[rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446]".

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Art. 1 pkt 14 i 15 stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 10 września 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku A do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule I w tabeli "Formaty wspólnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do wniosków i decyzji" wprowadza się następujące zmiany:
a) w wierszu Tytuł IV nr porządkowy D. IV/6 w kolumnie "Nazwa D." tekst otrzymuje brzmienie:

"Przyznane uproszczenia i ułatwienia, świadectwa bezpieczeństwa i ochrony wydane na podstawie konwencji międzynarodowych, międzynarodowej normy Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej lub europejskiej normy europejskiego organu normalizacyjnego, lub świadectwa przyznające status równoważny statusowi upoważnionego przedsiębiorcy wydane w państwach trzecich i uznane w umowie";

b) w wierszu Tytuł XIV nr porządkowy D. XIV/4 w kolumnie "Nazwa D." tekst otrzymuje brzmienie:

"Nieprzekraczalny termin przekazania zgłoszenia uzupełniającego";

2) w Tytule II w pozycji "KODY" w podpozycji "6/2. Warunki ekonomiczne" w wierszu dotyczącym kodu 14 tekst otrzymuje brzmienie:

"przetwarzanie na produkty przeznaczone do włączenia lub wykorzystania w statkach powietrznych, dla których wystawiono autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi na formularzu 1 EASA lub równoważne świadectwo,".

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku B do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tytule I w tabeli "Formaty i powtarzalność wspólnych wymogów dotyczących danych w odniesieniu do deklaracji, zgłoszeń i powiadomień" wprowadza się następujące zmiany:
a) w wierszu "2/1. Zgłoszenie uproszczone/poprzednie dokumenty" wprowadza się następujące zmiany:
1) w kolumnie "Format D. (Rodzaj/długość)" tekst otrzymuje brzmienie:

"Rodzaj poprzedniego dokumentu: an..3+

Odniesienie do poprzedniego dokumentu: an..35 +

Identyfikator pozycji towarowej:

n..5 +

Rodzaj opakowań: an..2

Liczba opakowań:

n..8

Jednostka miary i kwalifikator (w stosownych przypadkach): an..4 +

Ilość:

n..16,6";

2) w kolumnie "Uwagi" dodaje się tekst w brzmieniu:

"Należy stosować jednostki miary i kwalifikatory zdefiniowane w TARIC. W takim przypadku jednostki miary i kwalifikatory będą miały format an..4, lecz nigdy nie będą miały formatów n..4 zarezerwowanych dla krajowych jednostek miary i kwalifikatorów.

W przypadku braku takich jednostek miary i kwalifikatorów w TARIC można zastosować krajowe jednostki miary i kwalifikatory. Będą one miały format n..4.";

b) w wierszu 2/2 "Dodatkowe informacje" w kolumnie "Powtarzalność na poziomie tytułu" dodaje się tekst w brzmieniu:

"99x";

c) wiersz 2/3 "Przedstawione dokumenty, świadectwa i pozwolenia, dodatkowe odniesienia" otrzymuje brzmienie:
1) w kolumnie "Format D. (Rodzaj/długość)" tekst otrzymuje brzmienie:

"Rodzaj dokumentu (kody unijne): a1+ an3 + (w stosownych przypadkach) Identyfikator dokumentu: an..35

LUB

"Rodzaj dokumentu (kody krajowe): n1+ an3 + (w stosownych przypadkach)

Identyfikator dokumentu: an..35

+ (w stosownych przypadkach) Nazwa organu wydającego: an..70 +

Data ważności: n8 (yyyymmdd) +

Jednostka miary i kwalifikator (w stosownych przypadkach): an..4 +

Ilość:

n..16,6 +

Kod waluty: a3 +

Kwota:

n..16,2";

2) w kolumnie "Uwagi" dodaje się tekst w brzmieniu:

"Należy stosować jednostki miary i kwalifikatory zdefiniowane w TARIC. W takim przypadku jednostki miary i kwalifikatory będą miały format an..4, lecz nigdy nie będą miały formatów n..4 zarezerwowanych dla krajowych jednostek miary i kwalifikatorów.

W przypadku braku takich jednostek miary i kwalifikatorów w TARIC można zastosować krajowe jednostki miary i kwalifikatory. Będą one miały format n..4.

W odniesieniu do waluty stosuje się kody walut w formacie ISO-alpha-3 (ISO 4217).";

3) w kolumnie "Powtarzalność na poziomie pozycji" tekst otrzymuje brzmienie:

"99x";

d) między wierszami 3/44 i 4/1 dodaje się wiersze w brzmieniu:
"3/45Nr identyfikacyjny osoby składającej zabezpieczeniean..17N1xNumer EORI musi być zgodny ze strukturą zdefiniowaną w tytule II dla D. 3/2 Nr identyfikacyjny eksportera
3/46Nr identyfikacyjny osoby opłacającej cłoan..17N1xNumer EORI musi być zgodny ze strukturą zdefiniowaną w tytule II dla D. 3/2 Nr identyfikacyjny eksportera";
e) w wierszu 4/18 w kolumnie "Nazwa D." słowa "Wartość pocztowa" zastępuje się słowem "Wartość";
f) w wierszu 4/19 w kolumnie "Nazwa D." słowa "Opłaty pocztowe" zastępuje się wyrazami "Koszty transportu do miejsca przeznaczenia";
g) między wierszami 5/30 i 6/1 dodaje się wiersz w brzmieniu:
"5/31Data przyjęcian8 (rrrrmmdd)N1x1x";
h) wiersz 6/19 "Rodzaj towarów" otrzymuje brzmienie:
1) w kolumnie "Format D. (Rodzaj/długość)" tekst otrzymuje brzmienie:

"an..3";

2) w kolumnie "Uwagi" tekst otrzymuje brzmienie:

"Należy zastosować wykaz kodów UPU nr 130";

i) w wierszu 7/13 w kolumnie "Nazwa D." zastępuje się tekst tekstem "Kod rodzaju dostawcy kontenera";
j) skreśla się wiersz 8/7;
2) w Tytule II sekcja "2. KODY" wprowadza się następujące zmiany:
a) pozycja "1/3. Rodzaj zgłoszenia tranzytowego/potwierdzenia statusu celnego" otrzymuje brzmienie:
1) w podpozycji "Kody stosowane w kontekście tranzytu" dodaje się tekst w brzmieniu: "TIR Towary przemieszczane w ramach operacji TIR";
2) w podpozycji "Kody stosowane w kontekście manifestu celnego towarów" skreśla się tekst:

"N Wszystkie towary, które nie wchodzą w zakres sytuacji opisanych w kodach T2L i T2LF";

b) pozycja "1/10. Procedura", podpozycja "Wykaz kodów procedur" otrzymuje brzmienie:
1) opis kodu "01" otrzymuje brzmienie:

"Dopuszczenie do obrotu towarów z jednoczesną ponowną wysyłką w ramach wymiany handlowej pomiędzy częściami obszaru celnego Unii, w których stosuje się przepisy dyrektywy 2006/112/WE lub dyrektywy 2008/118/WE, oraz częściami tego obszaru, w których te przepisy nie mają zastosowania, lub w ramach wymiany handlowej pomiędzy częściami tego obszaru, w których te przepisy nie mają zastosowania.

Przykład: Towary nieunijne przybywające z państwa trzeciego, dopuszczone do obrotu we Francji i wysłane na Wyspy Normandzkie.";

2) "Przykład" w kodzie "10 Wywóz ostateczny" otrzymuje brzmienie:

"Wywóz towarów unijnych do państwa trzeciego, ale również wysyłka towarów unijnych do części obszaru celnego Unii, do których nie stosuje się przepisów dyrektywy 2006/112/WE lub dyrektywy 2008/118/WE.";

między wierszami H6 i I1 dodaje się wiersz w brzmieniu:

"H7Zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do przesyłki, która jest objęta zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1186/20094 000.";
c) w pozycji "1/11. Procedura dodatkowa" w podpozycji "Uszlachetnianie czynne (art. 256 kodeksu)" dodaje się wiersz w brzmieniu:
"Zniszczenie towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnegoA10";
d) w pozycji "1/11. Procedura dodatkowa" podpozycja "Zwolnienia celne (rozporządzenie Rady (WE) nr 1186/2009 (1)" otrzymuje brzmienie:
1) w wierszu odnoszącym się do kodu C01 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zwykłego pobytu na obszar celny Unii";

2) w wierszu odnoszącym się do kodu C43 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Mienie osobiste dopuszczone do swobodnego obrotu przez osobę fizyczną mającą zamiar ustalić swoje miejsce zwykłego pobytu na obszarze celnym Unii (zwolnienie z należności celnych objęte zobowiązaniem)";

3) w wierszu odnoszącym się do kodu C60 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Wyprawa ślubna i majątek ruchomy gospodarstwa domowego przywożone w związku z zawarciem związku małżeńskiego dopuszczone do swobodnego obrotu nie wcześniej niż dwa miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego (zwolnienie celne uzależnione od złożenia odpowiedniej gwarancji)";

4) w wierszu odnoszącym się do kodu C61 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Prezenty zwyczajowo ofiarowane z okazji zawarcia związku małżeńskiego dopuszczone do swobodnego obrotu nie wcześniej niż dwa miesiące przed datą zawarcia związku małżeńskiego (zwolnienie celne uzależnione od złożenia odpowiedniej gwarancji)";

5) w wierszu odnoszącym się do kodu C40 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Materiały przeznaczone do budowy, utrzymania i ozdoby pomników upamiętniających ofiary wojenne lub cmentarzy ofiar wojennych";

e) w pozycji "1/11. Procedura dodatkowa", podpozycja "Odprawa czasowa" otrzymuje brzmienie:
1) w wierszu odnoszącym się do kodu D01 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Palety (w tym części zamienne, osprzęt i wyposażenie do palet)";

2) w wierszu odnoszącym się do kodu D02 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Kontenery (w tym części zamienne, osprzęt i wyposażenie do kontenerów)";

3) w wierszu odnoszącym się do kodu D19 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Towary, podlegające testom akceptowalnej jakości, przewidzianym w umowie sprzedaży";

4) w wierszu odnoszącym się do kodu D26 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Towary inne niż nowo wyprodukowane, przywożone w celu sprzedaży na aukcji";

5) w wierszu odnoszącym się do kodu D51 tekst w pierwszej kolumnie otrzymuje brzmienie:

"Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych";

f) w pozycji "1/11. Procedura dodatkowa" sekcja "Przywóz" z podpozycji "Inne" otrzymuje brzmienie:
1) w wierszu odnoszącym się do kodu F03 słowa "art. 158 ust. 2" zastępuje się słowami "art. 158 ust. 3";
2) skreśla się wiersze odnoszące się do kodów F31 do F34;
3) po wierszu odnoszącym się do kodu F47 dodaje się wiersze w brzmieniu:
"Przywóz w ramach procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich określonej w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE.F48
Przywóz w ramach uregulowań szczególnych dotyczących deklarowania i zapłaty VAT z tytułu importu określonych w tytule XII rozdział 7 dyrektywy 2006/112/WE.F49";
g) pozycja "2/2. Dodatkowe informacje", podpozycja "Dodatkowe informacje - kod XXXXX" otrzymuje brzmienie:
1) w tabeli w pozycji "Kategoria ogólna - Kod 0xxxx", wiersz dotyczący kodu 00500 otrzymuje brzmienie:
"Tytuł II załącznika B do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446Ten sam zgłaszający i odbiorca"Odbiorca"00500.";
2) w tabeli w pozycji "Kategoria ogólna - Kod 0xxxx", dodaje się wiersze w brzmieniu:
"Art. 176 ust. 1 lit. c) oraz art. 241 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446Zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego"UCz" i odpowiedni numer pozwolenia lub numer INF00700
Art. 241 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446Zamknięcie procedury uszlachetniania czynnego (szczególne środki polityki handlowej)"UCz ŚPH"00800
Art. 238 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446Zamknięcie procedury odprawy czasowej"OCz" i odpowiedni numer pozwolenia00900";
3) w tabeli pod nagłówkiem "Przy przywozie: Kod 1xxxx", skreśla się wiersze odpowiadające kodom 10200, 10300 i 10500;
4) wiersze dotyczące kodów 20100 i 20200 otrzymują brzmienie:
"Art. 18 "wspólnej procedury tranzytowej" (*)Wywóz z państwa wspólnego tranzytu podlegający ograniczeniom lub wywóz z Unii podlegający ograniczeniom20100
Art. 18 "wspólnej procedury tranzytowej" (*)Wywóz z państwa wspólnego tranzytu podlegający cłu lub wywóz z Unii podlegający cłu20200";
5) w tabeli pod nagłówkiem "Przy wywozie: Kod 3xxxx", w ostatniej kolumnie drugiego rzędu, liczbę "30 400" zastępuje się liczbą "30 700";
h) w pozycji "3/40. Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych", w podpozycji "1. Kod roli" w wierszu odnoszącym się do kodu roli FR2 tekst w trzeciej kolumnie ("Opis") otrzymuje brzmienie:
"Osoba zobowiązana do zapłaty podatku VAT od wewnątrzunijnego nabycia towarów zgodnie z art. 200 dyrektywy

2006/112/WE.";

i) w pozycji "3/40. Nr identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych", w podpozycji "1. Kod roli" dodaje się wiersze w brzmieniu:
"FR5Sprzedawca (IOSS)Podatnik korzystający z procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich określonej w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE oraz posiadacz numeru identyfikacyjnego VAT, o którym mowa w art. 369q tej dyrektywy.
FR7Podatnik lub osoba zobowiązana do zapłaty VATNumer identyfikacyjny VAT podatnika lub osoby zobowiązanej do zapłaty VAT, jeżeli płatność podatku VAT została odroczona zgodnie z art. 211 akapit drugi dyrektywy 2006/112/WE.";
j) w pozycji "4/17. Preferencje" w wierszu 19 tekst otrzymuje brzmienie:

"Zawieszenie czasowe w odniesieniu do produktów przywożonych z autoryzowanym poświadczeniem produkcji/obsługi na formularzu 1 EASA lub równoważnym świadectwem";

k) pozycja "7/13. Kod rodzaju dostawcy sprzętu" otrzymuje brzmienie "7/13. Kod rodzaju dostawcy kontenera";
l) w pozycji "8/2 Rodzaj zabezpieczenia" w kolumnie drugiej ("Kod") wiersza siódmego "7" zastępuje się "I".
1 Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (UE) nr 904/2010 z dnia 7 października 2010 r. w sprawie współpracy administracyjnej oraz zwalczania oszustw w dziedzinie podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 268 z 12.10.2010, s. 1).
3 Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/632 z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 952/2013 w celu przedłużenia okresu przejściowego wykorzystywania sposobów innych niż techniki elektronicznego przetwarzania danych przewidzianych w unijnym kodeksie celnym (Dz.U. L 111 z 25.4.2019, s. 54).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/578 z dnia 11 kwietnia 2016 r. ustanawiająca program prac dotyczący rozwoju i wykorzystywania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym (Dz.U. L 99 z 15.4.2016, s. 6).
6 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. U. L 343 z 29.12.2015, s. 1).
7 Rozporządzenie Rady (UE) 2018/581 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary przeznaczone do zamontowania lub wykorzystania w statkach powietrznych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1147/2002 (Dz.U. L 98 z 18.4.2018, s. 1).
*) Rozporządzenie Rady (UE) 2018/581 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary przeznaczone do zamontowania lub wykorzystania w statkach powietrznych oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1147/2002 (Dz.U. L 98 z 18.4.2018, s. 1).";
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.