Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.322.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/2008
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniająca i przedłużająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 15 kwietnia 2014 r. Rada przyjęła decyzję 2014/219/WPZiB 1  w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali).

(2) Rada między innymi przedłużyła mandat misji do dnia 14 stycznia 2019 r. decyzją (WPZiB) 2017/50 2  oraz zapewniła jej finansową kwotę odniesienia na ten sam okres decyzją (WPZiB) 2017/2264 3 .

(3) Do czasu zatwierdzenia przez Radę dokumentów planowania dotyczących regionalizacji Sahelu oraz do czasu przyjęcia przez Radę decyzji odpowiednio zmieniającej decyzję 2014/219/WPZiB, obowiązywanie tej decyzji należy przedłużyć do dnia 28 lutego 2019 r.

(4) Obowiązywanie finansowej kwoty odniesienia powinno zostać zatem przedłużone do dnia 28 lutego 2019 r.

(5) Należy odpowiednio zmienić decyzję 2014/219/WPZiB.

(6) EUCAP Sahel Mali będzie prowadzona w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i mogłaby utrudnić osiągnięcie celów działań zewnętrznych Unii określonych w art. 21 Traktatu o Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji 2014/219/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14 ust. 1 akapit piąty otrzymuje brzmienie:

"Finansowa kwota odniesienia przewidziana na pokrycie wydatków związanych z EUCAP Sahel Mali w okresie od dnia 15 stycznia 2018 r. do dnia 28 lutego 2019 r. wynosi 28 450 000 EUR";

2) w art. 18 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Niniejsza decyzja ma zastosowanie do dnia 28 lutego 2019 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 15 stycznia 2019 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
E. KÖSTINGER
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady 2014/219/WPZiB z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (Dz.U. L 113 z 16.4.2014, s. 21).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/50 z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (Dz.U. L 7 z 12.1.2017, s. 18).
3 Decyzja Rady (WPZiB) 2017/2264 z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniająca decyzję 2014/219/WPZiB w sprawie misji Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Mali (EUCAP Sahel Mali) (Dz.U. L 324 z 8.12.2017, s. 52).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.