Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2003.247.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2004 r.

DYREKTYWA KOMISJI 2003/84/WE
z dnia 25 września 2003 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia flurtamonu, flufenacetu, jodosulfuronu, dimetenamidu-p, pikoksystrobiny, fostiazatu i siltiofamu jako substancji czynnych
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(1), ostatnio zmienioną dyrektywą Komisji 2003/79/WE(2), w szczególności jej art. 6 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG władze Francji otrzymały w dniu 15 lutego 1994 r. od Rhône-Poulenc Agro France (obecnie Bayer CropScience) wniosek o włączenie substancji czynnej flurtamon do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG. Decyzją Komisji 1996/341/WE(3) potwierdzono, że dokumentacja jest "kompletna" w takim rozumieniu, że należy ją uważać za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji, ustanowione w załącznikach II i III do dyrektywy 91/414/EWG.

(2) Francja otrzymała na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 1 lutego 1996 r. od Bayer AG (obecnie Bayer CropScience) wniosek dotyczący flufenacetu (dawna nazwa: flutiamid). Decyzją Komisji 97/362/WE(4) wniosek został uznany za kompletny.

(3) Niemcy otrzymały na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 14 grudnia 1998 r. od Hoechst Schering AgrEvo GmbH (obecnie Bayer CropScience) wniosek dotyczący jodosulfuronu (jako substancji wyjściowej jodosulfuronu metylosodowego). Decyzją Komisji 1999/392/WE(5) wniosek został uznany za kompletny.

(4) Niemcy otrzymały na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 16 kwietnia 1999 r. od BASF AG wniosek dotyczący dimetenamidu-p. Decyzją Komisji 1999/555/WE(6) wniosek został uznany za kompletny.

(5) Irlandia otrzymała na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 26 maja 1999 r. od Zeneca Agrochemicals (obecnie Syngenta) wniosek dotyczący pikoksystrobiny. Decyzją Komisji 1999/555/WE wniosek został uznany za kompletny.

(6) Zjednoczone Królestwo otrzymało na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 5 marca 1996 r. od ISK Biosciences Europe SA wniosek dotyczący fostiazatu. Decyzją Komisji 97/362/WE wniosek ten został uznany za kompletny.

(7) Irlandia otrzymała na mocy art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w dniu 14 grudnia 1998 r. od Monsanto Crop Protection wniosek dotyczący siltiofamu (dawna nazwa: siltiopham). Decyzją Komisji 1999/392/WE wniosek został uznany za kompletny.

(8) Wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko został oceniony, zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG, w odniesieniu do zakresu zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Wyznaczone Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyły Komisji projekt sprawozdania z oceny dotyczący tych substancji w dniach 21 maja 1997 r. (flurtamon), 6 stycznia 1998 r. (flufenacet), 30 maja 2000 r. (jodosulfuron), 26 września 2000 r. (dimetenamid-p), 11 czerwca 2001 r. (pikoksystrobina), 18 marca 1998 r. (fostiazat) oraz 2 października 2000 r. (siltiofam).

(9) Projekty sprawozdań z oceny zostały poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt. Przegląd zakończono wobec flurtamonu, flufenacetu, jodosulfuronu, dimetenamidu-p, pikoksystrobiny, fostiazatu oraz siltiofamu w dniu 4 lipca 2003 r. w formie sprawozdania kontrolnego Komisji.

(10) Przegląd jodosulfuronu, dimetenamidu-p, pikoksystrobiny oraz silthiofamu nie spowodował żadnych otwartych pytań ani wątpliwości, które wymagałyby konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Roślin.

(11) Dokumentacja i informacje dotyczące flurtamonu zostały także przedłożone Komitetowi Naukowemu ds. Roślin do odrębnych konsultacji. Komitet Naukowy ds. Roślin był konsultowany dwukrotnie, głównie w celu oceny możliwości wyługowania dwóch metabolitów tej substancji czynnej, kwasu 3-trifluorometylobenzoesowego (TFMBA) oraz kwasu trifluorooctowego (TFAA). W swojej pierwszej opinii(7) Komitet Naukowy zalecił, w odniesieniu do TFMBA, włączenie gleb o wartościach pH między 7 a 8 do badań sorpcyjnych przy użyciu tego metabolitu. W zakresie metabolitu TFAA, Komitet uznał dostępne dane za niewystarczające do oceny ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych. Następnie dalsze badania zostały podjęte przez wnioskodawców w odniesieniu do obydwu metabolitów. W swojej drugiej opinii(8) Komitet Naukowy stwierdził, że stężenie TFMBA przedostającego się do wód podziemnych z gleb o pH powyżej 5 może przekroczyć 0,1 g/l w niewielkich ilościach przypadków/sytuacji. Następnie Komitet stwierdził, że metabolit TFAA nie przedstawia niedopuszczalnego ryzyka dla organizmów wodnych poprzez wody podziemne, lecz informacje toksykologiczne udostępnione Komitetowi były wciąż niewystarczające. Wzięto pod uwagę zalecenia Komitetu Naukowego podczas kolejnego przeglądu, w niniejszej dyrektywie, jak i w sprawozdaniu kontrolnym. Następnie brakujące informacje były dostarczane przez wnioskodawców i oceniane przez Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. Ocena w ramach Stałego Komitetu stwierdzała, że nie byłoby niedopuszczalnego wpływu metabolitów TFMBA oraz TFAA na środowisko, jeśli zostaną zastosowane właściwe środki ograniczające ryzyko.

(12) W odniesieniu do flufenacetu, Komitet Naukowy ds. Roślin został poproszony o komentarz na temat dwóch produktów rozkładu (M2 i M4) substancji czynnych, które zostały wykryte w substancjach wyługowanych z lizymetrów, oraz na temat narażenia użytkowników. W swojej opinii(9) Komitet stwierdził, że w przypadku metabolitów M2 i M4, ryzyko dla organizmów naziemnych niebędących przedmiotem zwalczania nie zostało jeszcze właściwie ocenione oraz wykrył także inne produkty rozkładu, których ryzyko dla organizmów niebędących przedmiotem zwalczania wymagało dalszej oceny. Komitet był zdania, że ocena ryzyka flufenacetu dla użytkownika została właściwie określona, lecz zauważył, że uczuleniowy potencjał formy użytkowej zasługuje na właściwą uwagę. Wzięto pod uwagę zalecenia Komitetu Naukowego podczas kolejnego przeglądu, w niniejszej dyrektywie, jak i w sprawozdaniu kontrolnym. Następnie brakujące informacje były dostarczane przez wnioskodawców i oceniane przez Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy. Ocena w ramach Stałego Komitetu stwierdzała, że ryzyko niesione przez wszystkie stwierdzone produkty rozkładu dla organizmów niebędących przedmiotem zwalczania byłoby dopuszczalne i że ryzyko uczulenia także byłoby dopuszczalne, jeśli zostaną zastosowane właściwe środki ograniczające ryzyko.

(13) W odniesieniu do fostiazatu Komitet Naukowy został poproszony o komentarz na temat możliwości przeniknięcia do wód podziemnych, na temat ryzyka dla niebędących przedmiotem zwalczania organizmów mieszkających w ziemi, na temat ryzyka dla ptaków i dzikich ssaków, a także na temat możliwego ryzyka opóźnionej polineuropatii wywołanej organofosfatem (OPIDP) u ludzi w wyniku poważnych przypadków zatrucia. W swojej opinii(10) Komitet stwierdził, że opierając się na dostępnych informacjach nie wypracowano bezpiecznego scenariusza, który nie niesie niedopuszczalnego ryzyka dla wód podziemnych. Komitet zauważył, że jest to możliwe, że badania lizymetryczne wykazują brak przenikania w przypadku jednego lub więcej scenariuszy wykorzystania, ale żaden nie został zgłoszony. Także ryzyko różnych metabolitów dla organizmów glebowych nie zostało dostatecznie określone. W dalszej kolejności Komitet zwrócił uwagę, że możliwość zagrożenia dla ptaków i dzikich ssaków przez wszystkie opisane wyżej drogi wymaga dalszego rozpatrzenia. Ostatecznie Komitet wyraził opinię, że wstrzymanie NTE (esterazy docelowej neuropatii) fostiazatem i jego izomerami nie zostało właściwie ocenione. Wzięto pod uwagę zalecenia Komitetu Naukowego podczas kolejnego przeglądu, w niniejszej dyrektywie, jak i w sprawozdaniu kontrolnym. Następnie brakujące informacje były dostarczane przez wnioskodawców i oceniane przez Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy, i przy uwzględnieniu właściwych środków ograniczających ryzyko, ocena w ramach Stałego Komitetu stwierdzała, że nie należy się spodziewać szkodliwych skutków wstrzymania NTE fostiazatem i jego izomerami. Ocena w ramach Stałego Komitetu stwierdzała dalej, że ryzyko substancji wyjściowych oraz zidentyfikowanych produktów rozkładu dla wód podziemnych, organizmów glebowych, ptaków i dzikich ssaków byłoby dopuszczalne, jeżeli zostaną zastosowane właściwe środki ograniczające ryzyko.

(14) Na podstawie różnych przeprowadzonych badań okazało się, że można oczekiwać, iż środki ochrony roślin zawierające dane substancje czynne zasadniczo spełniają wymogi ustanowione w art. 5 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 5 ust. 3 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności w odniesieniu do zastosowań, które zostały zbadane przez Komisję i wyszczególnione w jej sprawozdaniu kontrolnym. Dlatego właściwe jest włączenie flurtamonu, flufenacetu, jodosulfuronu, dimetenamidu-p, pikoksystrobiny, fostiazatu oraz siltiofamu do załącznika I, w celu zapewnienia możliwości udzielania zezwolenia w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających te substancje czynne we wszystkich Państwach Członkowskich zgodnie z przepisami wspomnianej dyrektywy.

(15) Po włączeniu należy przewidzieć rozsądny okres, w którym Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy dyrektywy 91/414/EWG w odniesieniu do środków ochrony roślin zawierających flurtamon, flufenacet, jodosulfuron, dimetenamid-p, pikoksystrobinę, fostiazat oraz siltiofam oraz, w szczególności, dokonają przeglądu istniejących tymczasowych zezwoleń i najpóźniej do końca tego okresu przekształcą te zezwolenia w pełne zezwolenia, zmienią je lub cofną zgodnie z przepisami dyrektywy 91/414/EWG.

(16) Dlatego właściwe jest, aby odpowiednio zmienić dyrektywę 91/414/EWG.

(17) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Załącznik I do dyrektywy 91/414/EWG otrzymuje brzmienie określone w Załączniku do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2

Państwa Członkowskie przyjmą i opublikują najpóźniej do dnia 30 czerwca 2004 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy i niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.

Państwa Członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia 1 lipca 2004 r.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

Artykuł  3
1. Państwa Członkowskie dokonują przeglądu zezwoleń dla każdego środka ochrony roślin zawierającego flurtamon, flufenacet, jodosulfuron, dimetenamid-p, pikoksystrobinę, fostiazat lub siltiofam, aby zapewnić, że warunki odnoszące się do tych substancji czynnych określone w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG są spełnione. W miarę potrzeby Państwa Członkowskie zmienią lub cofną zezwolenia zgodnie z dyrektywą 91/414/EWG najpóźniej do dnia 30 czerwca 2004 r.
2. 1 Państwa Członkowskie, najpóźniej w terminie do dnia 31 grudnia 2003 r., na podstawie dokumentacji spełniającej wymogi załącznika III do tej dyrektywy, poddają ponownej ocenie poszczególne dozwolone środki ochrony roślin zawierające flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazate oraz silthiofam jako jedyną substancję czynną albo jako jedną z wielu substancji czynnych, z których wszystkie zostały wymienione w załączniku I do dyrektywy 91/414/EWG zgodnie z jednolitymi zasadami określonymi w załączniku VI do dyrektywy 91/414/EWG. Na podstawie tej oceny Państwa Członkowskie określają, czy dany środek spełnia warunki ustanowione w art. 4 ust. 1 lit. b), c) d) i e) dyrektywy 91/414/EWG.

W związku z powyższym Państwa Członkowskie:

a) w przypadku środka zawierającego flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazate oraz silthiofam jako jedyną substancję czynną, w miarę potrzeby zmienią albo cofną zezwolenie najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r., lub

b) w przypadku środka zawierającego flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazate oraz silthiofam jako jedną z kilku substancji czynnych, w miarę potrzeby zmienią albo cofną zezwolenie najpóźniej w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r. lub w terminie określonym dla takiej poprawki czy wycofania w odnośnej dyrektywie czy dyrektywach, które włączyły tę substancję czy substancje do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, biorąc pod uwagę datę najpóźniejszą.

Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 września 2003 r.
W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 228 z 12.9.2003, str. 11.

(3) Dz.U. L 130 z 31.5.1996, str. 20.

(4) Dz.U. L 152 z 11.6.1997, str. 31.

(5) Dz.U. L 148 z 15.6.1999, str. 44.

(6) Dz.U. L 210 z 10.8.1999, str. 22.

(7) Opinia Komitetu Naukowego ds. Roślin dotycząca włączenia flurtamonu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (SCP/FLURT/004-ostateczna, przyjęta w dniu 18 grudnia 1998 r.).

(8) Opinia Komitetu Naukowego ds. Roślin dotycząca włączenia flurtamonu do załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (SCP/FLURT/004-ostateczna, przyjęta dnia 26 stycznia 2001 r.).

(9) Opinia Komitetu Naukowego ds. Roślin dotycząca poszczególnych spraw zleconych przez Komisję w sprawie oceny flufenacetu [FOE 5043] w kontekście dyrektywy 91/414/EWG (SCP/FLUFEN/002- ostateczna, przyjęta w dniu 17 października 2001 r.).

(10) Opinia dotycząca poszczególnych spraw zleconych przez Komisję w sprawie oceny fostiazatu [IKKI-1145/TO-1145] w kontekście dyrektywy 91/414/EWG (SCP/FOSTHIAZ/002-ostateczna, przyjęta w dniu 20 grudnia 2001 r.).

ZAŁĄCZNIK

Następujące pozycje dodaje się na końcu tabeli w załączniku I:

NrNazwa zwyczjowa, numery identyfikacyjneNazwa IUPACCzystość(1)Data wejścia w życieData wygaśnięcia włączeniaPrzepisy szczególne
"64Flurtamon

CAS nr 96525-23-4

(RS)-5-metyloamino-2-fenylo-4-(a,a,a-trifluoromtolilo)furan-3(2H)-on960 g/kg1 stycznia 2004 r.31 grudnia 2013 r.Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego flutramonu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 4 lipca 2003 r. W tej ogólnej ocenie Państwa Członkowskie:

- powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód podziemnych, w sytuacji, gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których występują podatne gleby i/lub warunki klimatyczne,

- powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę alg i innych roślin wodnych.

W miarę potrzeby powinny być stosowane środki ograniczające ryzyko.

65Flufenacet

CAS nr 142459-58-3

CIPAC nr 588

4'-fluoro-N-izopropylo-2-[5-(trifluorometylo)-1,3,4-tiadiazol-2- ilooksy]acetanilid950 g/kg1 stycznia 2004 r.31 grudnia 2013 r.Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego flufenacetu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 4 lipca 2003 r. W tej ogólnej ocenie Państwa Członkowskie:

- powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód podziemnych, w sytuacji, gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których występują podatne gleby i/lub warunki klimatyczne,

- powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę alg i roślin wodnych,

- powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę uzytkowników.

W miarę potrzeby powinny być stosowane środki ograniczające ryzyko.

66Jodosulfuron

CAS nr 185119-76-0 (substancja wyjściowa)

144550-36-7 (jodosulfuronu metylosodowy) CIPAC No 634 (substancja wyjściowa) 634.501

benzoat 4-jodo-2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)ureidosulfonylu910 g/kg1 stycznia 2004 r.31 grudnia 2013 r.Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego jodosulfuronu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 4 lipca 2003 r. W tej ogólnej ocenie Państwa Członkowskie:

- powinny zwracać szczególną uwagę na potencjał jodosulfuronu i jego metabolitów w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych, podczas stosowania tej substancji czynnej w regionach, w których występują podatne gleby i/lub warunki klimatyczne,

- powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę roślin wodnych.

W miarę potrzeby powinny być stosowane środki ograniczające ryzyko.

67Dimetenamid-p CAS nr 163515-14-8 CIPAC nr 638S-2-chloro-N-(2,4-dimetylo-3-tienylo)-N-(2-metoksy-1-metyloetylo)acetamid890 g/kg (wstępna wartość oparta na roślinach eksperymentalnych)1 stycznia 2004 r.31 grudnia 2013 r.Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako herbicyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego dime-tenamidu-p, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 4 lipca 2003 r. W tej ogólnej ocenie Państwa Członkowskie:

- powinny zwracać szczególną uwagę na potencjał dimetenamidu-p i jego metabolitów w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych, podczas stosowania tej substancji czynnej w regionach, w których występują podatne gleby i/lub warunki klimatyczne,

- powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę wodnych ekosystemów, szczególnie roślin wodnych.

W miarę potrzeby powinny być stosowane środki ograniczające

ryzyko.

Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję zgodnie z art. 13 ust. 5

co do specyfikacji materiałów technicznych wytwarzanych w celach

handlowych.

68Pikoksystrobina CAS nr 11 7428-22-(E)-3-metoksy-2-{2-[6-(trifluorometylo)-2-950 g/kg (wartość wstępna oparta na 1 stycznia 2004 r.31 grudnia 2013 r.Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako fungicyd.
5 CIPAC nr 628pirydyloksymetylofenylo}akrylan metyluroślinach eksperymentalnych)W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego pikoksystrobiny, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 4 lipca 2003 r. W tej ogólnej ocenie Państwa Członkowskie:

- powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód podziemnych, w sytuacji gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których występują podatne gleby i/lub warunki klimatyczne,

- powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę organizmów glebowych,

- powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę wodnych ekosystemów.

W miarę potrzeby powinny być stosowane środki ograniczające

ryzyko.

Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję zgodnie z art. 13 ust. 5

co do specyfikacji materiałów technicznych wytwarzanych w celach

handlowych.

69Fostiazat

CAS nr 98886-44-3

CIPAC nr 585

(RS)-S-sec-butylo-O-etylo 2-okso-1,3-tiazo-lidyn-3-ylofosfonotioat930 g/kg1 stycznia 2004 r.31 grudnia 2013 r.Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako nematycyd.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego fostiazatu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. łańcucha pokarmowego i zdrowia zwierząt w dniu 4 lipca 2003 r. W tej ogólnej ocenie Państwa Członkowskie:

- powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę wód podziemnych, w sytuacji, gdy substancja czynna stosowana jest w regionach, w których występują podatne gleby i/lub warunki klimatyczne,

- powinny zwrócić szczególną uwagę na ochronę ptaków i dzikich ssaków, w szczególności gdy substancja stosowana jest w sezonie godowym,

- powinny zwracać szczególną uwagę na ochronę organizmów glebowych niebędących przedmiotem zwalczania.

W miarę potrzeby powinny być stosowane środki ograniczające ryzyko. W celu ograniczenia potencjalnego ryzyka dla małych ptaków, zezwolenia na środek muszą wymagać, że zapewniony jest wysoki stopień wchłanialności do gleby.

Państwa Członkowskie powiadamiają Komisję zgodnie z art. 13 ust. 5 co do specyfikacji materiałów technicznych wytwarzanych w celach

70Siltiofam

CAS nr 175217-20-6

CIPAC nr 635

N-allilo-4,5-dimetylo-2-(trimetylosililo) tiofeno-3-karboksamid950 g/kg1 stycznia 2004 r.31 grudnia 2013 r.Zezwala się wyłącznie na stosowanie jako fungicyd.

Użycie inne niż na materiale siewnym nie znajduje obecnie właściwego poparcia w danych. Dla ułatwienia uzyskania zezwolenia na takie użycie, dane i informacje w celu udowodnienia ich dopuszczalności dla konsumentów, użytkowników i środowiska należy zgromadzić i przedłożyć Państwom Członkowskim.

W celu wprowadzenia w życie jednolitych zasad załącznika VI, należy uwzględnić wnioski ze sprawozdania kontrolnego dotyczącego siltiofamu, w szczególności jego dodatki I i II, ukończonego przez Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w dniu 4 lipca 2003 r. W tej ogólnej ocenie Państwa Członkowskie muszą zwracać szczególną uwagę na ochronę użytkowników. W miarę potrzeby powinny być stosowane środki ograniczające ryzyko.

(1) Dalsze dane szczegółowe dotyczące identyfikacji i specyfikacji substancji czynnej zawarte są w sprawozdaniu kontrolnym."
1 Art. 3 ust. 2 zmieniony przez art. 1 dyrektywy nr 2004/64/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz.U.UE.L.04.125.42) zmieniającej nin. dyrektywę z dniem 18 maja 2004 r.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.