Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.88.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/432
z dnia 23 marca 2020 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 2002/55/WE w odniesieniu do definicji warzyw oraz wykazu rodzajów i gatunków w art. 2 ust. 1 lit. b)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw 1 , w szczególności jej art. 2 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dyrektywie wykonawczej Komisji (UE) 2019/990 2 , która zmieniła art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2002/55/WE, błędnie usunięto definicję "warzyw" poprzedzającą tabelę zawartą w tym artykule. W związku z tym art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2002/55/WE nie zawiera już definicji "warzyw", która stanowi zasadniczą część tej dyrektywy.

(2) Należy zatem odpowiednio sprostować dyrektywę 2002/55/WE.

(3) Ze względu na pewność prawa data transpozycji określona w niniejszej dyrektywie powinna być zgodna z datą transpozycji określoną w dyrektywie wykonawczej (UE) 2019/990.

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Zmiany w dyrektywie 2002/55/WE

W dyrektywie 2002/55/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2

Transpozycja

1.  Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie informują o tym Komisję.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 lipca 2020 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

2.  Państwa członkowskie przekazują Komisji tekst podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Adresaci

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 marca 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIK

W dyrektywie 2002/55/WE art. 2 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"b) »warzywa«: oznaczają rośliny następujących gatunków przeznaczone do produkcji rolniczej lub ogrodniczej, ale nie- przeznaczone do celów ozdobnych:

Allium cepa L.

– Grupa Cepa (cebula, szalotka echalion)

– Grupa Aggregatum (szalotka)

Allium fistulosum L. (cebula siedmiolatka (czosnek dęty))

– wszystkie odmiany

Allium porrum L. (por)

– wszystkie odmiany

Allium sativum L. (czosnek pospolity)

– wszystkie odmiany

Allium schoenoprasum L. (szczypiorek)

– wszystkie odmiany

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (trybula ogrodowa)

– wszystkie odmiany

Apium graveolens L.

– Grupa selera naciowego

– Grupa selera korzeniowego

Asparagus officinalis L. (szparag)

– wszystkie odmiany

Beta vulgaris L.

– Grupa buraka ćwikłowego

– Grupa buraka liściowego

Brassica oleracea L.

– Grupa jarmużu

– Grupa kalafiora

– Grupa Capitata (kapusta głowiasta czerwona i kapusta głowiasta biała)

– Grupa kapusty brukselskiej

– Grupa kalarepy

– Grupa kapusty włoskiej

– Grupa brokułów

– Grupa kapusty palmowej

– Grupa kapusty portugalskiej

Brassica rapa L.

– Grupa kapusty pekińskiej

– Grupa rzepy

Capsicum annuum L. (papryka)

– wszystkie odmiany

Cichorium endivia L. (endywia)

– wszystkie odmiany

Cichorium intybus L.

– Grupa cykorii sałatowej

– Grupa cykorii liściowej

– Grupa cykorii korzeniowej

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (arbuz (kawon))

– wszystkie odmiany

Cucumis melo L. (melon)

– wszystkie odmiany

Cucumis sativus L.

– Grupa ogórka sałatkowego

– Grupa ogórka konserwowego

Cucurbita maxima Duchesne (dynia olbrzymia)

– wszystkie odmiany

Cucurbita pepo L. (dynia zwyczajna, w tym dojrzała dynia i patison, lub cukinia, w tym niedojrzały patison)

– wszystkie odmiany

Cynara cardunculus L.

– Grupa karczocha zwyczajnego

– Grupa karczocha hiszpańskiego (karda)

Daucus carota L. (marchew jadalna i marchew pastewna)

– wszystkie odmiany

Foeniculum vulgare Mill. (koper włoski (fenkuł))

– Grupa Azoricum

Lactuca sativa L. (sałata)

– wszystkie odmiany

Solanum lycopersicum L. (pomidor)

– wszystkie odmiany

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

– Grupa pietruszki naciowej

– Grupa pietruszki korzeniowej

Phaseolus coccineus L. (fasola wielokwiatowa)

– wszystkie odmiany

Phaseolus vulgaris L.

– Grupa fasoli zwykłej karłowej

– Grupa fasoli zwykłej tycznej

Pisum sativum L.

– Grupa grochu siewnego łuskowego - gładkiego

– Grupa grochu siewnego łuskowego - pomarszczonego

– Grupa grochu siewnego cukrowego

Raphanus sativus L.

– Grupa rzodkiewki

– Grupa rzodkwi czarnej

Rheum rhabarbarum L. (rabarbar)

– wszystkie odmiany

Scorzonera hispanica L. (skorzonera (wężymord))

– wszystkie odmiany

Solanum melongena L. (bakłażan (oberżyna))

– wszystkie odmiany

Spinacia oleracea L. (szpinak)

– wszystkie odmiany

Valerianella locusta (L.) Laterr. (roszpunka warzywna)

– wszystkie odmiany

Vicia faba L. (bób)

– wszystkie odmiany

Zea mays L.

– Grupa kukurydzy cukrowej

– Grupa kukurydzy pękającej

Wszystkie mieszańce gatunków i grup wymienionych powyżej.".

1 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.
2 Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2019/990 z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniająca wykaz rodzajów i gatunków w art. 2 ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 2002/55/WE, w załączniku II do dyrektywy Rady 2008/72/WE i w załączniku do dyrektywy Komisji 93/61/EWG (Dz.U. L 160 z 18.6.2019, s. 14).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.