Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.347.64

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/101/EWG
z dnia 23 listopada 1992 r.
zmieniająca dyrektywę 77/91/EWG w sprawie tworzenia spółek akcyjnych oraz utrzymywania i zmian wysokości ich kapitału

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 54,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu zachowania integralności kapitału subskrybowanego oraz zagwarantowania równego traktowania akcjonariuszy, dyrektywa 77/91/EWG(4) ogranicza możliwość nabywania przez spółkę akcyjną własnych akcji;

ograniczenia w zakresie nabywania własnych akcji stosuje się nie tylko do transakcji dokonywanych przez samą spółkę, ale również do operacji dokonywanych przez każdą osobę działającą we własnym imieniu, ale na rzecz spółki;

w celu zapobiegania posługiwaniu się przez spółkę akcyjną, dla realizacji nabywania akcji przy braku poszanowania przewidzianych w takich transakcjach ograniczeń, inną spółką, w której pierwsza wymieniona spółka dysponuje większością głosów lub możliwością wywierania dominującego wpływu, należy rozszerzyć tryb obowiązujący w przypadku nabywania przez spółkę swoich własnych akcji na najważniejsze i najczęściej występujące przypadki nabywania akcji przez wyżej wspomnianą inną spółkę. Należy rozszerzyć ten sam tryb na operacje subskrypcji akcji spółek akcyjnych;

w celu zapobiegania obchodzeniu przepisów dyrektywy 77/91/EWG, należy objąć tymi uregulowaniami spółki objęte przepisami dyrektywy 68/151/EWG(5), jak również spółki podlegające prawu państwa trzeciego, mające porównywalną strukturę prawną;

w przypadku gdy, relacje między spółką akcyjną i wspomnianą inną spółką, w kształcie sprecyzowanym w akapicie trzecim preambuły, mają charakter jedynie pośredni, należy rozluźnić przepisy, które znajdują zastosowanie w przypadku gdy relacja ta ma charakter bezpośredni, dopuszczając zawieszenie prawa głosu jako minimalny środek pozwalający spełnić cele niniejszej dyrektywy;

przewidziany przez dane Państwo Członkowskie system sankcji równoważnych z sankcjami przewidzianymi dyrektywą 77/91/EWG, może już być uznany za zespół przepisów odpowiadający celom niniejszej dyrektywy;

uzasadnione jest wyłączenie spod działania tych przepisów sytuacji, gdy specyficzny charakter danego rodzaj działalności zawodowej wyklucza zagrożenie dla realizacji celów niniejszej dyrektywy;

w celu uniknięcia z jednej strony zaburzeń na rynkach finansowych Państw Członkowskich, wynikających z ich struktury ekonomicznej, z drugiej zaś zbyt gwałtownych konsekwencji w zakresie przepisów samoregulujących, należy przewidzieć odpowiedni okres dostosowawczy dla poszczególnych Państw Członkowskich,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Do art. 24 dyrektywy 77/91/EWG, dodaje się art. 24a w brzmieniu:

"Artykuł 24a

1. a) Subskrybowanie, nabywanie i posiadanie akcji spółki akcyjnej przez inną spółkę, w rozumieniu art. 1 dyrektywy 68/151/EWG, w której to spółce, spółka akcyjna dysponuje, bezpośrednio bądź pośrednio, większością praw głosu lub też, na którą spółka akcyjna może wywierać, bezpośrednio bądź pośrednio, dominujący wpływ, uważa się za działania identyczne z działaniami samej spółki akcyjnej;

b) lit. a) stosuje się również, jeśli inna spółka podlega prawu państwa trzeciego i ma formę prawną porównywalną do form prawnych określonych w art. 1 dyrektywy nr 68/151/EWG.

2. Jednakże jeżeli spółka akcyjna pośrednio dysponuje większością praw głosu lub też może pośrednio wywierać dominujący wpływ na inną spółkę, Państwa Członkowskie mogą powstrzymać się od stosowania ust. 1, o ile ich przepisy przewidują zawieszenie prawa głosu związanego z akcjami spółki akcyjnej, którym dysponuje inna spółka.

3. W przypadku braku koordynacji między przepisami krajowymi w zakresie grup spółek, Państwa Członkowskie mogą:

a) zdefiniować przypadki, w których obowiązuje domniemanie, że dana spółka akcyjna jest w stanie wywierać dominujący wpływ na inna spółkę; w przypadku skorzystania przez Państwo Członkowskie z tej instytucji, jego przepisy krajowe muszą, niezależnie od uwarunkowań, przewidywać możliwość wywierania dominującego wpływu w przypadku, kiedy dana spółka akcyjna:

- ma prawo mianować lub odwoływać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego bądź organu nadzoru i jest jednocześnie akcjonariuszem lub udziałowcem innej spółki lub

- jest akcjonariuszem lub wspólnikiem innej spółki i sprawuję wyłączną kontrolę większości praw głosu akcjonariuszy lub udziałowców spółki jedynie na mocy porozumienia zawartego z innymi akcjonariuszami bądź udziałowcami tej spółki.

Państwa Członkowskie nie są zobowiązane ustanawiać przepisów dla innych przypadków niż te wymienione w tiret pierwszym i drugim;

b) zdefiniować przypadki, w których uznaje się, że dana spółka akcyjna dysponuje pośrednio prawem głosu lub jest w stanie wywierać pośrednio dominujący wpływ;

c) sprecyzować okoliczności, w których uznaje się daną spółkę akcyjną za dysponującą prawem głosu.

4. a) Państwa Członkowskie nie są zobowiązane do stosowania ust. 1, w przypadku gdy subskrypcja, nabycie lub posiadanie akcji są realizowane na rzecz osoby innej niż osoba subskrybująca, nabywająca lub posiadająca akcje, i która nie jest spółką akcyjną, określoną w ust. 1 ani też inna spółką, w której ta spółka akcyjna dysponuje, bezpośrednio lub pośrednio, większością głosów lub, na którą może ona wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ.

b) Ponadto, Państwa Członkowskie nie są zobowiązane do stosowania ust. 1 w przypadku, kiedy subskrypcja, nabywanie lub posiadanie akcji są realizowane przez inną spółkę we własnym imieniu, w ramach jej działalności jako podmiotu zajmującego się obrotem papierami wartościowymi, pod warunkiem że wspomniana inna spółka jest uczestnikiem giełdy papierów wartościowych zlokalizowanej lub działającej w danym Państwie Członkowskim lub też pod warunkiem że posiada ona zezwolenie bądź jest nadzorowana przez władze danego Państwa Członkowskiego właściwe w zakresie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się obrotem papierami wartościowymi, do których, w rozumieniu niniejszej dyrektywy, można zaliczyć instytucje kredytowe.

5. Państwa Członkowskie nie są zobowiązane do stosowania ust. 1, w przypadku gdy posiadanie akcji danej spółki akcyjnej przez inną spółkę wynika z nabycia akcji zrealizowanego zanim relacja między tymi dwiema spółkami przybrała postać spełniającą kryteria ustalone w ust. 1.

Jednakże prawo głosu związane z tymi akcjami zostaje zawieszone i akcje te zostają wzięte pod uwagę w procedurze oceny mającej na celu określenie czy warunek ustanowiony w art. 19 ust. 1 lit. b) został spełniony.

6. Państwa Członkowskie nie są zobowiązane do stosowania art. 20 ust. 2 i 3 oraz art. 21 w przypadku nabywania akcji spółki akcyjnej przez inną spółkę, o ile Państwa te ustanowią przepisy przewidujące:

a) zawieszenie prawa głosu z akcji spółki akcyjnej, którym dysponuje wspomniana inna spółka, i

b) że członkowie organu zarządzającego spółki akcyjnej są zobowiązani odkupić od wspomnianej spółki akcje określone w art. 20 ust. 2 i 3 i art. 21, po cenie, po jakiej zostały one nabyte przez spółkę; sankcji tej nie stosuje się jedynie w przypadku, kiedy wspomniani członkowie organu administracyjnego lub zarządzającego udowodnią, że spółka akcyjna w żaden sposób nie stoi za subskrypcją bądź nabyciem wspomnianych akcji."

Artykuł  2
1. Państwa Członkowskie nie są obowiązane do stosowania art. 24a dyrektywy nr 77/91/EWG w odniesieniu do operacji nabycia akcji dokonanych przed datą określoną w art. 3 ust. 2.

Jednakże prawo głosu związane z tymi akcjami zostaje zawieszone i akcje te zostają wzięte pod uwagę w procedurze oceny mającej na celu określenie czy warunek przewidziany w art. 19 ust. 1 lit. b) niniejszej dyrektywy został spełniony.

2. W celu uniknięcia zakłóceń na rynku finansowym, Królestwo Belgii może odroczyć zawieszenie tych praw głosu do dnia 1 stycznia 1998 r., pod warunkiem że prawa:

– będą związane z akcjami nabytymi przed notyfikacją niniejszej dyrektywy, i

– ich liczba nie przekracza - dla wszystkich spółek, których relacje z daną spółką akcyjną spełniają kryteria ustanowione w art. 24a ust. 1 dyrektywy 77/91/EWG, 10 % praw głosu w spółce akcyjnej.

Artykuł  3
1. Państwa Członkowskie przyjmą przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy nie później niż do dnia 1 stycznia 1994 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
2. Państwa Członkowskie ustalą datę wejścia w życie tych przepisów nie później niż do dnia 1 stycznia 1995 r.
3. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych na podstawie niniejszej dyrektywy.
4. Przyjmując powyższe przepisy, Państwa Członkowskie zamieszczą w nich odniesienie do niniejszej dyrektywy lub też odniesienie zostanie do nich dołączone przy urzędowej publikacji. Sposób dokonania tego odniesienia określą Państwa Członkowskie.
Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 listopada 1992 r.
W imieniu Rady
N. LAMONT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 8 z 12.1.1991 str. 5 oraz

Dz.U. C 317 z 7.12.1991 str. 13.

(2) Dz.U. C 240 z 16.9.1991 str. 103 oraz decyzja z dnia 28 października 1992 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 269 z 14.10.1991 str. 21.

(4) Dz.U. L 26 z 31.1.1977 str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona Aktem Przystąpienia Hiszpanii i Portugalii.

(5) Dz.U. L 65 z 14.3.1968 str. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.