Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.373.33

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 grudnia 1991 r.

DYREKTYWA RADY
z dnia 19 grudnia 1991 r.
zmieniająca dyrektywę 69/169/EWG w celu rozszerzenia i modyfikacji wyłączeń udzielonych Danii i Irlandii odnoszących się do zwolnień przysługujących podróżnym
(91/673/EWG)

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 99,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

do dnia 31 grudnia 1991 r. Królestwo Danii oraz Irlandia spełniają warunki dotyczące wyłączeń od dyrektywy 69/169/EWG (3), ostatnio zmienionej dyrektywą 91/191/EWG (4), w odniesieniu do stosowania ogólnych poziomów zwolnień;

wymienione wyłączenia należy postrzegać w kontekście art. 8a Traktatu, który określa rynek wewnętrzny jako obszar bez granic wewnętrznych, na którym zapewniony jest swobodny przepływ towarów, osób, usług i kapitału oraz stanowi, że rynek ten powinien być stopniowo ustanawiany przez okres upływający dnia 31 grudnia 1992 r.;

natychmiastowe przerwanie stosowania wymienionych wyłączeń może spowodować, w odniesieniu do Królestwa Danii oraz Irlandii, trudności gospodarcze; ich stosowanie powinno zatem być rozszerzone, w zmienionej formie w przypadku Irlandii, do dnia 31 grudnia 1992 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

W dyrektywie 69/169/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) W art. 7b ust. 1 lit. b) wyrażenie "95 ECU" zastępuje się wyrażeniem "150 ECU";

2) W art. 7c wyrażenie "dnia 31 grudnia 1991 r." zastępuje się wyrażeniem "dnia 31 grudnia 1992 r.";

3) Artykuł 7d otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 7d

W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1 oraz w ramach limitu określonego w tym artykule, Irlandia ma prawo do stosowania limitu ilościowego 30 litrów piwa, w odniesieniu do wszystkich podróżnych przybywających do Irlandii, przed dniem 31 grudnia 1992 r.

W drodze odstępstwa od art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1 oraz art. 7b ust. 1 lit. b), Irlandia ma prawo do stosowania następujących limitów do dnia 31 grudnia 1992 r. w odniesieniu do przywozu danych towarów przez podróżnych z Irlandii, którzy pozostawali poza jej terytorium przez okres nieprzekraczający 24 godzin:

a) w odniesieniu do podróżnych ze Wspólnoty: 175 ECU, jednak wartość jednostkowa nie może przekraczać 110 ECU;

b) w odniesieniu do piwa: 15 litrów."

Artykuł  2
1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 1 stycznia 1992 r.

W przypadku gdy Państwa Członkowskie przyjmują przepisy określone w akapicie pierwszym, zawierają one odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które przyjmują w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł  3

Niniejsza dyrektywa jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 1991 r.
W imieniu Rady
P. DANKERT
Przewodniczący

______

(1) Opinia wydana dnia 10 grudnia 1991 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Opinia wydana dnia 17 grudnia 1991 r. (dotychczas niepublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 133 z 4.6.1969, str. 6.

(4) Dz.U. L 94 z 16.4.1991, str. 24.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.