Dz.U.UE.L.2019.23.35

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 2019 r.

DYREKTYWA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/114
z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE i art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/53/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie Wspólnego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych 1 , w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

uwzględniając dyrektywę Rady 2002/55/WE z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw 2 , w szczególności jej art. 7 ust. 2 lit. a) i b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywy Komisji 2003/90/WE 3  i 2003/91/WE 4  zostały przyjęte w celu zapewnienia, by odmiany wpisane do krajowych katalogów państw członkowskich były zgodne z protokołami ustanowionymi przez Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem poszczególnych gatunków oraz minimalnych warunków badania odmian, o ile odnośne protokoły zostały ustanowione. W odniesieniu do gatunków nieobjętych protokołami CPVO dyrektywy te stanowią, że zastosowanie mają wytyczne Międzynarodowego Związku Ochrony Nowych Odmian Roślin (UPOV).

(2) Od czasu ostatniej zmiany dyrektyw 2003/90/WE i 2003/91/WE dyrektywą wykonawczą (UE) 2018/100 5  CPVO i UPOV ustanowiły kolejne protokoły i wytyczne oraz zaktualizowały te obowiązujące.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE.

(4) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1

Załączniki I i II do dyrektywy 2003/90/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w części A załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  2

Załączniki do dyrektywy 2003/91/WE zastępuje się tekstem znajdującym się w części B załącznika do niniejszej dyrektywy.

Artykuł  3

W przypadku badań rozpoczętych przed dniem 1 września 2019 r. państwa członkowskie mogą stosować dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE w brzmieniu obowiązującym przed ich zmianą na mocy niniejszej dyrektywy.

Artykuł  4

Państwa członkowskie przyjmują i publikują, najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2019 r., przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

Państwa członkowskie stosują te przepisy od dnia 1 września 2019 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł  6

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 24 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

CZĘŚĆ  A

"ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołami technicznymi CPVO 6
Nazwa systematycznaNazwa zwyczajowaProtokół CPVO
Festuca arundinacea Schreb.Kostrzewa trzcinowaTP 39/1 z 1.10.2015.
Festuca filiformis Pourr.Kostrzewa nitkowataTP 67/1 z 23.6.2011.
Festuca ovina L.Kostrzewa owczaTP 67/1 z 23.6.2011.
Festuca pratensis Huds.Kostrzewa łąkowaTP 39/1 z 1.10.2015.
Festuca rubra L.Kostrzewa czerwonaTP 67/1 z 23.6.2011.
Festuca trachyphylla (Hack.) KrajinaKostrzewa murawowaTP 67/1 z 23.6.2011.
Lolium multiflorum Lam.Życica wielokwiatowaTP 4/1 z 23.6.2011.
Lolium perenne L.Życica trwałaTP 4/1 z 23.6.2011.
Lolium x hybridum Hausskn.Życica mieszańcowaTP 4/1 z 23.6.2011.
Pisum sativum L. (partim)Groch siewnyTP 7/2 rev. 2 z 15.3.2017.
Poa pratensis L.Wiechlina łąkowaTP 33/1 z 15.3.2017.
Vicia sativa L.Wyka siewnaTP 32/1 z 19.4.2016.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.BrukiewTP 89/1 z 11.3.2015.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Rzodkiew oleistaTP 178/1 z 15.3.2017.
Brassica napus L. (partim)RzepakTP 36/2 z 16.11.2011.
Cannabis sativa L.KonopieTP 276/1 częściowa rev. z 21.3.2018
Glycine max (L.) Merr.SojaTP 80/1 z 15.3.2017.
Gossypium spp.BawełnaTP 88/1 z 19.4.2016.
Helianthus annuus L.SłonecznikTP 81/1 z 31.10.2002.
Linum usitatissimum L.Len/siemię lnianeTP 57/2 z 19.3.2014.
Sinapis alba L.Gorczyca białaTP 179/1 z 15.3.2017.
Avena nuda L.Owies nagi, owies nagoziarnistyTP 20/2 z 1.10.2015.
Avena sativa L. (w tym A. byzantina K. Koch)Owies zwyczajny i owies bizantyjskiTP 20/2 z 1.10.2015.
Hordeum vulgare L.JęczmieńTP 19/4 z 1.10.2015.
Oryza sativa L.RyżTP 16/3 z 1.10.2015.
Secale cereale L.ŻytoTP 58/1 z 31.10.2002.
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusMieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunków rodzaju Triticum i gatunków rodzaju SecaleTP 121/2 rev. 1 z 16.2.2011.
Triticum aestivum L.PszenicaTP 3/4 rev. 2 z 16.2.2011.
Triticum durum Desf.Pszenica durumTP 120/3 z 19.3.2014.
Zea mays L. (partim)KukurydzaTP 2/3 z 11.3.2010.
Solanum tuberosum L.ZiemniakTP 23/3 z 15.3.2017.

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV 7

Nazwa systematycznaNazwa zwyczajowaWytyczne UPOV
Beta vulgaris L.Burak pastewnyTG/150/3 z 4.11.1994.
Agrostis canina L.Mietlica psiaTG/30/6 z 12.10.1990.
Agrostis gigantea RothMietlica białawaTG/30/6 z 12.10.1990.
Agrostis stolonifera L.Mietlica rozłogowaTG/30/6 z 12.10.1990.
Agrostis capillaris L.Mietlica pospolitaTG/30/6 z 12.10.1990.
Bromus catharticus VahlStokłosa uniolowataTG/180/3 z 4.4.2001.
Bromus sitchensis Trin.Stokłosa alaskańskaTG/180/3 z 4.4.2001.
Dactylis glomerata L.Kupkówka pospolitaTG/31/8 z 17.4.2002.
xFestulolium Asch. et Graebn.Mieszańce powstałe ze skrzyżowania gatunku rodzaju Festuca z gatunkiem rodzaju LoliumTG/243/1 z 9.4.2008.
Phleum nodosum L.Tymotka kolankowataTG/34/6 z 7.11.1984.
Phleum pratense L.TymotkaTG/34/6 z 7.11.1984.
Lotus corniculatus L.Komonica zwyczajnaTG/193/1 z 9.4.2008.
Lupinus albus L.Łubin białyTG/66/4 z 31.3.2004.
Lupinus angustifolius L.Łubin wąskolistnyTG/66/4 z 31.3.2004.
Lupinus luteus L.Łubin żółtyTG/66/4 z 31.3.2004.
Medicago doliata Carmign.Lucerna kolczastaTG/228/1 z 5.4.2006.
Medicago italica (Mill.) FioriLucerna włoskaTG/228/1 z 5.4.2006.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Lucerna nadbrzeżnaTG/228/1 z 5.4.2006.
Medicago lupulina L.Lucerna nerkowataTG/228/1 z 5.4.2006.
Medicago murex Willd.Lucerna ostrostrąkowaTG/228/1 z 5.4.2006.
Medicago polymorpha L.Lucerna wielokształtnaTG/228/1 z 5.4.2006.
Medicago rugosa Desr.Lucerna pomarszczonaTG/228/1 z 5.4.2006.
Medicago sativa L.Lucerna siewnaTG/6/5 z 6.4.2005.
Medicago scutellata (L.) Mill.Lucerna tarczowataTG/228/1 z 5.4.2006.
Medicago truncatula Gaertn.Lucerna ściętolistkowaTG/228/1 z 5.4.2006.
Medicago x varia T. MartynLucerna mieszańcowaTG/6/5 z 6.4.2005.
Trifolium pratense L.Koniczyna czerwonaTG/5/7 z 4.4.2001.
Trifolium repens L.Koniczyna białaTG/38/7 z 9.4.2003.
Vicia faba L.BobikTG/8/6 z 17.4.2002.
Phacelia tanacetifolia Benth.Facelia błękitnaTG/319/1 z 5.4.2017.
Arachis hypogaea L.Orzech arachidowyTG/93/4 z 9.4.2014.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsRzepikTG/185/3 z 17.4.2002.
Carthamus tinctorius L.Krokosz barwierskiTG/134/3 z 12.10.1990.
Papaver somniferum L.MakTG/166/4 z 9.4.2014.
Sorghum bicolor (L.) MoenchSorgoTG/122/4 z 25.3.2015.
Sorghum sudanense (Piper) Stapf.Sorgo sudańskie/Trawa sudańskaTG 122/4 z 25.3.2015.
Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) StapfMieszańce będące wynikiem krzyżowania Sorghum bicolor i Sorghum sudanenseTG 122/4 z 25.3.2015

CZĘŚĆ  B

"ZAŁĄCZNIK I

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. a), które muszą być zgodne z protokołami technicznymi CPVO 8
Nazwa systematycznaNazwa zwyczajowaProtokół CPVO
Allium cepa L. (grupa Cepa)Cebula i echalionTP 46/2 z 1.4.2009.
Allium cepa L. (grupa Aggregatum)SzalotkaTP 46/2 z 1.4.2009.
Allium fistulosum L.Cebula siedmiolatka (czosnek dęty)TP 161/1 z 11.3.2010.
Allium porrum L.PorTP 85/2 z 1.4.2009.
Allium sativum L.CzosnekTP 162/1 z 25.3.2004.
Allium schoenoprasum L.SzczypiorekTP 198/2 z 11.3.2015.
Apium graveolens L.SelerTP 82/1 z 13.3.2008.
Apium graveolens L.Seler korzeniowyTP 74/1 z 13.3.2008.
Asparagus officinalis L.SzparagiTP 130/2 z 16.2.2011.
Beta vulgaris L.Burak ćwikłowyTP 60/1 z 1.4.2009.
Beta vulgaris L.Burak liściowyTP 106/1 z 11.3.2015.
Brassica oleracea L.JarmużTP 90/1 z 16.2.2011.
Brassica oleracea L.KalafiorTP 45/2 rev. 2 z 21.3.2018.
Brassica oleracea L.BrokułTP 151/2 rev. z 15.3.2017
Brassica oleracea L.BrukselkaTP 54/2 rev. z 15.3.2017
Brassica oleracea L.KalarepaTP 65/1 rev. z 15.3.2017
Brassica oleracea L.Kapusta włoska, kapusta głowiasta biała i kapusta głowiasta czerwonaTP 48/3 rev. z 15.3.2017
Brassica rapa L.Kapusta pekińskaTP 105/1 z 13.3.2008.
Capsicum annuum L.PaprykaTP 76/2 rev. z 15.3.2017
Cichorium endivia L.Endywia kędzierzawa i endywia eskariolaTP 118/3 z 19.3.2014.
Cichorium intybus L.Cykoria korzeniowaTP 172/2 z 1.12.2005.
Cichorium intybus L.Cykoria liściowaTP 154/1 z 21.3.2018.
Cichorium intybus L.Cykoria sałatowaTP 173/2 z 21.3.2018.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiArbuzTP 142/2 z 19.3.2014.
Cucumis melo L.MelonTP 104/2 z 21.3.2007.
Cucumis sativus L.OgórekTP 61/2 rev. z 21.3.2018
Cucurbita maxima DuchesneDynia olbrzymiaTP 155/1 z 11.3.2015.
Cucurbita pepo L.Dynia zwyczajnaTP 119/1 rev. z 19.3.2014
Cynara cardunculus L.Karczoch zwyczajny i karczoch hiszpański (kard)TP 184/2 z 27.2.2013.
Daucus carota L.Marchew jadalna i marchew pastewnaTP 49/3 z 13.3.2008.
Foeniculum vulgare Mill.Koper włoskiTP 183/1 z 25.3.2004.
Lactuca sativa L.SałataTP 13/6 z 21.3.2018.
Solanum lycopersicum L.PomidorTP 44/4 rev. 3 z 21.3.2018.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPietruszkaTP 136/1 z 21.3.2007.
Phaseolus coccineus L.Fasola wielokwiatowaTP 9/1 z 21.3.2007.
Phaseolus vulgaris L.Fasola zwykła karłowa i fasola zwykła tycznaTP 12/4 z 27.2.2013.
Pisum sativum L. (partim)Groch siewny łuskowy o nasionach pomarszczonych, groch siewny łuskowy o nasionach gładkich i groch siewny cukrowyTP 7/2 rev. 2 z 15.3.2017.
Raphanus sativus L.Rzodkiewka, rzodkiew czarnaTP 64/2 rev. z 11.3.2015
Rheum rhabarbarum L.RabarbarTP 62/1 z 19.4.2016.
Scorzonera hispanica L.Skorzonera (wężymord)TP 116/1 z 11.3.2015.
Solanum melongena L.OberżynaTP 117/1 z 13.3.2008.
Spinacia oleracea L.SzpinakTP 55/5 rev. 2 z 15.3.2017.
Valerianella locusta (L.) Laterr.Roszpunka warzywnaTP 75/2 z 21.3.2007.
Vicia faba L. (partim)BóbTP Broadbean/1 z 25.3.2004.
Zea mays L. (partim)Kukurydza cukrowa i kukurydza pękającaTP 2/3 z 11.3.2010.
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M.

Spooner; Solanum lycopersicum L. x

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M.

Spooner; Solanum lycopersicum L. x

Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium

L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.

M. Spooner

Podkładki pomidoraTP 294/1 rev. 3 z 21.3.2018.
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneMieszańce międzygatunkowe Cucurbita maxima Duchesne z Cucurbita moschata Duchesne do użytku jako podkładkiTP 311/1 z 15.3.2017.

ZAŁĄCZNIK II

Wykaz gatunków określonych w art. 1 ust. 2 lit. b), które muszą być zgodne z wytycznymi w sprawie badań UPOV 9

Nazwa systematycznaNazwa zwyczajowaWytyczne UPOV
Brassica rapa L.RzepaTG/37/10 z 4.4.2001
1 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 1.
2 Dz.U. L 193 z 20.7.2002, s. 33.
3 Dyrektywa Komisji 2003/90/WE z dnia 6 października 2003 r. określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych (Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 7).
4 Dyrektywa Komisji 2003/91/WE z dnia 6 października 2003 r. określająca środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków do badania niektórych odmian gatunków warzyw (Dz.U. L 254 z 8.10.2003, s. 11).
5 Dyrektywa wykonawcza Komisji (UE) 2018/100 z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniająca dyrektywy 2003/90/WE i 2003/91/WE określające środki wykonawcze do celów art. 7 dyrektywy Rady 2002/53/WE i art. 7 dyrektywy Rady 2002/55/WE w odniesieniu do cech minimalnych objętych badaniem oraz minimalnych warunków badania niektórych odmian gatunków roślin uprawnych i gatunków warzyw (Dz.U. L 17 z 23.1.2018, s. 34).
6 Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).
7 Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int)."
8 Tekst tych protokołów można znaleźć na stronie internetowej CPVO (www.cpvo.europa.eu).
9 Tekst tych wytycznych można znaleźć na stronie internetowej UPOV (www.upov.int)."