Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.180.18

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 lipca 2009 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 8 lipca 2009 r.
zmieniająca dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów mleczarskich w Bułgarii

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 5314)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/537/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lipca 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego załącznik VI rozdział 4 sekcja B lit. f) akapit pierwszy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W Akcie przystąpienia Bułgarii i Rumunii przyznano Bułgarii okresy przejściowe na osiągnięcie przez niektóre zakłady mleczarskie zgodności z wymogami rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego(1).

(2) Bułgaria przedstawiła gwarancje, że trzy zakłady mleczarskie zakończyły proces modernizacji i obecnie spełniają wymogi prawa wspólnotowego. Jeden spośród tych zakładów jest upoważniony do odbioru i przetwarzania bez segregacji mleka surowego spełniającego wymagania UE i niespełniającego tych wymagań. Należy go zatem dodać do wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI. Jeden zakład mleczarski wymieniony obecnie w rozdziale I będzie przetwarzał jedynie mleko surowe spełniające wymagania UE i będzie zatem uznawany za zakład mleczarski zatwierdzony przez UE. Dlatego też zakład ten należy skreślić z wykazu w rozdziale I dodatku do załącznika VI

(3) W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii.

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Dodatek do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, 8 lipca 2009 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 139 z 30.4.2004, s. 55.

ZAŁĄCZNIK

W rozdziale I dodatku do załącznika VI do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii wprowadza się następujące zmiany:

1) dodaje się pozycję w brzmieniu:

NrNr weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
"472812010ET »Mladost-2-Yanko Yanev«gr. Yambol, ul. »Yambolen« 13"

2) skreśla się następującą pozycję:

NrNr weterynaryjnyNazwa zakładuMiasto/ulica lub wieś/region
"22BG 2012043»Agroprodukt« OODgr. Sliven kv. Industrialen"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.