Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.155.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/660
z dnia 15 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej mechanizmowych styczników i rozruszników do silników, urządzeń do gaszenia łuku, rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do obsługiwania przez osoby postronne oraz wózków jezdniowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniające dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylające decyzję Rady 87/95/EWG i decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE 1 , w szczególności jego art. 10 ust. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE 2  w przypadku urządzeń elektrycznych zgodnych z normami zharmonizowanymi (lub ich częściami), do których odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zakłada się, że spełniają one zasadnicze wymagania objęte tymi normami lub ich częściami określone w załączniku I do tej dyrektywy.

(2) Komisja zwróciła się - w formie decyzji wykonawczej Komisji C(2016) 7641 3  - do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki (CENELEC) i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) z wnioskiem o opracowanie i zmianę norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE.

(3) Na podstawie wniosku zawartego w decyzji wykonawczej C(2016) 7641 CEN i CENELEC opracowały normy zharmonizowane EN IEC 60947-4-1:2019 dla mechanizmowych styczników i rozruszników do silników oraz EN IEC 60947-9-1:2019 dla urządzeń do gaszenia łuku.

(4) Na podstawie wniosku zawartego w decyzji wykonawczej C(2016) 7641 CEN i CENELEC zmieniły normę zharmonizowaną EN 12895:2015, do której odniesienie opublikowano w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 4 . Doprowadziło to do przyjęcia normy zharmonizowanej EN 12895:2015+A1:2019 dla wózków jezdniowych.

(5) Komisja wspólnie z CEN i CENELEC dokonała oceny, czy normy zharmonizowane EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019 i EN 12895:2015+A1:2019 są zgodne z wnioskiem zawartym w decyzji wykonawczej C(2016) 7641.

(6) Normy EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019 i EN 12895:2015+A1:2019 spełniają zasadnicze wymagania, które mają obejmować i które zostały określone w dyrektywie 2014/30/UE. Odniesienia do tych norm należy zatem opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(7) Specyfikacje techniczne dotyczące elektromagnetycznej odporności produktów objętych normą zharmonizowaną EN 55103-2:2009, do której odniesienie opublikowano w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 5 , są również objęte później opublikowaną normą zharmonizowaną EN 55035:2017, do której odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1326 6 . Należy zatem wycofać odniesienie do normy zharmonizowanej EN 55103-2:2009.

(8) CEN i CENELEC sporządziły sprostowanie EN 61439-3:2012/AC:2019-04 służące sprostowaniu normy zharmonizowanej EN 61439-3:2012, do której odniesienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 7 . W związku z tym, że sprostowanie to wprowadza poprawki techniczne oraz w celu zapewnienia prawidłowego i spójnego stosowania normy zharmonizowanej EN 61439-3:2012, odniesienie do tej normy zharmonizowanej nałeży opublikować w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wraz z odniesieniem do tego sprostowania.

(9) Należy zatem wycofać odniesienia do norm zharmonizowanych EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 i EN 614393:2012 z serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Aby dać producentom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do stosowania norm zharmonizowanych EN 55035:2017, EN 12895:2015+A1:2019 i EN 614393:2012 (w wersji sprostowanej przez EN 61439-3:2012/AC:2019-04), należy odroczyć wycofanie odniesień do norm zharmonizowanych EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 i EN 61439-3:2012.

(10) Załącznik I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych, zgodność z którymi stanowi podstawę do domniemania zgodności z dyrektywą 2014/30/UE. Do załącznika I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 należy włączyć odniesienia do norm zharmonizowanych EN IEC 60947-4-1:2019, EN IEC 60947-9-1:2019, EN 61439-3:2012 (w wersji sprostowanej przez EN 61439-3:2012/AC:2019-04) i EN 12895:2015+A1:2019.

(11) Załącznik II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 zawiera wykaz odniesień do norm zharmonizowanych opracowanych na potrzeby dyrektywy 2014/30/UE, które wycofuje się z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Do załącznika II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 należy włączyć odniesienia do norm zharmonizowanych EN 55103-2:2009, EN 12895:2015 i EN 61439-3:2012.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2019/1326.

(13) Zgodność z normą zharmonizowaną stanowi podstawę do domniemania zgodności z odpowiednimi zasadniczymi wymaganiami określonymi w unijnym prawodawstwie harmonizacyjnym od dnia publikacji odniesienia do takiej normy w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w dniu jej opublikowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej decyzji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 15 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Ursula VON DER LEYEN
Przewodnicząca

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

W załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 dodaje się pozycje w brzmieniu:

NrOdniesienie do normy
"6.EN IEC 60947-4-1:2019

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 4-1: Styczniki i rozruszniki do silników - Mechanizmowe styczniki i rozruszniki do silników

7.EN IEC 60947-9-1:2019

Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa - Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych - Urządzenia do gaszenia łuku

8.EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

EN 61439-3:2012/AC:2019-04

9.EN 12895:2015+A1:2019

Wózki jezdniowe - Kompatybilność elektromagnetyczna"

ZAŁĄCZNIK  II

W załączniku II do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1326 dodaje się pozycje w brzmieniu:

NrOdniesienie do normyData wycofania
"4.EN 55103-2:2009

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) - Profesjonalne urządzenia akustyczne, wizyjne, audiowizualne i sterowania oświetleniem estradowym - Część 2: Odporność

18 listopada 2021 r.
5.EN 61439-3:2012

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 3: Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne (DBO)

18 listopada 2020 r.
6.EN 12895:2015

Wózki jezdniowe - Kompatybilność elektromagnetyczna

18 listopada 2021 r."
1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, s. 12.
2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (Dz.U. L 96 z 29.3.2014, s. 79).
3 Decyzja wykonawcza Komisji C(2016) 7641 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie wniosku o normalizację do Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego, Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego Elektrotechniki i Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych w odniesieniu do norm zharmonizowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.
4 Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.
5 Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1326 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie norm zharmonizowanych dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej, opracowanych na potrzeby dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE (Dz.U. L 206 z 6.8.2019, s. 27).
7 Dz.U. C 246 z 13.7.2018, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.