Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.146.155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/977
z dnia 8 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 3962)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 9 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 1 , w szczególności jej art. 9 ust. 4,

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego 2 , w szczególności jej art. 10 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 3  została przyjęta w związku z wystąpieniem ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w kilku państwach członkowskich ("dane państwa członkowskie") oraz ustanowieniem obszarów zapowietrzonych i zagrożonych przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą Rady 2005/94/WE 4 .

(2) W decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 przewiduje się, że obszary zapowietrzone i zagrożone ustanowione przez właściwe organy danych państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE powinny obejmować co najmniej obszary wymienione jako obszary zapowietrzone i zagrożone w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej. Decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 stanowi również, że środki, które mają być stosowane na obszarach zapowietrzonych i zagrożonych, przewidziane w art. 29 ust. 1 i art. 31 dyrektywy 2005/94/WE, muszą być utrzymane przynajmniej do dat określonych w odniesieniu do tych obszarów w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej.

(3) Załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 został następnie zmieniony decyzjami wykonawczymi Komisji (UE) 2017/417 5 , (UE) 2017/554 6 , (UE) 2017/696 7 , (UE) 2017/780 8  i (UE) 2017/819 9 , aby uwzględnić zmiany obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w następstwie pojawienia się kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5 w Unii. Ponadto decyzja wykonawcza (UE) 2017/247 została zmieniona decyzją wykonawczą (UE) 2017/696 w celu ustanowienia zasad wysyłania przesyłek zawierających jednodniowe pisklęta z obszarów wymienionych w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, w następstwie pewnych pozytywnych zmian sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do tego wirusa w Unii.

(4) Choć ogólna sytuacja chorobowa w Unii ulega ciągłej poprawie, od czasu ostatniej zmiany decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, wprowadzonej w decyzji wykonawczej (UE) 2017/819, wystąpiło kilka nowych ognisk. Włochy i Zjednoczone Królestwo powiadomiły Komisję o jednym nowym ognisku wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 u drobiu w gospodarstwach położonych poza obszarami wymienionymi obecnie w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, w odniesieniu do tych państw członkowskich. Ponadto Luksemburg powiadomił Komisję o pierwszym przypadku wykrycia wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w gospodarstwach utrzymujących ptaki żyjące w niewoli. Te trzy państwa członkowskie powiadomiły również Komisję, że podjęły niezbędne środki wymagane zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE, w tym ustanowiono obszary zapowietrzone i zagrożone wokół tych nowych ognisk.

(5) Komisja zbadała środki wprowadzone przez Włochy, Zjednoczone Królestwo i Luksemburg zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE w następstwie niedawnego wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 w tych państwach członkowskich i uznaje, że granice obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych przez właściwe organy tych państw członkowskich znajdują się w wystarczającej odległości od gospodarstw, w których potwierdzono ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5.

(6) W celu zapobieżenia niepotrzebnym zakłóceniom w handlu wewnątrz Unii, a także aby uniknąć wprowadzenia przez państwa trzecie nieuzasadnionych barier w handlu, konieczne jest niezwłoczne określenie na poziomie Unii, we współpracy z Włochami, Zjednoczonym Królestwem i Luksemburgiem, nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych w tych państwach członkowskich zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE. W związku z powyższym należy zmienić obszary wymienione dla Włoch i Zjednoczonego Królestwa w załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, a nowe obszary dla Luksemburga należy dodać do tego załącznika.

(7) W związku z tym należy zmienić załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247, aby zaktualizować podział na obszary na poziomie Unii w celu uwzględnienia nowych obszarów zapowietrzonych i zagrożonych ustanowionych zgodnie z dyrektywą 2005/94/WE oraz czasu trwania ograniczeń mających na nich zastosowanie.

(8) Ponadto decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 stosuje się do dnia 30 czerwca 2017 r. W związku z obecnym potwierdzeniem ognisk choroby we Włoszech, Zjednoczonym Królestwie i Luksemburgu, środki, które mają zostać wdrożone przez te państwa członkowskie na nowych obszarach wymienionych w odniesieniu do nich w załączniku do wspomnianej decyzji wykonawczej, będą nadal mieć zastosowanie po tej dacie. W związku z tym należy przedłużyć okres stosowania decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 do dnia 31 grudnia 2017 r., biorąc pod uwagę środki, które mają być stosowane w tych trzech państwach członkowskich, oraz na wypadek wystąpienia dalszych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w Unii.

(9) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2017/247.

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 datę "30 czerwca 2017 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2017 r.";
2) załącznik zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 8 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 wprowadza się następujące zmiany:
1) w części A wprowadza się następujące zmiany:
a) wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
- Comune di CERESARA: a Sud Est di SP7 e a Nord-Est di SP6

- Comune di GOITO: a ovest di SP19, a sud-ovest di Strada le Fabbriche, ad ovest di Strada Lorenzina-Costa, a nord-ovest di Strada Torre, a ovest della SP 236; a Est di SP7; a Nord Est di SP6.

24.6.2017"

b) po wpisie dotyczącym Włoch i przed wpisem dotyczącym Węgier dodaje się wpis dotyczący Luksemburga w brzmieniu:

"Państwo członkowskie: Luksemburg

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
Sandweiler; Schuttrange; Munsbach; Schrassig; Uebersyren;Mullendorf; Steinsel; Hollenfels; Ansembourg; Marienthal;Bour; Trintingerthal; Welscheid; Kehmen; Scheidel; Oetrange; Moutfort; Medingen; Contern; Muehlbach; Burden; Warken; Ettel-bruck; Grentzingen; Niederfeulen; Oberfeulen; Schoos; Angelsberg; Kehlen; Nospelt; Dondelange; Keispelt; Meispelt; Kopstal; Lenningen; Lintgen; Gosseldange; Prettingen; Lorentzweiler; Hunsdorf; Beringen; Rollingen; Reckange-Mersch; Mersch; Schoenfels; Mertzig; Senningen28.6.2017"
c) wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 29 ust. 1 dyrektywy 2005/94/WE
The area of the parts of the country of Norfolk (ADNS code 00154) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N52.3722 and E1.1643.26.6.2017"
2) w części B wprowadza się następujące zmiany:
a) wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Włochy

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
- Comune di CASTEL GOFFREDO: a est di strada Brughiere

- Comune di CASTELLUCCHIO: A nord di SP 10

- Comune di CAVRIANA: a sud di SP13 e SP15, a sud di Via Monte Pagano

- Comune di CERESARA: a Nord Ovest di SP7 e ad sud-ovest di SP6;

- Comune di GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

- Comune di GIUDIZZOLO

- Comune di GOITO: a Ovest di SP7; a Sud Ovest di SP6; a est di SP19, a nord-est di Strada le Fabbriche, ad est di Strada Lorenzina-Costa, a sud-est di Strada Torre, a est della SP 236

- Comune di MARMIROLO

- Comune di MEDOLE: a sud di SP8

- Comune di PIUBEGA

- Comune di PORTO MANTOVANO

- Comune di RODIGO

- Comune di ROVERBELLA: a Ovest Via Monfalcone, di via M. Sabotino, Strada Bassa Belvedere, di via Vittorio Veneto, Strada Fienili, SR62

- Comune di VALEGGIO SUL MINCIO: a sud di località Cornesel, a sud di località Pittarnella, ad ovest di località Turchetti

- Comune di VOLTA MANTOVANA

3.7.2017
- Comune di CERESARA: a Sud Est di SP7 e a Nord-Est di SP6

- Comune di GOITO: a ovest di SP19, a sud-ovest di Strada le Fabbriche, ad ovest di Strada Lorenzina-Costa, a nord-ovest di Strada Torre, a ovest della SP 236; a Est di SP7; a Nord Est di SP6.

od 25.6.2017 do 3.7.2017"

b) po wpisie dotyczącym Włoch i przed wpisem dotyczącym Węgier dodaje się wpis dotyczący Luksemburga w brzmieniu:

"Państwo członkowskie: Luksemburg

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
Das Hoheitsgebiet von Luxemburg mit der Ausnahme von:

Sandweiler; Schuttrange; Munsbach; Schrassig; Uebersyren;Mullendorf; Steinsel; Hollenfels; Ansembourg; Marienthal;Bour; Trintingerthal; Welscheid; Kehmen; Scheidel; Oetrange; Moutfort; Medingen; Contern; Muehlbach; Burden; Warken; Ettel-bruck; Grentzingen; Niederfeulen; Oberfeulen; Schoos; Angelsberg; Kehlen; Nospelt; Dondelange; Keispelt; Meispelt; Kopstal; Lenningen; Lintgen; Gosseldange; Prettingen; Lorentzweiler; Hunsdorf; Beringen; Rollingen; Reckange-Mersch; Mersch; Schoenfels; Mertzig; Senningen

5.7.2017
Sandweiler; Schuttrange; Munsbach; Schrassig; Uebersyren;Mullendorf; Steinsel; Hollenfels; Ansembourg; Marienthal;Bour; Trintingerthal; Welscheid; Kehmen; Scheidel; Oetrange; Moutfort; Medingen; Contern; Muehlbach; Burden; Warken; Ettel-bruck; Grentzingen; Niederfeulen; Oberfeulen; Schoos; Angelsberg; Kehlen; Nospelt; Dondelange; Keispelt; Meispelt; Kopstal; Lenningen; Lintgen; Gosseldange; Prettingen; Lorentzweiler; Hunsdorf; Beringen; Rollingen; Reckange-Mersch; Mersch; Schoenfels; Mertzig; Senningenod 29.6.2017 do 5.7.2017"
c) wpis dotyczący Zjednoczonego Królestwa otrzymuje brzmienie:

"Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Obszar obejmujący:Data, do której środki mają zastosowanie zgodnie z art. 31 dyrektywy 2005/94/WE
The area of the parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle with a radius of ten kilometres and extending beyond the protection zone in part A, centred on WGS84 dec. coordinates N52.3722 and E1.1643.26.6.2017
The area of the parts of Norfolk County (ADNS code 00154) contained within a circle with a radius of three kilometres and centred on WGS84 dec. coordinates N52.3722 and E1.1643.od 27.6.2017 do 5.7.2017"
1 Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13.
2 Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/247 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 36 z 11.2.2017, s. 62).
4 Dyrektywa Rady 2005/94/WE z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wspólnotowych środków zwalczania grypy ptaków i uchylająca dyrektywę 92/40/EWG (Dz.U. L 10 z 14.1.2006, s. 16).
5 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/417 z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 63 z 9.3.2017, s. 177).
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/554 z dnia 23 marca 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 79 z 24.3.2017, s. 15).
7 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/696 z dnia 11 kwietnia 2017 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 101 z 13.4.2017, s. 80).
8 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/780 z dnia 3 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 116 z 5.5.2017, s. 30).
9 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/819 z dnia 12 maja 2017 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej (UE) 2017/247 w sprawie środków ochronnych w odniesieniu do ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach członkowskich (Dz.U. L 122 z 13.5.2017, s. 76).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.