Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.153.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 maja 2020 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2020/651
z dnia 14 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2019/797 w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29, uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dnia 17 maja 2019 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2019/797 1  w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim.

(2) Decyzję (WPZiB) 2019/797 stosuje się do dnia 18 maja 2020 r. Z przeglądu tej decyzji wynika, że obowiązywanie środków ograniczających w niej określonych należy przedłużyć do dnia 18 maja 2021 r.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2019/797,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 10 decyzji (WPZiB) 2019/797 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 10

Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 18 maja 2021 r. Jest ona poddawana stałemu przeglądowi. Jeżeli Rada uzna, że cele niniejszej decyzji nie zostały osiągnięte, jej okres obowiązywania zostanie przedłużony lub dokona się w niej odpowiednich zmian.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2020 r.
W imieniu Rady
G. GRLIĆ RADMAN
Przewodniczący
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2019/797 z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie środków ograniczających w celu zwalczania cyberataków zagrażających Unii lub jej państwom członkowskim (Dz.U. L 129 I z 17.5.2019, s. 13).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.