Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.149.75

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2017/994
z dnia 12 czerwca 2017 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/849 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 29,

uwzględniając decyzję Rady (WPZiB) 2016/849 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Koreańskiej Republice Ludowo-Demokratycznej i uchylającą decyzję 2013/183/WPZiB 1 , w szczególności jej art. 33 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 27 maja 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/849.

(2) Zgodnie z art. 36 ust. 2 decyzji (WPZiB) 2016/849 Rada przeprowadziła przegląd wykazu wskazanych osób i podmiotów, zamieszczonego w załączniku II do tej decyzji.

(3) Rada stwierdziła, że z wykazu zamieszczonego w załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849 należy usunąć jedną osobę i jeden podmiot.

(4) Rada stwierdziła również, że wpisy dotyczące niektórych osób i podmiotów zamieszczone w załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849 należy zaktualizować.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik II do decyzji (WPZiB) 2016/849,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849 wprowadza się zmiany zamieszczone w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 12 czerwca 2017 r.
W imieniu Rady
C. CAMILLERI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849 sekcje I i II otrzymują brzmienie:

"I. Osoby i podmioty odpowiedzialne za północnokoreańskie programy dotyczące broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia, osoby lub podmioty działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub podmioty będące ich własnością lub przez nie kontrolowane

A. Osoby

Imię i nazwiskoPseudonimInformacje identyfikująceData umieszczenia w wykazieUzasadnienie
1.CHON Chi BuCHON Chi-bu22.12.2009Członek Generalnego Urzędu Energii Atomowej, były dyrektor ds. technicznych ośrodka w Jongbjon. Fotografie wskazują na jego powiązanie z reaktorem jądrowym w Syrii, zanim reaktor ten został zbombardowany przez Izrael w 2007 roku.
2.CHU Kyu-ChangJU Kyu-Chang JU Kyu Changdata ur.:

25.11.1928

miejsce urodzenia: South Hamgyo'ng Province (prowincja Południowy Hamgyo'ng), KRLD

22.12.2009Były członek Komisji Obrony Narodowej, która była kluczowym organem KRLD ds. obrony narodowej, zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych. Były dyrektor departamentu ds. amunicji Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei. Według doniesień przebywał z KIM Jong Unem na okręcie wojennym w roku 2013. Dyrektor departamentu ds. przemysłu budowy maszyn Partii Robotniczej Korei. Wybrany na zastępcę członka Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei w maju 2016 r. na 7. zjeździe Partii Robotniczej Korei, na którym partia ta przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu programu jądrowego KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
3.HYON Chol-haeHYON Chol Haedata ur.: 1934

miejsce urodzenia: Mandżuria, Chiny

22.12.2009Marszałek Ludowych Sił Zbrojnych Korei od kwietnia 2016 r. Wicedyrektor Departamentu Polityki Ogólnej Ludowych Sił Zbrojnych (były doradca wojskowy Kim Dzonga Ila). Wybrany na członka Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei w maju 2016 r. na 7. zjeździe Partii Robotniczej Korei, na którym partia ta przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu programu jądrowego KRLD.
4.KIM Yong-chunYoung-chun KIM Yong Chundata ur.:

4.3.1935

paszport nr: 554410660

22.12.2009Marszałek Ludowych Sił Zbrojnych Korei. Były wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, która była kluczowym organem KRLD ds. obrony narodowej, zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych. Były minister ds. Ludowych Sił Zbrojnych; był specjalnym doradcą Kim Dzong Ila, zajmującym się strategią jądrową. Wybrany na członka Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei w maju 2016 r. na 7. zjeździe Partii Robotniczej Korei, na którym partia ta przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu programu jądrowego KRLD.
5.O Kuk-RyolO Kuk Ryoldata ur.: 1931

miejsce urodzenia: prowincja Jilin, Chiny

22.12.2009Były wiceprzewodniczący Komisji Obrony Narodowej, która była kluczowym organem KRLD ds. obrony narodowej, zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych; nadzorował zagraniczne zakupy zaawansowanych technologii przeznaczonych do programów jądrowych i balistycznych. Wybrany na członka Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei w maju 2016 r. na 7. zjeździe Partii Robotniczej Korei, na którym partia ta przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu programu jądrowego KRLD.
6.PAEK Se-bongPAEK Se Bongdata ur.: 194622.12.2009Były Przewodniczący Drugiego Komitetu Ekonomicznego (odpowiedzialnego za program balistyczny) Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei. Członek Komisji Obrony Narodowej, która była kluczowym organem KRLD ds. obrony narodowej, zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych. Awansowany na generała dywizji.
7.PAK Jae-gyongChae-Kyong PAK Jae Gyongdata ur.: 1933

paszport nr: 554410661

22.12.2009Wicedyrektor Departamentu Polityki Ogólnej Ludowych Sił Zbrojnych i wicedyrektor Biura Logistyki Ludowych Sił Zbrojnych (były doradca wojskowy Kim Dzong Ila). Obecny przy przeprowadzanej przez KIM Jong Una inspekcji dowództwa strategicznych sił rakietowych.
8.RUOM Yong22.12.2009Dyrektor Generalnego Urzędu Energii Atomowej (podmiotu, który umieszczono w wykazie na mocy decyzji ONZ), odpowiedzialny za stosunki międzynarodowe.
9.SO Sang-kukSO Sang Kukdata ur.: między 1932 a 193822.12.2009Szef Wydziału Fizyki Jądrowej Uniwersytetu Kim Il Sunga.
10.Generał broni KIM Yong CholKIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chuldata ur.: 1946

miejsce urodzenia: Pyongan-Pukto, KRLD

19.12.2011Wybrany na członka Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei i członka komitetu centralnego tej partii; wiceprzewodniczący ds. stosunków między Koreą Północną a Południową. Były dowódca Generalnego Biura Rozpoznania. Na 7. zjeździe Partii Robotniczej Korei w maju 2016 r. awansowany na dyrektora departamentu frontu zjednoczenia.
11.PAK To-ChunPAK To Chundata ur.:

9.3.1944

miejsce urodzenia: Rangrim, prowincja Jagang, KRLD

19.12.2011Członek Krajowej Rady Bezpieczeństwa. Jest odpowiedzialny za przemysł zbrojeniowy. Według doniesień kieruje biurem ds. energii jądrowej. Instytucja ta ma kluczowe znaczenie dla programu jądrowego i programu w zakresie wyrzutni rakietowych realizowanych przez KRLD. Sfotografowany w towarzystwie osób zajmującymi się testowaniem bomby wodorowej i wystrzeliwaniem satelitów.
12.CHOE Kyong-songCHOE Kyong song20.5.2016Generał pułkownik w Ludowych Siłach Zbrojnych Korei. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych organów ds. obrony narodowej w KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
13.CHOE Yong-hoCHOE Yong Ho20.5.2016Generał pułkownik w Ludowych Siłach Zbrojnych Korei / generał lotnictwa w Ludowych Siłach Zbrojnych Korei. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych organów ds. obrony narodowej w KRLD. Dowódca sił powietrznych i obrony przeciwlotniczej w Ludowych Siłach Zbrojnych Korei. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
14.HONG Sung-MuHUNG Sun Mu; HONG Sung Mudata ur.:

1.1.1942

20.5.2016Zastępca dyrektora Departamentu Dostaw Wojskowych. Odpowiada za rozwój programów dotyczących broni konwencjonalnej i pocisków rakietowych, w tym rakietowych pocisków balistycznych. Jedna z głównych osób odpowiedzialnych za programy rozwoju przemysłowego dotyczące broni jądrowej. Odpowiada za północnokoreańskie programy dotyczące broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
15.JO KyongcholJO Kyong Chol20.5.2016Generał w Ludowych Siłach Zbrojnych Korei. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych organów ds. obrony narodowej w KRLD. Dyrektor dowództwa wojskowych sił bezpieczeństwa. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia. Towarzyszył Kim Jong Unowi na największych w historii ćwiczeniach artylerii dalekiego zasięgu.
16.KIM Chun-samKIM Chun Sam20.5.2016Generał broni, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych organów ds. obrony narodowej KRLD. Dyrektor departamentu operacyjnego sztabu wojskowego armii KRLD i pierwszy zastępca szefa sztabu wojskowego. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów KRLD dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
17.KIM Chun-sopKIM Chun Sop20.5.2016Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych organów ds. obrony narodowej w KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia. Obecny na sesji zdjęciowej dla osób, które przyczyniły się do udanego testu pocisku balistycznego klasy woda-zie-mia w maju 2015 r.
18.KIM Jong-gakKIM Jong Gakdata ur.:

20.7.1941

miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

20.5.2016Wicemarszałek Ludowych Sił Zbrojnych Korei, rektor Uniwersytetu Wojskowego im. Kim Il-Sunga, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych organów ds. obrony narodowej KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
19.KIM Rak KyomKIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom20.5.2016Czterogwiazdkowy generał, dowódca sił strategicznych (zwanych też siłami rakietowymi o znaczeniu strategicznym), które, jak się przypuszcza, obecnie dowodzą 4 jednostkami pocisków strategicznych i taktycznych, w tym brygadą KN08 (międzykontynentalne rakiety balistyczne). UE wskazała siły strategiczne jako uczestniczące w działaniach, które istotnie przyczyniły się do proliferacji broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych organów ds. obrony narodowej w KRLD. Doniesienia medialne wskazują, że KIM był obecny przy teście silnika międzykontynentalnej rakiety balistycznej w kwietniu 2016 r. z KIM Jung Unem. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia. Zarządził ćwiczenia z wystrzeliwania rakiet balistycznych.
20.KIM Won-hongKIM Won Hongdata ur.:

7.1.1945

miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

paszport nr: 745310010

20.5.2016Generał, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego. Minister bezpieczeństwa państwowego. Członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei oraz członek Komisji Obrony Narodowej, która była kluczowym organem ds. obrony narodowej w KRLD zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych; organy te są głównymi organami ds. obrony narodowej w KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
21.PAK Jong-chonPAK Jong Chon20.5.2016Generał pułkownik armii KRLD, dowódca Ludowych Sił Zbrojnych Korei, zastępca szefa sztabu i dyrektor Departamentu Dowodzenia Siłą Ognia. Szef dowództwa wojskowego oraz dyrektor Departamentu Dowództwa Artylerii. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych organów ds. obrony narodowej w KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
22.RI Jong-suRI Jong Su20.5.2016Wiceadmirał. Były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei, która to komisja jest jednym z głównych organów ds. obrony narodowej w KRLD. Głównodowodzący Koreańskiej Marynarki Wojennej, biorący udział w rozwijaniu programów rakietowych pocisków balistycznych oraz w rozwijaniu zdolności sił morskich KRLD w zakresie broni jądrowej. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
23.SON Chol-juSON Chol Ju20.5.2016Generał pułkownik Koreańskich Ludowych Sił Zbrojnych i dyrektor polityczny Sił Powietrznych i Przeciwlotniczych, które nadzorują rozwój unowocześnionych rakiet przeciwlotniczych. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
24.YUN Jong-rinYUN Jong Rin20.5.2016Generał, były członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei oraz członek Komisji Obrony Narodowej, która była kluczowym organem ds. obrony narodowej w KRLD zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych; organy te są głównymi organami ds. obrony narodowej w KRLD. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
25.PAK Yong-sikPAK Yong Sik20.5.2016Czterogwiazdkowy generał, członek Departamentu Bezpieczeństwa Państwowego, minister obrony. Członek Centralnej Komisji Wojskowej Koreańskiej Partii Robotniczej oraz członek Komisji Obrony Narodowej, która była kluczowym organem ds. obrony narodowej w KRLD zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych; organy te są głównymi organami obrony narodowej w KRLD. Był obecny przy testowaniu rakietowych pocisków balistycznych w marcu 2016 r. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
26.HONG Yong Chil20.5.2016Zastępca Dyrektora Departamentu Dostaw Wojskowych (MID). Departamentu Dostaw Wojskowych - wskazany przez RB ONZ 2 marca 2016 r. - uczestniczy w kluczowych kwestiach północnokoreańskiego programu dotyczącego pocisków balistycznych. MID nadzoruje rozwój rakietowych pocisków balistycznych w KRLD, w tym Taepo Dong-2, produkcji broni oraz dotyczących jej programów badań i rozwoju. Drugi Komitet Ekonomiczny oraz Druga Akademia Nauk Przyrodniczych - również wskazane w sierpniu 2010 r. - podlegają MID. MID w ostatnich latach pracuje nad rozwojem samobieżnej międzykontynentalnej rakiety balistycznej KN08. HONG towarzyszył KIM Jong Unowi przy okazji licznych wydarzeń związanych z rozwojem północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej i rakietowych pocisków balistycznych i uznaje się, że odegrał znaczącą rolę w próbach jądrowych w KRLD dnia 6 stycznia 2016 r. Wicedyrektor komitetu centralnego Partii Robotniczej Korei. Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia. Obecny przy próbie naziemnej nowego silnika napędowego międzykontynentalnej rakiety balistycznej w kwietniu 2016 r.
27.RI Hak CholRI Hak Chul; RI Hak Cheoldata ur.:

19.1.1963 lub 8.5.1966

paszport nr: 381320634, PS-563410163

20.5.2016Prezes przedsiębiorstwa Green Pine Associated Corporation (»Green Pine«). Według Komitetu Sankcji ONZ Green Pine przejął część działalności Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID umieszczono w wykazie na mocy decyzji Komitetu w kwietniu 2009 roku; to najważniejsze północnokoreańskie przedsiębiorstwo handlujące bronią oraz główny eksporter towarów i wyposażenia związanych z rakietowymi pociskami balistycznymi i bronią konwencjonalną. Green Pine odpowiada również za mniej więcej połowę północnokoreańskiego eksportu uzbrojenia i związanego z nim sprzętu. Green Pine zostało objęte sankcjami w związku z eksportem broni lub powiązanego sprzętu z Korei Północnej. Green Pine specjalizuje się w produkcji okrętów i uzbrojenia dla marynarki wojennej, np. łodzi podwodnych, okrętów wojskowych i systemów rakietowych; podmiot ten dostarczał torpedy i pomoc techniczną irańskim przedsiębiorstwom związanym z obronnością. Green Pine zostało umieszczone w wykazie RB ONZ.
28.YUN Chang Hyokdata ur.:

9.8.1965

20.5.2016Zastępca Dyrektora Ośrodka Kontroli Satelitarnej Krajowej Administracji Rozwoju Przemysłu Lotniczego i Kosmonautycznego(NADA). NADA podlega sankcjom na mocy rezolucji RB ONZ nr 2270(2016) w związku z udziałem w programie KRLD w zakresie rozwoju wiedzy i technologii kosmicznej, w tym wystrzeliwania satelitów i rakiet nośnych. Rezolucja RB ONZ 2270(2016) potępiła wystrzelenie satelity przez KRLD w dniu 7 lutego 2016 r. z wykorzystaniem technologii rakietowych pocisków balistycznych, które stanowiło poważne naruszenie rezolucji nr 1718(2006), 1874(2009), 2087(2013) oraz 2094(2013). Odpowiada za wspieranie lub promowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
29.RI Myong Sudata ur.: 1937

miejsce urodzenia: Myongchon, Północne Hamgyong, KRLD

7.4.2017Wiceprzewodniczący Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei i szef sztabu Ludowych Sił Zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, Ri Myong Su jest odpowiedzialny za kwestie o kluczowym znaczeniu dla obrony narodowej i za wspieranie lub propagowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
30.SO Hong Chandata ur.:

30.12.1957

miejsce urodzenia: Kangwon, KRLD

paszport nr: PD836410105 data ważności paszportu: 27.11.2021

7.4.2017Pierwszy wiceminister Ludowych Sił Zbrojnych, członek Centralnej Komisji Wojskowej Partii Robotniczej Korei i generał broni w Ludowych Siłach Zbrojnych. Pełniąc tę funkcję, So Hong Chan jest odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
31.WANG Chang Ukdata ur.:

29.5.1960

7.4.2017Minister przemysłu i energii atomowej. Pełniąc tę funkcję, Wang Chang Uk jest odpowiedzialny za wspieranie lub propagowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.
32.JANG Choldata ur.:

31.3.1961

miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

paszport nr: 563310042

7.4.2017Przewodniczący Państwowej Akademii Nauk, organizacji zajmującej się rozwojem technologicznego i naukowego potencjału KRLD. Pełniąc tę funkcję, Jang Chol jest odpowiedzialny za kwestie o strategicznym znaczeniu dla rozwoju działalności jądrowej KRLD i odpowiada za wspieranie lub propagowanie północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.

B. Podmioty

NazwaPseudonimMiejsceData umieszczenia w wykazieInne informacje
1.Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd22.12.2009Jednostka zależna Korea Ryongbong General Corporation (podmiotu umieszczonego w wykazie na mocy decyzji RB ONZ, 24.4.2009); zarządza zakładami produkującymi proszek aluminiowy, który może być wykorzystywany w pociskach.
2.Korean Ryengwang Trading CorporationRakwon-dong, Pothonggang District, Pjongjang, DPRK22.12.2009Jednostka zależna Korea Ryongbong General Corporation (podmiotu umieszczonego w wykazie na mocy decyzji RB ONZ, 24.4.2009).
3.Sobaeku United CorpSobaeksu United Corp.22.12.2009Przedsiębiorstwo państwowe zajmujące się badaniami dotyczącymi wrażliwych produktów i wyposażenia oraz ich nabywaniem. W jego posiadaniu znajdują się liczne złoża grafitu naturalnego zaopatrujące w surowiec dwie fabryki wytwarzające między innymi bloki grafitowe, które można wykorzystywać w pociskach.
4.Yongbyon Nuclear Research Centre22.12.2009Ośrodek badań jądrowych w Jongbjon; brał udział w produkcji plutonu do celów wojskowych. Podlega ono Generalnemu Urzędowi Energii Atomowej, który umieszczono w wykazie na mocy decyzji RB ONZ, 16.7.2009.
5.Strategic Rocket Forces (Strategiczne Siły Rakietowe)20.5.2016W ramach narodowych sił zbrojnych KRLD podmiot ten bierze udział w rozwijaniu i operacyjnym wdrażaniu programów dotyczących rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.

II. Osoby i podmioty świadczące usługi finansowe, które mogłyby posłużyć do realizacji północnokoreańskich programów dotyczących broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia

A. Osoby

Imię i nazwiskoPseudonimInformacje identyfikująceData umieszczenia w wykazieUzasadnienie
1.JON Il-chunJON Il Chundata ur.:

24.8.1941

22.12.2010W lutym 2010 r. KIM Tong-un został zwolniony z funkcji dyrektora Biura 39 - jednostki odpowiadającej między innymi za nabywanie towarów za pośrednictwem przedstawicielstw dyplomatycznych KRLD z obejściem sankcji. Na stanowisku zastąpił go JON Il-chun. Przedstawiciel Komisji Obrony Narodowej, która była kluczowym organem KRLD ds. obrony narodowej, zanim została przekształcona w Komisję Spraw Państwowych; wybrany na stanowiska dyrektora generalnego Państwowego Banku Rozwoju w marcu 2010 r. Wybrany na zastępcę członka Komitetu Centralnego Koreańskiej Partii Robotniczej w maju 2016 r. na 7. zjeździe Koreańskiej Partii Robotniczej, na którym partia ta przyjęła decyzję o dalszym prowadzeniu programu jądrowego KRLD.
2.KIM Tong-unKIM Tong Un22.12.2009Były dyrektor Biura 39 działającego w ramach Komitetu Centralnego Partii Robotniczej Korei; Biuro 39 uczestniczy w finansowaniu proliferacji. Według doniesień, w roku 2011 stał na czele Biura 38 w celu pozyskiwania funduszy dla przywódców i elit.
3.KIM Il-SuKIM Il Sudata ur.:

2.9.1965

miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

3.7.2015Kierownik departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu; były autoryzowany główny przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.
4.KANG SongSamKANG Song Samdata ur.:

5.7.1972

miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

3.7.2015Były autoryzowany przedstawiciel przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC) w Hamburgu, nadal działa na rzecz lub w imieniu KNIC, lub pod jego kierunkiem.
5.CHOE Chun-SikCHOE Chun Sikdata ur.:

23.12.1963

miejsce urodzenia: Pjongjang, DPRK

paszport nr: 745132109

ważny do 12.2.2020

3.7.2015Dyrektor departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu, działający w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.
6.SIN Kyu-NamSIN Kyu Namdata ur.:

12.9.1972

miejsce urodzenia: Pjongjang, DPRK

paszport nr: PO472132950

3.7.2015Dyrektor departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu; były autoryzowany przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający w imieniu KNIC lub pod jego kierunkiem.
7.PAK Chun-SanPAK Chun Sandata ur.:

18.12.1953

miejsce urodzenia: Pjongjang, KRLD

paszport nr: PS472220097

3.7.2015Dyrektor departamentu reasekuracji przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC), w głównej siedzibie spółki w Pjongjangu - co najmniej do grudnia 2015 r.; były autoryzowany główny przedstawiciel KNIC w Hamburgu, działający nadal na rzecz lub w imieniu KNIC, lub pod jego kierunkiem.
8.SO Tong Myongdata ur.:

10.9.1956

3.7.2015Prezes przedsiębiorstwa Korea National Insurance Corporation (KNIC); przewodniczący naczelnego komitetu zarządzającego KNIC (czerwiec 2012 r.); kierownik naczelny Korea National Insurance Corporation (KNIC) od września 2013 r.; działający na rzecz lub w imieniu KNIC, lub pod jego kierunkiem.

B. Podmioty

NazwaPseudonimMiejsceData umieszczenia w wykazieInne informacje
1.Korea National Insurance Corporation (KNIC) i jego oddziałyKorea Foreign Insurance CompanyHaebangsan-dong, Central District, Pjongjang, DPRK

Rahlstedter Strasse 83 a, 22149 Hamburg

Korea National Insurance Corporation of Alloway, Kidbrooke Park Road, Blackheath, London SE30LW

3.7.2015Korea National Insurance Corporation (KNIC) - przedsiębiorstwo będące własnością państwa i kontrolowane przez państwo - generuje znaczne dochody, w tym z z wymiany walutowej, które mogą wspomagać północnokoreańskie programy dotyczące broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia.

Ponadto siedziba główna KNIC w Pjongjangu powiązana jest z umieszczonym w wykazie Biurem 39 działającym w ramach Partii Robotniczej Korei."

1 Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.