Dz.U.UE.L.2018.314.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2018/1941
z dnia 10 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/610 w sprawie szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności art. 42 ust. 4 i art. 43 ust. 2,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 19 kwietnia 2016 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2016/610 1  w sprawie szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA).

(2) W dniu 30 lipca 2018 r. Rada przyjęła decyzję (WPZiB) 2018/1082 2  przedłużającą mandat tej misji do dnia 19 września 2020 r.

(3) W dniu 15 października 2018 r. Rada, w konkluzjach na temat Republiki Środkowoafrykańskiej, stwierdziła zasadność uwzględnienia wniosku wystosowanego przez władze tego kraju o dodatkową pomoc dla sił bezpieczeństwa wewnętrznego Republiki Środkowoafrykańskiej, polegającą na niezwłocznym utworzeniu i rozmieszczeniu odrębnego filaru interoperacyjnego w ramach misji EURM RCA, odpowiedzialnego za prowadzenie działań doradztwa strategicznego w tej dziedzinie.

(4) Należy odpowiednio zmienić decyzję (WPZiB) 2016/610.

(5) W konkluzjach z dnia 15 października 2018 r. Rada uznała ponadto, iż wskazane jest, co podkreślono także w przeglądzie strategicznym misji EUTM RCA, by nadal kontynuować refleksję nad możliwością wzmocnienia działań Unii Europejskiej związanych z siłami bezpieczeństwa wewnętrznego przez specjalne zaangażowanie cywilne w ramach WPBiO. Rada odnotowała w swoich konkluzjach, że powróci do tej kwestii latem 2019 r. -w oparciu o propozycje ESDZ uwzględniające pierwsze wyniki filaru interoperacyjnego - i w ramach strategicznego przeglądu EUTM RCA.

(6) Zgodnie z art. 5 protokołu w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dania nie uczestniczy w opracowaniu oraz wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii, które mają wpływ na kwestie polityczno-obronne. W związku z tym Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani nie ma ona do niej zastosowania oraz nie uczestniczy w finansowaniu przedmiotowej misji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W decyzji (WPZIB) 2016/610 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 dodaje się następujący punkt:

"d) doradztwo strategiczne dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, dyrektora generalnego policji i dyrektora generalnego żandarmerii, by umożliwić interoperacyjność i skoordynowane rozmieszczanie sił obrony i sił bezpieczeństwa wewnętrznego w Republice Środkowoafrykańskiej.";

2) art. 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Finansowa kwota odniesienia dla kosztów wspólnych EUTM RCA na okres od 20 września 2018 r. do 19 września 2020 r. wynosi 26 131 485 EUR. Odsetek kwoty odniesienia, o którym mowa w art. 25 ust. 1 decyzji (WPZiB) 2015/528, wynosi 0 %, a procentowa kwota odniesienia, o której mowa w art. 34 ust. 3 tej decyzji, wynosi 0 % w odniesieniu do zobowiązań i 0 % w odniesieniu do płatności.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 10 grudnia 2018 r.
W imieniu Rady
F. MOGHERINI
Przewodnicząca
1 Decyzja Rady (WPZiB) 2016/610 z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w dziedzinie WPBiO w Republice Środkowoafrykańskiej (EUTM RCA) (Dz.U. L 104 z 20.4.2016, s. 21).
2 Decyzja Rady (WPZiB) 2018/1082 z dnia 30 lipca 2018 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/610 w sprawie szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej (Dz.U. L 194 z 31.7.2018, s. 140).