Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.190.20

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2017/1359
z dnia 18 maja 2017 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2016/948 w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2017/13)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności drugi akapit art. 12 ust. 1 w związku z pierwszym tiret art. 3 ust. 1, a także art. 18 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/948 (EBC/2016/16) 1  ustanawia program zakupu w sektorze przedsiębiorstw. Łącznie z trzecim programem zakupu zabezpieczonych obligacji, programem zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami oraz programem zakupu aktywów sektora publicznego na rynkach wtórnych program zakupu w sektorze przedsiębiorstw stanowi część rozszerzonego programu zakupu aktywów (zwanego dalej "programem zakupu aktywów"). Program zakupu aktywów ma na celu dalsze wzmocnienie transmisji polityki pieniężnej, ułatwienie udzielania kredytu gospodarce strefy euro, łagodzenie warunków zaciągania kredytów przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa oraz przyczynienie się do powrotu stopy inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2 % w średnim okresie, zgodnie z podstawowym celem Europejskiego Banku Centralnego (EBC), jakim jest utrzymanie stabilności cen.

(2) Osiągnięcie jednolitej polityki pieniężnej, w tym przez realizację programu zakupu aktywów, wymaga zdefiniowania narzędzi, instrumentów i procedur, które mają być stosowane przez Eurosystem, tak aby możliwe było prowadzenie takiej polityki w jednolity sposób we wszystkich państwach członkowskich, których walutą jest euro.

(3) W dniu 22 marca 2017 r. Rada Prezesów zdecydowała o dalszym doprecyzowaniu zasad mających zastosowanie do instrumentów dłużnych emitowanych przez podmioty uczestniczące w likwidacji, tak aby zapewnić jednolite traktowanie takich podmiotów pod względem dostępu do operacji polityki pieniężnej Eurosystemu za pośrednictwem programu zakupu aktywów.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2016/948 (EBC/2016/16),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany

1.  W art. 2 ust. 1 decyzji (UE) 2016/948 (EBC/2016/16) lit. j) otrzymuje brzmienie:

"j) nie jest podmiotem prywatnym lub publicznym: (i) którego głównym celem jest stopniowe zbywanie swoich aktywów i wygaszenie prowadzonej działalności; lub (ii) który zajmuje się zarządzaniem aktywami lub ich zbywaniem i został utworzony w celu wspierania restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji podmiotów sektora finansowego * , w tym podmioty zarządzające aktywami powstałe w wyniku działań restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w formie zastosowania instrumentu wydzielenia aktywów zgodnie z art. 26 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 ** lub przepisów krajowych stanowiących implementację art. 42 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE *** ;".

2.  W art. 2 ust. 1 decyzji (UE) 2016/948 (EBC/2016/16) skreśla się literę k).
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 21 lipca 2017 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 18 maja 2017 r.
W imieniu Rady Prezesów EBC
Mario DRAGHI
Prezes EBC
1 Decyzja Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2016/948 z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie realizacji programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw (EBC/2016/16) (Dz.U. L 157 z 15.6.2016, s. 28).
* Lista podmiotów zajmujących się zarządzaniem aktywami lub ich zbywaniem w kontekście programu zakupu w sektorze przedsiębiorstw jest publikowana na stronie internetowej EBC pod adresem www.ecb.europa.eu.
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 806/2014 z dnia 15 lipca 2014 r. ustanawiające jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 (Dz.U. L 225 z 30.7.2014, s. 1).
*** Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/UE oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 190).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.