Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.300.19

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 listopada 2015 r.

DECYZJA RADY (WPZiB) 2015/2051
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie zmiany decyzji 2013/730/WPZiB wspierającej działania SEESAC w zakresie rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie Południowo-Wschodniej w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 26 ust. 2 i art. 31 ust. 1,

uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Rady 2013/730/WPZiB 1 przewiduje, że Unia dokonuje wkładu w projekt Centrum Kontroli BSiL dla Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej (SEESAC) dotyczący zmniejszania zagrożenia nielegalnego rozprzestrzeniania broni strzeleckiej i lekkiej (BSiL) i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi w Europie Południowo-Wschodniej.

(2) Projekt wspierany przez decyzję 2013/730/WPZiB ma na celu, między innymi, zwiększenie bezpieczeństwa zarządzania dostawami i zapasami w przypadku składowania broni konwencjonalnej i amunicji (komponent bezpieczeństwa składowania).

(3) W pkt 3.1 załącznika do decyzji 2013/730/WPZiB Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Kosowo * , była jugosłowiańska republika Macedonii, Republika Mołdawii i Serbia są wskazane jako beneficjenci wyżej wymienionego komponentu bezpieczeństwa składowania; wśród beneficjentów nie wymieniono jednak Albanii.

(4) Według agencji wykonawczej SEESAC - oraz za zgodą władz Albanii - istnieje potrzeba, by Albania mogła korzystać z komponentu bezpieczeństwa składowania, oraz dostępne są środki finansowe zgodnie z decyzją 2013/730/WPZiB.

(5) Należy zatem zmienić decyzję 2013/730/WPZiB, aby włączyć Albanię do grona beneficjentów komponentu bezpieczeństwa składowania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Pkt 3.1 załącznika do decyzji 2013/730/WPZiB otrzymuje brzmienie:

"3.1. Zwiększenie bezpieczeństwa zapasów dzięki ulepszeniu infrastruktury i rozwojowi zdolności

Cel

Działania te zmniejszą zagrożenie, jakie stanowi rozprzestrzenianie BSiL i amunicji do tych rodzajów broni oraz handel nimi, dzięki poprawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz zarządzania dostawami i zapasami w przypadku składowania broni konwencjonalnej i amunicji w Albanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Kosowie( * , FYROM, Republice Mołdawii i Serbii.

Opis

Skuteczna realizacja decyzji Rady 2010/179/WPZiB przy zastosowaniu podejścia dwutorowego: (1) zwiększeniu bezpieczeństwa składów w trzech państwach 2 oraz (2) zbudowaniu zdolności personelu, któremu zlecono zarządzanie zapasami 3 , znacząco poprawiła przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zmniejszyła ryzyko niepożądanego rozprzestrzeniania zapasów BSiL i amunicji do tych rodzajów broni. Wychodząc od tych osiągnięć, podczas drugiej fazy projektu będzie się nadal poprawiać bezpieczeństwo składów broni i amunicji w Europie Południowo-Wschodniej, dzięki dalszemu zapewnianiu konkretnej pomocy technicznej i w zakresie infrastruktury zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi praktykami i standardami. Działania w ramach projektu zapewnią wsparcie ministerstwom obrony Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, FYROM i Republiki Mołdawii oraz ministerstwom spraw wewnętrznych Republiki Serbii, FYROM i Kosowa, poprzez pozyskanie i instalowanie sprzętu koniecznego do zabezpieczania zapasów broni i amunicji. Ponadto w stosownych przypadkach wyszkolony zostanie personel zarządzający zapasami. Składy, których bezpieczeństwo ma zostać zwiększone, będą wybierane na podstawie oceny priorytetów i związanego z nimi ryzyka.

W projekcie przewidziano następujące działania:

- Albania: zwiększenie bezpieczeństwa w składach amunicji i broni konwencjonalnej podległych Ministerstwu Obrony (maksymalnie dwa składy), w tym dzięki instalowaniu lub remontowi ogrodzeń i oświetlenia, systemów alarmowych, telewizji przemysłowej i urządzeń telekomunikacyjnych.

- Bośnia i Hercegowina: zwiększenie bezpieczeństwa w składach amunicji i broni konwencjonalnej podległych Ministerstwu Obrony, w tym dzięki instalowaniu lub remontowi ogrodzeń i oświetlenia, systemów alarmowych, telewizji przemysłowej i urządzeń telekomunikacyjnych, jako uzupełnienie dokonywanych przez UNDP i OBWE prac związanych z bezpieczeństwem zapasów.

- Kosowo * : zwiększenie zdolności policji w zakresie zarządzania zapasami poprzez szkolenia i ocenę stanu obecnego. Remont jednego niewielkiego lokalnego składu BSiL i amunicji do tych rodzajów broni.

- FYROM: zwiększenie bezpieczeństwa centralnego składu podlegającego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych (Orman) dzięki pozyskiwaniu wyposażenia związanego z bezpieczeństwem oraz ulepszaniu infrastruktury, w tym remontowi ogrodzenia; telewizji przemysłowej i oświetlenia oraz nowym drzwiom ochronnym w budynkach składu. Zwiększenie bezpieczeństwa centralnego składu sił zbrojnych FYROM dzięki pozyskaniu i zainstalowaniu nadzoru wideo i poprawie bezpieczeństwa terenu i budynku poprzez odnowienie ogrodzenia, zainstalowanie nowych bram oraz remont ochronnych drzwi do magazynu.

- Republika Mołdawii: zwiększenie bezpieczeństwa centralnego składu broni i amunicji (CAMD) podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w tym zainstalowanie bezpiecznych ogrodzeń, systemów kontroli osób wchodzących i utworzenie elektronicznego rejestru broni.

- Czarnogóra: konkretne usprawnienia w składzie amunicji w Brezoviku, w tym ogólne usprawnienia infrastruktury bezpieczeństwa składowania. Przygotowanie centralnego rejestru składowanej broni i amunicji.

- Serbia: zwiększenie bezpieczeństwa głównego składu BSiL podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, w tym nadzór wideo i kontrola dostępu.

- Regionalne szkolenia na temat zarządzania zapasami będą przeprowadzane zarówno na szczeblu regionalnym (corocznie), jak i krajowym (w razie potrzeby).

Wyniki i wskaźniki realizacji projektu:

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa w Europie Południowo-Wschodniej dzięki zmniejszeniu ryzyka nielegalnego handlu poprzez:

- zwiększenie bezpieczeństwa składów BSiL w Albanii (maksymalnie 2), Bośni i Hercegowinie (4), Czarnogórze (1), Kosowie * (1), Republice Mołdawii (2), Serbii (1) i FYROM (2) dzięki wymiernym ulepszeniom infrastruktury dotyczącym bezpieczeństwa.

- zwiększenie zdolności personelu w zakresie zabezpieczania zapasów dzięki wyszkoleniu przynajmniej 60 osób z państw beneficjentów podczas trzech warsztatów i dzięki zapewnieniu ukierunkowanych szkoleń na szczeblu krajowym.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 listopada 2015 r.

W imieniu Rady

F. MOGHERINI

Przewodniczący

1 Decyzja Rady 2013/730/WPZiB z dnia 9 grudnia 2013 r. wspierająca działania SEESAC w zakresie rozbrojenia i kontroli zbrojeń w Europie Południowo-Wschodniej w ramach strategii UE w zakresie zwalczania nielegalnego gromadzenia broni strzeleckiej i lekkiej i amunicji do tych rodzajów broni oraz handlu nimi (Dz.U. L 332 z 11.12.2013, s. 19).
* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją RB ONZ nr 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
*) Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją RB ONZ nr 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
2 W Chorwacji zwiększono bezpieczeństwo centralnego składu broni podległego Ministerstwu Spraw Wewnętrznych »MURAT« dzięki zainstalowaniu nadzoru wideo; w Bośni i Hercegowinie zainstalowano 41 par drzwi ochronnych i poprawiono bezpieczeństwo czterech podległych Ministerstwu Obrony składów BSiL i amunicji do tych rodzajów broni; poziom bezpieczeństwa w podległym Ministerstwu Obrony składzie amunicji »TARAS« w Czarnogórze został dostosowany do międzynarodowych standardów bezpieczeństwa.
3 Przygotowano kurs na temat zarządzania zapasami; w zakresie zarządzania zapasami przeszkolono 58 funkcjonariuszy poziomu operacyjnego z ministerstw obrony sił zbrojnych i ministerstw spraw wewnętrznych Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, FYROM oraz Serbii.
*) Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją RB ONZ nr 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
* Użycie tej nazwy nie wpływa na stanowiska w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją RB ONZ nr 1244 (1999) oraz z opinią Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez Kosowo niepodległości.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.