Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.261.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 października 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1840
z dnia 9 października 2017 r.
zmieniająca decyzję 2008/866/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 6719)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 października 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności 1 , w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (i),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzeniem (WE) nr 178/2002 ustanowiono ogólne zasady dotyczące żywności i pasz, a w szczególności bezpieczeństwa żywności i pasz, na poziomie unijnym i krajowym. W rozporządzeniu tym przewiduje się wprowadzenie środków nadzwyczajnych, gdy nie ma wątpliwości, że żywność lub pasza przywożona z państwa trzeciego może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka, zdrowia zwierząt lub dla środowiska i gdy zagrożenia tego nie można w zadowalającym stopniu opanować środkami wprowadzanymi przez państwo lub państwa członkowskie, których sprawa dotyczy.

(2) W związku z wystąpieniem ogniska zapalenia wątroby typu A u ludzi w wyniku spożycia przywiezionych z Peru małży, które były zakażone wirusem zapalenia wątroby typu A, przyjęto decyzję Komisji 2008/866/WE 2 . Decyzja ta, ustanawiająca środki nadzwyczajne zawieszające przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi początkowo miała obowiązywać do dnia 31 marca 2009 r.

(3) Właściwy organ Peru poproszono o przedstawienie wystarczających gwarancji, że uchybienia stwierdzone w odniesieniu do systemu monitorowania, który umożliwia wykrywanie wirusów w żywych małżach, zostały usunięte. W międzyczasie okres stosowania środków nadzwyczajnych musiał zostać przedłużony do czasu wykazania skuteczności działań naprawczych. Do chwili obecnej okres stosowania decyzji był kilkakrotnie przedłużany - ostatnio do dnia 30 listopada 2017 r. decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2015/2022 3 .

(4) W celu sprawdzenia, czy ostatnie gwarancje przedstawione przez właściwe organy Peru są wiarygodne i wystarczające do zniesienia środków nadzwyczajnych, na maj 2017 r. zaplanowano audyt, który miały przeprowadzać służby Komisji. Ze względu jednak na poważne wydarzenia klimatyczne związane ze zjawiskiem pogody "el niño", które nawiedziło Peru w marcu i kwietniu 2017 r., i na skutki tych wydarzeń dla produkcji małży w Peru, audyt przełożono na wrzesień 2017 r.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić okres stosowania decyzji 2008/866/WE. Przedłużenie okresu stosowania decyzji 2008/866/WE może zostać zmodyfikowane zależnie od wyników audytu przeprowadzonego przez służby Komisji.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W art. 5 decyzji 2008/866/WE datę "30 listopada 2017 r." zastępuje się datą "30 listopada 2018 r.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 9 października 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1.
2 Decyzja Komisji 2008/866/WE z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U. L 307 z 18.11.2008, s. 9).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/2022 z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszających przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi w odniesieniu do okresu jej stosowania (Dz.U. L 295 z 12.11.2015, s. 45).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.