Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.39.14

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lutego 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/241
z dnia 6 lutego 2019 r.
zmieniająca decyzję 2007/703/WE oraz decyzje wykonawcze (UE) 2017/2452 i (UE) 2018/1109 w odniesieniu do przedstawiciela posiadacza zezwolenia

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 748)

(Jedynie teksty w języku angielskim, francuskim i niderlandzkim są autentyczne)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 11 lutego 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 2 i art. 21 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Przedsiębiorstwa Dow AgroSciences Ltd. i Dow AgroSciences Europe Ltd., z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, są przedstawicielami w Unii, odpowiednio, przedsiębiorstw Dow AgroSciences LLC i Mycogen Seeds w odniesieniu do genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy objętej decyzją Komisji 2007/703/WE 2  oraz decyzjami wykonawczymi Komisji (UE) 2017/2452 3  i (UE) 2018/1109 4 . W odniesieniu do zezwoleń wydanych na mocy tych decyzji przedsiębiorstwo Pioneer Overseas Corporation z siedzibą w Belgii jest przedstawicielem w Unii przedsiębiorstwa Pioneer Hi-Bred International Inc.

(2) W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Europe w piśmie z dnia 13 września 2018 r. zwróciło się do Komisji z wnioskiem o zmianę swojego przedstawiciela w odniesieniu do wspomnianej genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy, w taki sposób, aby przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S. z siedzibą we Francji stało się przedstawicielem zamiast Dow AgroSciences Ltd. i Dow AgroSciences Europe Ltd. W piśmie z dnia 12 października 2018 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences LLC wyjaśniło, że Dow AgroSciences Europe, Dow AgroSciences Ltd. i Dow AgroSciences Europe Ltd. to ten sam podmiot prawny. W piśmie z dnia 7 września 2018 r. przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S. potwierdziło swoją zgodę na zmianę przedstawiciela.

(3) Wnioskowane zmiany mają charakter czysto administracyjny i w związku z tym nie wymagają przeprowadzenia ponownej oceny przedmiotowych produktów. To samo dotyczy zainteresowanych adresatów decyzji w sprawie zezwoleń, których dane należy również odpowiednio dostosować.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2007/703/WE oraz decyzje wykonawcze Komisji (UE) 2017/2452 i (UE) 2018/1109.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany w decyzji 2007/703/WE

W decyzji 2007/703/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 6 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francja, występujące w imieniu Mycogen Seeds, Stany Zjednoczone Ameryki.";

2) art. 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja.";

3) w lit. a) załącznika wprowadza się następujące zmiany:
a) nazwę "Dow AgroSciences Europe Ltd." zastępuje się słowami "Dow AgroSciences Distribution S.A.S.";
b) adres "European Development Centre, 3 Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Zjednoczone Królestwo" zastępuje się słowami "6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja".
Artykuł  2

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2017/2452

W decyzji wykonawczej (UE) 2017/2452 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francja, występujące w imieniu przedsiębiorstwa Dow AgroSciences LLC, Stany Zjednoczone.";

2) art. 9 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja.";

3) w lit. a) załącznika wprowadza się następujące zmiany:
a) nazwę "Dow AgroSciences Europe Ltd." zastępuje się słowami "Dow AgroSciences Distribution S.A.S.";
b) adres "European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Zjednoczone Królestwo" zastępuje się słowami "6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja".
Artykuł  3

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2018/1109

W decyzji wykonawczej (UE) 2018/1109 wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 7 ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"przedsiębiorstwo Dow AgroSciences Distribution S.A.S., Francja, występujące w imieniu przedsiębiorstwa Dow AgroSciences LLC, Stany Zjednoczone.";

2) art. 9 lit. b) otrzymuje brzmienie:

"Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja.";

3) w lit. a) załącznika wprowadza się następujące zmiany:
a) nazwę "Dow AgroSciences Europe Ltd." zastępuje się słowami "Dow AgroSciences Distribution S.A.S.";
b) adres "European Development Center, 3B Park Square, Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RN, Zjednoczone Królestwo" zastępuje się słowami "6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Francja".
Artykuł  4

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do:

a) Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny le Bretonneux, Francja; oraz
b) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgia.
Sporządzono w Brukseli dnia 6 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji
1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.
2 Decyzja Komisji 2007/703/WE z dnia 24 października 2007 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu na mocy rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507xNK603 (DAS-Ø15Ø7-1xMON-ØØ6Ø3-6), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 285 z 31.10.2007, s. 47).
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2452 z dnia 21 grudnia 2017 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 1507 (DAS-Ø15Ø7-1), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 346 z 28.12.2017, s. 25).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1109 z dnia 3 sierpnia 2018 r. odnawiająca zezwolenie na wprowadzenie do obrotu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady, produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę 59122 (DAS-59122-7), składających się z niej lub z niej wyprodukowanych (Dz.U. L 203 z 10.8.2018, s. 7).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.