Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.32.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lutego 2006 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 1 lutego 2006 r.
zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii i Portugalii

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 180)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2006/64/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 4 lutego 2006 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka(1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 lit. d), art. 8 ust. 3 i art. 19 akapit trzeci,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa Rady 2000/75/WE ustanawia zasady kontroli i środki zwalczania choroby niebieskiego języka we Wspólnocie, w tym także określa strefy ochrony i nadzoru oraz zakaz opuszczania tych stref przez zwierzęta.

(2) Decyzja Komisji 2005/393/WE z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie stref ochrony i nadzoru w odniesieniu do choroby niebieskiego języka i warunków dotyczących przemieszczeń z tych stref lub przez te strefy(2) przewiduje wyznaczenie ogólnych obszarów geograficznych, na których Państwa Członkowskie ustanawiają strefy ochrony i nadzoru ("strefy zamknięte") w odniesieniu do choroby niebieskiego języka.

(3) Hiszpania i Portugalia poinformowały Komisję o wykryciu serotypu 4 wirusa występującego na wielu peryferyjnych obszarach strefy zamkniętej E.

(4) W związku z powyższym zasięg stref zamkniętych powinien być powiększony z uwzględnieniem dostępnych danych dotyczących ekologii nosiciela i rozwoju jego okresowej aktywności.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2005/393/WE.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załączniku I do decyzji 2005/393/WE wykazy stref zamkniętych w strefie E w odniesieniu do Hiszpanii i Portugalii otrzymują następujące brzmienie:

"Hiszpania:

- prowincje Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba, Cáceres, Badajoz, Toledo i Ciudad Real,

- prowincja Jaen (okolice Jaen, Andujar, Alcala la Real, Huelma, Linares, Santiesteban del Puerto, Ubeda),

- prowincja Avila (okolice Arenas de San Pedro, Candelada, Cebreros, Las Navas del Marques, Navaluenga, Sotillo de la Adrada),

- prowincja Salamanca (okolice Bejar, Ciudad Rodrigo i Sequeros),

- prowincja Madrid (okolice Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero i San Martin de Valdeiglesias).".

"Portugalia:

- Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Algarve: wszystkie gminy,

- Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Alentejo: wszystkie gminy,

- Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Ribatejo e Oeste: gminy Almada, Barreiro, Moita, Seixal, Sesimbra, Montijo, Coruche, Setúbal, Palmela, Alcochete, Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância, Abrantes i Sardoal,

- Dyrekcja ds. Rolnictwa Regionu Beira Interior: gminy Penamacor, Fundão, Oleiros, Sertã, Vila de Rei, Idanhaa-Nova, Castelo Branco, Proença-a-Nova, Vila Velha de Rodão and Mação.".

Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 7 lutego 2006 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 lutego 2006 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 327 z 22.12.2000, str. 74.

(2) Dz.U. L 130 z 24.5.2005, str. 22. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/828/WE (Dz.U. L 311 z 26.11.2005, str. 37).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.