Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2004.144.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2004 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 26 kwietnia 2004 r.
zmieniająca decyzję 2001/471/WE w odniesieniu do badań bakteriologicznych w niektórych zakładach mięsnych

(notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1519)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2004/379/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/433/EWG z dnia 26 lipca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa(1), w szczególności jej art. 10 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja Komisji 2001/471/WE(2) zobowiązuje kierowników zakładów mięsnych do przeprowadzania regularnych kontroli ogólnych warunków higieny produkcji w ich zakładach.

(2) Decyzja ta ustanawia zasady bakteriologicznego badania tusz bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz i koni. Przewiduje ona, że wyniki badań bakteriologicznych należy wyrażać w postaci dziennych średnich wartości log, w celu porównania ich z limitami, które ta decyzja ustanawia.

(3) Państwa Członkowskie obecnie stosują dwie różne metody obliczeniowe w celu przekształcenia wyników badań w średnią wartość log, co prowadzi do uzyskiwania różnych wartości liczbowych.

(4) Wykonywanie badań bakteriologicznych powinno być zharmonizowane w obrębie Wspólnoty. Metoda obliczeniowa wykorzystywana do przekształcania wyników badań bakteriologicznych mięsa, ustanowiona w decyzji 2001/471/WE powinna być wobec tego wyjaśniona.

(5) Dlatego decyzja 2001/471/WE powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(6) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. W Załączniku do decyzji 2001/471/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 20 maja 2004 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 kwietnia 2004 r.

W imieniu Komisji
David BYRNE
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. 121 z 29.7.1964, str. 2012/64. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 95/23/WE (Dz.U. L 243 z 11.10.1995, str. 7).

(2) Dz.U. L 165 z 21.6.2001, str. 48.

ZAŁĄCZNIK

W części I Załącznika do decyzji 2001/471/WE wprowadza się następujące zmiany:

1. W części zatytułowanej "Stosowanie kryteriów mikrobiologicznych do wyników testów wyciętych próbek (Tabela 1)" pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

"Dzienna średnia wyników log powinna być zaliczona do jednej z trzech kategorii w celu weryfikacji kontroli procesu: możliwe do przyjęcia, marginalne, nie do przyjęcia."

2. Tabelę 1 zastępuje się następującą tabelą:

"Tabela 1

Dzienna średnia wartości log(1) dla wyników marginalnych oraz nie do przyjęcia dla kryteriów skuteczności bakteryjnej dla jednostek bydła, trzody chlewnej, owiec, kóz oraz koni (cfu/cm2) dla próbek pobranych przy zastosowaniu metody niszczącej.

Zakres do przyjęciaZakres marginalny (> m ale M)Zakres nie do przyjęcia (> M)
Bydło/owce/kozy/ konieTrzoda chlewnaBydło/trzoda chlewna/owce/kozy/konieBydło/trzoda chlewna/owce/kozy/konie
Dzienna średnia wartości logCałkowita liczba organizmów żywych (TVC)< 3,5< 4,0< 3,5 (trzoda chlewna: 4,0)

-5,0

> 5,0
Pałeczki jelitowe< 1,5< 2,01,5 (trzoda chlewna: 2,0)

-2,5 (trzoda chlewna: 3,0)

> 2,5 (trzoda chlewna:

> 3,0)

(1) W celu wyliczenia dziennej średniej wartości log należy najpierw otrzymać

log (log 10) wartości wyniku dla każdego badania, a następnie obliczyć

średnią arytmetyczną tych wartości log."

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.