Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.309.3

| Akt indywidualny
Wersja od: 5 grudnia 2018 r.

DECYZJA RADY (UE) 2018/1890
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Protokół nr 4 w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, załączony do Traktatu o Unii Europejskiej i do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 27 ust. 1,

uwzględniając zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 19 października 2018 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank (EBC/2018/25) 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Sprawozdania finansowe Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro, są badane przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów wyznaczonych na zalecenie Rady Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej.

(2) Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank, Deloitte Accountants B.V., wygaśnie po przeprowadzeniu badania za rok obrachunkowy 2018. Niezbędne jest zatem wyznaczenie zewnętrznych biegłych rewidentów na okres od roku obrachunkowego 2019.

(3) Na swoich zewnętrznych biegłych rewidentów na lata obrachunkowe 2019-2022 De Nederlandsche Bank wybrał KPMG Accountants N.V., z możliwością corocznego przedłużania mandatu do roku obrachunkowego 2025.

(4) Rada Prezesów EBC zaleciła wyznaczenie KPMG Accountants N.V. na zewnętrznych biegłych rewidentów De Nederlandsche Bank na lata obrachunkowe 2019-2022, z możliwością corocznego przedłużania mandatu do roku obrachunkowego 2025.

(5) Zgodnie z zaleceniem Rady Prezesów EBC należy zmienić decyzję Rady 1999/70/WE 2 ,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Art. 1 ust. 8 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie:

"8. Niniejszym zatwierdza się firmę KPMG Accountants N.V. jako zewnętrznego biegłego rewidenta De Nederlandsche Bank na lata obrachunkowe 2019-2022.".

Artykuł  2

Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej notyfikacji.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do EBC.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2018 r.
W imieniu Rady
M. SCHRAMBÖCK
Przewodniczący
1 Dz.U. C 394 z 30.10.2018, s. 1.
2 Decyzja Rady 1999/70/WE z dnia 25 stycznia 1999 r. dotycząca zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych (Dz.U. L 22 z 29.1.1999, s. 69).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.