Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1962.53.1571

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 lipca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 49 RADY
zmieniające datę wejścia w życie niektórych aktów odnoszących się do wspólnej polityki rolnej

RADA EUROPEJSKIEJ WSPÓLNOTY GOSPODARCZEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 42, 43 i 44,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Zgromadzenia,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenia Rady nr 19-23, 25 i 26 dotyczące wspólnej polityki rolnej oraz decyzja Rady dotycząca cen minimalnych przewidują, że większość przepisów znajdzie zastosowanie od dnia 1 lipca 1962 r.;

Państwom Członkowskim należy przyznać racjonalny termin w celu umożliwienia skutecznego stosowania powyższych aktów oraz przepisów wykonawczych przyjętych przez Radę lub Komisję, niektóre z nich mogły zostać przyjęte dopiero krótko przed dniem 1 lipca 1962 r.;

jednakże rok gospodarczy dla zbóż we Wspólnocie rozpoczyna się, z wyjątkiem kukurydzy, w dniu lub około dnia 1 lipca; dlatego w odniesieniu do roku gospodarczego1962/63 konieczne może się okazać przyjęcie środków dotyczących rynku wewnętrznego od dnia 1 lipca 1962 r.;

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

1. Datę "30 lipca 1962 r." zastępuje się "1 lipca 1962 r." w:

a) art. 23 i 29 rozporządzenia Rady nr 19 w sprawie stopniowego ustanawiania wspólnej organizacji rynku zbóż;

b) art. 17 i 23 rozporządzenia Rady nr 20 w sprawie stopniowego ustanawiania wspólnej organizacji rynku wieprzowiny;

c) art. 13, 14 i 20 rozporządzenia Rady nr 21 w sprawie stopniowego ustanawiania wspólnej organizacji rynku jaj;

d) art. 14 i 20 rozporządzenia Rady nr 22 w sprawie stopniowego ustanawiania wspólnej organizacji rynku mięsa drobiowego;

e) art. 2 ust. 3 i art. 16 rozporządzenia Rady nr 23 w sprawie stopniowego ustanawiania wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw;

f) art. 8 rozporządzenia Rady nr 25 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej;

g) art. 5 rozporządzenia Rady nr 26 w sprawie stosowania niektórych zasad konkurencji w produkcji produktów rolnych i handlu produktami rolnymi;

h) art. 11 decyzji Rady w sprawie cen minimalnych.

2. W art. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Rady nr 23 datę "29 lipca 1962 r." zastępuje się datą "30 czerwca 1962 r.".

3. Dla celów stosowania rozporządzeń Rady nr 19-22, uznaje się, że pierwszy rok wprowadzenia w życie systemu opłat kończy się z dniem 30 czerwca 1962 r.

4. Od dnia 1 lipca 1962 r. rządy Państw Członkowskich podejmą wszelkie kroki na rynku wewnętrznym, jakie mogą okazać się niezbędne do umożliwienia stosowania przepisów rozporządzenia Rady nr 19 w sprawie wspólnej organizacji rynku zbóż od dnia 30 lipca 1962 r.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1962 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 czerwca 1962 r.

W imieniu Rady
M. COUVE de MURVILLE
Przewodniczący
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.