Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2001.57.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lutego 2001 r.

WSPÓLNE STANOWISKO RADY
z dnia 26 lutego 2001 r.
zmieniające wspólne stanowisko 2000/696/WPZiB w sprawie utrzymania szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko p. Milosevicowi i osobom z nim powiązanym i uchylające wspólne stanowisko 98/725/WPZiB

(2001/155/WPZiB)

(Dz.U.UE L z dnia 27 lutego 2001 r.)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólne stanowisko 2000/696/WPZiB(1) utrzymało szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko byłemu prezydentowi Federalnej Republiki Jugosławii (FRJ), Slobodanowi Miloseviciowi i osobom z nim powiązanym, znoszące jednocześnie wszystkie inne sankcje nałożone na FRJ od 1998 r.

(2) W swoich wnioskach z dnia 22 stycznia 2001 r., Rada przyjęła z zadowoleniem fakt, że w grudniu w Serbii odbyły się wolne i uczciwe wybory parlamentarne. Ich wynik potwierdza zdecydowanie Serbów w umacnianiu demokracji w ich kraju.

(3) Środki ograniczające powinny w związku z tym zostać ograniczone do prezydenta FRJ, Slobodana Milosevicia, jego rodziny oraz osób postawionych w stan oskarżenia przez Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni w byłej Jugosławii.

(4) Wspólne stanowisko 2000/696/WPZiB powinno w związku z tym zostać zmienione.

(5) Wspólne stanowisko 98/725/WPZiB z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie środków, jakie powinny zostać podjęte w stosunku do osób z Federalnej Republiki Jugosławii działających przeciwko niezależnym środkom masowego przekazu(2) powinno zostać uchylone,

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

Artykuł  1

We wspólnym stanowisku 2000/696/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

1. Artykuł 1 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

1. Zakaz wydawania wiz, określony w art. 4 wspólnego stanowiska 98/240/WPZiB i art. 1 wspólnego stanowiska 1999/318/WPZiB powinien ograniczać się do byłego prezydenta Federalnej Republiki Jugosławii (FRJ), Slobodana Milosevicia, jego rodziny oraz osób wyznaczonych przez Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni w byłej Jugosławii mieszkających w FRJ, wymienionych w Załączniku.

2. Wyjątek może zostać uczyniony w przypadkach, gdy wydanie wizy oskarżonemu jest konieczne do stawienia się przed Międzynarodowy Trybunał ds. Zbrodni w byłej Jugosławii.

3. Listę osób określonych w Załączniku uaktualnia się w drodze decyzji wykonawczej Rady.".

2. Załącznik otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK

Lista osób określonych w art. 1:

Milosevic Slobodan Były prezydent FRJ, ur. dnia 20 sierpnia 1941 r.

Gajic-Milosevic, Milica Synowa, ur. w1970 r.

Markovic, Mirjana Żona, ur. dnia 10 lipca 1942 r.

Milosevic, Borislav Brat, ur. w 1936 r.

Milosevic, Marija Córka, ur. w 1965 r.

Milosevic, Marko Syn, ur. dnia 2 lipca 1974 r.

Milutinovic, Milan Prezydent Serbii, ur. dnia 19 grudnia 1942 r.

Ojdanic, Dragoljub Były minister obrony, ur. dnia 1 czerwca 1941 r.

Sainovic, Nikola Były wicepremier, ur. dnia 7 grudnia 1948 r.

Stojilkovic, Vlajko Były minister spraw wewnętrznych, ur. w 1937 r.

Mrksic, Mile IT-95-13a, ur. dnia 20 lipca 1947 r.

Radie, Miroslav IT-95-133, ur. dnia 1 stycznia 1961 r.

Sljivancanin, Veselin IT-95-13a, ur. dnia 13 czerwca 1953 r.".

Artykuł  2

Wspólne stanowisko 98/725/WPZiB traci moc.

Artykuł  3

Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne z dniem jego przyjęcia.

Artykuł  4

Niniejsze wspólne stanowisko zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym.

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 lutego 2001 r.

W imieniu Rady
A. LINDH
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 287 z 14.11.2000, str. 1.

(2) Dz.U. L 345 z 19.12.1998, str. 1. Wspólne stanowisko zmienione wspólnym stanowiskiem 2000/696/WPZiB.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.