Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.93.11

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 729/99
z dnia 7 kwietnia 1999 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 659/97 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w zakresie ustaleń interwencyjnych w sektorze owoców i warzyw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2520/97(2), w szczególności jego art. 48,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (WE) nr 659/97(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1490/98(4) ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 2200/96, w zakresie ustaleń interwencyjnych w sektorze owoców i warzyw;

dane wynikające ze stosowania ustaleń interwencyjnych, które mają być przekazywane Komisji przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) 659/97, powinny umożliwić Komisji spełnienie wymagań art. 44 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 2200/96; dlatego załącznik IV do rozporządzenia (WE) 659/97 może zostać uproszczony;

zgodnie z przepisami art. 15 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 2200/96, fundusze operacyjne mogą być wykorzystane na dopłatę do rekompensaty wspólnotowej za wycofanie towarów z rynku, ale dopłata dodana do rekompensaty wspólnotowej, nie może przekroczyć maksymalnego poziomu cen wycofania, mających zastosowanie w roku gospodarczym 1995/96, zgodnie z art. 16 ust. 3a, art. 16a i 16b oraz art. 18 ust. 1 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia Rady (EWG) nr 1035/72(5), ostatnio zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1363/95(6); nie została ustalona cena wycofania w odniesieniu do melonów i arbuzów w roku gospodarczym 1995/96, ponieważ wycofanie tych dwóch produktów z rynku nie miało miejsca, na mocy rozporządzenia (EWG) nr 1035/72;

przez wzgląd na spójność przepisów mających zastosowanie do różnych owoców i warzyw, należy określić maksymalną dopłatę do rekompensaty wspólnotowej za wycofanie towarów z rynku, przewidzianej w art. 15 ust. 3 lit. b) rozporządzenia, która nie może być przekroczona przez Państwa Członkowskie stosujące ten przepis do melonów i arbuzów; w związku z tym należy, w odniesieniu do melonów i arbuzów, określić maksymalną dopłatę w taki sposób, by stosunek tej maksymalnej wielkości do wielkości rekompensaty za wycofanie z rynku melonów i arbuzów był na tym samym poziomie, co w odniesieniu do owoców i warzyw kwalifikujących się na mocy ustaleń interwencyjnych;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Świeżych Owoców i Warzyw,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 659/97 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik IV zastępuje się tekstem w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;

2) dwa wiersze tekstu w załączniku II dodaje się na końcu tabeli w załączniku VIII.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 kwietnia 1999 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 kwietnia 1999 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 297 z 21.11.1996, str. 1.

(2) Dz.U. L 346 z 17.12.1997, str. 41.

(3) Dz.U. L 100 z 17.4.1997, str. 22.

(4) Dz.U. L 196 z 14.7.1998, str. 7.

(5) Dz.U. L 118 z 20.5.1972, str. 1.

(6) Dz.U. L 132 z 16.6.1995, str. 8.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I

"ZAŁĄCZNIK IV

SPRAWOZDANIE O SYTUACJI W SPRAWIE INTERWENCJI

Informacje, które na mocy art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 659/97 mają być przekazane Komisji przez Państwa Członkowskie w końcu każdego roku gospodarczego

1. W odniesieniu do każdego produktu wymienionego w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 2200/96 oraz wszystkich innych danych produktów należy podać:

a) ogólną ilość produktów (w tonach) niewystawionych na sprzedaż;

b) kwoty wypłacone przez Państwa Członkowskie (w EUR lub walucie krajowej), w rozbiciu na rekompensatę za wycofanie towarów z rynku, dopłatę do rekompensaty wspólnotowej oraz rekompensatę za wycofanie z rynku produktów niewymienionych w załączniku II.

2. W odniesieniu do każdego produktu wymienionego w załączniku II oraz, na żądanie Komisji, do niektórych produktów niewymienionych w załączniku II, lecz wycofanych z rynku w znacznych ilościach w ciągu roku gospodarczego, o którym mowa, lub w trakcie wcześniejszego roku gospodarczego należy podać:

a) ilości produktów (w tonach) niewystawionych na sprzedaż, w rozbiciu na poszczególne miesiące;

b) ilości produktów (w tonach) niewystawionych na sprzedaż, w zależności od sposobu ich wykorzystania, zgodnie z art. 30 rozporządzenia (WE) nr 659/97;

c) ilości produktów (w tonach) niewystawionych na sprzedaż, w rozbiciu na odmiany i/lub rodzaj handlowe.

3. Krótką tabelę zawierającą ilości produktów (w tonach) wprowadzanych do obrotu oraz niewystawionych na sprzedaż, w odniesieniu do każdej organizacji producentów oraz w zależności od produktu (produktów wymienionych w załączniku II oraz, jeśli znajduje to zastosowanie, produktów niewymienionych w załączniku II)."

ZAŁĄCZNIK  II

"MelonyNie stosuje sięNie stosuje sięNie stosuje się4,204,204,204,20
ArbuzyNie stosuje sięNie stosuje sięNie stosuje się2,702,702,702,70"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.