Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.17.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 45/2009
z dnia 18 grudnia 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1339/2001 rozszerzające działanie rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 ustanawiającego środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 308,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1339/2001(1) stosowanie rozporządzenia Rady (WE) nr 1338/2001(2) zostało rozszerzone na państwa członkowskie niebędące państwami uczestniczącymi zgodnie z definicją w rozporządzeniu Rady (WE) nr 974/98 z dnia 3 maja 1998 r. w sprawie wprowadzenia euro(3).

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 zostało zmienione rozporządzeniem (WE) nr 44/2009(4). Ważne jest jednak, by ochrona euro była również zapewniona w państwach członkowskich, które nie przyjęły go jako swojej jednej waluty; należy więc przyjąć stosowne przepisy z poszanowaniem zasady proporcjonalności.

(3) Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 1339/2001,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Artykuł 1 rozporządzenia (WE) nr 1339/2001 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 1

Rozszerza się stosowanie art. 1-11 rozporządzenia (WE) nr 1338/2001 zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 44/2009(*) na państwa członkowskie, które nie przyjęły euro jako swojej jednej waluty.

______

(*) Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1338/2001 ustanawiające środki niezbędne dla ochrony euro przed fałszowaniem (Dz.U. L 17 z 22.1.2009, s. 1).".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady
M. BARNIER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 11.

(2) Dz.U. L 181 z 4.7.2001, s. 6.

(3) Dz.U. L 139 z 11.5.1998, s. 1.

(4) Zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.