Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2005.201.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 2 sierpnia 2005 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE, EURATOM) NR 1261/2005
z dnia 20 lipca 2005 r.
zmieniające rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich(1), w szczególności jego art. 183,

po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Radą, Trybunałem Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Trybunałem Obrachunkowym, Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, Komitetem Regionów, Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1605/2002 (zwane dalej "rozporządzeniem finansowym") przewiduje, że instytucje wspólnotowe w odniesieniu do własnych zamówień przestrzegają zasad zawartych w dyrektywach mających zastosowanie do Państw Członkowskich. Dyrektywa nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi(2) wprowadziła zmiany w tych zasadach. Tym samym do rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002(3), które zasadniczo transponuje zasady dyrektywy Rady 92/50/EWG(4) odnoszącej się do koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na usługi do wewnętrznych przepisów finansowych instytucji, należy wprowadzić, we właściwym zakresie, zmiany dokonane na mocy dyrektywy 2004/18/WE.

(2) Zmiany te dotyczą w szczególności nowych możliwości elektronicznego udzielania zamówień, w tym nowego systemu zamówień dynamicznych w przypadku zakupów bieżących, a także procedury dialogu konkurencyjnego, zasad, których należy przestrzegać w przypadku zamówień określonych jako tajne i korzystania z umów ramowych, które z przyczyn praktycznych w dalszym ciągu określane będą jako umowy ramowe w kontekście wykonania budżetu wspólnotowego i które odtąd umożliwią konkurencję między stronami umowy ramowej przy udzielaniu szczególnych zamówień i wreszcie wzmocnienia wymiaru społecznego i ekologicznego przy ocenie ofert. Ponadto ponownie oszacowano progi stosowane w przypadku zamówień na usługi niewymagające uzgodnienia ze Światową Organizacją Handlu. Dyrektywa 2004/18/WE harmonizuje również przepisy dotyczące trzech głównych kategorii zamówień, w kwestiach publikacji, specyfikacji technicznych lub obliczania wartości zamówień.

(3) Ponadto przepisy dotyczące środków identyfikowania odsetek od płatności finansowanych z góry okazały się zbyt restrykcyjne. Należy zatem umożliwić identyfikację tych odsetek na podstawie dowolnych zasad rachunkowości.

(4) W art. 31 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 wyszczególniono akty podstawowe w rozumieniu art. 49 rozporządzenia finansowego, jednak nie wskazano szeregu instrumentów prawnych, którymi dysponuje Rada w dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Należy zatem uzupełnić wykaz o decyzje w sprawie zawarcia umów międzynarodowych, jak również decyzje w sprawie działań w nagłych wypadkach oraz działań ograniczonych czasowo w celu zaradzenia sytuacjom kryzysowym.

(5) Ponadto należy przewidzieć procedurę powiadamiania kandydatów i oferentów odrzuconych w wyniku procedury przetargowej na zamówienia publiczne udzielane przez instytucje wspólnotowe na własny rachunek. Obowiązek powiadamiania kandydatów i oferentów przed podpisaniem umowy pozwoli im zapoznać się z przyczynami odrzucenia ich wniosku lub oferty. W wyniku wprowadzenia procedury powiadamiania instytucje zostaną objęte obowiązkiem nałożonym przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na Państwa Członkowskie.

(6) Doświadczenie wykazało, że przewidziane poprzednio obowiązki związane z procedurami zamówień o niskiej wartości oraz które dotyczą zamówień na usługi prawnicze, bardziej rygorystyczne niż wymaga dyrektywa 2004/18/WE, okazały się w praktyce zbyt obciążające. Tym samym należy je uelastycznić, szczególnie w odniesieniu do publikacji oraz, pod warunkiem przeprowadzenia analizy ryzyka przez intendenta, w odniesieniu do przedstawianych dowodów. W ostatnim przypadku instytucja zamawiająca musi zawsze być w stanie uzasadnić swój wybór.

(7) W wyniku liberalizacji sektora usług pocztowych należy usunąć istniejącą od dawna dyskryminację między przesyłkami poleconymi i przesyłkami kurierskimi, gdyż obydwa rodzaje przesyłek oferują pokwitowanie odbioru, które może zaświadczać o dacie wysyłki ofert.

(8) Instytucje wspólnotowe powinny stosować terminologię przewidzianą rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)(5).

(9) W dziedzinie dotacji termin ustalony na dzień 31 stycznia przewidziany na przyjęcie rocznego programu pracy okazuje się zbyt krótki czy też wręcz niemożliwy do realizacji, szczególnie w przypadku aktów podstawowych lub projektów pilotażowych przyjętych z opóźnieniem lub w związku z procedurami komitetowymi. Należy zatem uelastycznić przyjęty termin przy jednoczesnym zachowaniu w wymienionym programie jego wymiaru dotyczącego publikacji ex ante i wstępnego warunku niezbędnego do wykonania budżetu.

(10) Przepisy dotyczące rodzaju wymaganych kontroli w oparciu o wnioski płatności, a także dotyczące progów stosowanych w tym zakresie okazały się niejednoznaczne lub niepotrzebnie złożone. Należy zatem je uprościć i zracjonalizować.

(11) W dziedzinie pomocy humanitarnej beneficjenci dotacji na ogół są powiązani z Komisją umowami partnerskimi, które przewidują ogólne i regularne uzgodnienia dotyczące audytów i kontroli. Intendent w oparciu o swoją analizę ryzyka zarządzania może uznać, że uzgodnienia te oferują gwarancje równorzędne z gwarancjami oferowanymi przez audyt rachunkowy działania wymagany na poparcie płatności salda. W takiej sytuacji w celu uproszczenia zarządzania należy umożliwić intendentowi niewymaganie audytu przy płatności salda.

(12) Dla uzyskania poprawy skuteczności w użytkowaniu funduszy wspólnotowych właściwym wydaje się rozszerzenie finansowania poprzez stawkę ryczałtową, w powiązaniu ze zwiększeniem odpowiedzialności beneficjentów i ich obowiązków co do rezultatu.

(13) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2342/2002,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE, Euratom) nr 2342/2002 wprowadza się następujące zmiany:

1) Artykuł 4 ust. 2 zdanie wstępne i lit. a) otrzymują następujące brzmienie:

"Intendenci zapewniają, aby na podstawie umów i porozumień zawartych z beneficjentami i pośrednikami:

a) płatności finansowane z góry były wpłacane na konta lub subkonta bankowe, które umożliwiają zidentyfikowanie odpowiadających im środków i odsetek; w przypadku braku takich kont zasady rachunkowości stosowane przez beneficjentów lub pośredników muszą umożliwić zidentyfikowanie środków wypłacanych przez Wspólnotę, jak również odsetek lub innych korzyści generowanych przez te środki;".

2) Artykuł 31 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. W dziedzinie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa akt podstawowy może mieć jedną z form wymienionych w art. 13 ust. 2, art. 14, art. 23 ust. 2 oraz art. 24 Traktatu o Unii Europejskiej.

W sytuacjach kryzysowych, o których mowa w art. 168 ust. 2, oraz w przypadku działań ograniczonych czasowo akt podstawowy może przybrać również formę, o której mowa w art. 13 ust. 3 i w art. 23 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.".

3) W art. 116 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 zdanie drugie otrzymuje następujące brzmienie:

"Zamówienie na dostawę produktów i dodatkowo na prace montażowe i instalacyjne uznaje się za zamówienie na dostawy.";

b) ustęp 3 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

"Zamówienia na roboty budowlane obejmują realizację lub zarówno realizację, jak i projekt robót lub obiektów dotyczących jednego z rodzajów działalności, o których mowa w załączniku I do dyrektywy nr 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*), lub realizację, niezależnie od środków, obiektów odpowiadających potrzebom określonym przez instytucję zamawiającą.

______

(*) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114.";

c) ustęp 4 drugie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:

"Usługi te są wymienione w załącznikach II A i II B do dyrektywy 2004/18/WE.";

d) w ust. 5 dodaje się akapity w następującym brzmieniu:

"Zamówienie obejmujące usługi i wyłącznie roboty dodatkowe w stosunku do głównego przedmiotu zamówienia, uważane jest za zamówienie na usługi.

Zamówienie obejmujące zarówno usługi objęte załącznikiem II A, jak i załącznikiem II B dyrektywy 2004/18/WE uważane jest za objęte załącznikiem II A, jeżeli wartość usług zawartych w tym Załączniku przekracza wartość usług wskazanych w załączniku II B.";

e) dodaje się ustęp 5a:

"5a. Kwalifikacja poszczególnych typów zamówień opiera się na wzorcowej nomenklaturze, która tworzy wspólny słownik zamówień (CPV) w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady(*).

W przypadku rozbieżności między nomenklaturą CPV i nomenklaturą statystyczną działalności gospodarczej we Wspólnocie Europejskiej (NACE), o której mowa w załączniku I do dyrektywy 2004/18/WE, lub między nomenklaturą CPV i nomenklaturą centralnej klasyfikacji produktów (CPC) (wersja tymczasowa), o której mowa w załączniku II do wymienionej dyrektywy, pierwszeństwo ma odpowiednio nomenklatura NACE lub CPC.

______

(*) Dz.U. L 340 z 16.12.2002, str. 1.";

f) ustęp 6 i 7 otrzymują następujące brzmienie:

"6. Terminy »wykonawca«, »dostawca« i »usługodawca« odnoszą się do wszelkich osób fizycznych lub prawnych, organów publicznych lub grup tych osób/organów, które oferują odpowiednio wykonanie prac i/lub robót, dostawę produktów lub świadczenie usług na rynku. Termin »podmiot gospodarczy« odnosi się zarówno do wykonawcy, dostawcy, jak i usługodawcy. Podmiot gospodarczy, który złożył ofertę, określany jest jako »oferent«. Podmiot, który zgłosił się z wnioskiem o dopuszczenie do wzięcia udziału w procedurze ograniczonej, włącznie z dialogiem konkurencyjnym, lub negocjacyjnej, jest określany jako »kandydat«.

Konsorcja podmiotów gospodarczych są uprawnione do złożenia oferty lub wniosku. Dla potrzeb złożenia oferty lub wniosku instytucje zamawiające mogą jedynie wymagać, aby konsorcja podmiotów gospodarczych miały określoną formę prawną, jednak konsorcjum, które zostanie wybrane, może zostać zobowiązane do przyjęcia określonej formy prawnej w chwili udzielenia zamówienia, jeżeli zmiana ta jest niezbędna w celu zapewnienia właściwej realizacji zamówienia.

7. Departamenty instytucji wspólnotowych uważane są za instytucje zamawiające, chyba że zawierają między sobą porozumienia administracyjne, które mają na celu wykonanie usług, dostawę produktów lub wykonanie robót.".

4) Artykuły 117 i 118 otrzymują następujące brzmienie:

"Artykuł 117

Umowy ramowe i umowy szczególne

(art. 88 rozporządzenia finansowego)

1. Umowa ramowa jest umową zawartą między jedną lub wieloma instytucjami zamawiającymi a jednym lub wieloma podmiotami gospodarczymi do celów ustanowienia podstawowych warunków regulujących serię zamówień, które udzielane są w określonym okresie, w szczególności w odniesieniu do cen i ewentualnie przewidywanych ilości. Gdy umowa ramowa zostaje zawarta z wieloma podmiotami gospodarczymi, podmiotów tych powinno być co najmniej trzy, o ile występuje wystarczająca liczba podmiotów gospodarczych, które odpowiadają kryteriom selekcji i/lub wystarczająca liczba ofert spełniających kryteria udzielania zamówień.

Umowa ramowa zawarta z wieloma podmiotami gospodarczymi może mieć formę umów oddzielnych, ale zawartych na tych samych warunkach.

Czas trwania umów ramowych nie może przekroczyć czterech lat, z wyjątkiem przypadków wyjątkowych, uzasadnionych w sposób szczególny przez przedmiot umowy ramowej.

Instytucje zamawiające nie mogą w sposób nienależyty wykorzystywać umów ramowych lub wykorzystywać ich w taki sposób, iż celem lub skutkiem jest zapobieganie, ograniczanie lub naruszanie konkurencji.

Pod względem procedur udzielania, w tym publikacji, umowy ramowe utożsamiane są z zamówieniami.

2. Umowy szczególne oparte na umowach ramowych zawierane są, zgodnie z warunkami tych umów, między instytucjami zamawiającymi i podmiotami gospodarczymi, będącymi pierwotnymi stronami tych umów ramowych.

Przy zawieraniu umów szczególnych strony nie mogą wnosić zasadniczych zmian do warunków ustalonych w umowie ramowej, szczególnie w przypadku wskazanym w ust. 3.

3. Gdy umowa ramowa jest zawarta tylko z jednym podmiotem gospodarczym, umowy szczególne są zawierane na warunkach ustalonych w umowie ramowej.

Przy zawieraniu umów szczególnych instytucje zamawiające mogą w formie pisemnej skonsultować się z podmiotem gospodarczym będącym stroną umowy ramowej zwracając się do niego, w razie potrzeby, o uzupełnienie jego oferty.

4. Zawieranie umów szczególnych opartych na umowach ramowych zawartych z wieloma podmiotami gospodarczymi odbywa się na poniższych warunkach:

a) poprzez zastosowanie warunków ustalonych w umowie ramowej, bez ponownego ubiegania się o zamówienie;

b) w przypadku gdy nie wszystkie warunki są ustalone w umowie, po ponownym ubieganiu się o zamówienie przez strony w oparciu o te same warunki, w razie potrzeby z ich dokładniejszym określeniem i, jeżeli występuje taka sytuacja, w oparciu o inne warunki wskazane w specyfikacjach umowy ramowej.

Przy każdej umowie szczególnej, która ma być oparta na warunkach przewidzianych w lit. b) akapit pierwszy, instytucje zamawiające konsultują się w formie pisemnej z podmiotami gospodarczymi, które są w stanie wykonać przedmiot zamówienia, ustalając wystarczająco długi termin na złożenie ofert. Oferty są składane w formie pisemnej. Instytucje zamawiające zawierają każdą umowę szczególną z oferentem, który przedstawił najlepszą ofertę w oparciu o kryteria udzielania podane w specyfikacjach umowy ramowej.

5. Wyłącznie umowy szczególne oparte na umowach ramowych poprzedzone są zobowiązaniem budżetowym.

Artykuł 118

Publikowanie zamówień objętych dyrektywą 2004/18/WE, z wyjątkiem zamówień objętych załącznikiem II B

(art. 90 rozporządzenia finansowego)

1. Publikacja w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub wyższa niż progi wskazane w art. 157 i 158, obejmuje wstępne ogłoszenie informacyjne, ogłoszenie o zamówieniu lub uproszczone ogłoszenie o zamówieniu oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

2. Wstępne ogłoszenie informacyjne jest ogłoszeniem, poprzez które instytucje zamawiające zawiadamiają, orientacyjnie, o przewidywanej wartości całkowitej zamówień i umów ramowych, według kategorii usług lub grup produktów lub o zasadniczych cechach zamówień na roboty budowlane, jakie zamierzają udzielić w ciągu roku budżetowego, za wyjątkiem zamówień według procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jest ono obowiązkowe jedynie wówczas gdy szacowana wartość całkowita zamówień jest równa lub wyższa niż progi ustanowione w art. 157 oraz wówczas gdy instytucja zamawiająca zamierza skorzystać z możliwości skrócenia terminów przyjmowania ofert zgodnie z art. 140 ust. 4.

Wstępne ogłoszenie informacyjne jest publikowane przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (OPOCE) lub przez same instytucje zamawiające w ramach "profilu nabywcy" określonego w załączniku VIII pkt 2 lit. b) dyrektywy 2004/18/WE.

Wstępne ogłoszenie informacyjne jest wysyłane do OPOCE lub publikowane w ramach "profilu nabywcy" najwcześniej jak to możliwe i nie później niż do dnia 31 marca każdego roku budżetowego w przypadku zamówień na dostawy i usługi oraz, w przypadku zamówień na roboty budowlane, najwcześniej jak to możliwe po decyzji zatwierdzającej program tych zamówień.

Instytucje zamawiające, które publikują wstępne ogłoszenie informacyjne w ramach swojego profilu nabywcy, przesyłają do OPOCE w formie elektronicznej, przy zachowaniu formatu i procedur przesyłania ogłoszeń określonych w załączniku VIII pkt 3 dyrektywy 2004/18/CE, zawiadomienie o publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego w ramach profilu nabywcy.

3. Ogłoszenie o zamówieniu jest środkiem na poinformowanie przez instytucje zamawiające o ich zamiarze wszczęcia procedury przetargowej lub umowy ramowej lub też zastosowania systemu zamówień dynamicznych, o którym mowa w art. 125a. Jest ono obowiązkowe w odniesieniu do zamówień, których wartość szacunkowa jest równa lub wyższa niż progi ustanowione w art. 158 ust. 1 lit. a) i c), bez uszczerbku dla umów zawartych w wyniku procedury negocjacyjnej, o której mowa w art. 126. Nie jest ono obowiązkowe w przypadku umów szczególnych opartych na umowach ramowych.

Instytucje zamawiające, które zamierzają udzielić szczególne zamówienie w oparciu o system zamówień dynamicznych, przekazują swój zamiar poprzez uproszczone ogłoszenie o zamówieniu.

W procedurze otwartej ogłoszenie o zamówieniu określa termin, czas oraz, tam gdzie stosowne, miejsce posiedzenia komitetu otwierającego, który jest otwarty dla oferentów.

Instytucje zamawiające precyzują, czy dopuszczają, czy też nie warianty i minimalne poziomy wymaganych zdolności w przypadku skorzystania z możliwości przewidzianej w art. 135 ust. 2 akapit drugi. Wskazują kryteria selekcji, które zamierzają zastosować, ustanowione w art. 135, minimalną przewidywaną liczbę kandydatów do zaproszenia, i w razie potrzeby ich liczbę maksymalną, a także kryteria obiektywne i niedyskryminujące, jakie zamierzają zastosować, aby ograniczyć tę liczbę, zgodnie z art. 123 ust. 1 akapit drugi.

W przypadku gdy dokumenty dotyczące zaproszenia do składania ofert są w sposób bezpośredni i pełny ogólnodostępne w postaci elektronicznej, szczególnie w systemach zamówień dynamicznych, o których mowa w art. 125a w ogłoszeniu o zamówieniu, należy podać adres strony internetowej, na której można zapoznać się z tymi dokumentami.

Instytucje zamawiające, zamierzające zorganizować konkurs, wydają ogłoszenie informujące o ich zamiarze.

4. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia określa wynik procedury przetargowej, umów ramowych lub zamówień opartych na systemie zamówień dynamicznych. W przypadku zamówień, których wartość jest równa lub wyższa niż progi, ustanowione w art. 158, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia jest obowiązkowe. Nie jest ono obowiązkowe w przypadku umów szczególnych opartych na umowach ramowych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia przesyłane jest do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich nie później niż w czterdzieści osiem dni kalendarzowych po zamknięciu procedury, to znaczy od podpisania zamówienia lub umowy ramowej. Jednakże ogłoszenia o zamówieniach oparte na systemie zamówień dynamicznych mogą być grupowane kwartalnie. W takim przypadku są wysyłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich najpóźniej w czterdzieści osiem dni od końca danego kwartału.

Instytucje zamawiające, które zorganizowały konkurs, wysyłają do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dotyczące jego wyników.

5. Ogłoszenia są sporządzane zgodnie ze wzorami przyjętymi przez Komisję w zastosowaniu dyrektywy 2004/18/WE.".

5) W art. 119 wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 119

Publikowanie zamówień nieobjętych dyrektywą 2004/18/WE oraz zamówień objętych załącznikiem II B

(art. 90 rozporządzenia finansowego)";

b) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

i) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

"Zamówienia, których wartość jest niższa od progów ustanowionych w art. 158, oraz zamówienia na usługi, określone w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE, są przedmiotem odpowiedniej publikacji, mającej na celu zapewnienie konkurencyjnego przetargu i bezstronność procedur przetargowych.";

ii) litera b) otrzymuje następujące brzmienie:

"b) roczną publikację listy wykonawców, określającą przedmiot i wartość udzielonego zamówienia w przypadku zamówień o wartości równiej lub wyższej od 13.800 EUR.";

iii) dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

"Publikacja przewidziana w lit. b) akapit pierwszy nie jest obowiązkowa w przypadku umów szczególnych opartych na umowie ramowej.";

c) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Lista wykonawców, którym udzielono zamówienia dotyczące nieruchomości oraz zamówienia określone jako tajne, wskazane w art. 126 ustęp 1 lit. j), publikowana jest corocznie, wraz ze wskazaniem przedmiotu i wartości udzielonego zamówienia. Lista ta jest przesyłana do władzy budżetowej. W przypadku Komisji zostaje ona załączona do podsumowania rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 60 ust. 7 rozporządzenia finansowego.".

6) Artykuł 120 ust. 1 akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

"Okres wskazany w akapicie pierwszym jest skrócony do pięciu dni kalendarzowych w przypadku procedur przyspieszonych określonych w art. 142.".

7) Artykuł 122 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Zaproszenie do składania ofert otwierane jest, jeżeli wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze mogą złożyć ofertę. Dotyczy to również systemów zamówień dynamicznych, o których mowa w art. 125a.

Zaproszenia do składania ofert są ograniczone wówczas jeżeli wszystkie podmioty gospodarcze mogą wnioskować o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, ale tylko kandydaci spełniający kryteria wyboru określone w art. 135 oraz podmioty zapraszane równocześnie i w formie pisemnej przez instytucje zamawiające mogą składać ofertę lub rozwiązania w ramach procedury dialogu konkurencyjnego, o którym mowa w art. 125b.

Etap selekcji może być powtarzany w odniesieniu do każdego poszczególnego zamówienia, również w ramach dialogu konkurencyjnego, lub być obejmować sporządzenie listy potencjalnych kandydatów, zgodnie z procedurą ograniczoną, określoną w art. 128.".

8) W art. 123 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. W procedurze negocjacyjnej lub w procedurze ograniczonej po dialogu konkurencyjnym liczba kandydatów zaproszonych do negocjacji lub do złożenia ofert nie może być mniejsza niż trzy, pod warunkiem że wystarczająca liczba kandydatów spełnia kryteria selekcji.

Liczba kandydatów zaproszonych do składania ofert powinna być wystarczająca dla zapewnienia rzeczywistej konkurencji.

Przepisy akapitu pierwszego i drugiego nie stosują się do:

a) zamówień dotyczących bardzo małych kwot, wymienionych w art. 129 ust. 3;

b) zamówień na usługi prawnicze w rozumieniu załącznika II B do dyrektywy 2004/18/WE;

c) zamówień określonych jako tajne, wymienionych w art. 126 ust. 1 lit. j).";

b) dodaje się następujący ust. 3:

"3. W przypadku gdy liczba kandydatów, spełniających kryteria selekcji i poziomy minimalne, jest mniejsza od minimalnej liczby przewidzianej w ust. 1 i 2, instytucja zamawiająca może kontynuować procedurę poprzez zaproszenie jednego lub wielu kandydatów posiadających wymagane zdolności. Natomiast nie może włączać do procedury innych podmiotów gospodarczych, które nie zwróciły się o uczestnictwo, ani też kandydatów, którzy nie posiadają wymaganych zdolności.".

9) W art. 124 dodaje się następujący akapit:

"W przypadku gdy instytucje zamawiające mogą złożyć zamówienia, stosując procedurę negocjacyjną po wcześniejszej publikacji ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z art. 127, mogą one przeprowadzić procedurę negocjacyjną w kolejnych etapach, tak aby ograniczyć liczbę ofert stanowiących przedmiot negocjacji, stosując kryteria przyznawania wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacjach. Możliwość taką należy zaznaczyć w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacjach.".

10) Do art. 125 ust. 3 dodaje się następujący akapit:

"Kandydaci mogą zostać zaproszeni przez komisję konkursową do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w protokole, w celu wyjaśnienia projektu. Następnie sporządzany jest pełny protokół z przeprowadzonego dialogu.".

11) Dodaje się art. 125a i 125b w następującym brzmieniu:

"Artykuł 125a

System zamówień dynamicznych

(art. 91 rozporządzenia finansowego)

1. System zamówień dynamicznych, o którym mowa w art. 1 ust. 6 i art. 33 dyrektywy 2004/18/WE, jest w pełni elektronicznym procesem dokonywania bieżących zakupów, otwartym przez cały czas jego trwania dla każdego podmiotu gospodarczego, który odpowiada kryteriom selekcji i który złożył orientacyjną ofertę zgodnie ze specyfikacjami i z ewentualnymi dokumentami dodatkowymi. Oferty orientacyjne mogą zostać w każdej chwili poprawione, pod warunkiem że nadal będą zgodne ze specyfikacjami.

2. Do celów wprowadzenia systemu zamówień dynamicznych instytucje zamawiające publikują ogłoszenie o zamówieniu, które precyzuje, że chodzi o system zamówień dynamicznych oraz zawiera adres strony internetowej, na której można zapoznać się ze specyfikacjami i wszelkimi dodatkowymi dokumentami w sposób nieograniczony, bezpośredni i pełny, od chwili opublikowania ogłoszenia do chwili zamknięcia systemu.

Instytucje zamawiające wskazują w specyfikacjach, między innymi, charakter przewidywanych i objętych systemem zamówień, a także wszelkie niezbędne informacje na temat systemu zamówień, wykorzystywanego sprzętu elektronicznego oraz ustalenia i specyfikacje techniczne połączeń.

3. Na cały czas obowiązywania systemu zamówień dynamicznych instytucje zamawiające umożliwiają każdemu podmiotowi gospodarczemu przedstawienie oferty orientacyjnej w celu jego dopuszczenia do systemu na warunkach określonych w ust. 1. Instytucje dokonują oceny w maksymalnym terminie piętnastu dni od przedstawieni oferty orientacyjnej. Tym niemniej mogą przedłużyć okres oceny, jeżeli w międzyczasie nie zostanie ogłoszone żadne zaproszenie do składania ofert.

Instytucja zamawiająca możliwie najszybciej informuje oferenta o jego dopuszczeniu do systemu zamówień dynamicznych lub odrzuceniu jego oferty.

4. Każde szczególne zamówienie jest przedmiotem zaproszenia do składania ofert. W celu jego przeprowadzenia instytucje zamawiające publikują uproszczone ogłoszenie o zamówieniu, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty gospodarcze do przedstawienia oferty orientacyjnej w terminie, który nie może być krótszy niż piętnaście dni, licząc od daty przesłania uproszczonego ogłoszenia. Instytucje zamawiające przestawiają zaproszenie do składania ofert dopiero po zakończeniu oceny wszystkich ofert orientacyjnych przestawionych w tym terminie.

Następnie instytucje zamawiające zapraszają wszystkich oferentów dopuszczonych do systemu, aby złożyli swoje oferty w rozsądnym terminie. Zamówienie udzielane jest oferentowi, który przedstawił najbardziej korzystną ofertę pod względem ekonomicznym w oparciu o kryteria udzielania wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu ustanawiającym system zamówień dynamicznych. W razie potrzeby kryteria mogą zostać dokładnie określone w zaproszeniu do składania ofert.

5. Czas obowiązywania systemu zamówień dynamicznych nie może przekroczyć czterech lat, za wyjątkiem szczególnych i należycie uzasadnionych przypadków.

Instytucje zamawiające nie mogą korzystać z tego systemu w sposób zapobiegający, ograniczający lub naruszający konkurencję.

Od zainteresowanych podmiotów gospodarczych lub od stron systemu nie można pobierać żadnych opłat za rozpatrzenie wniosku.

Artykuł 125b

Dialog konkurencyjny

(art. 91 rozporządzenia finansowego)

1. W przypadku gdy zamówienie jest szczególnie złożone instytucja zamawiająca, gdy uzna, że bezpośrednie skorzystanie z procedury otwartej lub z istniejących warunków regulujących procedurę ograniczoną, nie pozwoli na udzielenie zamówienia ofercie ekonomicznie najbardziej korzystnej, może skorzystać z dialogu konkurencyjnego, określonego w art. 29 dyrektywy 2004/18/WE.

Zamówienie jest uznawane za szczególnie złożone, gdy instytucja zamawiająca nie jest w stanie obiektywnie określić środków technicznych, które odpowiadałyby jej potrzebom lub celom, ani też przeprowadzić prawnego lub finansowego przygotowania projektu.

2. Instytucje zamawiające publikują ogłoszenie o zamówieniu, w którym przedstawiają swoje potrzeby i wymogi, określone w tym samym ogłoszeniu i/lub w dokumencie opisowym.

3. Instytucje zamawiające podejmują dialog z kandydatami odpowiadającymi kryteriom selekcji określonym w art. 135 w celu identyfikacji i określenia najwłaściwszych środków do zaspokojenia swoich potrzeb.

Podczas tego dialogu instytucje zamawiające zapewniają równość traktowania wszystkich oferentów oraz poufność zaproponowanych rozwiązań lub innych informacji przekazanych przez kandydata uczestniczącego w dialogu, chyba że ten wyrazi zgodę na ich rozpowszechnienie.

Instytucje zamawiające mogą przewidzieć wieloetapowy przebieg procedury, aby ograniczyć liczbę rozwiązań do omówienia na etapie dialogu poprzez zastosowanie kryteriów udzielania wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w dokumencie opisowym, jeżeli taka możliwość jest przewidziana w tym ogłoszeniu lub dokumencie opisowym.

4. Po poinformowaniu uczestników dialogu o jego zamknięciu instytucje zamawiające zapraszają ich do złożenia ostatecznej oferty w oparciu o jedno lub kilka rozwiązań przedstawionych i opisanych podczas dialogu. Oferty zawierają wszelkie wymagane elementy, niezbędne do realizacji projektu.

Na wniosek instytucji zamawiającej oferty mogą być wyjaśniane, określane i dopracowywane, nie powodując jednak modyfikacji zasadniczych elementów oferty lub zaproszenia do składnia ofert, których zmiana mogłaby naruszyć konkurencję lub wywierać skutek dyskryminacyjny.

Oferent, którego oferta została uznana za ekonomicznie najbardziej korzystną może zostać poproszony, na wniosek instytucji zamawiającej, o wyjaśnienie aspektów swojej oferty lub o potwierdzenie zawartych w niej zobowiązań pod warunkiem, że nie będzie to skutkowało zmianą zasadniczych elementów oferty lub zaproszenia do składania ofert, naruszeniem konkurencji lub spowodowaniem dyskryminacji.

5. Instytucje zamawiające mogą ustalać ceny lub płatności dla uczestników dialogu.".

12) W art. 126 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

i) zdanie wstępne i lit. a) otrzymują następujące brzmienie:

"Instytucje zamawiające mogą udzielać zamówień publicznych w procedurze negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, niezależnie od wartości szacunkowej zamówienia, w następujących przypadkach:

a) jeżeli żadne lub odpowiednie oferty lub też kandydatura nie zostały złożone w odpowiedzi na procedurę otwartą lub ograniczoną, po zakończeniu procedury początkowej, pod warunkiem że pierwotne warunki zamówienia, określone w dokumentach odnoszących się do zaproszenia do składania ofert określonych w art. 130, nie są w znaczny sposób zmienione;";

ii) litera c) otrzymuje następujące brzmienie:

"c) w stopniu, w jakim jest to absolutnie niezbędne, w przypadku gdy z wyjątkowo nagłych przyczyn, wynikłych z nieprzewidzianych zdarzeń niezależnych od instytucji zamawiającej, niemożliwe jest zastosowanie się do terminów ustalonych dla innych procedur i ustanowionych w art. 140, 141 i 142;";

iii) litery e) i f) otrzymują następujące brzmienie:

"e) w sprawie dodatkowych usług i robót, nieobjętych projektem rozważanym początkowo, ani umowę wstępną, ale które w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, stały się niezbędne dla wykonania usług lub robót, podlegających warunkom wymienionym w ust. 2;

f) w sprawie dodatkowych nowych usług i robót polegających na powtarzaniu podobnych usług lub robót budowlanych, powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu te same instytucje zamawiające udzieliły wcześniejsze zamówienie, pod warunkiem że usługi i roboty te odpowiadają podstawowemu projektowi oraz że projekt ten stanowił przedmiot pierwotnego zamówienia udzielonego w ramach procedury otwartej lub ograniczonej, na warunkach określonych w ust. 3;";

iv) w lit. g) dodaje się następujące punkty:

"iii) w sprawie dostaw produktów notowanych i kupowanych na giełdzie surowców;

iv) w sprawie zakupów na szczególnie korzystnych warunkach od dostawcy ostatecznie zaprzestającego działalności handlowej lub od kuratora masy upadłości bądź likwidatora w przypadku upadłości, porozumienia sądowego lub innej procedury o podobnym charakterze na mocy prawa krajowego;";

v) litera i) otrzymuje następujące brzmienie:

"i) w przypadku zamówień na usługi prawnicze w rozumieniu załącznika II B do dyrektywy 2004/18WE; jednakże, zamówienia te są przedmiotem publikacji;";

vi) dodaje się lit. j) w następującym brzmieniu:

"j) w sprawie zamówień określonych jako tajne przez instytucje lub upoważnione przez nie władze, lub w sprawie zamówień, których wykonanie powinno być powiązane ze szczególnymi środkami ostrożności, zgodnie z obowiązującymi przepisami administracyjnymi lub wówczas, gdy wymaga tego ochrona podstawowych interesów Wspólnot lub Unii.";

vii) dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

"Instytucje zamawiające mogą również skorzystać z procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu, w przypadku wszystkich zamówień, których wartość jest niższa od 13.800 EUR.";

b) ustęp 3 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

"W przypadkach określonych w ust. 1 lit. f) opcja wykorzystania procedury negocjacyjnej zostaje wskazana, jak tylko pierwsze zamówienie zostanie poddane konkurencyjnemu przetargowi, a całkowity szacowany koszt dalszych usług lub robót jest uwzględniony przy obliczaniu progów określonych w art. 158.".

13) W art. 127 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

i) zdanie wstępne oraz lit. a) i b) otrzymują następujące brzmienie:

"Instytucje zamawiające mogą stosować procedurę negocjacyjną po opublikowaniu ogłoszenia o zamówieniu, niezależnie od wartości szacunkowej zamówienia, w następujących przypadkach:

a) w przypadku złożenia ofert, które są nieprawidłowe lub niemożliwe do przyjęcia, przez odniesienie do kryteriów selekcji lub przyznania, w odpowiedzi na procedurę otwartą lub ograniczoną lub procedurę dialogu konkurencyjnego, która została uprzednio zakończona, pod warunkiem że pierwotne warunki zamówienia, ustalone w dokumentach odnoszących się do zaproszenia do składania ofert określonych w art. 130 nie są zmienione w znacznym stopniu, bez uszczerbku dla stosowania ust. 2;

b) w wyjątkowych przypadkach, gdy chodzi o roboty, dostawy lub usługi, których charakter lub ryzyko z nimi związane nie pozwalają na wcześniejsze całkowite oszacowanie kosztów przez oferenta;";

ii) lit. e) otrzymuje następujące brzmienie:

"e) w przypadku zamówień na usługi, określonych w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE, z zastrzeżeniem art. 126 ust. 1 akapit pierwszy lit. i) i j) oraz akapitu drugiego niniejszego rozporządzenia.";

b) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. W przypadkach określonych w ust. 1 lit. a) instytucje zamawiające mogą powstrzymać się od opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, jeżeli zawierają one w procedurze negocjacyjnej wszystkich oferentów i wyłącznie oferentów, którzy spełniają kryteria wyboru oraz którzy w trakcie ostatniej procedury złożyli oferty zgodnie z wymogami formalnymi procedury przetargowej.".

14) W art. 129 ust. 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

"3. Zamówienia o wartości niższej niż 3.500 EUR mogą być udzielane na podstawie jednego przetargu.

4. Płatności dokonane z tytułu wydatków o kwocie niższej niż 200 EUR mogą być realizowane na podstawie faktur, bez uprzedniej akceptacji oferty.".

15) W art. 130 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 lit. a) i b) otrzymują następujące brzmienie:

"a) zaproszenie do złożenia oferty, do negocjacji lub do uczestnictwa w procedurze określonej w art. 125b;

b) załączone specyfikacje lub, w przypadku dialogu konkurencyjnego, o którym mowa w art. 125b, dokument opisujący potrzeby i wymogi instytucji zamawiającej, lub adres strony internetowej, na której można się z nimi zapoznać;";

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

i) zdanie wstępne oraz lit. a) i b) otrzymują następujące brzmienie:

"Zaproszenie do składania ofert, do negocjacji lub do uczestnictwa w dialogu określa co najmniej:

a) zasady rządzące składaniem i przedstawianiem ofert, włączając w szczególności datę i godzinę zakończenia składania ofert, ewentualne wymogi dotyczące stosowania standardowego formularza odpowiedzi, dokumenty do załączenia, włączając dowody możliwości gospodarczych, finansowych, zawodowych i technicznych, określonych w art. 135, o ile nie są wskazane w ogłoszeniu o zamówieniu, oraz adresy, na które powinny one zostać przesłane;

b) że składanie ofert wiąże się z przyjęciem specyfikacji określonych w ust. 1, do których odnosi się oferta, oraz że składanie ofert wiąże wykonawcę, któremu zamówienie zostaje udzielone w trakcie realizacji zamówienia;";

ii) dodaje się lit. e) w następującym brzmieniu:

"e) w przypadku dialogu konkurencyjnego ustaloną datę i adres pierwszego etapu konsultacji.";

c) w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

i) lit. a) i b) otrzymują następujące brzmienie:

"a) kryteria wyłączenia i selekcji, mające zastosowanie do zamówienia, za wyjątkiem procedury ograniczonej, w tym dialogu konkurencyjnego, oraz procedur negocjacyjnych po opublikowaniu ogłoszenia, określonego w art. 127; w takich przypadkach kryteria te określone są wyłącznie w ogłoszeniu o zamówieniu lub w wezwaniu do okazania zainteresowania;

b) kryteria udzielania i ich względną wagę lub w stosownych przypadkach malejącą listę ważności tych kryteriów, jeżeli nie są one określone w ogłoszeniu o zamówieniu;";

ii) lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

"d) minimalne wymagania, jakie muszą spełniać warianty w procedurach przewidzianych w art. 138 ust. 2, na podstawie których zamówienie jest udzielane oferentowi proponującemu najbardziej korzystną ofertę pod względem ekonomicznym, w przypadku gdy instytucja zamawiająca określiła w ogłoszeniu o zamówieniu, że warianty takie są dozwolone.";

iii) dodaje się lit. g) w następującym brzmieniu:

"g) w systemach zamówień dynamicznych, określonych w art. 125a, charakter zamierzonych zakupów, a także wszelkie informacje dotyczące systemu zamówień, użytego wyposażenia elektronicznego oraz ustaleń i technicznych specyfikacji połączenia.".

16) W art. 131 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 2 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

"c) za każdym razem, gdy to możliwe, kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projekt dla wszystkich użytkowników;";

b) ustęp 3 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie:

"b) w kwestii wymogów wykonawczych lub funkcjonalnych; mogą one obejmować właściwości związane ze środowiskiem i powinny być wystarczająco szczegółowe, aby umożliwić oferentom ustalenie przedmiotu zamówienia, a instytucjom zamawiającym umożliwić udzielenie zamówienia;";

c) w ust. 4 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

"Właściwym środkiem może być dokumentacja techniczna producenta lub sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez uznany organ.";

d) w ust. 5 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

"Oferent jest zobowiązany udowodnić, w sposób zadawalający instytucję zamawiającą i przy zastosowaniu właściwego środka, że jego oferta odpowiada wymogom wykonawczym lub funkcjonalnym ustalonym przez instytucję zamawiającą. Właściwym środkiem może być dokumentacja techniczna producenta lub sprawozdanie z badania przeprowadzonego przez uznany organ.";

e) dodaje się ust. 5a i 5b w następującym brzmieniu:

"5a. W przypadku gdy instytucje zamawiające określają właściwości związane ze środowiskiem w formie wymogów wykonawczych lub funkcjonalnych, mogą skorzystać ze szczegółowych specyfikacji, lub z ich części, które zostały zdefiniowane przez europejskie, wielonarodowe lub krajowe oznakowanie ekologiczne lub przez wszelkie inne oznakowania ekologiczne, o ile spełnione są następujące warunki:

a) używane specyfikacje są odpowiednie dla określenia właściwości produktów lub usług będących przedmiotem zamówienia;

b) wymogi oznakowania zostały określone w oparciu o informację naukową;

c) oznakowania ekologiczne zostały przyjęte w ramach procesu, w którym uczestniczyć mogą wszelkie zainteresowane strony, jak organizacje rządowe, konsumenci, producenci, dystrybutorzy i organizacje ekologiczne;

d) oznakowania ekologiczne są dostępne dla wszystkich zainteresowanych stron.

Instytucje zamawiające mogą wskazać, że produkty lub usługi posiadające oznakowanie ekologiczne powinny odpowiadać specyfikacjom technicznym zdefiniowanym w specyfikacjach przetargowych. Instytucje akceptują każdy inny właściwy środek dowodowy, jak np. dokumentacja techniczna producenta lub sprawozdania z badania przeprowadzonego przez uznany organ.

5b. W rozumieniu ust. 4, 5 i 5a uznanym organem jest laboratorium badawcze lub kalibracyjne, organ kontrolny lub certyfikacji zgodny z odpowiednimi normami europejskimi.".

17) Artykuł 134 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 134

Dowody

(art. 93-96 rozporządzenia finansowego)

1. Instytucja zamawiająca przyjmuje, jako wystarczający dowód, że kandydata lub oferenta nie dotyczy żadna z sytuacji, opisanych w art. 93 ust. 1 lit. a), b) lub e) rozporządzenia finansowego, przedstawienie aktualnego zaświadczenia o niekaralności, a w razie jego braku inny aktualny i równoważny dokument wystawiony przez organ sądowy lub administracyjny kraju siedziby lub pochodzenia, wskazujący, że wymogi te są spełnione. Instytucja zamawiająca przyjmuje jako wystarczający dowód, że kandydata lub oferenta nie dotyczy żadna z sytuacji opisanych w art. 93 ust. 1 lit. d) rozporządzenia finansowego, aktualne zaświadczenie wystawione przez właściwe władze danego Państwa Członkowskiego.

2. Jeżeli dokument lub zaświadczenie określone w ust. 1 nie zostało wydane w danym kraju, a także w innych przypadkach wykluczenia określonych w art. 93 i 94 rozporządzenia finansowego, może ono zostać zastąpione zaprzysiężonym lub, jeżeli to niemożliwe, uroczystym oświadczeniem, złożonym przez zainteresowaną osobę przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem lub wykwalifikowanym organem zawodowym kraju siedziby lub pochodzenia.

W przypadku zamówień o wartości poniżej 50.000 EUR instytucja zamawiająca może, w zależności od swojej analizy ryzyka, zwrócić się do kandydata lub do oferentów o jedno oświadczenie pod słowem honoru potwierdzające, że nie znajdują się oni w żadnej z sytuacji określonych w art. 93 i 94 rozporządzenia finansowego.

3. W zależności od ustawodawstwa kraju, w którym oferent lub kandydat ma zarejestrowaną działalność, dokumenty określone w ust. 1 i 2 dotyczą osób prawnych i osób fizycznych, włączając, gdzie jest to uznane za niezbędne przez instytucję zamawiającą, dyrektorów spółek lub jakiekolwiek osoby o uprawnieniach do reprezentowania, podejmowania decyzji i prowadzenia kontroli w odniesieniu do kandydata lub oferenta.

4. W razie wątpliwości co do osobistej sytuacji kandydatów lub oferentów instytucje zamawiające mogą samodzielnie zwrócić się do właściwych władz, określonych w ust. 1, w celu uzyskania niezbędnych informacji na temat tej sytuacji.".

18) W art. 135 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 5 otrzymuje następujące brzmienie:

"5. Informacje wymagane przez instytucję zamawiającą jako dowód możliwości finansowych, gospodarczych, technicznych i zawodowych kandydata lub oferenta oraz minimalnych poziomów możliwości, wymaganych zgodnie z ust. 2, nie mogą wykraczać poza przedmiot zamówienia i uwzględniają uzasadnienie podmiotów gospodarczych, jeżeli chodzi w szczególności o ochronę tajemnicy handlowej i technicznej spółki.";

b) dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

"6. W przypadku zamówień o wartości poniżej 50.000 EUR instytucja zamawiająca może, w zależności od swojej analizy ryzyka, nie zwracać się do kandydata lub oferenta o dostarczenie dowodów potwierdzających ich możliwości gospodarcze i finansowe, techniczne i zawodowe. W takim przypadku nie będzie można dokonać żadnego finansowania wstępnego lub płatności zaliczkowych.".

19) W art. 136 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 zdanie wprowadzające otrzymuje następujące brzmienie:

"Dowody możliwości gospodarczej i finansowej mogą zostać dostarczone w szczególności w postaci jednego lub kilku następujących dokumentów;";

b) w ust. 3 dodaje się następujący akapit:

"Na tych samych warunkach konsorcjum podmiotów gospodarczych, o którym mowa w art. 116 ust. 6, może opierać się na możliwościach konsorcjum lub innych podmiotów.".

20) W art. 137 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

i) zdanie wstępne otrzymuje następujące brzmienie:

"Dowody możliwości technicznych i zawodowych podmiotów gospodarczych mogą, w zależności od charakteru, ilości lub skali i celu dostaw, usług lub robót, które mają być zrealizowane, być dostarczone na podstawie jednego lub wielu następujących dokumentów:";

ii) litera d) otrzymuje następujące brzmienie:

"d) opis wyposażenia technicznego i środków wykorzystywanych w celu zapewnienia jakości dostaw i usług oraz opis programów naukowych i badawczych spółki;";

iii) dodaje się lit. i):

"i) w przypadku zamówień publicznych na roboty i usługi, jedynie we właściwych przypadkach, wskazanie środków zarządzania środowiskiem, jakie podmiot gospodarczy będzie mógł zastosować podczas realizacji zamówienia.";

b) dodaje się ust. 3a i 3b w następującym brzmieniu:

"3a. Zwracając się o przedstawienie certyfikatów wydanych przez niezależne organy, potwierdzających, że podmiot gospodarczy stosuje się do określonych norm gwarantujących jakość, instytucje zamawiające odnoszą się do systemów zapewniania jakości opartych na szeregu norm europejskich z tego zakresu, certyfikowanych przez właściwe organy jako zgodne z szeregiem norm europejskich dotyczących certyfikacji.

3b. Zwracając się o przedstawienie certyfikatów wydanych przez niezależne organy, potwierdzających, że podmiot gospodarczy stosuje się do określonych norm z zakresu zarządzania środowiskiem, instytucje zamawiające odnoszą się do systemu ekozarządzania i ekoaudytu (EMAS) przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 761/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady(*) oraz do norm zarządzania środowiskiem opartych na europejskich i międzynarodowych normach z tego zakresu, certyfikowanych przez właściwe organy jako zgodne z prawodawstwem wspólnotowym lub z europejskimi lub międzynarodowymi normami dotyczącymi certyfikacji. Instytucje uznają równoważne certyfikaty organów mających siedzibę w innych Państwach Członkowskich. Akceptują również inne dowody o równoważnych środkach z zakresu zarządzania środowiskiem przedstawiane przez podmioty gospodarcze.

______

(*) Dz.U. L 114 z 24.4.2001, str. 1.";

c) w ust. 4 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

"Na tych samych warunkach konsorcjum podmiotów gospodarczych, o którym mowa w art. 116 ust. 6, może opierać się na możliwościach konsorcjum lub innych podmiotów.".

21) Artykuł 138 ust. 3 akapit pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

"Instytucja zamawiająca określa w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacjach lub dokumencie opisowym wskaźniki korygujące, jakie zastosuje do każdego z kryteriów, w celu określenia najbardziej korzystnej oferty ekonomicznie. Wskaźniki korygujące mogą tworzyć przedział, którego wartości maksymalne powinny być odpowiednio dostosowane.

Wskaźniki zastosowane do kryterium ceny, w odniesieniu do innych kryteriów, nie mogą powodować neutralizacji kryterium ceny przy wyborze wykonawcy zamówienia, bez uszczerbku dla cenników ustanowionych przez instytucję w odniesieniu do wynagrodzenia za określone usługi, jak np. usługi świadczone przez specjalistów ds. oceny.".

22) Dodaje się art. 138a w następującym brzmieniu:

"Artykuł 138a

Wykorzystanie aukcji elektronicznych

(art. 97 ust. 2 rozporządzenia finansowego)

1. W procedurach otwartych, ograniczonych lub negocjowanych dotyczących przypadku określonego w art. 127 ust. 1 lit. a) instytucje zamawiające mogą podjąć decyzję, iż udzielenie zamówienia publicznego zostanie poprzedzone aukcją elektroniczną, o której mowa w art. 54 dyrektywy 2004/18/WE, jeżeli będzie możliwe szczegółowe ustalenie specyfikacji zamówienia.

Na tych samych warunkach aukcja elektroniczna może zostać wykorzystana podczas ponownego ubiegania się o zamówienie przez strony umowy ramowej przewidzianej w art. 117 ust. 4 lit. b) niniejszego rozporządzeniaoraz ubieganie się o zamówienia udzielane w ramach systemu zamówień dynamicznych, o którym mowa w art. 125a.

Aukcja elektroniczna dotyczy bądź progów cenowych, gdy zamówienie jest udzielane ofercie przedstawiającej najniższą cenę, bądź cen lub wartości elementów ofert wskazanych w specyfikacji przetargowej, gdy zamówienie jest udzielane ofercie ekonomicznie najbardziej korzystnej.

2. Instytucje zamawiające, które podejmują decyzję o skorzystaniu z aukcji elektronicznej, zawiadamiają o tym w ogłoszeniu o zamówieniu.

Specyfikacja zawiera między innymi następujące informacje:

a) elementy, których wartość będzie przedmiotem aukcji elektronicznej, o ile elementy te można przedstawić ilościowo w liczbach lub w procentach;

b) ewentualne granice wartości do przedstawienia, wynikające ze specyfikacji przedmiotu zamówienia;

c) informacje, które zostaną przekazane oferentom podczas aukcji elektronicznej, a także moment tego przekazania, jeżeli ono nastąpi;

d) odpowiednie informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej;

e) warunki, na których oferenci będą mogli składać oferty, a w szczególności minimalne różnice, które w razie potrzeby będą wymagane przy składaniu ofert;

f) odpowiednie informacje na temat używanego urządzenia elektronicznego oraz warunki i techniczne specyfikacje połączenia.

3. Przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej instytucje zamawiające dokonają pierwszego pełnego oszacowania ofert zgodnie z jednym lub wieloma ustalonymi kryteriami udzielania i ich wskaźnikami korygującymi.

Wszyscy oferenci, którzy przedstawią dopuszczalne oferty, zostaną jednocześnie zaproszeni drogą elektroniczną do przedstawienia nowych cen lub nowych wartości; zaproszenie będzie zawierało wszelkie odpowiednie informacje na temat indywidualnego połączenia z używanym urządzeniem technicznym i określało datę i godzinę rozpoczęcia aukcji elektronicznej. Aukcja elektroniczna może zostać przeprowadzona w kilku kolejnych etapach. Aukcja elektroniczna może rozpocząć się najwcześniej w dwa dni robocze po dacie przesłania zaproszeń.

4. W przypadku gdy zamówienie ma być udzielone ofercie ekonomicznie najbardziej korzystnej, do zaproszenia dołączony jest pełny wynik oceny danego oferenta przeprowadzonej zgodnie z ważeniem przewidzianym w art. 138 ust. 3 akapit pierwszy.

Zaproszenie wskazuje również wzór matematyczny, który podczas aukcji elektronicznej będzie dokonywał automatycznej reklasyfikacji w zależności od nowych cen lub nowych przedstawionych wartości. Wzór będzie uwzględniał ważenie wszystkich kryteriów przyjętych do określenia oferty ekonomicznie najbardziej korzystnej, wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacjach; w związku z tym ewentualne przedziały muszą zostać wcześniej wyrażone przy użyciu określonej wartości.

W przypadku dopuszczenia różnych wariantów dla każdego wariantu należy podać odrębny wzór.

5. Na każdym etapie aukcji elektronicznej instytucje zamawiające niezwłocznie będą podawać wszystkim oferentom co najmniej te informacje, które w każdej chwili pozwolą oferentom dowiedzieć się o ich odpowiedniej klasyfikacji. Mogą również podawać inne informacje dotyczące przedstawianych innych cen lub innych wartości, pod warunkiem że będzie to przewidziane w specyfikacjach.

Mogą również w każdej chwili podawać liczbę uczestników danego etapu aukcji. Jednak w żadnym przypadku nie mogą ujawniać tożsamości oferentów podczas przebiegu etapów aukcji elektronicznej.

6. Instytucje zamawiające zamykają aukcję elektroniczną zgodnie z jednym lub wieloma poniższymi warunkami:

a) w zaproszeniu do aukcji podają z góry ustaloną datę i godzinę;

b) gdy przestaną otrzymywać nowe ceny lub nowe wartości odpowiadające wymogom dotyczącym minimalnych różnic. W tym przypadku instytucje zamawiające wskażą w zaproszeniu do aukcji termin, jaki będzie musiał upłynąć między chwilą otrzymania ostatniego złożenia oferty a zamknięciem aukcji elektronicznej;

c) gdy osiągnięta zostanie liczba etapów aukcji ustalona w zaproszeniu do aukcji.

W przypadku decyzji instytucji zamawiających o zamknięciu aukcji elektronicznej zgodnie z lit. c), ewentualnie w połączeniu z warunkami przewidzianymi w lit. b), zaproszenie do aukcji będzie zawierać harmonogram poszczególnych etapów aukcji.

7. Po zamknięciu aukcji elektronicznej instytucje zamawiające udzielają zamówienia zgodnie z art. 138 w zależności od wyników aukcji elektronicznej.

Instytucje zamawiające nie mogą korzystać z aukcji elektronicznych w sposób nienależyty, zapobiegający, ograniczający lub naruszający konkurencję, ani też w sposób zmieniający przedmiot zamówienia, jaki został poddany procedurze przetargowej poprzez opublikowanie ogłoszenia o zamówieniu i określony w specyfikacjach.".

23) Do art. 139 ust. 1 akapit pierwszy dodaje się następujące zdanie:

"Wyjaśnienia te mogą dotyczyć w szczególności obowiązujących przepisów z zakresu ochrony i warunków pracy w miejscu realizacji zamówienia.".

24) W art. 140 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustępy 2, 3 i 4 otrzymują następujące brzmienie:

"2. W procedurach otwartych, w przypadku zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi ustanowione w art. 158, termin przyjęcia ofert jest nie krótszy niż pięćdziesiąt dwa dni od dnia, w którym przesłano ogłoszenia o zamówieniu.

3. W procedurach ograniczonych, również w przypadkach korzystania z dialogu konkurencyjnego określonych w art. 125b, i w procedurach negocjacyjnych z ogłoszeniami o zamówieniach o wartości równej lub wyższej niż progi ustanowione w art. 158, minimalny termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu jest nie krótszy niż trzydzieści siedem dni od dnia, w którym przesłano ogłoszenia o zamówieniu.

W procedurach ograniczonych, w odniesieniu do zamówień o wartości równej lub wyższej niż progi ustanowione w art. 158, termin przyjmowania ofert jest nie krótszy niż czterdzieści dni od dnia, w którym przesłano zaproszenia do składania ofert.

Tym niemniej w procedurach ograniczonych, po wezwaniu do okazania zainteresowania wskazanego w art. 128, termin przyjmowania ofert jest nie krótszy niż dwadzieścia jeden dni od dnia, w którym przesłano zaproszenia do składania ofert.

4. W przypadku gdy instytucje zamawiające, zgodnie z art. 118 ust. 2, przesłały do publikacji wstępne ogłoszenie o zamówieniu lub same opublikowały wstępne ogłoszenie o zamówieniu w ramach profilu nabywcy, termin przyjmowania ofert może ogólnie zostać skrócony do trzydziestu sześciu dni, ale w żadnych okolicznościach nie może być krótszy niż dwadzieścia dwa dni od dnia przesłania ogłoszenia o zamówieniu lub zaproszenia do składania ofert.

Skrócenie terminu, o którym mowa w akapicie pierwszym, możliwe jest tylko wówczas, gdy ogłoszenie wstępne spełnia następujące warunki:

a) zawiera wszelkie informacje wymagane z ogłoszeniu o zamówieniu, o ile informacje te są dostępne w chwili publikacji ogłoszenia;

b) zostało wysłane do publikacji nie mniej niż pięćdziesiąt dwa dni i nie więcej niż dwanaście miesięcy przed datą przesłania ogłoszenia o zamówieniu.";

b) dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

"5. Terminy przyjęcia ofert mogą zostać skrócone o pięć dni, jeżeli wszystkie dokumenty związane z zaproszeniem do składania ofert są ogólnie i bezpośrednio dostępne drogą elektroniczną już od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu lub wezwania do okazania zainteresowania.".

25) W art. 141 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustępy 1 i 2 otrzymują następujące brzmienie:

"1. Pod warunkiem że wniosek został złożony we właściwym czasie, przed nieprzekraczalnym terminem składania ofert, specyfikacje lub dokumenty opisowe z procedury określonej w art. 125b, a także dokumenty dodatkowe przesyłane są w ciągu sześciu dni kalendarzowych od przyjęcia wniosku, z zastrzeżeniem przepisów ust. 4, do wszystkich podmiotów gospodarczych, które składały wnioski o specyfikacje lub wyraziły zainteresowanie podjęciem dialogu lub złożeniem oferty. Instytucje zamawiające nie są zobowiązane do odpowiedzi na wnioski o przesłanie złożone mniej niż 5 dni roboczych przed nieprzekraczalnym terminem składania ofert.

2. Pod warunkiem że wniosek w tej sprawie został złożony w odpowiednim czasie, przed nieprzekraczalnym terminem składania ofert, dodatkowe informacje, odnoszące się do specyfikacji, dokumentów opisowych lub dokumentów dodatkowych, dostarczane są równocześnie wszystkim podmiotom gospodarczym, które złożyły wniosek o specyfikacje lub wyraziły zainteresowanie podjęciem dialogu lub złożeniem oferty nie później niż sześć dni przed nieprzekraczalnym terminem przyjmowania ofert lub w przypadku wniosków o informacje otrzymanych mniej niż osiem dni kalendarzowych przed nieprzekraczalnym terminem przyjmowania ofert, najwcześniej jak to możliwe po przyjęciu wniosku. Instytucje zamawiające nie są zobowiązane do odpowiedzi na wnioski o przesłanie złożone mniej niż 5 dni roboczych przed nieprzekraczalnym terminem składania ofert.";

b) ustęp 4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Jeżeli w procedurze otwartej, również w systemach zamówień dynamicznych określonych w art. 125a, wszystkie dokumenty zaproszenia do składania ofert i wszystkie dokumenty dodatkowe są ogólnie, w pełni i bezpośrednio dostępne drogą elektroniczną, przepisy ust. 1 nie stosują się. Ogłoszenie o zamówieniu określone w art. 118 ust. 3 zawiera wówczas adres strony internetowej, na której dokumenty są udostępnione.".

26) Artykuł 142 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 142

Terminy w nagłych przypadkach

(artykuł 98 ust. 1 rozporządzenia finansowego)

1. Jeżeli właściwie umotywowany nagły przypadek sprawia, że terminy ustanowione w art. 140 ust. 3 w odniesieniu do procedur ograniczonych i procedur negocjacyjnych, którym towarzyszy publikacja ogłoszenia o zamówieniu, są niemożliwe do wykonania, instytucje zamawiające mogą ustalić następujące terminy, wyrażone w dniach kalendarzowych:

a) termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wynoszący nie mniej niż piętnaście dni od daty wysłania ogłoszenia o zamówieniu lub nie mniej niż dziesięć dni, jeżeli ogłoszenie jest przesyłane do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich drogą elektroniczną;

b) termin składania ofert wynoszący nie mniej niż dziesięć dni od daty wysłania zaproszenia do składania ofert.

2. W ramach procedur ograniczonych i przyspieszonych procedur negocjacyjnych, dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji są przekazywane wszystkim kandydatom lub oferentom nie później niż cztery dni kalendarzowe przed nieprzekraczalnym terminem przyjmowania ofert, pod warunkiem że wniosek w tej sprawie został złożony we właściwym czasie.".

27) W art. 143 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Warunki składania ofert lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu są określane przez instytucję zamawiającą, która może wybrać wyłączny sposób komunikacji. Oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mogą być przesyłane w formie listownej lub drogą elektroniczną.

Ponadto wnioski o dopuszczenie do udziału mogą być przekazywane za pośrednictwem faksu.

Wybrane środki komunikacji nie mogą mieć charakteru dyskryminującego i nie mogą powodować ograniczenia dostępu podmiotów gospodarczych do procedury udzielania zamówień.

Przyjęte środki komunikacji gwarantują spełnienie następujących warunków:

a) każda złożona oferta zawiera wszelkie informacje niezbędne do jej oceny;

b) integralność danych zostaje zachowana;

c) poufność ofert zostaje zachowana, a instytucja zamawiająca zapoznaje się z tymi ofertami dopiero po upływie terminu przewidzianego na ich składanie.

W razie potrzeby, w związku z dowodami prawnymi instytucje zamawiające mogą zażądać, by w przypadku wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu składanych za pośrednictwem faksu wysyłka została potwierdzona w formie listownej lub drogą elektroniczną możliwie najszybciej, w każdym razie przed nieprzekraczalnym terminem określonym w art. 140 i 251.

Instytucje zamawiające mogą zażądać, by oferty składane drogą elektroniczną były podpisane zaawansowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu dyrektywy nr 1999/93/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(*).

______

(*) Dz.U. L 13 z 19.1.2000, str. 12.";

b) dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy instytucja zamawiająca zezwala na składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu drogą elektroniczną, używane narzędzia, a także ich właściwości techniczne powinny mieć charakter niedyskryminujący, być powszechnie dostępne i kompatybilne z ogólnie stosowanymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi. Informacje dotyczące specyfikacji niezbędnych do przedstawienia ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w tym kodowania, są udostępniane oferentom lub wnioskodawcom.

Ponadto przepisy dotyczące przyjmowania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu muszą być zgodne z wymogami załącznika X do dyrektywy nr 2004/18/WE.";

c) ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. W przypadku gdy przekazywanie ofert następuje w formie listownej, oferenci mogą składać oferty:

a) albo za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej; w tym celu dokumenty zaproszenia do składania ofert określają, że ważna jest data wysłania potwierdzona stemplem pocztowym lub data pokwitowania odbioru;

b) albo przez osobiste dostarczenie do siedziby instytucji przez oferenta lub poprzez agenta; w takim przypadku dokumenty dotyczące zaproszenia do składania ofert określają, poza informacjami określonymi w art. 130 ust. 2 lit. a), organ, do którego oferty mają być składane, na podstawie podpisanego i opatrzonego datą pokwitowania odbioru".

28) W art. 145 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty, które spełniają wymogi art. 143, zostają otwarte.";

b) ustęp 2 akapity drugi i trzeci otrzymują następujące brzmienie:

"Komitet składa się z co najmniej trzech osób, reprezentujących co najmniej dwa podmioty organizacyjne zainteresowanej instytucji, niemających między sobą żadnych powiązań hierarchicznych, z których co najmniej jedna nie zależy od właściwego intendenta. W celu uniknięcia wszelkich konfliktów interesów osoby te podlegają zobowiązaniom określonym w art. 52 rozporządzenia finansowego.

W przypadku przedstawicielstw i jednostek lokalnych określonych w art. 254 lub pojedynczych jednostek Państwa Członkowskiego, w których nie ma oddzielnych podmiotów, wymóg dotyczący podmiotów organizacyjnych bez powiązań hierarchicznych między nimi nie stosuje się.";

c) ustęp 3 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"W przypadku ofert wysyłanych w formie listownej jeden lub więcej członków komitetu otwierającego parafuje dokumenty, potwierdzając datę i godzinę wysyłki każdej oferty.".

29) W art. 146 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 akapit pierwszy otrzymuje następujące brzmienie:

"Wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty, co do których zadeklarowano, że są zgodne z wymogami, są oceniane i porządkowane przez komitet oceniający na każdym z dwóch etapów na podstawie, z jednej strony, kryteriów wyłączenia i wyboru, oraz, z drugiej strony, na podstawie kryteriów udzielania, które zostały wcześniej określone.";

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

i) akapity pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

"Komitet oceniający składa się z co najmniej trzech osób reprezentujących co najmniej dwa podmioty organizacyjne zainteresowanej instytucji, niemających między sobą żadnych powiązań hierarchicznych, z których co najmniej jedna nie zależy od właściwego intendenta. W celu uniknięcia wszelkich konfliktów interesów osoby te podlegają zobowiązaniom określonym w art. 52 rozporządzenia finansowego.

W przypadku przedstawicielstw i jednostek lokalnych określonych w art. 254 lub pojedynczych jednostek Państwa Członkowskiego, w których nie ma oddzielnych podmiotów, wymóg dotyczący podmiotów organizacyjnych bez powiązań hierarchicznych między nimi nie stosuje się.";

ii) dodaje się akapit czwarty w następującym brzmieniu:

"Zewnętrzni eksperci mogą wspierać komitet na podstawie decyzji właściwego intendenta. Właściwy intendent upewnia się, czy eksperci przestrzegają zobowiązań określonych w art. 52 rozporządzenia finansowego.";

c) w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

i) akapit drugi otrzymuje następujące brzmienie:

"Jednakże komitet oceniający lub instytucja zamawiająca może poprosić kandydata lub oferentów o dostarczenie dodatkowych materiałów lub o objaśnienie dokumentów towarzyszących, złożonych w związku z kryteriami wyłączenia i kryteriami wyboru, w wyznaczonym terminie.";

ii) dodaje się akapit trzeci:

"Za prawidłowe uznawane są oferty, które spełniają kryteria wyłączenia i wyboru.".

30) W art. 147 wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 147

Wyniki oceny

(art. 99 rozporządzenia finansowego)";

b) w ust. 2 zdanie wstępne i lit. a) otrzymują następujące brzmienie:

"Pisemne sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:

a) nazwę i adres instytucji zamawiającej, przedmiot i wartość zamówienia, umowy ramowej lub systemu zamówień dynamicznych;";

c) w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

i) lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

"a) nazwę i adres instytucji zamawiającej, przedmiot i wartość umowy, umowy ramowej lub systemu zamówień dynamicznych;";

ii) lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:

"f) w przypadku procedur negocjacyjnych i dialogu konkurencyjnego okoliczności określone w art. 125b, 126, 127, 242, 244, 246 i 247, które uzasadniają ich zastosowanie;".

31) Do art. 148 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:

"5. W przypadku zamówień na usługi prawnicze w rozumieniu załącznika II B do dyrektywy 2004/18/WE, instytucja zamawiająca może nawiązywać z oferentami kontakty niezbędne do weryfikacji kryteriów wyboru i/lub udzielania.".

32) W art. 149 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Instytucje zamawiające, najszybciej jak to możliwe, informują kandydatów i oferentów o podjętych decyzjach dotyczących udzielenia zamówień, umowy ramowej lub dopuszczenia do systemu zamówień dynamicznych, włączając powody ze względu na które zdecydowały one o nieudzieleniu zamówienia, umowy ramowej lub o niewprowadzeniu systemu zamówień dynamicznych, będących przedmiotem przetargu konkurencyjnego, lub też o ponowieniu procedury.";

b) dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

"3. W przypadku zamówień udzielanych przez instytucje wspólnotowe na własny rachunek na mocy art. 105 rozporządzenia finansowego, instytucje zamawiające informują wszystkich odrzuconych kandydatów lub oferentów, równocześnie i indywidualnie, najszybciej jak to możliwe po podjęciu decyzji dotyczącej przyznania i nie później niż w ciągu kolejnego tygodnia listem, faksem lub pocztą elektroniczną, że ich oferty lub wnioski nie zostały przyjęte, precyzując w każdym przypadku przyczyny odrzucenia oferty lub wniosku.

Instytucje zamawiające informują wybranego kandydata lub oferenta o decyzji o przyznaniu, w tym samym czasie, co informują odrzuconych kandydatów lub oferentów, że ich oferty wnioski nie zostały przyjęte, i zaznaczają, że przekazana decyzja nie stanowi zobowiązania dla właściwej instytucji zamawiającej.

Odrzuceni oferenci lub kandydaci mogą uzyskać dodatkowe informacje na temat przyczyn odrzucenia ich oferty lub wniosku na pisemną prośbę wysłaną listem, faksem lub pocztą elektroniczną, a oferenci, których oferty zostały dopuszczone, mogą uzyskać informacje o ogólnych danych oraz zaletach oferty, którą wybrano oraz nazwisku oferenta, któremu udzielono zamówienia, nie naruszając przepisów art. 100 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia finansowego. Instytucje zamawiające odpowiedzą nie później niż w terminie piętnastu dni kalendarzowych od dnia otrzymania prośby.

Instytucje zamawiające mogą podpisać umowę z oferentem lub kandydatem, któremu przyznano zamówienie lub umowę ramową, nie wcześniej niż po upływie dwóch tygodni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu równoległego poinformowania o decyzjach o odrzuceniu oferty i przyznaniu zamówienia. W stosownym przypadku mogą zawiesić podpisanie umowy w celu przeprowadzenia dodatkowej analizy, jeżeli uzasadniają to wnioski lub uwagi przekazane przez odrzuconych oferentów lub kandydatów w okresie dwóch tygodni kalendarzowych po powiadomieniu o odrzuceniu oferty lub przyznaniu zamówienia lub wszelkie inne istotne informacje uzyskane w tym okresie. W takim przypadku wszyscy kandydaci lub oferenci są informowani w terminie trzech dni roboczych od dnia decyzji o zawieszeniu.".

33) Tytuł art. 154 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 154

Określenie właściwego poziomu dla obliczania progów

(art. 104 i 105 rozporządzenia finansowego)".

34) Artykuł 155 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane jest dzielony na kilka części, z których każda stanowi pojedynczy przedmiot zamówienia, wartość każdej części jest uwzględniana w ramach ogólnej oceny stosowanego progu.

W przypadku gdy wartość całkowita wszystkich części jest równa lub przekracza progi ustanowione w art. 158, przepisy art. 90 ust. 1 oraz art. 91 ust. 1 i 2 rozporządzenia finansowego mają zastosowanie dla każdej części, z wyjątkiem części, których wartość szacunkowa jest niższa niż 80.000 EUR w przypadku zamówień na usługi i dostawy lub niższa niż 1.000.000 EUR w przypadku zamówień na roboty budowlane, pod warunkiem że łączna wysokość tych części nie przekracza 20 % łącznej wartości wszystkich części składających się na dane zamówienie.".

35) W art. 156 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Do celów obliczania szacowanej kwoty zamówienia instytucja zamawiająca wlicza całkowite szacowane wynagrodzenie wykonawcy.

W przypadku gdy zamówienie dopuszcza opcje lub powtórzenie zamówienia, podstawą obliczenia jest maksymalna dopuszczona kwota, włączając wykorzystanie klauzuli dotyczącej opcji i powtórzenia.

Obliczanie jest dokonywane na etapie wysyłki ogłoszenia o zamówieniu lub, jeżeli takie ogłoszenie nie jest przewidywane, w chwili rozpoczęcia procedury udzielania przez instytucję zamawiającą.";

b) dodaje się ust. 1a:

"1a. Przy umowach ramowych i systemach zamówień dynamicznych uwzględniana jest maksymalna wartość całości zamówień przewidywanych na cały okres obowiązywania umowy ramowej lub systemu zamówień dynamicznych.";

c) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

i) lit. a) otrzymuje następujące brzmienie:

"a) w przypadku usług ubezpieczeniowych należną składkę i inne środki wynagrodzenia;";

ii) lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

"c) w przypadku zamówień obejmujących projekty, opłaty, prowizje i inne rodzaje wynagrodzenia.".

36) Artykuł 157 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 157

Progi dla wstępnych ogłoszeń informacyjnych

(art. 105 rozporządzenia finansowego)

Progi przewidziane w art. 118 dla publikacji wstępnych ogłoszeń informacyjnych są następujące:

a) 750.000 EUR w odniesieniu do zamówień na dostawy i usługi wymienione w załączniku II A do dyrektywy 2004/18/WE;

b) 5.923.000 EUR w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane.".

37) W art. 158 tytuł i ust. 1 otrzymują następujące brzmienie:

"Artykuł 158

Progi do stosowania procedur na podstawie dyrektywy 2004/18/WE

(art. 105 rozporządzenia finansowego)

1. Progi określone w art. 105 rozporządzenia finansowego są następujące:

a) 154.000 EUR w odniesieniu do zamówień na dostawy i usługi wymienione w załączniku II A do dyrektywy 2004/18/WE, z wyjątkiem zamówień na badania i rozwój wymienionych w ramach kategorii 8 tego Załącznika;

b) 236.000 EUR w odniesieniu do zamówień na usługi wymienione w załączniku II B do dyrektywy 2004/18/WE oraz w odniesieniu do zamówień na badania i rozwój wymienionych w kategorii 8 załącznika II A do dyrektywy 2004/18/WE;

c) 5.923.000 EUR w odniesieniu do zamówień na roboty budowlane.".

38) W art. 164 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a) lit. d) ppkt ii) otrzymuje następujące brzmienie:

"ii) maksymalnej wysokości finansowania kosztów dopuszczalnych na działania lub zatwierdzony program pracy, z wyjątkiem przypadku wniesienia kwot stawki ryczałtowej lub skali kosztów jednostkowych określonych w art. 181 ust. 1;";

b) litera g) otrzymuje następujące brzmienie:

"g) szacunkowy budżet i szczegóły dotyczące kosztów dopuszczalnych działań lub zatwierdzonego programu pracy, z wyjątkiem przypadku kwot stawki ryczałtowej lub skali kosztów jednostkowych określonych w art. 181 ust. 1;".

39) Artykuł. 165 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do stypendiów na studia, badania naukowe lub szkolenia, wypłacanych osobom fizycznym, ani do nagród przyznanych w wyniku konkursów, ani w przypadku kwot stawki ryczałtowej ani skali kosztów jednostkowych, określonych w art. 181 ust. 1.".

40) Artykuł 166 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 166

Programowanie roczne

(art. 110 ust. 1 rozporządzenia finansowego)

1. Roczny program pracy na dotacje jest przygotowywany przez każdego właściwego intendenta i przyjmowany przez Komisję. Jest on publikowany na stronie internetowej Komisji, informującej o dotacjach, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku budżetowego.

Program pracy określa akt podstawowy, cele, harmonogram zaproszeń do składania propozycji, wraz z szacowaną wysokością i oczekiwanymi wynikami.

2. Wszelkie znaczne zmiany w programie pracy podczas roku budżetowego zostają przyjęte i publikowane zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1.".

41) Artykuł 168 ust. 1 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

"d) na rzecz organów wskazanych w akcie podstawowym, w rozumieniu art. 49 rozporządzenia finansowego, określonym w art. 31 niniejszego rozporządzenia, jako odbiorcy dotacji.".

42) Artykuł 169 ust. 2 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

"c) kwota przyznana oraz, z wyjątkiem przypadku kwot stawki ryczałtowej oraz skali kosztów jednostkowych określonych w art. 181 ust. 1, wysokość finansowania kosztów działania lub zatwierdzonego programu pracy.".

43) Artykuł 172 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Beneficjent dostarcza dowody na zapewnione współfinansowanie poprzez zastosowanie środków własnych lub w formie przelewów finansowych od osób trzecich lub świadczeń rzeczowych, z wyjątkiem przypadku kwot stawki ryczałtowej i skali kosztów jednostkowych określonych w art. 181 ust. 1.".

44) W art. 180 wprowadza się następujące zmiany:

a) dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu:

"1a. Beneficjent składa oświadczenie pod słowem honoru o pełnym, wiarygodnym i prawidłowym charakterze informacji zawartych w jego wnioskach o płatność, bez uszczerbku dla przepisów art. 104.

Poświadcza również, że poniesione koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie przyznania dotacji oraz że wnioski o płatność są poparte stosownymi dowodami, które mogą zostać poddane kontroli.";

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

i) akapity pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

"Właściwy intendent może zażądać przeprowadzenia kontroli zewnętrznej rachunków przedstawionych przez zatwierdzonego audytora na poparcie wszelkich płatności na podstawie wyników analizy ryzyka. W przypadku dotacji na działania lub dotacji operacyjnych sprawozdanie z kontroli załączone jest do wniosku o płatność. Jego celem jest zaświadczenie, że koszty zadeklarowane przez beneficjenta w sprawozdaniu finansowym są prawdziwe, dokładne i kwalifikowane zgodnie z odpowiednimi postanowieniami umowy w sprawie przyznania dotacji.

Kontrola zewnętrzna jest obowiązkowa dla płatności zaliczkowych i spłat sald:

a) w przypadku dotacji na działania w wysokości 750.000 EUR lub więcej;

b) w przypadku dotacji operacyjnych w wysokości 100.000 EUR lub więcej.";

ii) skreśla się akapit trzeci;

iii) akapit czwarty otrzymuje następujące brzmienie:

"W zależności od wyników analizy ryzyka właściwy intendent może zwolnić z obowiązku kontroli zewnętrznej:

a) instytucje publiczneh i organizacje międzynarodowe określone w art. 43;

b) beneficjentów dotacji, w związku z pomocą humanitarną i zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, poza płatnościami sald;

c) w przypadku płatności salda, beneficjentów dotacji, którzy podpisali umowę ramową o partnerstwie, określoną w art. 163, oraz posiadają system kontroli oferujący równoważne gwarancje dotyczące tych płatności.".

45) Artykuł 181 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 181

Finansowanie poprzez stawkę ryczałtową

(art. 117 rozporządzenia finansowego)

1. Poza przypadkami stypendiów i nagród Komisja może zezwolić na skorzystanie z wkładu kwoty składki ryczałtowej w wysokości mniejszej lub równej 10.000 EUR oraz skali kosztów jednostkowych. Komisja może również zezwolić na skorzystanie z diet dziennych na pokrycie kosztów delegacji, na podstawie skali załączonej do regulaminu lub corocznie zatwierdzanego przez Komisję.

2. Na rzecz tego samego beneficjenta mogą być łączone, w celu pokrycia różnych kategorii kosztów kwalifikowanych, poszczególne formy finansowania, o których mowa w ust. 1.

Decyzja Komisji wskazana w ust. 1 określa maksymalną kwotę dotyczącą całości takiego finansowania dopuszczonego na dotację lub na typ dotacji.

3. Umowa w sprawie przyznania dotacji może dopuścić finansowanie stawką ryczałtową maksymalnie do 7 % kwalifikowanych kosztów bezpośrednich działania, chyba że beneficjent otrzymuje dotacje operacyjne finansowane z budżetu wspólnotowego. Pułap 7 % może zostać przekroczony na podstawie uzasadnionej decyzji Komisji.

4. Aby zapewnić poszanowanie zasad współfinansowania, działalności niezarobkowej i właściwego zarządzania finansowego, formy finansowania, o których mowa w ust. 1, ocena powyższych stawek ryczałtowych, a także warunki ich ewentualnego łączenia, są oceniane i określane przez Komisję. Są one ponownie analizowane przez właściwego intendenta co najmniej raz na dwa lata.

W wyniku analizy Komisja potwierdza lub zmienia swoją pierwotną decyzję określoną w ust. 1.".

46) W art. 182 wprowadza się następujące zmiany:

a) do ust. 1 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

"Gwarancja taka może również być wymagana przez właściwego intendenta, w zależności od wyników jego analizy ryzyka zarządzania, przy uwzględnieniu trybu finansowania przyjętego w umowie w sprawie przyznania dotacji.";

b) ustęp 3 akapity pierwszy i drugi otrzymują następujące brzmienie:

"Gwarancja jest zapewniana przez zatwierdzony bank lub instytucję finansową z siedzibą w jednym z Państw Członkowskich. W przypadku gdy beneficjent ma siedzibę w państwie trzecim właściwy intendent może wyrazić zgodę, aby bank lub instytucja finansowa z siedzibą w tym państwie dostarczył takiej gwarancji, jeżeli uzna, że oferuje ona zabezpieczenia i właściwości równorzędne z zabezpieczeniami i właściwościami gwarancji wydanej przez bank lub instytucję finansową z siedzibą w Państwie Członkowskim.

Na wniosek beneficjenta gwarancja może zostać zastąpiona osobistym i solidarnym zabezpieczeniem osoby trzeciej lub solidarną, nieodwracalną i bezwarunkową gwarancją beneficjentów danego działania, którzy są stroną umowy w sprawie przyznania dotacji, po zatwierdzeniu przez właściwego intendenta.";

c) do ust. 4 dodaje się akapit w następującym brzmieniu:

"W przypadkach określonych w ust. 1 akapit drugi zostaje ona zwrócona dopiero przy spłacie salda.".

47) Artykuł 183 otrzymuje następujące brzmienie:

"Artykuł 183

Zawieszenia i zmniejszenia dotacji

(art. 119 rozporządzenia finansowego)

Właściwy intendent zawiesza płatności w następujących przypadkach:

a) w przypadku gdy uzgodnione działania lub program pracy nie są wcale realizowane lub nie są realizowane właściwie, w pełni lub na czas;

b) w przypadku gdy kwoty przekraczające górne granice finansowania ustalone w porozumieniu zostały wypłacone;

c) w przypadku gdy kwoty wpłacone zgodnie z umową w sprawie przyznania dotacji są wyższe niż koszty rzeczywiste poniesione przez beneficjenta na działanie lub gdy budżet operacyjny wykazuje nadwyżkę ex post.

W zależności od osiągniętego etapu procedury, po umożliwieniu beneficjentowi lub beneficjentom przedstawienia swoich uwag, intendent zmniejsza dotacje lub żąda ich zwrotu pro rata przez beneficjenta lub beneficjentów.".

48) Artykuł 234 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

"Dla płatności w walucie Państwa przyjmującego, konta denominowane w euro otwierane są przez instytucję finansową w kraju przyjmującym lub w jednym z Państw Członkowskich, w imieniu Komisji lub, w drodze wspólnego porozumienia, w imieniu strony przyjmującej.".

49) Artykuł 241 ust. 3 akapit trzeci otrzymuje następujące brzmienie:

"Jeżeli instytucja zamawiająca nie otrzyma co najmniej trzech ważnych ofert, procedura musi zostać anulowana i wszczęta ponownie. Jeżeli w ramach drugiej procedury nie uzyska się trzech ważnych ofert, instytucja zamawiająca można udzielić zlecenia w oparciu o jedną ważną ofertę.".

Artykuł  2

Procedury udzielania zamówień publicznych i przyznawania dotacji rozpoczęte przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia podlegają przepisom mającym zastosowanie w chwili rozpoczęcia tych procedur.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2005 r.

W imieniu Komisji
Dalia GRYBAUSKAITĖ
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.

(2) Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1874/2004 (Dz. U. L 326 z 29.10.2004, str. 17).

(3) Dz.U. L 357 z 31.12.2002, str. 1.

(4) Dz.U. L 209 z 24.7.1992, str. 1. Dyrektywa uchylona dyrektywą 2004/18/WE.

(5) Dz.U. L 340 z 16.12.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2151/2003 (Dz.U. L 329 z 17.12.2003, str. 1).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.