Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.105.12

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 kwietnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 358/2010
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ograniczenia w zakresie przewozu płynów, aerozoli i żeli przez pasażerów przylatujących z państw trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Unii skutkują pewnymi trudnościami w funkcjonowaniu tych portów lotniczych i powodują niedogodności dla pasażerów.

(2) W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 820/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 r. ustanawiającym środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego(2) przewidziano udzielanie zwolnień ze stosowania takich ograniczeń w przypadku spełnienia określonych warunków. Po sprawdzeniu, że takie warunki zostały spełnione w portach lotniczych w pewnych państwach trzecich oraz że państwa te cieszą się dobrą opinią odnośnie do współpracy z Unią i jej państwami członkowskimi, Komisja przyznała takie zwolnienia.

(3) Ponieważ rozporządzenie (WE) nr 820/2008 traci moc z dniem 29 kwietnia 2010 r., tracą moc również powyższe zwolnienia. Jednakże ograniczenia dotyczące płynów, aerozoli i żeli przewożonych przez pasażerów przylatujących z państw trzecich i przesiadających się w portach lotniczych Unii nadal obowiązują zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 272/2009 uzupełniające wspólne podstawowe normy ochrony lotnictwa cywilnego(3).

(4) Zwolnienia ze stosowania ograniczeń dotyczących płynów, aerozoli i żeli przewożonych przez pasażerów przylatujących z państw trzecich należy zatem przedłużyć przy jednoczesnym obowiązywaniu ograniczeń, pod warunkiem że takie państwa trzecie będą nadal spełniać warunki, na których przyznano zwolnienia.

(5) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiające szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego(4).

(6) Rozporządzenie (UE) nr 297/2010 z dnia 9 kwietnia 2010 r. będzie obowiązywać od dnia 29 kwietnia 2010 r. Wejście w życie niniejszego rozporządzenia jest zatem sprawą pilną, ponieważ powinno być stosowane od tego samego dnia.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Lotnictwa Cywilnego ustanowionego na mocy art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 300/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załączniku do rozporządzenia (UE) nr 185/2010 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 29 kwietnia 2010 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 23 kwietnia 2010 r.
W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72.

(2) Dz.U. L 221 z 19.8.2008, s. 8.

(3) Dz.U. L 90 z 10.4.2010, s. 1.

(4) Dz.U. L 55 z 5.3.2010. s. 1.

ZAŁĄCZNIK 

W rozdziale 4 załącznika wprowadza się następujące zmiany:

1) Punkt 4.0.4 otrzymuje następujące brzmienie:

"4. Do celów niniejszego załącznika:

a) Do »płynów, aerozoli i żeli« zalicza się pasty, emulsje, płynne/stałe mieszanki oraz zawartość pojemników pod ciśnieniem, taką jak pasty do zębów, żele do włosów, napoje, zupy, syropy, perfumy, pianki do golenia oraz inne produkty o podobnej konsystencji;

b) »torba zabezpieczona w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia« oznacza torbę zgodną z wytycznymi dotyczącymi ochrony lotnictwa zalecanymi przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego."

2) Punkt 4.1.3.4 zastępuje się punktem w brzmieniu:

"4. Płyny, aerozole i żele wnoszone przez pasażerów mogą być zwolnione z kontroli bezpieczeństwa, jeżeli takie płyny, aerozole i żele:

a) znajdują się w pojedynczych opakowaniach o pojemności nieprzekraczającej 100 ml lub równowartości w jednej zamykanej przezroczystej plastikowej torbie o pojemności nieprzekraczającej 1 litra, przy czym zawartość plastikowej torby mieści się w niej swobodnie, a torba pozostaje całkowicie zamknięta; lub

b) zostaną zużyte w trakcie podróży i są niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę, dotyczy to także pożywienia dla niemowląt. W razie konieczności pasażer musi przedstawić dowód na autentyczność zwolnionego płynu, aerozolu lub żelu; lub

c) zostały zakupione w strefie operacyjnej lotniska za punktem kontroli kart pokładowych, w punktach sprzedaży podlegających zatwierdzonym procedurom bezpieczeństwa w ramach programu ochrony portu lotniczego, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z tego samego dnia; lub

d) zostały zakupione w strefie zastrzeżonej, w punktach sprzedaży podlegających zatwierdzonym procedurom ochrony w ramach programu ochrony portu lotniczego; lub

e) zostały zakupione w innym porcie lotniczym Unii, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z tego samego dnia; lub

f) zostały zakupione na pokładzie statku powietrznego należącego do wspólnotowego przewoźnika lotniczego, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu na pokładzie statku powietrznego z tego samego dnia; lub

g) zostały zakupione w porcie lotniczym w jednym z państw trzecich wymienionym w dodatku 4-D, pod warunkiem że płyn, aerozol lub żel jest zapakowany w torbie zabezpieczonej w sposób umożliwiający łatwe stwierdzenie jej naruszenia, w której widoczny jest odpowiedni dowód jego zakupu w strefie operacyjnej danego portu lotniczego z ostatnich 36 godzin. Zwolnienia przewidziane w niniejszym punkcie przestają obowiązywać z dniem 29 kwietnia 2011 r."

3) Dodaje się dodatek 4-D w brzmieniu:

"DODATEK 4-D

Port(y) lotniczy(-e), z którego(-ych) odbywają się loty do portów lotniczych Unii:

- Kanada:

wszystkie międzynarodowe porty lotnicze

- Republika Chorwacji:

port lotniczy Dubrownik (DBV)

port lotniczy Pula (PUY)

port lotniczy Rijeka (RJK)

port lotniczy Split (SPU)

port lotniczy Zadar (ZAD)

port lotniczy Zagrzeb (ZAG)

- Malezja:

międzynarodowy port lotniczy Kuala Lumpur (KUL)

- Republika Singapuru:

port lotniczy Changi (SIN)

- Stany Zjednoczone Ameryki:

wszystkie międzynarodowe porty lotnicze"

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.