Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2014.210.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 775/2014
z dnia 16 lipca 2014 r.
zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania 1 , w szczególności jego art. 12 ust. 2, odczytywany łącznie z art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 37/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia dotyczące wspólnej polityki handlowej w odniesieniu do procedur przyjmowania niektórych środków 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) 1236/2005 zakazuje wywozu towarów, które nie mają żadnego innego praktycznego zastosowania niż wykonywanie kary śmierci, torturowanie lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, oraz nakazuje kontrolę wywozu pewnych towarów, które mogłyby być wykorzystane do tych celów. Rozporządzenie to przestrzega praw podstawowych i jest zgodne z zasadami uznanymi w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, w szczególności z zasadą poszanowania i ochrony godności człowieka, prawa do życia, a także zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.

(2) W konsultacji z grupą ekspertów dokonano przeglądu wykazu towarów będących przedmiotem kontroli i zakazu.

(3) Stosowanie zwykłych kajdanek jako narzędzi do krępowania w celu egzekwowania prawa jest ogólnie przyjęte i takie kajdanki stanowią część standardowego wyposażenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa. Wzorcowe reguły minimalne postępowania z więźniami określone przez ONZ zakazują wykorzystywania łańcuchów lub kajdan jako narzędzi do krępowania i stanowią, że kajdanek i innych narzędzi do krępowania nie wolno stosować jako kary. Narzędzia do krępowania inne niż łańcuchy i kajdany wolno stosować jedynie w ściśle określonych celach, w szczególności jako środek ostrożności w celu udaremnienia ucieczki więźnia w czasie transportu lub by zapobiec samookaleczeniu więźnia lub zranieniu innych.

(4) Stosowanie kajdanek na kciuki i palce oraz urządzeń do krępowania szyi uznawane jest za niedopuszczalne w celu egzekwowania prawa, natomiast stosowanie urządzeń do krępowania nóg zazwyczaj uznawane jest za niedopuszczalne w celu egzekwowania prawa. Z uwagi na ich charakterystykę prawdopodobieństwo zadania silnego bólu lub cierpienia w przypadku urządzeń takich jak ząbkowane kajdanki na kciuki i palce, śruby do zgniatania kciuków i palców, obręcze do krępowania nóg połączone prętem i urządzenia z obciążeniem do krępowania nóg jest większe niż w przypadku innych kajdanek na kciuki i palce oraz innych urządzeń do krępowania nóg.

(5) Stosowanie zespolonych mechanicznych narzędzi ograniczających swobodę ruchu zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia silnego bólu lub cierpienia, np. tak jak w przypadku kajdanek na ręce i nogi połączonych za plecami krępowanej osoby. Wykorzystywanie tego typu urządzeń często łączy się z ryzykiem uduszenia, zwłaszcza w przypadku urządzeń do krępowania szyi.

(6) Należy zatem zakazać handlu kajdankami na kciuki i na palce, śrubami do zgniatania kciuków i palców, obręczami do krępowania nóg połączonymi prętem, a także urządzeniami z obciążeniem do krępowania nóg. Biorąc pod uwagę, że w wyjątkowych sytuacjach ich stosowanie może być uzasadnione, wywóz kajdan i kajdanek, które nie są zwykłymi kajdankami, powinien być kontrolowany.

(7) Przeprowadzanie takich kontroli jest również właściwe w przypadku wywozu pojedynczych kajdanek lub obręczy, takich jak urządzenia do krępowania szyi lub obręcze urządzeń do krępowania nóg.

(8) Definicja zwykłych kajdanek powinna precyzować rodzaje kajdanek, których wywóz nie podlega kontroli, poprzez określenie rozmiaru pojedynczych kajdanek.

(9) Stosowanie mechanicznych narzędzi ograniczających swobodę ruchu, takich jak kajdanki, w celu przykucia więźnia do obiektu przymocowanego do podłogi, ściany lub sufitu nie jest dopuszczalną techniką krępowania. Należy zatem zakazać handlu kajdankami służącymi do przykuwania.

(10) Podobnie jak w przypadku zespolonych mechanicznych narzędzi ograniczających swobodę ruchu, w przypadku urządzeń do krępowania w wielu miejscach prawdopodobieństwo wystąpienia silnego bólu lub cierpienia jest większe niż przy stosowaniu np. zwykłych kajdanek. Krzesła, ławy i łóżka do krępowania ograniczają swobodę ruchu więźnia w znacznie większym stopniu niż jednoczesne użycie kajdanek zakładanych na ręce i na nogi. Nieodłączne ryzyko tortur lub nieludzkiego traktowania wzrasta, gdy wspomniana technika krępowania stosowana jest przez dłuższy czas. Należy zatem zakazać handlu krzesłami, ławami i łóżkami do krępowania.

(11) Z zakazu tego należy wyłączyć krzesła, ławy i łóżka wyposażone jedynie w pasy lub taśmy, ponieważ w pewnych okolicznościach ich użycie przez krótki czas może być uzasadnione, np. aby uniemożliwić pacjentom w stanie wzburzenia okaleczenie siebie lub innych osób. Stosowanie pasów, taśm lub innych narzędzi ograniczających swobodę ruchu pacjenta nie ma jednak żadnego efektu terapeutycznego ani nie jest uzasadnione medycznie.

(12) Łóżka-klatki oraz łóżka z siatką nie są właściwym środkiem ograniczania swobody ruchu pacjenta lub więźnia. Należy zatem zakazać handlu łóżkami w rodzaju klatki i łóżkami z siatką.

(13) W celu ochrony personelu i innych osób przed opluciem więźniom nakłada się czasem specjalne kaptury. Ponieważ takie kaptury zakrywają usta, a często również nos, ich stosowanie niesie nieodłączne ryzyko uduszenia. W przypadku ich stosowania jednocześnie z innymi narzędziami ograniczającymi swobodę ruchu takimi jak kajdanki zachodzi również ryzyko uszkodzenia szyi. Należy zatem kontrolować wywóz kapturów uniemożliwiających oplucie.

(14) Jest ogólnie przyjęte, że kije lub pałki stanowią standardowy element wyposażenia organów odpowiedzialnych za egzekwowanie prawa oraz że tarcze stanowią standardowe wyposażenie obronne. Zakazano już handlu pałkami wyposażonymi w kolce, ponieważ ich użycie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia silnego bólu lub cierpienia niż ma to miejsce w przypadku zwykłych pałek. Analogicznie należy zakazać handlu tarczami wyposażonymi w kolce.

(15) Stosowanie kar cielesnych takich jak chłosta stanowi torturę lub inne okrutne, nieludzkie lub poniżające karanie. Knuty i inne baty splecione z wielu rzemieni zaprojektowano w celu chłostania ludzi, w ramach kary, i nie mają one zgodnego z prawem zastosowania. Baty z pojedynczym rzemieniem wyposażonym w gwoździe, kolce lub inne podobne elementy niosą ryzyko zadania silnego bólu lub cierpienia i również nie mają zgodnego z prawem zastosowania. Należy zatem zakazać handlu takimi batami. Jednakże baty wykonane z pojedynczego gładkiego rzemienia mają zastosowanie zarówno zgodne, jak i niezgodne z prawem, w związku z czym nie należy ich obejmować zakazem.

(16) W odniesieniu do broni i urządzeń do wywoływania elektrowstrząsów opisanych w pkt 2.1 załącznika II oraz pkt 2.1 załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005 należy usunąć wymóg dotyczący napięcia przekraczającego 10 000 V w celu zapobieżenia omijania zakazu handlu i kontroli wywozu broni i urządzeń, które są zdolne wywoływać elektrowstrząsy, ale mają nieco niższe napięcie jałowe.

(17) Należy ponadto poszerzyć zakres kontroli wywozu, tak aby obejmował on, oprócz kontrolowanej już broni przenośnej, broń elektryczną mocowaną na stałe lub z możliwością montażu o szerokim polu rażenia zdolną porazić wiele osób jednocześnie. Broń tego typu przedstawiana jest często jako tzw. broń nieśmiercionośna, niesie ona jednak co najmniej takie samo ryzyko wywołania silnego bólu lub cierpienia jak przenośna broń elektryczna.

(18) Jeśli chodzi o broń i urządzenia przenośne rozprowadzające obezwładniające substancje chemiczne, należy rozszerzyć zakres kontroli wywozu tych towarów, tak aby objąć nim broń i urządzenia rozprowadzające drażniące substancje chemiczne, które kwalifikują się jako środki rozpraszania tłumu.

(19) Ponieważ w sprzedaży znajdują się urządzenia mocowane na stałe do rozprowadzania drażniących substancji chemicznych przeznaczonych do stosowania wewnątrz budynków i stosowanie takich substancji we wnętrzach niesie ryzyko wywołania silnego bólu lub cierpienia, które nie występuje w przypadku tradycyjnego stosowania na zewnątrz, wywóz takiego sprzętu powinien zostać objęty kontrolą.

(20) Kontrola wywozu powinna być również stosowana w odniesieniu do sprzętu mocowanego na stałe lub z możliwością montażu do rozprowadzania substancji obezwładniających lub drażniących o szerokim polu rażenia, w przypadku gdy taki sprzęt nie został jeszcze objęty kontrolą wywozu zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB 3 . Sprzęt tego typu przedstawiany jest często jako tzw. technologia nieśmiercionośna, jego stosowanie niesie jednak co najmniej takie samo ryzyko wywołania silnego bólu lub cierpienia jak w przypadku stosowania broni i urządzeń przenośnych. Woda nie jest jednym z obezwładniających lub drażniących czynników chemicznych, armatki wodne mogą być jednak stosowane do rozprowadzania tego typu substancji w postaci ciekłej, w związku z czym ich wywóz powinien zostać objęty kontrolą.

(21) Kontrolę wywozu oleożywicy capsicum (OC) oraz wanililoamidu kwasu pelargonowego (PAVA) należy uzupełnić o kontrolę wywozu pewnych mieszanin zawierających te substancje, które same w sobie mogą być wykorzystywane w charakterze środków obezwładniających lub drażniących lub też wykorzystywane do ich produkcji. Należy również wyjaśnić, że w stosownych przypadkach odniesienia do obezwładniających lub drażniących czynników chemicznych muszą zawierać również odniesienie do oleożywicy capsicum i odnośnych mieszanin zawierających tę substancję.

(22) Kod OC w Nomenklaturze scalonej należy zastąpić innym kodem, jak również dodać szereg kodów do wykazów towarów ujętych w załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 1236/2005.

(23) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Wspólnych Reguł Wywozu Towarów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1236/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik II zastępuje się tekstem załącznika I do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik III zastępuje się tekstem załącznika II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lipca 2014 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  I

Wykaz towarów, o których mowa w art. 3 i 4

Uwaga wstępna:

Kody CN w niniejszym załączniku odnoszą się do kodów wymienionych w części drugiej załącznika I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej 4 .

W przypadku gdy kod CN poprzedzony jest oznaczeniem »ex«, towary objęte rozporządzeniem (WE) nr 1236/2005 stanowią jedynie część zakresu kodu CN i są określone zarówno poprzez wyszczególnienie przedstawione w niniejszym załączniku, jak i poprzez zakres kodu CN.

Uwagi:

1. Pkt 1.3 i 1.4 w sekcji 1 dotyczącej towarów przeznaczonych do przeprowadzania egzekucji ludzi nie obejmują towarów medyczno-technicznych.

2. Kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie należy czynić bezskuteczną przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka komponentów objętych kontrolą, jeżeli te komponenty stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z nich usunięte i użyte do innych celów.

Nb.: Przy rozstrzyganiu, czy komponent lub komponenty objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynników ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że komponent lub komponenty objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

Kod CNWyszczególnienie
1.Towary przeznaczone do przeprowadzania egzekucji ludzi, takie jak:
ex 4421 90 971.1.Szubienice i gilotyny
ex 8208 90 00
ex 8543 70 901.2.Krzesła elektryczne do przeprowadzania egzekucji ludzi
ex 9401 79 00
ex 9401 80 00
ex 9402 10 00
ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3.Hermetyczne komory, wykonane np. ze stali i szkła, zaprojektowane w celu przeprowadzania egzekucji ludzi przez podanie trującego gazu lub trującej substancji
ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

1.4.Urządzenia do automatycznego wstrzykiwania narkotyku, zaprojektowane w celu przeprowadzania egzekucji ludzi poprzez podanie śmiercionośnej substancji chemicznej
ex 9018 90 60
ex 9018 90 84
2.Towary, które nie są odpowiednie do stosowania przez organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w celu krępowania ludzi, takie jak:
ex 8543 70 902.1.Urządzenia porażające prądem zakładane na ciało osoby skrępowanej, takie jak pasy, rękawy i kajdanki, zaprojektowane w celu krępowania ludzi poprzez poddawanie wstrząsom elektrycznym
ex 7326 90 982.2.Kajdanki na kciuki, kajdanki na palce, śruby do zgniatania kciuków i śruby do zgniatania
ex 7616 99 90palców
ex 8301 50 00Uwaga:
ex 3926 90 97Pozycja ta obejmuje zarówno ząbkowane, jak i nieząbkowane kajdanki i śruby.
ex 4203 30 00
ex 4203 40 00
ex 4205 00 90
ex 7326 90 982.3.Obręcze do krępowania nóg połączone prętem, zespół łańcuchów składający się z
ex 7616 99 90obręczy do krępowania nóg połączonych prętem lub urządzeń z obciążeniem do krępowania nóg
ex 8301 50 00
ex 3926 90 97Uwagi:
ex 4203 30 001. Obręcze do krępowania nóg połączone prętem to kajdany lub obręcze wyposażone w
mechanizm blokujący połączone sztywnym prętem wykonanym zazwyczaj z metalu.
ex 4205 00 902. Niniejszy punkt obejmuje obręcze do krępowania nóg połączone prętem oraz urzą-
dzenia z obciążeniem do krępowania nóg, które są połączone ze zwykłymi kajdan-
ex 6217 10 00kami za pomocą łańcucha.
ex 6307 90 98
ex 7326 90 982.4.Kajdanki do krępowania ludzi zaprojektowane w celu przytwierdzenia ich do ściany,
ex 7616 99 90podłogi lub sufitu
ex 8301 50 00
ex 3926 90 97
ex 4203 30 00
ex 4203 40 00
ex 4205 00 90
ex 6217 10 00
ex 6307 90 98
ex 9401 61 002.5.Krzesła do krępowania: krzesła wyposażone w kajdany lub inne urządzenia umożliwia-
ex 9401 69 00jące krępowanie ludzi
ex 9401 71 00Uwaga:
ex 9401 79 00Punkt ten nie wprowadza zakazu krzeseł wyposażonych jedynie w pasy lub taśmy.
ex 9401 80 00
ex 9402 10 00
ex 9402 90 002.6.Ławy do krępowania i łóżka do krępowania: ławy i łóżka wyposażone w kajdany lub
ex 9403 20 20inne urządzenia do krępowania ludzi
ex 9403 20 80Uwaga:
ex 9403 50 00Punkt ten nie wprowadza zakazu ław i łóżek wyposażonych jedynie w pasy lub taśmy.
ex 9403 70 00
ex 9403 81 00
ex 9403 89 00
ex 9402 90 002.7.Łóżka-klatki: łóżka wyposażone w klatkę (cztery boki i sufit) lub podobną strukturę
umożliwiającą zamknięcie osoby w ramach łóżka, których sufit lub jeden lub więcej
ex 9403 50 00boków posiada metalowe lub inne pręty i które można otworzyć jedynie od zewnątrz
ex 9403 70 00
ex 9403 81 00
ex 9403 89 00
ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

2.8.Łóżka z siatką: łóżka wyposażone w klatkę (cztery boki i sufit) lub podobną strukturę umożliwiającą zamknięcie osoby w ramach łóżka, których sufit lub jeden lub więcej boków jest zabezpieczony siatką i które można otworzyć jedynie od zewnątrz
ex 9403 70 00
ex 9403 81 00
ex 9403 89 00
3.Urządzenia przenośne, które nie są odpowiednie do stosowania przez organy odpowiedzialne za egzekwowanie prawa w celu tłumienia zamieszek lub samoobrony, takie jak:
ex 9304 00 003.1.Kije lub pałki wykonane z metalu lub innego materiału, których trzon pokryty jest metalowymi kolcami
ex 3926 90 973.2.Tarcze z metalowymi kolcami
ex 7326 90 98
4.Bicze, takie jak:
ex 6602 00 004.1.Baty splecione z wielu rzemieni w rodzaju bicza lub knuta
ex 6602 00 004.2.Baty splecione z jednego lub wielu rzemieni, wyposażone w zadziory, haczyki, kolce, metalowe druty lub podobne elementy zwiększające siłę rzemienia"

ZAŁĄCZNIK  II

Wykaz towarów, o których mowa w art. 5

Uwaga wstępna:

Kody CN w niniejszym załączniku odnoszą się do kodów wymienionych w części drugiej załącznika I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej.

W przypadku gdy kod CN poprzedzony jest oznaczeniem »ex«, towary objęte rozporządzeniem (WE) nr 1236/2005 stanowią jedynie część zakresu kodu CN i są określone zarówno poprzez wyszczególnienie przedstawione w niniejszym załączniku, jak i poprzez zakres kodu CN.

Uwagi:

1. Kontroli przewidzianej w niniejszym załączniku nie należy czynić bezskuteczną przez wywóz jakichkolwiek towarów niepodlegających kontroli (w tym instalacji przemysłowych), lecz zawierających jeden lub kilka komponentów objętych kontrolą, jeżeli te komponenty stanowią podstawowy element towarów i mogą w praktyce zostać z nich usunięte i użyte do innych celów.

Nb.: Przy rozstrzyganiu, czy komponent lub komponenty objęte kontrolą należy uznać za podstawowy element, niezbędna jest ocena czynników ilości, wartości i technologicznego know-how oraz innych szczególnych okoliczności, które mogą decydować o tym, że komponent lub komponenty objęte kontrolą stanowią podstawowy element dostarczanego towaru.

2. W niektórych przypadkach substancje chemiczne zostały ujęte w wykazie według nazwy oraz numeru CAS. Wykaz ma zastosowanie do substancji chemicznych o takim samym wzorze strukturalnym (w tym hydratów) bez względu na nazwę lub numer CAS. Numery CAS są zamieszczone w celu ułatwienia identyfikacji danej substancji chemicznej lub mieszaniny, bez względu na przyjętą nomenklaturę. Numery CAS nie mogą być jednak użyte jako niepowtarzalne identyfikatory, ponieważ niektóre postacie substancji chemicznych wymienionych w niniejszym wykazie, a także ich mieszaniny, są lub mogą być oznaczone odmiennymi numerami CAS.

Kod CNWyszczególnienie
1. Towary zaprojektowane do krępowania ludzi, takie jak:
ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1. Kajdany i łańcuchy na nogi Uwagi:

1. Kajdany to urządzenia ograniczające swobodę ruchu składające się z dwóch obręczy lub pierścieni wyposażonych w mechanizm blokujący i połączonych łańcuchem lub prętem.

2. Ten punkt nie odnosi się do urządzeń do krępowania nóg i łańcuchów na nogi zakazanych w pkt 2.3 załącznika II.

3. Ten punkt nie odnosi się do »zwykłych kajdanek«. Zwykłe kajdanki to kajdanki na ręce spełniające wszystkie poniższe warunki:

- ich całkowita długość łącznie z łańcuchem, przy obu zamkniętych obręczach, mierzona od zewnętrznej krawędzi jednej obręczy do zewnętrznej krawędzi drugiej obręczy wynosi pomiędzy 150 mm a 280 mm,

- wewnętrzny obwód każdej z obręczy wynosi maksymalnie 165 mm przy zapadce zamkniętej na ostatnie nacięcie wchodzące do mechanizmu blokującego,

- wewnętrzny obwód każdej z obręczy wynosi maksymalnie 200 mm przy zapadce zamkniętej na pierwsze nacięcie wchodzące do mechanizmu blokującego oraz

- obręcze nie zostały zmodyfikowane, by zadawać fizyczny ból lub cierpienie.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

1.2.Pojedyncze obręcze lub pierścienie, wyposażone w mechanizm blokujący, o średnicy wewnętrznej przekraczającej 165 mm przy zapadce zamkniętej na ostatnie nacięcie wchodzące do mechanizmu blokującego

Uwaga:

Niniejszy punkt obejmuje urządzenia do krępowania szyi oraz inne pojedyncze obręcze lub pierścienie wyposażone w mechanizm blokujący połączone ze zwykłymi kajdankami za pomocą łańcucha.

ex 6217 10 00
ex 6307 90 98
ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

1.3.Kaptury uniemożliwiające oplucie: kaptury, w tym kaptury wykonane z siatki, posiadające element zakrywający ust. i uniemożliwiający oplucie
ex 6506 91 00Uwaga:
ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

Niniejszy punkt obejmuje kaptury uniemożliwiające oplucie połączone ze zwykłymi kajdankami za pomocą łańcucha.
2.Broń i urządzenia zaprojektowane do celów tłumienia zamieszek lub samoobrony, takie jak:
ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1.Przenośna broń elektryczna, którą można porazić tylko jedną osobę za pomocą elektrowstrząsu, obejmująca również między innymi pałki elektryczne, tarcze elektryczne, paralizatory lub pistolety paraliżujące

Uwagi:

1. Ten punkt nie odnosi się do pasów paraliżujących za pomocą elektrowstrząsów i innych urządzeń wchodzących w zakres pkt 2.1 załącznika II.

2. Ten punkt nie odnosi się do przenośnych indywidualnych elektronicznych urządzeń porażających, które użytkownik ma przy sobie w celu obrony własnej.

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2.Zestawy zawierające wszystkie ważne komponenty do montażu przenośnej broni elektrycznej, do której odnosi się pkt 2.1

Uwaga:

Za ważne komponenty uznaje się towary takie jak:

- element generujący elektrowstrząsy,

- przełącznik, z możliwością zdalnego sterowania lub bez oraz

- elektrody lub, w stosownych przypadkach, przewody, za pomocą których można porazić prądem elektrycznym.

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3.Broń elektryczna mocowana na stałe lub z możliwością montażu o szerokim zasięgu zdolna porazić prądem elektrycznym wiele osób
3.Broń i sprzęt rozprowadzające obezwładniające lub drażniące substancje chemiczne przeznaczone do tłumienia zamieszek lub obrony i określone substancje powiązane, takie jak:
ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.Przenośna broń i sprzęt, które w momencie podawania lub rozprowadzania substancji chemicznej bądź podają dawkę obezwładniających lub drażniących substancji chemicznych zdolną porazić jedną osobę, bądź też rozprowadzają dawkę takiej substancji na małym obszarze, np. w formie rozpylonej mgły lub chmury

Uwagi:

1. Punkt ten nie dotyczy sprzętu, do którego odnosi się ppkt ML7.e. Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej (1).

2. Ten punkt nie odnosi się do przenośnego sprzętu osobistego, nawet jeśli zawiera on substancję chemiczną, który użytkownik ma przy sobie w celu obrony własnej.

3. Oprócz właściwych substancji chemicznych, takich jak środki rozpraszania tłumu lub PAVA, za obezwładniające lub drażniące substancje chemiczne uznaje się towary, do których odnoszą się pkt 3.3 i 3.4.

ex 2924 29 983.2.Wanililoamid kwasu pelargonowego (PAVA) (CAS RN 2444-46-4)
ex 3301 90 303.3.Oleożywica capsicum (OC) (CAS RN 8023-77-6)
ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

3.4.Mieszaniny zawierające co najmniej 0,3 % PAVA lub OC w masie oraz rozpuszczalnik (np. etanol, 1-propanol lub heksan), które mogłyby zostać podane same jako środki obezwładniające lub drażniące, w szczególności w formie aerozolu lub w formie płynnej, lub też które mogłyby zostać wykorzystane do produkcji środków obezwładniających lub drażniących
ex 3302 90 10Uwagi:
ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

1. Punkt ten nie odnosi się do sosów i preparatów do nich, zup i preparatów do nich oraz zmieszanych przypraw lub zmieszanych przypraw korzennych, pod warunkiem że PAVA lub OC nie są ich jedynymi składnikami aromatyzującymi.

2. Punkt ten nie odnosi się do produktów leczniczych, w przypadku których wydano pozwolenie na dopuszczenie do obrotu zgodnie z prawem Unii (2).

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5.Sprzęt mocowany na stałe do rozprowadzania obezwładniających lub drażniących substancji chemicznych, który może zostać przymocowany do ściany lub sufitu wewnątrz budynku, zawiera zbiornik z drażniącymi lub obezwładniającymi czynnikami chemicznymi i jest uruchamiany za pomocą systemu zdalnego sterowania

Uwaga:

Oprócz właściwych substancji chemicznych, takich jak środki rozpraszania tłumu lub PAVA, za obezwładniające lub drażniące substancje chemiczne uznaje się towary, do których odnoszą się pkt 3.3 i 3.4.

(1) Ostatnia wersja dokumentu przyjęta przez Radę w dniu 11 marca 2013 r. (Dz.U. C 90 z 27.3.2013, s. 1).

(2) Zob. w szczególności rozporządzenie (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiające wspólnotowe procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiające Europejską Agencję Leków (Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1) oraz dyrektywę 2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 67).

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6.Stały lub mocowany sprzęt do rozprowadzania obezwładniających lub drażniących czynników chemicznych, o szerokim zasięgu, nieprzeznaczony do mocowania do ściany lub sufitu wewnątrz budynku

Uwagi:

1. Punkt ten nie dotyczy sprzętu, do którego odnosi się ppkt ML7.e. Wspólnego wykazu uzbrojenia Unii Europejskiej.

2. Punkt ten dotyczy również armatek wodnych.

3. Oprócz właściwych substancji chemicznych, takich jak środki rozpraszania tłumu lub PAVA, za obezwładniające lub drażniące substancje chemiczne uznaje się towary, do których odnoszą się pkt 3.3 i 3.4.

4.Produkty, które mogłyby zostać wykorzystane do przeprowadzania egzekucji ludzi poprzez podanie śmiertelnego zastrzyku, takie jak:
ex 2933 53 904.1.Krótko- lub średniodługo działające barbituranowe środki znieczulające, m.in.:
[a) do f)]a) amobarbital (CAS RN 57-43-2);
ex 2933 59 95b) sól sodowa amobarbitalu (CAS RN 64-43-7);
[g) i h)]c) pentobarbital (CAS RN 76-74-4);

d) sól sodowa pentobarbitalu (CAS RN 57-33-0);

e) sekobarbital (CAS RN 76-73-3);

f) sól sodowa sekobarbitalu (CAS RN 309-43-3);

g) tiopental (CAS RN 76-75-5);

h) sól sodowa tiopentalu (CAS RN 71-73-8), znana również jako tiopenton sodu

ex 3003 90 00Uwaga:
ex 3004 90 00

ex 3824 90 97

Ten punkt odnosi się również do produktów zawierających jeden ze środków znieczulających wymienionych w wykazie krótko lub średniodługo działających barbituranowych środków znieczulających.
5.Komponenty towarów przeznaczonych do przeprowadzania egzekucji ludzi, takie jak:
ex 8208 90 005.1.Ostrza gilotyny"
1 Dz.U. L 200 z 30.7.2005, s. 1.
2 Dz.U. L 18 z 21.1.2014, s. 1.
3 Wspólne stanowisko Rady 2008/944/WPZiB z dnia 8 grudnia 2008 r. określające wspólne zasady kontroli wywozu technologii wojskowych i sprzętu wojskowego (Dz.U. L 335 z 13.12.2008, s. 99).
4 Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.