Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2002.128.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 797/2002
z dnia 14 maja 2002 r.
zmieniające załączniki III i VIII do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych zasad przy przywozie niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3030/93 z dnia 12 października 1993 r. w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 27/2002(2), w szczególności jego art. 19,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rada przyjęła w rozporządzeniu (WE) nr 2474/2000(3) wykaz wyrobów włókienniczych oraz odzieżowych, który ma zostać włączony do GATT 1994 r. w dniu 1 stycznia 2002 r.

(2) Chińska Republika Ludowa stała się pełnoprawnym członkiem Światowej Organizacji Handlu w dniu 11 grudnia 2001 r. Tajwan stał się pełnoprawnym członkiem w dniu 1 stycznia 2002 r.

(3) Świadectwo pochodzenia i świadectwo wywozowe stosowane przez Tajwan różni się częściowo od modelu standardowego określonego w rozporządzeniu (EWG) nr 3030/93. Wzór został przekazany przez władze tajwańskie.

(4) Aby zapewnić wypełnienie międzynarodowych zobowiązań Wspólnoty należy przyjąć przepisy dotyczące zasady elastyczności w odniesieniu do obydwu państw, ustanowione w rozporządzeniu (EWG) nr 3030/93.

(5) Rozporządzenie (EWG) nr 3030/93 powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6) Aby zapewnić wypełnienie przez Wspólnotę jej zobowiązań międzynarodowych środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu powinny być stosowane z mocą od dnia 1 stycznia 2002 r.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Tekstylnego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3030/93 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik III zmienia się zgodnie z częścią A Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

2. Załącznik VIII zastępuje się tekstem wymienionym w części B Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2002 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2002 r.

W imieniu Komisji
Pascal LAMY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 275 z 8.11.1993, str. 3.

(2) Dz.U. L 9 z 11.1.2002, str. 1.

(3) Dz.U. L 286 z 11.11.2000, str. 1.

ZAŁĄCZNIK

A) W załączniku III rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 dodaje się następujący wzór tajwańskiego świadectwa wywozowego i świadectwa pochodzenia:
..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika

B) Załącznik VIII rozporządzenia (EWG) nr 3030/93 otrzymuje brzmienie:

"ZAŁĄCZNIK VIII

OKREŚLONY W ART. 7

Przepisy dotyczące zasady elastyczności

Załączona tabela wskazuje dla każdego kraju - dostawcy wymienionego w kolumnie 1 maksymalne kwoty, które kraj ten po uprzedniej notyfikacji Komisji może przenosić między odpowiednimi limitami ilościowymi wskazanymi w załączniku V, zgodnie następującymi przepisami:

- wcześniejsze wykorzystanie limitu ilościowego dla danej kategorii ustalonej na następny rok kontyngentowy jest dopuszczalne do procentowej wysokości limitu ilościowego ustalonego na rok bieżący, wskazanej w kolumnie 2; kwoty te są odliczane z odpowiadających im limitów ilościowych ustalonych na rok następny,

- prolongowanie kwoty niewykorzystanej w danym roku do odpowiadającego jej limitu ilościowego ustalonego na rok następny jest dopuszczalne do procentowej wysokości limitu ilościowego ustalonego na rok jej faktycznego wykorzystania, wskazanej w kolumnie 3,

- przeniesienia z kategorii 1 do kategorii 2 i 3 są dopuszczalne do procentowej wysokości docelowego limitu ilościowego, wskazanej w kolumnie 4,

- przeniesienia między kategoriami 2 i 3 są dopuszczalne do procentowej wysokości docelowego limitu ilościowego, wskazanej w kolumnie 5,

- przeniesienia między kategoriami 4, 5, 6, 7 i 8 są dopuszczalne do procentowej wysokości docelowego limitu ilościowego, wskazanej w kolumnie 6,

- przeniesienia do którejkolwiek kategorii z grupy II lub III (oraz tam, gdzie to stosowne, grupy IV) z jakiejkolwiek kategorii zaliczonej do grupy I, II lub III są dopuszczalne do procentowej wysokości docelowego limitu ilościowego, wskazanej w kolumnie 7.

Kumulatywne stosowanie wyżej wymienionych przepisów dotyczących zasady elastyczności nie prowadzi do zwiększania żadnych wspólnotowych limitów ilościowych ustalonych na dany rok powyżej procentowej wartości wskazanej w kolumnie 8.

Załącznik I zawiera tabelę równoważności w odniesieniu do wyżej wymienionych przeniesień.

Dodatkowe warunki, możliwości przeniesień, jak również uwagi podano w kolumnie 9 tabeli.

1. Kraj2. Wcześniejsze wykorzystanie3. Prolongata4. Przeniesienia z kategorii 1 do kategorii 2 i 35. Przeniesienia między kategoriami 2 i 36. Przeniesienia między kategoriami 4, 5, 6, 7 i 87. Przeniesienia z grup I, II, III do grup II, III, IV8. Maksymalny wzrost w dowolnej kategorii9. Dodatkowe warunki
Argentyna5%7%7%7%7%7%n.d.Można dokonywać przeniesień z kategorii 2 i 3 do kategorii 1 do wysokości 4 %
Białoruś5%7%4%4%4%5%13,5%W odniesieniu do kolumny 7, można dokonywać przeniesień do i z grupy V. Dla kategorii grupy I limity w kolumnie 8 wynoszą 13 %
Brazylia5%7%7%7%7%7%n.d.Przeniesienie w wysokości 2 % z kategorii 2 i 3 do kategorii 1 jest również dozwolone
Chiny1%3%1%4%4%6%n.d.Komisja może zezwolić na przeniesienie dalszych kwot, zgodnie z procedurą ustaloną w art. 17 ust. 2 do:

Kolumna 2: 5 %

Kolumna 3: 7 %

W odniesieniu do kolumny 7, dokonanie przeniesienia z grup I, II, i III może odbyć się tylko do grup II i III

Hongkong--0%4%4%5%n.d.Patrz Dodatek do załącznika VIII
Indie5%7%7%7%7%7%n.d.Komisja może zezwolić na przeniesienie dalszych kwot, zgodnie z procedurą ustaloną w art. 17 ust. 2 do Do 8.000 ton (2.500 ton w odniesieniu do dowolnej szczególnej kategorii wyrobu włókienniczego i 3.000 ton w odniesieniu do dowolnej szczególnej kategorii wyrobów odzieżowych)
Indonezja5%7%7%7%7%7%n.d.
Makau1%2%0%4%4%5%n.d.Komisja może zezwolić na przeniesienie dalszych kwot, zgodnie z procedurą ustaloną w art. 17 ust. 2 do:

Kolumna 2: 5 %

Kolumna 3: 7 %

Malezja5%7%7%7%7%7%n.d.
Pakistan5%7%7%7%7%7%n.d.W odniesieniu do kolumny 4 przeniesień można dokonywać miedzy kategoriami 1, 2 i 3.

Komisja może zezwolić na przeniesienie dalszych kwot, zgodnie z procedurą ustaloną w art. 17 ust. 2 do 4.000 ton (2.000 ton w odniesieniu do dowolnej kategorii szczególnej)

Peru5%9%11%11%11%11%n.d.Można dokonywać przeniesień z kategorii 2 i 3 do kategorii 1 do wysokości 11 %
Filipiny5%7%7%7%7%7%n.d.
Singapur5%7%7%7%7%7%n.d.
Korea Południowa1%2%0%4%4%5%n.d.Komisja może zezwolić na przeniesienie dalszych kwot, zgodnie z procedurą ustaloną w art. 17 ust. 2 do:

Kolumna 2: 5 %

Kolumna 3: 7 %

Sri Lanka5%9%11%11%11%11%n.d.Aktualnie przywóz nie jest objęty limitami ilościowymi (patrz załącznik V)
Tajwan5%7%0%4%4%5%n.d.
Tajlandia5%7%7%7%7%7%n.d.
Uzbekistan5%7%4%4%4%5%13,5%W odniesieniu do kolumny 7, przeniesienia mogą być dokonywane tylko do i z grupy V. Dla kategorii grupy I limity w kolumnie 8 wynoszą 13 %.
Wietnam5%7%0%0%7%7%17%W odniesieniu do kolumny 7, przeniesienia mogą być dokonywane tylko z dowolnej kategorii w grupach I, II, III, IV i V do grup II, III, IV i V
n.d. = nie dotyczy.

Przepisy dotyczące zasady elastyczności w odniesieniu do ilościowych ograniczeń określonych w dodatku C do załącznika V

1. Kraj2. Wcześniejsze wykorzystanie3. Prolongata4. Przeniesienia między kategoriami 156, 157, 159 i 1615. Przeniesienie między kategoriami6. Maksymalny wzrost w każdej kategorii7. Dodatkowe warunki
Chiny1%3%1,5 %6%14 %Komisja może zezwolić na przeniesienie dalszych kwot, zgodnie z procedurą ustaloną w art. 17 ust. 2 do:

Kolumna 2: 5 %

Kolumna 3: 7 %

Dodatek do załącznika VIII

Przepisy dotyczące zasady elastyczności Hongkong

1. KrajGrupaKategoria2. Wcześniejsze wykorzystanie
HongkongGrupa I2, 2A3,25 %
3, 3A, 4, 7, 83,00 %
53,75 %
6, 6A2,75 %
Grupa III133,50 %
12, 16, 26, 394,25 %
13S, 31, 834,50 %
29, 785,00 %
Grupa IIIwszystkie kategorie5,00 %
1. KrajGrupaKategoria3. Prolongata
HongkongGrupa I2, 2A, 3, 3A3,75 %
43,25 %
53,00 %
6, 6A, 7, 82,50 %
Grupa II13, 13S3,00 %
12, 314,50 %
26, 39, 785,00 %
16, 29, 835,50 %
Grupa IIIwszystkie kategorie5,50 %"
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.