Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2010.203.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 sierpnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 703/2010
z dnia 4 sierpnia 2010 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 828/2009 ustanawiające na lata gospodarcze 2009/2010-2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1528/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie stosowania uzgodnień dotyczących produktów pochodzących z niektórych państw wchodzących w skład grupy państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) przewidzianych w umowach ustanawiających lub prowadzących do ustanowienia umów o partnerstwie gospodarczym(1), w szczególności jego art. 9 ust. 5,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 z dnia 22 lipca 2008 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 552/97, (WE) nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1100/2006 i (WE) nr 964/2007(2), w szczególności jego art. 11 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 1 ust. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 828/2009 z dnia 10 września 2009 r. ustanawiającego na lata gospodarcze 2009/2010-2014/2015 szczegółowe zasady przywozu i rafinacji produktów cukrowniczych objętych pozycją taryfową 1701 zgodnie z umowami preferencyjnymi(3), kraj wymieniony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 lub w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 kwalifikuje się do dodania do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009. Jednakże zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 732/2008 o dodanie do załącznika mogą się ubiegać jedynie kraje najsłabiej rozwinięte wymienione w załączniku I do wymienionego rozporządzenia.

(2) Burkina Faso należy do krajów najsłabiej rozwiniętych wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 i zwróciła się z wnioskiem do Komisji o dodanie do załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009. Burkina Faso jest producentem cukru - jest więc także potencjalnym eksporterem do Unii Europejskiej.

(3) W art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 828/2009 przewidziano kary za poddanie rafinacji cukru, który nie jest przeznaczony do rafinacji. Kar tych jednakże nie należy stosować, jeżeli rafinacja nastąpiła z uzasadnionych i wyjątkowych przyczyn technicznych za zgodą państw członkowskich.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 828/2009.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 828/2009 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Kraj wymieniony w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1528/2007 lub wymieniony jako kraj najsłabiej rozwinięty w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 732/2008 zostaje - na swój wniosek - dodany do załącznika I do niniejszego rozporządzenia.";

2) w art. 9 ust. 4 dodaje się akapit drugi w brzmieniu:

"Państwa członkowskie powiadamiają Komisję przed dniem 1 marca oraz w odniesieniu do poprzedniego roku gospodarczego o ilościach cukru, który został faktycznie przywieziony, w podziale na numer referencyjny i kraj pochodzenia, wyrażonych w kilogramach ekwiwalentu cukru białego.";

3) w art. 11 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

"Producenci wnoszą opłatę przed dniem 1 czerwca następującym po danym roku gospodarczym, w wysokości 500 EUR za tonę w odniesieniu do ilości cukru, o których mowa w akapicie pierwszym lit. c), co do których nie są w stanie przedłożyć dowodu zgodnego z wymogami danego państwa członkowskiego na to, że cukier został poddany rafinacji z uzasadnionych i wyjątkowych przyczyn technicznych.";

4) część I załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 828/2009 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 4 sierpnia 2010 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 348 z 31.12.2007, s. 1.

(2) Dz.U. L 211 z 6.8.2008, s. 1.

(3) Dz.U. L 240 z 11.9.2009, s. 14.

ZAŁĄCZNIK

"Część I: Kraje najsłabiej rozwinięte
GrupaPaństwo trzecieNumer porządkowy
Kraje LDC nienależące do AKPBangladesz09.4221
Kambodża
Laos
Nepal
Kraje LDC należące do AKPBenin09.4231"
Burkina Faso
Demokratyczna Republika Konga
Etiopia
Madagaskar
Malawi
Mozambik
Senegal
Sierra Leone
Sudan
Tanzania
Togo
Zambia
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.