Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1992.135.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 1264/92
z dnia 18 maja 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 429/90 w sprawie przyznawania w formie przetargu pomocy na koncentrat masła przeznaczony do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie oraz rozporządzenie (EWG) nr 3143/85 w sprawie sprzedaży po obniżonych cenach masła pochodzącego ze skupu interwencyjnego przeznaczonego do bezpośredniego spożycia w postaci koncentratu masła

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 804/68 z dnia 27 czerwca 1968 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 816/92(2), w szczególności jego art. 6 ust. 7 i art. 7a ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie Komisji (EWG) nr 429/90(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3301/90(4) oraz rozporządzenie (EWG) nr 3143/85(5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3683/91(6), zawierają podobne przepisy w sprawie oznakowania opakowań koncentratu masła przeznaczonego do bezpośredniego spożycia we Wspólnocie; warunki ustanowione w tych rozporządzeniach powinny zostać uzupełnione oraz dostosowane do opisów używanych w Państwach Członkowskich;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Mleka i Przetworów Mlecznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1. W art. 10 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 429/90 tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"- »Butterfett - Verordnung (EWG) Nr 429/90« lub »Butterkonzentrat - Verordnung (EWG) Nr 429/90« lub »Butterschmalz - Verordnung (EWG) Nr 429/90«".

2. W art. 5 ust. 4 tiret drugie rozporządzenia (EWG) nr 3143/85 dodaje się, co następuje:
Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 148 z 28.6.1968, str. 13.

(2) Dz.U. L 86 z 1.4.1992, str. 83.

(3) Dz.U. L 45 z 21.2.1990, str. 8.

(4) Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 24.

(5) Dz.U. L 298 z 12.11.1985, str. 9.

(6) Dz.U. L 349 z 18.12.1991, str. 37.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.