Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1991.318.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 listopada 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3356/91
z dnia 7 listopada 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 4060/89 w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach Państw Członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 75,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 4060/89(4) ustanawia, że kontrole środków transportu i odnoszące się do nich dokumenty w trakcie transportu między Państwami Członkowskimi muszą stanowić część zwykłych kontroli stosowanych w sposób niedyskryminujący na całym terytorium Państwa Członkowskiego;

zgodnie z przepisami Umowy Europejskiej dotyczącej Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów Niebezpiecznych ("ADR") i Umowy Europejskiej o Międzynarodowych Przewozach Szybko Psujących się Artykułów Żywnościowych i o Specjalnych Środkach Transportu przeznaczonych do tych Przewozów ("ATP") Państwa Członkowskie posiadają swobodę w organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli i weryfikacji środków transportu i odnoszących się do nich dokumentów, gdziekolwiek sobie życzą; w praktyce, zgodnie z ich przepisami prawa włączającymi do prawa krajowego postanowienia tych umów lub jeżeli nie są stronami żadnej z umów, zgodnie z ich przepisami prawa krajowego regulującymi te rodzaje przewozu międzynarodowego, zwykle przeprowadzają te kontrole i weryfikacje na swoich granicach;

w perspektywie ustanowienia jednolitego rynku transportowego konieczne jest poszerzenie działania na rzecz poprawy płynności ruchu środków transportu między Państwami Członkowskimi;

część 2 "Prawo krajowe" Załącznika do rozporządzenia (EWG) nr 4060/89 musi zostać zmieniona w celu wzięcia pod uwagę kontroli środków transportu i odnoszących się do nich dokumentów przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych i szybko psujących się artykułów żywnościowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 4060/89 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Artykuł 3a

Jeżeli to konieczne, Komisja zaproponuje zmiany do Załącznika w celu wzięcia pod uwagę rozwoju technologicznego w dziedzinie objętej niniejszym rozporządzeniem.".

2. Część 2 Załącznika zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 1991 r.

W imieniu Rady
P. DANKERT
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 117 z 1.5.1991, str. 6.

(2) Dz.U. C 267 z 14.10.1991.

(3) Dz.U. C 269 z 14.10.1991, str. 34.

(4) Dz.U. L 390 z 30.12.1989, str. 18.

ZAŁĄCZNIK

"CZĘŚĆ 2

PRAWO KRAJOWE

a) Kontrole praw jazdy osób prowadzących pojazdy do przewozu towarów i osób

b) Kontrole odnoszące się do środków transportu towarów niebezpiecznych, w szczególności:

i) Dokumentów

- Świadectw szkolenia kierowcy

- Instrukcji bezpieczeństwa

- Świadectw potwierdzenia (ADR lub normy ekwiwalentne)

- Kopii odstąpienia, jeżeli stosowne (ADR lub normy ekwiwalentne)

ii) Identyfikacji pojazdu przewożącego towary niebezpieczne

- Pomarańczowego pasa

- zgodności

- umieszczenia na pojeździe

- Tablicy ostrzegawczej na pojeździe

- zgodności

- umieszczenia na pojeździe

- Tablicy identyfikacyjnej cysterny (dla cystern umocowanych, zdejmowanych lub zbiornikowych)

- obecności i czytelności

- daty ostatniej kontroli

- pieczęci organu dokonującego kontroli

iii) Wyposażenia pojazdu (ADR lub normy ekwiwalentne)

- Dodatkowej gaśnicy

- Wyposażenia specjalnego

iv) Ładunku pojazdu

- Przeładowania (zgodne z pojemnością baku)

- Zabezpieczenia pakunków

- Przestrzegania zakazu ładunków mieszanych

c) Kontrole odnoszące się środków transportu szybko psujących się artykułów żywnościowych, w szczególności:

i) Dokumentów

- Świadectw zgodności dla wyposażenia

ii) Wyposażenia specjalnego używanego do przewozu szybko psujących się artykułów żywnościowych:

- Tablicy zgodności

- Znaków identyfikacyjnych

iii) Działania specjalnego wyposażenia

- Warunków temperaturowych.".

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.