Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.122.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 maja 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1284/91
z dnia 14 maja 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3975/87 ustanawiające procedurę stosowania reguł konkurencji do przedsiębiorstw w sektorze transportu lotniczego

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 87,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje: rozporządzenie Rady (EWG) nr 2342/90 z dnia 24 lipca 1990 r. w sprawie taryf za regularne usługi lotnicze (4) i rozporządzenie (EWG) nr 2343/90(5) w sprawie dostępu przewoźników lotniczych do regularnych usług lotniczych na trasach wewnątrzwspólnotowych i podziału między przewoźników lotniczych zdolności przewozów pasażerskich w zakresie regularnych usług lotniczych między Państwami Członkowskimi stanowią o dalszej liberalizacji systemu taryfowego w ramach Wspólnoty;

wspólnotowa polityka transportu lotniczego umożliwi przewoźnikom konkurowanie i przyczyni się w ten sposób do szybszego rozwoju tego przemysłu w interesie użytkowników transportu lotniczego, Komisja powinna móc podjąć niezwłoczne działanie w przypadkach, gdy przewoźnicy lotniczy uczestniczą w praktykach, które są sprzeczne z zasadami konkurencji i które mogą zagrozić efektywności usług świadczonych przez konkurenta lub istnieniu linii lotniczej i w ten sposób spowodować nieodwracalną szkodę w strukturze konkurencji;

właściwe jest ustanowienie specjalnej procedury, zgodnie z którą Komisja może szybciej zastosować zasady konkurencji w przypadkach, gdy występuje pilna potrzeba zapobiegania lub przeciwdziałania takim antykonkurencyjnym praktykom;

procedura ta powinna zapewniać danym przedsiębiorstwom możliwość pisemnego wyrażania opinii w kwestiach, w stosunku do których wniesiono sprzeciw;

konieczne jest zatem dokonanie zmiany rozporządzenia (EWG) nr 3975/87(6),

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3975/87 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się artykuł w brzmieniu:

"Artykuł 4a

Środki tymczasowe przeciwko praktykom antykonkurencyjnym

1. Bez uszczerbku dla art. 4 ust. 1, gdy Komisja jest w posiadaniu ewidentnych dowodów, że niektóre praktyki są sprzeczne z art. 85 lub 86 Traktatu i mają na celu lub wywierają skutek bezpośrednio zagrażający istnieniu usług lotniczych oraz gdy zastosowanie zwykłych procedur może nie być wystarczające do ochrony danych usług lotniczych lub linii lotniczej, może w drodze decyzji podjąć środki tymczasowe zapewniające, że praktyki te nie będą zastosowane lub zostaną zaniechane, i wydać takie zalecenia, jakie są konieczne do zapobiegania pojawieniu się takich praktyk do czasu podjęcia decyzji na mocy art. 4 ust. 1.

2. Decyzję podjętą na mocy ust. 1 stosuje się przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy. Nie stosuje się art. 8 ust. 5.

Komisja może odnowić początkową decyzję, ze zmianami lub bez, na okres nieprzekraczający trzech miesięcy. W takim przypadku stosuje się art. 8 ust. 5."

2. W art. 13 ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

"e) zastosowania się do jakiegokolwiek środka nałożonego decyzją podjętą zgodnie z art. 4a".

3. W art. 16 ust. 1 po "art. 4," dodaje się "4a,".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 1991 r.

W imieniu Rady
J. F. POOS
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 155 z 26.6.1990, str. 7 oraz Dz.U. C 101 z 18.4.1991, str. 19.

(2) Dz.U. C 48 z 25.2.1991, str. 166.

(3) Dz.U. C 41 z 18.2.1991, str. 44.

(4) Dz.U. L 217 z 11.8.1990, str. 1.

(5) Dz.U. L 217 z 11.8.1990, str. 8.

(6) Dz.U. L 374 z 31.12.1987, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.