Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.53.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 lutego 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 467/92
z dnia 27 lutego 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 388/92 w sprawie szczegółowych zasad wykonania szczególnych ustaleń dla dostaw zbóż do francuskich departamentów zamorskich (FDZ) i ustanawiające przewidywany bilans dostaw

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3763/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. wprowadzające szczególne środki w odniesieniu do niektórych produktów rolnych na rzecz francuskich departamentów zamorskich(1), w szczególności jego art. 2 ust. 6 i art. 3 ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

należy określić kraje rozwijające się, których produkty zbożowe mogą być przy wjeździe do FDZ zwolnione od przywozowej opłaty wyrównawczej, zgodnie ze szczególnymi procedurami dostawy ustanowionymi w art. 2 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3763/91; w tym celu należy wykorzystywać państwa i terytoria korzystające z ogólnych preferencji celnych na niektóre produkty rolne;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 388/92(2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dla celów stosowania art. 2 i art. 3 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3763/91, krajami rozwijającymi się są te, które wymieniono w załącznikach III i V do rozporządzenia Rady (EWG) nr 3833/90 z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie stosowania ogólnych preferencji celnych na 1991 r. na pewne produkty rolne pochodzące z krajów rozwijających się(*), ostatnio zmienionym rozporządzeniem (EWG) nr 3587/91(**)

______

(*) Dz.U. L 370 z 20.12.1990, str. 86.

(**) Dz.U. L 341 z 12.12.1991, str. 1."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 lutego 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 356 z 24.12.1991, str. 1.

(2) Dz.U. L 43 z 19.2.1992, str. 16.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.