Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.294.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 2940/92
z dnia 9 października 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3076/78 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3577/90(2), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

niektóre państwa trzecie produkujące chmiel wywożą część swej produkcji do Wspólnoty bez świadectwa równoważności określonego w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3076/78(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2264/91(4), ponieważ nie upoważniły niektórych agencji do wydawania takich świadectw równoważności; w celu uniknięcia powstawania problemów u pewnych producentów w tej branży upoważnienie do kontroli świadectw powinno zostać przedłużone na okres po dniu 30 kwietnia 1992 r. na chmiel pochodzący z państw, które nie są wymienione w Załączniku do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3077/78 z dnia 21 grudnia 1978 r. sprawie równoważności z certyfikatami wspólnotowymi świadectw załączanych do chmielu przywożonego z państw trzecich(5), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2238/91(6);

kontrole przeprowadzona drogą losową przez właściwe władze Państw Członkowskich zgodnie z art. 7a rozporządzenia (EWG) nr 3076/78 ujawniła, że niektóre partie towaru z państw trzecich nie odpowiadają informacjom podanym w świadectwie równoważności dołączonym do towarów; należy przyjąć odpowiednie środki;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Chmielu,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3076/78 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 4 ust. 1 datę "30 kwietnia 1992 r." zastępuje się datą "30 kwietnia 1994 r."

2. W art. 7a dodaje się akapity w brzmieniu:

"Jeżeli właściwe władze Państw Członkowskich stwierdzą, że przebadane próbki nie spełniają minimalnych wymagań sprzedaży, określonych powyżej, to takie partie towaru nie mogą zostać wprowadzone do swobodnego obrotu.

Jeżeli Państwo Członkowskie stwierdzi, że właściwości towaru nie odpowiadają szczegółowym danym wymienionym w świadectwie równoważności dołączonym do towarów, to państwo to powiadomi o tym Komisję. Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 20 rozporządzenia (EWG) nr 1696/71 może zostać podjęta decyzja o cofnięciu uprawnień tej agencji, która wydała świadectwo równoważności dla takich towarów, wymienionych w wykazie załączonym do rozporządzenia (EWG) nr 3077/78."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 1 pkt 1 stosuje się z dniem 1 maja 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 października 1992 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 23.

(3) Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 17.

(4) Dz.U. L 208 z 30.7.1991, str. 20.

(5) Dz.U. L 367 z 28.12.1978, str. 28.

(6) Dz.U. L 204 z 27.7.1991, str. 13.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.