Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.85.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 kwietnia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR 837/91
z dnia 4 kwietnia 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2742/90 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2204/90

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2204/90 z dnia 24 lipca 1990 r. ustanawiające dodatkowe ogólne zasady w sprawie wspólnej organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych w odniesieniu do sera(1), w szczególności jego art. 1 ust. 2 i art. 3 ust. 3 akapit drugi,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 4 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2742/90(2) ustala kwotę należną za ilości kazeiny i/lub kazeinianów używane bez zezwolenia, uwzględniając ceny kazeiny i kazeinianów stosowane na rynku w drugim kwartale 1990 r.; tendencja spadkowa tych cen w drugiej połowie 1990 r. wymaga zwiększenia tej kwoty;

Załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2742/90 podaje maksymalną zawartość procentową kazeiny i/lub kazeinianów w serze; art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia stanowi, że Załącznik może zostać zmieniony w celu uwzględnienia uzasadnionych wniosków dostarczających dowodów na istnienie technologicznej konieczności dodawania kazeiny lub kazeinianów; zbadanie dwóch wniosków ukazało taką potrzebę w odniesieniu do przetworzonego sera proszkowanego i przetworzonego sera tartego; w związku z tym należy odpowiednio uzupełnić ten Załącznik;

Komitet Zarządzający ds. Mleka i Przetworów Mlecznych nie wydał opinii w terminie wyznaczonym przez swojego przewodniczącego,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2742/90 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Należna kwota, zgodnie z art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2204/90, jest równa 350 ECU na 100 kilogramów kazeiny i/lub kazeinianów, uwzględniając ceny kazeiny i kazeinianów stosowane na rynkach w czasie drugiego kwartału 1990 r.".

2. W Załączniku dodaje się, co następuje:

"- tarty ser przetworzony objęty kodem CN ex 0406 20: 5 %(1),

- przetworzony ser proszkowany objęty kodem CN ex 0406 20: 5 %(1).

______

(1) Wyprodukowany w przetwarzaniu ciągłym, bez dodatku sera przetworzonego wytworzonego wcześniej."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 kwietnia 1991 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 201 z 31.7.1990, str. 7.

(2) Dz.U. L 264 z 27.9.1990, str. 20.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.