Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.64.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 593/92
z dnia 3 marca 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2262/84 wprowadzające szczególne środki w sektorze oliwy z oliwek

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego(2),

a także mając na uwadze, co następuje:

w celu lepszego zapewnienia poprawnego i skutecznego zastosowania przepisów Wspólnoty dotyczących sektora oliwy z oliwek wskazane jest powierzenie agencjom zadania wykonywania kontroli w odniesieniu do całej pomocy Wspólnoty wypłacanej w tym sektorze, z wyłączeniem refundacji wywozowych;

w celu polepszenia monitorowania przez Komisję funkcjonowania i działalności agencji powinno się wprowadzić przepis, na mocy którego Komisja byłaby reprezentowana w agencjach;

w celu polepszenia realizacji zaleceń kontroli prowadzonej przez agencje należy ustanowić łączność między Państwem Członkowskim a Komisją;

na mocy art. 1 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr 2262/84(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 200/90, Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji, ma przyjąć przed dniem 1 stycznia 1992 r. metodę finansowania rzeczywistych wydatków agencji od roku gospodarczego 1992/1993; ze względu na poszerzenie zadań powierzonych agencjom oraz ich znaczenie w celu poprawnego i jednolitego stosowania reguł wspólnotowych w tym sektorze powinno się przyjąć, na nowy okres pięciu lat, przepis o udziale Wspólnoty w wydatkach agencji, który pozwoli im skutecznie i regularnie funkcjonować przy jednoczesnym utrzymywaniu przewidzianej przepisami autonomii administracyjnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 2262/84 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

"1. Każde będące producentem Państwo Członkowskie tworzy, zgodnie ze swoim porządkiem prawnym, specjalną agencję w celu wykonywania pewnej działalności i kontroli w związku z pomocą wspólnotową w odniesieniu do produkcji oliwy z oliwek, z wyjątkiem refundacji wywozowych.";

2) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W celu zapewnienia, że reguły wspólnotowe w odniesieniu do oliwy z oliwek są stosowane prawidłowo, agencja określona w ust. 1, zgodnie z harmonogramem pracy określonym w ust. 4:

- sprawdza, czy praca organizacji i stowarzyszeń producentów jest zgodna z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2261/84 z dnia 17 lipca 1984 r. ustanawiającym ogólne zasady przyznawania pomocy na produkcję oliwy z oliwek oraz organizacjom producentów(1),

- weryfikuje dokładność danych wymienionych w deklaracjach upraw i wnioskach o pomoc, bez uszczerbku dla kontroli przeprowadzonych przez Państwo Członkowskie zgodnie z art. 14 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84,

- prowadzi kontrole posiadających zezwolenia młynów,

- dokonuje kontroli ostatecznego przeznaczenia oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek oraz ostatecznego przeznaczenia ich produktów pochodnych,

- monitoruje zatwierdzone zakłady pakujące zgodnie z art. 7 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3089/78 z dnia 19 grudnia 1978 r. ustanawiającego ogólne zasady odnoszące się do pomocy w odniesieniu do konsumpcji oliwy z oliwek(2) oraz, tam, gdzie jest to niezbędne, organizacje zawodowe uznane na mocy art. 11 ust. 3 rozporządzenia nr 136/66/EWG,

- zbiera, weryfikuje i przetwarza na poziomie krajowym dane wymagane w celu stwierdzenia produkcji wymienionej w art. 18 rozporządzenia (EWG) nr 2261/84,

- jeżeli jest taka potrzeba, dokonuje kontroli pochodzenia przywożonej oliwy i oliwy z wytłoczyn oliwek.

Z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Państwo Członkowskie może zlecić agencji, zgodnie z harmonogramem pracy określonym w ust. 4:

- prowadzenie badań statystycznych produkcji, przetwarzania i spożycia oliwy z oliwek i oliwy z wytłoczyn oliwek,

- monitorowanie skupu, składowania i sprzedaży oliwy z oliwek przez agencje interwencyjne określone w art. 12 i 13 rozporządzenia nr 136/66/EWG,

- monitorowanie składowania prowadzonego w ramach art. 20d ust. 3 rozporządzenia nr 136/66/EWG,

- monitorowanie firm produkujących produkty konserwowanych zgodnie z art. 8 rozporządzenia Rady nr 591/79 z dnia 26 marca 1979 r. ustanawiające ogólne zasady dotyczące refundacji produkcyjnych do oliwy z oliwek wykorzystywanej w produkcji niektórej żywności konserwowanej(3),

- prowadzenie szczegółowych badań w sektorze oliwy z oliwek.

______

(1) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 3. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3500/90 (Dz.U. L 338 z 5.12.1990, str. 3).

(2) Dz.U. L 369 z 29.12.1978, str. 12. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3461/87 (Dz.U. L 329 z 20.11.1987, str. 1).

(3) Dz.U. L 78 z 30.3.1979, str. 2. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2903/89 (Dz.U. L 280 z 29.9.1989, str. 3).;"

3) w art. 1 ust. 3 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Komisja może brać udział w dyskusjach prowadzonych przez zarząd agencji. Jej przedstawiciele nie biorą udziału w głosowaniu.";

4) w art. 1 ust. 4 akapit pierwszy wyrazy "procedury pomocy w produkcji" zastępuje się wyrazami "reguł wspólnotowych w odniesieniu do oliwy z oliwek";

5) w art. 1 ust. 4 dodaje się akapit w brzmieniu:

"Państwa Członkowskie działają stosownie do ustaleń agencji tak szybko, jak to możliwe.

Państwa Członkowskie regularnie powiadamiają Komisję o szczegółach podjętego działania i sankcjach stosowanych w wyniku ustaleń agencji, na podstawie jej kontroli.

Powiadomienie to nie ma wpływu na stosowanie art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 595/91 z dnia 4 marca 1991 r. dotyczącego nieprawidłowości i odzyskiwania kwot niesłusznie wypłaconych w związku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz organizacji systemu informacyjnego w tej dziedzinie i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 283/72(1).

______

(1) Dz.U. L 67 z 14.3.1991, str. 11.";

6) w art. 1 ust. 5 dwa ostatnie akapity otrzymują brzmienie:

"Przez okres pięciu lat od dnia 1 listopada 1992 r. 50 % rzeczywistych wydatków agencji będzie pokrywane z budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich.

Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji, przyjmie do dnia 1 stycznia 1997 r. metodę finansowania wydatków, począwszy od roku gospodarczego 1997/98.

Państwa Członkowskie są uprawione, na warunkach, które zostaną określone zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 38 rozporządzenia nr 136/66/EWG, do pokrycia części lub całości swojego obciążenia finansowego przez potrącenia z pomocy wspólnotowej udzielonej w odniesieniu do oliwy z oliwek.";

7) w art. 1 ust. 6 akapit pierwszy skreśla się wyrazy "utworzona i". W akapicie drugim skreśla się wyrazy "dla tworzenia i";

8) w art. 2 lit. b) skreśla się z wyrazy "należących do organizacji producentów";

9) w art. 2 lit. d) wyrazy "niniejszego rozporządzenia" zastępuje się wyrazami "rozporządzenia (EWG) nr 2261/84";

10) dodaje się art. 2a w brzmieniu:

"Artykuł 2a

Na mocy art. 11a rozporządzenia nr 136/66/EWG Państwa Członkowskie podejmują szczególne i odpowiednie środki w celu zastosowania sankcji w przypadku jakichkolwiek naruszeń uzgodnień dotyczących pomocy w odniesieniu do konsumpcji, szczególnie jeżeli zauważono, że:

- posiadający zezwolenie zakład pakujący nie dopełnił zobowiązań na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3089/78, w szczególności w przypadkach przewidzianych w art. 3;

- uznana organizacja zawodowa nie wypełniła zobowiązań wynikających ze wspomnianego rozporządzenia.

Państwa Członkowskie, w zakresie w jakim ich to dotyczy, podejmują szczególne i odpowiednie środki w celu zastosowania sankcji w przypadku jakichkolwiek naruszeń procedur określonych w art. 12, 13, 20a i 20d rozporządzenia nr 136/66/EWG.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 1992 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 marca 1992 r.

W imieniu Rady
Arlindo MARQUES CUNHA
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 206 z 7.8.1991, str. 6.

(2) Opinia wydana dnia 14 lutego 1992 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. L 208 z 3.8.1984, str. 11.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.