Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.336.2

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3337/92
z dnia 16 listopada 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1981/82 ustalające wspólnotową listę regionów, w których pomoc produkcyjna w odniesieniu do chmielu jest przyznawana wyłącznie uznanym grupom producentów

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu(1), w szczególności jego art. 12 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

artykuł 12 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1696/71 stanowi, że w regionach Wspólnoty, w których grupy uznanych producentów mogą zapewnić swoim członkom godziwe dochody i są w stanie racjonalnie zarządzać podażą, grupom tym udzielana jest pomoc produkcyjna; wykaz tych regionów zamieszczony jest w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 1981/82(2);

analiza danych dostarczonych przez Niemcy wykazuje, że nowe regiony spełniają warunki ustanowione w art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 1696/71; rozporządzenie (EWG) nr 1981/82 powinno zostać zmienione poczynając od zbiorów w 1991 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Do wykazu ustalonego w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 1981/82 dodaje się regiony "Sachsen, Sachsen-Anhalt i Thueringen".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od zbiorów w 1991 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 listopada 1992 r.

W imieniu Rady
J. GUMMER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1. Ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3577/90 (Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 23).

(2) Dz.U. L 215 z 23.7.1982, str. 3, ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 1808/89 (Dz.U. L 177 z 24.6.1989, str. 5).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.