Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1991.149.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1991 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1605/91
z dnia 10 czerwca 1991 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1784/77 dotyczące certyfikacji chmielu

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1696/71 z dnia 26 lipca 1971 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku chmielu(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 3577/90(2), w szczególności jego art. 2 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (EWG) nr 1784/77(3), ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr 2039/85(4) określa warunki przetwarzania chmielu na produkty chmielowe;

w praktyce, dzięki rozwojowi technicznemu, do wytwarzania produktów na bazie chmielu używane są nie tylko szyszki chmielowe, ale także produkty chmielowe; w celu uwzględnienia rozwoju technicznego oraz praktyk zarządzania, przepisy odnoszące się do przetwarzania chmielu zawarte w rozporządzeniu (EWG) nr 1784/77 powinny zostać zmienione w taki sposób, aby umożliwić dalsze przetwarzanie produktów chmielowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (EWG) nr 1784/77 wprowadza się następujące zmiany:

1. W art. 7 wyrazy "chmiel certyfikowany we Wspólnocie" zastępuje się wyrazami "chmiel certyfikowany we Wspólnocie, certyfikowane produkty chmielowe".

2. W art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednakże chmiel certyfikowany pochodzący ze Wspólnoty oraz certyfikowane produkty chmielowe, uzyskane z tego samego zbioru, lecz różnych odmian i z różnych obszarów produkcji, mogą być mieszane podczas wytwarzania proszku i ekstraktów, pod warunkiem że towarzyszący temu produktowi certyfikat zawiera informacje określające:

a) użyte odmiany, obszary produkcji oraz rok zbioru;

b) procent (wagowo) każdej odmiany użytej w mieszaninie; jeżeli do produkcji produktów chmielowych użyto produktów chmielowych w połączeniu z szyszkami chmielowymi, procent (wagowo) każdej odmiany w oparciu o ilość szyszek chmielowych użytego do przygotowania produktów wsadowych;

c) numery referencyjne certyfikatów wydanych dla użytego chmielu oraz produktów chmielowych."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 10 czerwca 1991 r.

W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 175 z 4.8.1971, str. 1.

(2) Dz.U. L 353 z 17.12.1990, str. 23.

(3) Dz.U. L 200 z 8.8.1977, str. 1.

(4) Dz.U. L 193 z 25.7.1985, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.