Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1999.78.9

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 marca 1999 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 624/1999
z dnia 23 marca 1999 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1713/93 ustanawiające specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1785/81 z dnia 30 czerwca 1981 r w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru(1), ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1148/98(2), w szczególności jego art. 8 ust. 5, art. 9 ust. 6 i art. 36 ust. 6,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2799/98 z dnia 15 grudnia 1998 r. ustanawiające agromonetarne porozumienia dotyczące EUR3, w szczególności jego art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

rozporządzenie (WE) nr 2799/98 ustanawia nowe agromonetrane porozumienia w wyniku wprowadzenia EUR; wynikające stąd stosowanie niektórych terminów operacyjnych przyjętych na mocy rozporządzenia (EWG) nr 1713/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiającego specjalne szczegółowe zasady stosowania rolniczych kursów przeliczeniowych w sektorze cukru(3), ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr 59/97(4), stało się niepotrzebnie złożone z powodu codziennych zmian stawek kursu wymiany w Państwach Członkowskich nie należących do strefy EUR; stosowanie terminów operacyjnych powinno zostać uproszczone w celu umożliwienia skutecznego administrowania systemem oraz w celu zgodności z kryteriami ustanowionymi w art. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2799/98;

środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Cukru,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W Załączniku do rozporządzenia (WE) nr 1713/93 wprowadza się następujące zmiany:

1) Punkt V otrzymuje brzmienie:

"V. System rekompensat z tytułu kosztów składowania

Opłata z tytułu składowania przewidziana w art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81.

Stawka stosowana pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana ilość została rozdzielona w rozumieniu art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 1998/78."

2) Punkt VIII otrzymuje brzmienie:

"VIII. Refundacje produkcyjne na produkty stosowane w przemyśle chemicznym

Refundacje produkcyjne przewidziane w art. 9 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 1785/81.

Stawka stosowana w miesiącu następującym po dniu, w którym właściwe władze otrzymały wniosek o świadectwo refundacji w rozumieniu art. 5 rozporządzenia (EWG) nr 1729/78."

3) Punkt X otrzymuje brzmienie:

"X. Pomoc dostosowawcza dla przemysłu rafinacji

Pomoc przewidziana w art. 9 ust. 4b rozporządzenia (EWG) nr 1785/81.

Stawka stosowana pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dana ilość cukru surowego została poddana rafinacji, oraz w stosunku do Państwa Członkowskiego, w którym rafinacja została przeprowadzona."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł 1 pkt 1 i 2 stosuje się od dnia 1 stycznia 1999 r. Artykuł 1 pkt 3 stosuje się od dnia 1 marca 1999 r.

Jednakże na wniosek zainteresowanych stron, przepisy zmienione niniejszym rozporządzeniem stosuje się w odniesieniu do wszystkich działań przeprowadzanych między datami ich stosowania a datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 marca 1999 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 177 z 1.7.1981, str. 4.

(2) Dz.U. L 159 z 3.6.1998, str. 38.

(3) Dz.U. L 349 z 24.12.1998, str. 1.

(4) Dz.U. L 159 z 1.7.1993, str. 94.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.