Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1992.327.3

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 listopada 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 3280/92
z dnia 9 listopada 1992 r.
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 1576/89 ustanawiające ogólne zasady definicji, opisu i prezentacji napojów spirytusowych

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art. 43 i 100a,

uwzględniając wniosek Komisji(1),

we współpracy z Parlamentem Europejskim(2),

uwzględniając opinię Komitetu Ekonomiczno-Społecznego(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

stosowanie wytwarzanych na bazie ołowiu kapsli lub folii jako zamknięć pojemników w których napoje alkoholowe są wprowadzane do obrotu, powinno być zakazane w celu zapobieżenia ryzyku skażenia, w szczególności na skutek przypadkowego kontaktu z tymi produktami oraz ryzyku zanieczyszczenia środowiska przez odpady zawierające ołów znajdujący się w takich kapslach lub folii; jednakże wytwórcy i użytkownicy takich kapsli i folii powinni mieć odpowiedni czas na dostosowanie się, poprzez stosowanie tego zakazu od dnia 1 stycznia 1993 r.; konieczne jest również dopuszczenie zbywania napojów spirytusowych w butelkach zamkniętych przed powyższą datą za pomocą kapsli lub folii zawierających ołów, do momentu wyczerpania się zapasów;

w związku z tym, rozporządzenie (EWG) nr 1576/89(4) powinno zostać zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 1576/89 dodaje się literę w brzmieniu:

"e) Od dnia 1 stycznia 1993 r., napoje spirytusowe objęte niniejszym rozporządzeniem nie mogą być przechowywane w celu sprzedaży lub wprowadzane do obrotu w pojemnikach wyposażonych w zamknięcia, którymi są kapsle lub folia zawierające ołów. Jednakże, zbywanie napojów spirytusowych w butelkach wyposażonych w takie kapsle lub folię przed tą datą, dopuszczone jest aż do wyczerpania zapasów."

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 listopada 1992 r.

W imieniu Rady
D. HURD
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. C 69 z 18.3.1992, str. 12.

(2) Dz.U. C 241 z 21.9.1992, str. 98 oraz decyzja z dnia 28 października 1992 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(3) Dz.U. C 169 z 6.7.1992, str. 1.

(4) Dz.U. L 160 z 12.6.1989, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.